Gümrük mevzuatı                    
Resmi Gazete: 10.01.1999 Pazar Sayı: 23579 (Asıl) 
Devlet Bakanlığından:   
 
İthalinde Karayolu Uygunluk Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ 
(İthalat: (99/7)
 
            Madde 1- "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik"e uygunluk bakımından; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen araçların gümrük beyannamelerinin tescilinde, (İthalat Yönetmeliğindeki diğer hükümler saklı kalmak şartıyla) Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca vize edilmiş proforma fatura gümrük idarelerince aranır. 

            Madde 2- Yukarıdaki madde kapsamında vize edilmiş faturalara istinaden gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen maddelerin, anılan Bakanlık yetkililerince muayene ve kontrol edilerek uygun bulunması halinde, bu Bakanlık tarafından "İthal Araç Karayolu Uygunluk Belgesi" düzenlenir. 
 

G.T.İ.P.  Madde ismi 
___________________________________________________
8701.20   Yarı römorklar için çekiciler 
8701.90   Diğerleri (8701.90.90.00.11,19 hariç) 
87.02     10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu 
          taşıtlar 
87.03     Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal 
          edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) 
          (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) 
87.04     Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 
87.05     Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel 
          olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; tamir araçları, vinçli 
          taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez 
          taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve 
          benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları 
          ile donatılmış arabalar) 
87.16     Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı römorklar; hareket 
          ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve 
          parçaları (8716.20,80,90 hariç) 

           Madde 3- Bu Tebliğ 1/1/1999 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

           Madde 4- Bu Tebliği Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.