meralsil  
Resmi Gazete: 26.01.2000 Çarşamba Sayı: 23945 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:  

Litvanya Menşeli Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
 

 
            Madde 1- 27/12/1999 tarihli ve 99/13814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karar uyarınca tarife kontenjanı açılan Litvanya menşeli tekstil ve konfeksiyon ürünleri başvuruda bulunan ithalatçılara dağıtılır. 

            Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, ithalatçıların, her bir G.T.İ.P. ve kategori için ayrı ayrı olmak üzere bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 20 (yirmi) gün içerisinde, ekte yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarih ve sayısı esas alınır.

            Madde 2- 1 inci madde kapsamında verilecek ithal izinleri için Müsteşarlıkça ithal lisansı düzenlenir. Gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince söz konusu ithal lisansının ithalatçıya verilen nüshası aranır. Bu belgenin gümrük idarelerince onaylı bir sureti gümrük beyannamesine eklenir.

            Madde 3- Düzenlenecek ithal lisansları, 2000 yılı içerisinde geçerlidir.

            Madde 4- İthalatçılar tarafından ilgili maddelere ilişkin olarak talep edilen miktarın, tesbit edilen tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak, talep edilen miktarın tesbit edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda dağıtım, 1/6/1995 tarihli ve 22300 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği'nde belirtilen Kota Dağıtım Yöntemleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

            Madde 5- Fiili ithalatın gerçekleşmesini müteakip, 15 gün içerisinde ithal lisansının ithalatçıya verilen nüshasının ilgili gümrük idaresince onaylanmış halinin bir sureti ile gümrük beyannamesinin bir sureti ve her halükarda geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 15 gün içerisinde ithal lisansının ithalatçıya verilen nüshasının aslı Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

            Madde 6- Adına düzenlenen ithal lisansında belirtilen mal miktarının en az %50'lik kısmının fiili ithalatını, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde gerçekleştirmeyen veya 5 inci maddede belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyen ithalatçıların aynı maddeye ilişkin olarak söz konusu ithal lisansının düzenlendiği tarife kontenjanı dönemini izleyen ikinci tarife kontenjanı döneminde, talepleri karşılanmayabilir.

            Madde 7- Bu Tebliğ 1/1/2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 8- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK

 
MÜRACAAT FORMU

            . G.T.İ.P :
            . Kategori Numarası :
            . Madde ismi :
            . İthalatçı firmanın ünvanı, adresi, telefonu,
              faks numarası :
            . İhracatçı firmanın ünvanı, adresi:
            . 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca
              verilen vergi numarası :
            . Malın miktarı :
            . Malın menşe ülkesi :
            . Malın sevk ülkesi :

Firma Ünvanı
Yetkili İmza

            ARANACAK DİĞER BELGELER

            A- Dilekçe
            B- İlgili mevzuat uyarınca gerekli damga pulları yapıştırılmış, menşe ve sevk ülkesinin belirtildiği proforma fatura ve bir sureti
            C- İmza sirküleri (Noter tasdikli)
            D- Talep konusu maddeyi 1998 ve 1999 yıllarında ithal eden firmaların bu ithalatlarına ait gümrük beyannamelerinin gümrüklerce veya noter tarafından tasdikli birer sureti