Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.02.2000 Salı Sayı: 23972 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından: 

Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ


            Madde 1- 27/12/1999 tarihli ve 99/13879 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karar uyarınca, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı için açılan tarife kontenjanın dağıtımı; başvuruda bulunan firma, kurum ve kuruluşlara, Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri'nden 5/2/2000 tarihinden itibaren almış oldukları yağlık ayçiçeği tohumu miktarı kadar yağlık ayçiçeği tohumu ya da 1/2,5 katı kadar ham ayçiçeği yağı veya anılan Birliklerden almış oldukları ham ayçiçeği yağı miktarı kadar ham ayçiçeği yağı ya da 2,5 katı kadar yağlık ayçiçeği tohumu olarak, başvuru sırasına göre ithal lisansı düzenlenmek suretiyle yapılır.

            Madde 2- Söz konusu tarife kontenjanından faydalanabilmek için, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren ekte yer alan başvuru formunun, ithal lisansı talep edilecek her bir madde için ayrı ayrı eksiksiz düzenlenerek Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi zorunludur. Ekte yer alan belge ve bilgileri tam olarak içermeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

            Madde 3- Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca düzenlenen ithal lisansları, kapsadığı maddenin tarife kontenjanı dönemi sonuna kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz.

            Madde 4- İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez.

            Madde 5- İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece ekteki başvuru formunda ithalatçı tarafından beyan edilen ve ithal lisansında belirtilen gümrük kapısından yapılabilir. İthalatın yapılacağı gümrük kapısına ilişkin değişiklik talepleri Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

            Madde 6- İthalatçılar, ithal lisansının geçerlilik süresi bitimini müteakip, mücbir sebepler hariç, en geç 20 (yirmi) iş günü içerisinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında fiili ithalata ilişkin istatistiki bilgileri, ithal lisansının aslı ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) iletirler.

            Madde 7- Bu Tebliğ 31/8/2000 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 8- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK
 

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU VE HAM AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATINDA UYGULANAN TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ

                                                                                                                                    Başvuru Tarihi: .../.../...
 

DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
 (İthalat Genel Müdürlüğü)

            Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği, Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlenmesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur.

            Müsteşarlığınızca talep edilen belge ve bilgiler aşağıda beyan edilmiştir.

                                                                                        Firma Yetkilisinin:
                                                                                        Adı-Soyadı, Ünvanı
                                                                                        İmza-Kaşe

            I- İthalatçının;

            1) Adı/Ünvanı:
            2) Açık adresi:
            3) Telefon ve faks numaraları:
            4) Vergi numarası:

            II- İthal edilecek maddenin;

            1) Menşe ülkesi:
            2) Türkiye'ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke:

            III- İthal edilecek maddenin;

            1) Ticari tanımı:
            2) G.T.İ.P.'na göre madde ismi:
            3) 12'li bazda G.T.İ. Pozisyonu:

            Not: (12'li bazda G.T.İ.P.'ları ve G.T.İ.P.'larına göre madde ismi yürürlükteki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetvelinden tespit edilecektir.)

            IV- İthali talep edilen maddenin miktarı ve ölçü birimi;

            1) Rakam ile:
            2) Yazı ile:

            V- İthali talep edilen maddenin değeri; (mal bedeli, navlun ve sigorta ayrı ayrı belirtilecektir)

            1) Rakam ile;
               Mal bedeli:
               Sigorta   :
               Navlun            :
               Toplam            :

            2) Yazı ile;
               Mal bedeli:
               Sigorta   :
               Navlun            :
               Toplam            :

            VI- Mevcut ise 1 adet proforma fatura sureti.

            VII- İthalatın yapılacağı gümrük kapısının açık ismi ve adresi.

            VIII- Başvuru sahibinin imza yetkisini kanıtlayan imza sirküleri ile firma ünvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi'nin noter onaylı suretleri.

            IX- Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri'nden satın alınan yağlık ayçiçeği tohumu veya ham ayçiçeği miktarını gösteren faturanın aslı ile birer sureti.