Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 19.02.1999 Cuma Sayı: 23616 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:    
 
Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Tohumluk Olmayan Mısır ve Ayçiceği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 
 
     
            Madde 1- 15/1/1999 tarihli ve 99/12328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karar uyarınca, Macaristan menşeli ve çıkışlı 1005.90 G.T.İ.P.'lu mısır için açılan 40.000 tonluk tarife kontenjanı öncelikle Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne olmak üzere, mısırı üretimde hammadde olarak kullanan sanayici firma, kurum ve kuruluşlara, 1206.00.91,99 G.T.İ.P.'lu ayçiçeği tohumu için açılan 15.000 tonluk tarife kontenjanı ise, öncelikle Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerine olmak üzere tohumluk olmayan ayçiçeği tohumunu üretimde hammadde olarak kullanan sanayici firma, kurum ve kuruluşlara dağıtılır. 

           Tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde, ekte yer alan başvuru formunun ithal lisansı talep edilecek her bir tarife kontenjanı için ayrı ayrı eksiksiz düzenlenerek Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi zorunludur. Ekte yer alan belge ve bilgileri tam olarak içermeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmaz. 

            İthalatçılar tarafından ilgili maddelere ilişkin olarak talep edilen miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak, talep edilen miktarın tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda dağıtım, 1/6/1995 tarihli ve 22300 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği'nde belirtilen Kota Dağıtım Yöntemleri çerçevesinde gerçekleştirilir. 

            Başvuru süresi içerisinde yapılan müracaatlarda ilgili maddelere ilişkin olarak talep edilen miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı yeniden yapılır. 

            Madde 2- İthalatçı firma, kurum ve kuruluşların, tarife kontenjanı talebinde bulunacakları ürünlere ilişkin olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında, ithalatçılarda aranacak şartlara sahip olmaları şarttır. Bu husus, adı geçen Bakanlıktan alınan uygunluk yazısı ile belgelenir. 

            Ancak, kalite ve sağlık açısından kontrole tabi ürünler için düzenlenen ithal lisansları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan temin edilen kontrol belgesiyle birlikte işlerlik kazanır. 

            Taleplerin değerlendirilmesinde, Dünya Ticaret Örgütü Sağlık ve Bitki Sağlığı Önlemlerinin Uygulanmasına İlişkin Anlaşma'da zikredilen Uluslararası Salgın Hayvan Hastalıkları Ofisi ve Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu gibi ilgili uluslararası örgütler tarafından insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması amacıyla yayımlanan raporlar dikkate alınır. 

            Madde 3- Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca düzenlenen ithal lisansları, kapsadığı maddenin tarife kontenjanı dönemi sonuna kadar geçerli olup, bu süre uzatılmaz. 

            Madde 4- İthal lisansına istinaden düzenlenecek gümrük beyannamesinin süresi, ithal lisansının geçerlilik süresinden fazla olamaz ve bu süre uzatılamaz. 

            Madde 5- İthal lisansları üçüncü kişilere devredilemez. 
  
            Madde 6- İthal lisansı kapsamında gerçekleştirilecek ithalat, sadece ekteki başvuru formunda ithalatçı tarafından beyan edilen ve ithal lisansında belirtilen gümrük kapısından yapılabilir. İthalatın yapılacağı gümrük kapısına ilişkin değişiklik talepleri Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır. 

            Madde 7- İthalatçılar, ithal lisansının geçerlilik süresi bitimini müteakip, mücbir sebepler hariç, en geç 20 (yirmi) iş günü içerisinde, ithal lisansı üzerinde belirtilen bilgiler bazında fiili ithalata ilişkin istatistiki bilgileri, ithal lisansının aslı ile birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) iletirler. 

            Madde 8- Bu Tebliğ 1/9/1999 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 9- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 

 
EK
MACARİSTAN CUMHURİYETİ MENŞELİ VE ÇIKIŞLI MISIR VE AYÇİÇEĞİ TOHUMU İTHALATINDA UYGULANAN TARİFE KONTENJANINDAN YARARLANMAK VE İTHAL LİSANSI ALMAK İÇİN BAŞVURU FORMU ÖRNEĞİ 

                                                                                                         Başvuru Tarihi: .../.../1999 

 
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)

            Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Mısır ve Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulamasına İlişkin Tebliğ kapsamında, aşağıda belirtilen madde için firmamız adına tahsis yapılması ve İthal Lisansı düzenlemesi hususunda gereği müsaadelerine arz olunur. 

            Müsteşarlığınızca talep edilen belge ve bilgiler aşağıda beyan edilmiştir. 

                                                                                                                       Firma yetkilisinin: 
                                                                                                                     Adı-Soyadı, Ünvanı, 
                                                                                                                           İmza-Kaşe 
            I- İthalatçının; 
                1) Adı/Ünvanı    : 
                2) Açık adresi   : 
                3) Telefon ve faks numaraları: 
                4) Vergi numarası: 

            II- İthal edilecek maddenin; 
                1) Menşe ülkesi: 
                2) Türkiye'ye ihracı amacıyla sevkiyatının (yüklemenin) yapılacağı ülke: 

            III- İthal edilecek maddenin; 
                1) Ticari tanımı: 
                2) G.T.İ.P.'na göre madde ismi: 
                3) 12'li bazda G.T.İ.Pozisyonu: 

            Not: (12'li bazda G.T.İ.P.'ları ve G.T.İ.P.'larına göre madde ismi yürürlükteki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Gümrük Giriş Tarife Cetvelinden tespit edilecektir.) 

            IV- İthali talep edilen maddenin miktarı ve ölçü birimi: 
                1) Rakam ile: 
                2) Yazı ile: 

            V- İthali talep edilen maddenin değeri; (mal bedeli, navlun ve sigorta ayrı ayrı belirtilecektir) 
                1) Rakam ile; 
                Mal bedeli        : 
                Sigorta             : 
                Navlun              : 
                Toplam            : 

            2) Yazı ile; 
                Mal bedeli        : 
                Sigorta             : 
                Navlun              : 
                Toplam             : 

            VI- Mevcut ise 1 adet proforma fatura sureti. 

            VII- İthalatın yapılacağı gümrük kapısının açık ismi ve adresi. 

            VIII- Sanayici firma, kurum ve kuruluşların, bağlı bulundukları oda tarafından tasdik edilmiş ve tarife kontenjanı talebinde bulunacağı ürünle ilgili tüketim miktarını ayrıntılı olarak içeren, geçerli kapasite raporları 
ile bağlı bulundukları odadan alınan ve tarife kontenjanı talebinde bulunacakları maddeye ilişkin olarak, içinde bulunduğumuz takvim yılından önceki son iki takvim yılına ait fiili tüketim miktarlarını gösterir yazının noter veya anılan oda tarafından onaylı sureti. 

    IX- İthalatçı firma, kurum ve kuruluşların, tarife kontenjanı talebinde bulunacakları ürünlere ilişkin olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nca kontrol belgesi düzenlenmesi aşamasında ithalatçılarda aranacak şartlara sahip 
olduklarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan alınan uygunluk yazısının aslı. 

    X- Başvuru sahibinin imza yetkisini kanıtlayan imza sirküleri ile firma ünvanının yer aldığı Ticaret Sicil Gazetesi'nin noter onaylı suretleri.