Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete Tarihi: 20.04.1999 Salı Sayı: 23672 (Asıl) 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından: 
 
Mono Etilen Glikol ve Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 
    
            Madde 1- 15/1/1999 tarihli ve 99/12332 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karar uyarınca tarife kontenjanı açılan Avrupa Topluluğu üyesi ülkeler ve Türkiye Cumhuriyeti ile arasında serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girmiş bulunan ülkeler dışında kalan diğer ülkeler menşeli mono etilen glikol ve akrilonitril, sadece başvuruda bulunan ve aşağıdaki tabloda yer alan madde tanımı sütununda zikredilen üretim alanında faaliyet gösteren sanayicilere dağıtılır.
 
 
G.T.İ.P.
Madde Tanımı
Miktar
(Ton)
Gümrük 
Vergisi
2905.31.00.00.00 Yalnız polyester elyaf, iplik veya şişe üretiminde kullanılan polietilen tereftalat imaline mahsus mono etilen glikol 25.000 Muaf
2926.10.00.00.00 Yalnız akrilik elyaf veya iplik imaline mahsus akrilonitril 40.000 Muaf
 
            Madde 2- Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, firmaların, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 25 (yirmibeş) gün içerisinde, Ek'te yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır.

            Madde 3- Firmalar tarafından ilgili maddelere ilişkin olarak talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha düşük veya eşit olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak, talep edilen toplam miktarın tespit edilen tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda dağıtım, 1/6/1995 tarihli ve 22300 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kota ve Tarife Kontenjanı Yönetmeliği'nde belirtilen Kota Dağıtım Yöntemleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

            Madde 4- Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının fiili ithalat sırasında firmalarca ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir. 

            Madde 5- Düzenlenecek ithal lisansları, 1999 yılı içerisinde geçerlidir. İthal lisansının geçerlilik süresi içerisinde ilgili firmaların talep etmesi halinde, ithal lisansı üzerinde Müsteşarlıkça uygun görülebilecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz. 

            Madde 6- Fiili ithalatın gerçekleşmesini müteakip, 15 (onbeş) gün içerisinde, ithal lisansının ithalatçıya verilen nüshasının ilgili gümrük idaresince onaylanmış halinin bir sureti ile gümrük beyannamesinin bir sureti ve her halükarda geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 15 gün içerisinde ithal lisansının firmaya verilen nüshasının aslı, Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

            Madde 7- İthal lisansında belirtilen madde miktarının en az %50'lik kısmının fiili ithalatını, ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde gerçekleştirmeyen firmaların, aynı maddeye ilişkin müteakip tarife kontenjanı talepleri, hak edecekleri miktarın % 50'si oranında karşılanabilir. Ancak, söz konusu ithalattan vazgeçilmesi durumunda, ithal lisansının aslının 31/8/1999 günü mesai bitimine kadar Müsteşarlığa iade edilmesi halinde bu husus uygulanmaz.

            Madde 8- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 9- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

    EK

MÜRACAAT FORMU
 • G.T.İ.P                                                        :
 • Madde ismi                                               :
 • İthalatçı firmanın ünvanı, adresi,

 • telefonu, faks numarası, Ankara irtibat
  telefonu (varsa)                                        :
 • İhracatçı firmanın ünvanı, adresi             :
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca

 • verilen vergi numarası                             :
 • Malın kullanılacağı yer                             :
 • Malın miktarı                                            :
 • Malın menşe ülkesi                                 :
 • Malın sevk ülkesi                                     :
                                                                                      Firma Ünvanı
                                                                                      Yetkili İmza
 
ARANACAK DİĞER BELGELER

            A- Dilekçe
            B- İlgili mevzuat uyarınca gerekli damga pulları yapıştırılmış proforma fatura ve bir sureti
            C- İmza sirküleri (Noter tasdikli)
            D- İthal edilecek malın firmadaki stok durumunu gösterir belge
            E- Talep konusu maddeyi 1996, 1997 ve 1998 yıllarında ithal eden firmaların bu ithalatlarına ait gümrük beyannamelerinin gümrüklerce veya noter tarafından tastikli birer sureti
            F- Bağlı bulunan sanayi odasınca tastikli kapasite raporu veya Müsteşarlıkça istenebilecek diğer belgeler.