Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 20.02.2000 Pazar Sayı: 23970 (Asıl) 
Gümrük Müsteşarlığından: 

Geçici İthalat Rejimi Kapsamında Tam Muafiyet Uygulanmak Yoluyla Giriş Yapacak Taşıtlara İlişkin Genel Tebliğ 
(Taşıtlar Sıra No: 1)


BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            Amaç ve Kapsam
            Madde 1- Bu Tebliğ 27/10/1999 tarihli 4458 sayılı Gümrük Kanununun 130 ve 131 inci maddeleri ve 20/01/2000 günlü 23939 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 580 ve sonraki maddelerinde yer alan; taşıt giriş-çıkış formu ile giren ticari kullanıma özgü kara taşıtları; triptik, gümrük geçiş karnesi, yabancı taşıtlar için geçici giriş belgesi, yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi, geçici giriş beyannamesi düzenlenmek yoluyla taşıtların yurda geçici giriş ve çıkışlarında yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.
 

İKİNCİ BÖLÜM
TRİPTİK, GÜMRÜKLERDEN GEÇİŞ KARNESİ, YABANCI TAŞITLAR İÇİN GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ İLE GELEN TAŞITLAR

            Yararlanacak Kişiler
            Madde 2- Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin turistik amaçla Türkiye'ye taşıt getirebilmeleri; Gümrük Yönetmeliğinin 585 ve 586 ncı maddelerinde belirtilen belgelere ek olarak; 582, 583 ve 584 üncü maddelerinde sayılan belgelerden birisinin ibrazına bağlı bulunmaktadır.

            Belge Vermeye Yetkili Kuruluşlar
            Madde 3-1. Triptik ve gümrüklerden geçiş karneleri; Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (TTOK) ya da bu kurumun kefalet ettiği yabancı otomobil kulüplerince,

            2. II Numaralı triptik ile yabancı taşıtlar için geçici giriş belgesi; yalnız Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunca,

            3. Mülkiyet belgeleri; taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin Trafik, Belediye ya da yetkili diğer resmi kuruluşlarınca,

            4. Sigorta poliçeleri; Türkiye'de etkinlik gösteren herhangi bir sigorta şirketince ya da Türkiye'de de geçerli olmak üzere yabancı ülke sigorta şirketlerince ve taşıtların Türkiye'de kalacakları süreyi içerecek şekilde verilir.

            Belgelerin geçerli sayılamayacağı durumlar
            Madde 4-1. Triptik ve gümrüklerden geçiş karnelerinin geçerlilik süresi bitmiş ya da geçerli olmayan ülkeler arasında Türkiye ismi bulunuyorsa,

            2. Mülkiyet belgesi bir başka kişi adına düzenlenmiş ve geçerli bir vekaletname yoksa,

            3. Sigorta poliçelerinin süresi bitmiş ya da "yeşil kart"larda (Green Card - Carte Verte) Türkiye rumuzu "TR"nin üzeri çizilmişse,

            Bu belgelerle herhangi bir taşıtın Türkiye'ye girişine izin verilmez.

            Bu bölümden yararlanılarak getirilebilecek taşıtlar
            Madde 5-1. Kara taşıtlarından; minibüs, otomobil, station wagon, pano, bisiklet, motosiklet, trisiklet (3 tekerlekli), saytcar (yan arabalı motosiklet), otobüs, otokar, römorklar, karavanlar, rulotlar ve boş ya da dolu kamyonlar,

            2. Hava taşıtlarından; turistlerin kullandığı uçak ve helikopter ile benzerleri, anlaşılır.

            Taşıtla birlikte getirilebilecek eşya
            Madde 6- Belgelerinde yazılı olmak koşuluyla;

            1. Motorlu taşıtlarla birlikte getirilen yedek ve yenileme parçaları,

            2. Taşıtlara bağlı olan alıcı radyolar, televizyon, pikap, ses kayıt cihazı ve benzerleri,

            3. Seyahat sırasında kullanılan mutfak ve yatak eşyası, kamping, av, kayak ve sair spor alet ve takımları, birlikte getirilebilir.

            Süre ve sürenin hesaplanması
            Madde 7-1. Gümrük Yönetmeliğinin 582 nci maddesinde belirtilen triptik ve 584 üncü maddesinde belirtilen yabancı taşıtlar için geçici giriş belgesiyle; gelen turistlerin birlikte getirdikleri taşıtları için bir takvim yılı içinde en çok 6 ay süreyle; Türkiye'ye bir takvim yılı içinde birden fazla giriş yapan taşıtların sözü edilen 6 aylık süreyi aşmamak koşuluyla taşıt getirebilmeleri olanaklıdır.

            Gümrük idarelerince verilen sürelerin bitiminde taşıtların yurtdışı edilmesi zorunludur.

            Zorlayıcı nedenlerden ve beklenmeyen durumlardan doğan gecikmeler
            Madde 8- Turistin ülkemizde doğal afete uğraması, hastalanması, taşıtın arızalanması ya da beklenmeyen diğer durumlarla, kaçınılması elde olmayan sair nedenlerden dolayı 7 inci maddede belirtilen 6 aylık süre içinde yurtdışına çıkarılması olanaklı olmayan taşıt ve eşyaya ilişkin sürenin uzatılması için gümrük idaresince verilen sürenin bitiminden önce TTOK aracılığı ile Gümrük Müsteşarlığına (Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne-GKGM) iletilen istemler 15 gün içinde sonuçlandırılır.

            Uzatılan bu süre içinde de yurtdışına çıkarılmayan taşıt ve eşyaya ilişkin vergiler, TTOK'tan tahsil edilir.

            Giriş ve çıkış gümrük idarelerince yapılacak işlemler

            Giriş gümrük idarelerince yapılacak işlemler
            Madde 9- Triptik ya da gümrüklerden geçiş karnesiyle taşıtları ile birlikte Türkiye'ye gelen turistlerin belgelerini giriş gümrüğüne ibrazından sonra,

            a) Gümrük idaresince; bu belgelerin yetkili kurumların imza ve mührünü taşıyıp taşımadığı, geçerlilik süresinin geçip geçmediği ve Türkiye'de geçerli olup olmadığı kontrol edilir, uygunluğu durumunda taşıtın belgelerde yazılı niteliğe uygunluğu araştırılır.

            b) Bu araştırmanın olumlu sonuçlanması durumunda belgeler kabul edilerek Türkiye'ye özgü olan giriş-çıkış parçalarıyla karne dipkoçanındaki girişe ilişkin bölümler eksiksiz olarak doldurulur, muayene memurunca mühür ve imza uygulanır, mühürlerin okunaklı ve belirgin olmasına özellikle dikkat edilir.

            1) Karne giriş parçaları alıkonularak arka yüzüne; kambiyo takibi, Gümrük Yönetmeliğinin 597 nci maddesiyle konulan cezaların geçici ithalat rejiminden yararlanan kişiden tahsili amacıyla, turistin pasaportunda kayıtlı ve tebligata esas olacak yurtiçi ya da yurtdışı adresi yazılır; karnenin diğer parçaları turiste verilerek taşıtın girişine izin verilir.

            2) Sözü edilen belgeler ile giren taşıtlar; idarelerde bu konuya özgü defterlere sıra ilkesine uyulmak koşuluyla kaydedilir.

            Bu defterlere turistin adı, soyadı, taşıtın plaka, şase numarası ile taşıtın girişi yapılan belge numarası kesinlikle kaydedilir.

            3) Geçici giriş yapan taşıt araçlarına ait kopartılan giriş belgeleri (giriş parçaları) takip eden ayın sonunda 2 nüsha bordroya kayden Müsteşarlık Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilir.

            Çıkış gümrük idarelerince yapılacak işlemler
            Madde 10-1. Türkiye'ye triptik, gümrüklerden geçiş karnesi ve yabancı taşıtlar için geçici giriş belgesi ile girmiş bulunan taşıtlar ülkeden çıkarılırken sürücüler ellerinde bulunan çıkış ve dipkoçanı belgelerini çıkış gümrük idarelerine ibraz ederler.

            2. Gümrük idarelerince bu belgelerdeki verilerle taşıtın ayniyetine uygun olup olmadığı incelenir. Uygun bulunması durumunda bu parçaların her ikisine de gümrük idareleri için ayrılmış bölümlere çıkış gümrük idaresinin adı ve çıkış günü yazılarak altı muayene kaşesiyle mühürlenerek imzalanır.

            3. Bu şekilde çıkış yapacak taşıtların plaka, şase numaraları ile sürücülerinin adı, soyadı ve belge numaraları gümrük idarelerince bu işlemlere özgü defterlere çıkış sırasına göre kesinlikle kaydedilir.

            4) Çıkış parçaları da 9 uncu madde 3 üncü fıkrası hükümlerine uygun olarak, gönderilir.

            Gecikme zammı
            Madde 11- TTOK'nun kefil olduğu yabancı otomobil kulüplerince verilenbelgelere dayanılarak Türkiye'ye getirilip yurtdışı edilemeyen taşıtlar için tahakkuk ettirilecek gümrük vergilerinin TTOK aracılığıyla tahsil edilmesi durumunda; 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca anılan vergiler dışında gecikme zammı aranmaz.

            Sadece TTOK'ça verilen belgelerle (II. No.lu triptik dahil) yurda sokulan taşıtların yurtdışı edilmediği belirlenenleri için gümrük vergileriyle birlikte anılan Kanun uyarınca gecikme zammı uygulanır ve tahsil olunur.

            1954 New York Sözleşmesi uyarınca TTOK'dan tahsil edilen gümrük vergileri ve gecikme zammı bir yıl süreyle depo hesabında tutularak bu süre sonunda irada kaydedilir. TTOK'ca taşıtın yurtdışı ya da bir gümrük idaresine tesliminin belgelendirilmesi durumunda tahsil edilen bu tutar Gümrük Yönetmeliğinin 802 nci ve sonraki maddeleri uyarınca iade edilir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TAŞIT GİRİŞ ÇIKIŞ FORMU İLE GİREN TAŞITLAR

            Taşıt giriş-çıkış formu ile yapılacak işlemler
            Madde 12- Türkiye'ye eşya getiren, Türkiye'den transit geçen dolu ya da boş kamyon sürücüleri ile yolcu taşıyan otobüs sürücülerince ülkeye girişte; triptik ya da benzeri belgelerin ibraz edilmemesi; keza TIR karnesi himayesinde eşya taşıyan TIR taşıtlarının eşyasını bir iç gümrük idaresine boşalttıktan sonra yurtdışı edilmesini sağlamak için; taşıt giriş-çıkış formu düzenlenir ve durum kişinin pasaportuna kaydedilir.

            Giriş ve çıkış gümrük idarelerince yapılacak işlemler
            Madde 13- Taşıt giriş-çıkış formu ile işlem gören taşıtlara giriş ve çıkış gümrük idareleri tarafından bu Tebliğin ikinci bölümünün 9 ve 10 uncu madde hükümleri uygulanır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE'YE GEÇİCİ VE BELİRLİ BİR SÜRE İÇİN ÇALIŞMAK, İNCELEME VE ÖĞRENİMDE BULUNMAK İÇİN GELEN YABANCILARIN TAŞITLARINA UYGULANACAK İŞLEMLER

            Taşıt getirebilecek kişiler
            Madde 14- 1. Yabancı uyruklu olup, Türkiye'ye belirli bir süre için;

            a) Çalışmak (diplomatik misyon ve benzer uluslararası kuruluşlardaki diplomatik statü dışı memurlar, yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan yabancı kişiler ve hükümetimiz ile diğer hükümetler arasında yapılan teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen yabancı uyruklu uzmanlar dahil),

            b) İncelemede bulunmak

            c) Öğrenim görmek,

            amacıyla gelen kişiler bu kısımdaki esaslardan yararlanarak taşıt getirebilirler.

            Getirilecek taşıtlar
            Madde 15- 14 üncü maddede sözü edilen kişilerin yalnız otomobil, minibüs, karavan ya da motosikletleri bu kısımdaki esaslardan yararlanır.

            Bu kısımda kullanılan otomobil deyimi; otomobil, otomobile takılı gelen römork ve karavanlar ile arazi tipi taşıtları (eşya naklinde kullanılanlar hariç) kapsar.

            Teminat
            Madde 16-1. Bu kısımdan yararlanacak yabancı uyruklu kişiler TTOK'dan alınacak "yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi",

            2. Karşılık ilkesine göre Dışişleri Bakanlığınca bildirilen ülkelerin (Ek: 1) yurdumuzdaki diplomatik misyon ve benzer uluslararası kuruluşlarda çalışan yabancı uyruklu diplomatik statü dışı kişilerin taşıtları için sahiplerinin beyanlarını ve bizzat elçi ya da uluslararası kuruluş temsilcisinin imzaladığı ve Dışişleri Bakanlığının onayladığı taahhütnameyi de içeren "geçici giriş beyannamesi" (Ek: 2),

            3. Türkiye'deki yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan yabancı uyruklu kişiler için sahiplerinin beyanlarını ve bizzat İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünce (İİBKGM) de imzalı taahhütnameyi içeren "geçici giriş beyannamesi" (Ek: 3),

            4. Ülkemizle diğer ülkeler arasında yapılan teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen yabancı uyruklu uzmanların taşıtları için sahiplerinin beyanlarını çalıştıkları kuruluş yetkililerinin imzaladığı taahhütnameyi içeren "geçici giriş beyannamesi" (Ek: 4),

            En çok iki yıl süre ile teminat olarak kabul edilir.

            Çalışma izni
            Madde 17-1. Özel sektörde çalışacak yabancı uyruklu kişiler için resmi makamlardan alınacak çalışma izni aranır.

            2. Ancak yabancı uyruklu olup, kamu sektöründe ve sermayesinin %50'den fazlası devlete ait kuruluşlarda çalışanlardan, teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen uzmanlardan, özel okullarda çalıştırılacak yalnız öğretmenlerden, diplomatik misyon ve benzeri uluslararası kuruluşlardaki diplomatik statü dışı memurlardan, NATO taahhütlerinde bulunan şirketlerde ve yabancı işçi bürolarında çalışan personelden ayrıca çalışma izni aranmaz.

            3. Türkiye'ye inceleme ve öğrenim amacıyla gelen yabancı uyruklu kişilerden çalışma izni yerine ikamet izni aranır.

            Giriş işlemini yapmaya yetkili gümrükler
            Madde 18- 14 üncü maddede sözü edilen kişilerin taşıtlarına ilişkin giriş iznini vermeye ve giriş işlemlerini yerine getirmeye; bu kişilerin fiilen çalıştığı, incelemelerde bulunduğu ya da öğrenim yaptığı yerdeki ya da buraya en yakın Gümrük Başmüdürlükleri ya da görevlendirecekleri Gümrük Müdürlükleri yetkilidir.

            Yetkili gümrüklerce yapılacak işlemler
            Madde 19- Taşıta ilişkin olup 16 ncı maddede belirtilen "yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi", "geçici giriş beyannamesi" ve gerekiyorsa bu Tebliğin 17 nci maddesinde sözü edilen belge de istenir.

            Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesinin giriş parçası koparılır ve 9 uncu madde uyarınca GKGM'ye gönderilir. Diğer parçalar ise taşıt sahibine iade edilir. Öteki belgeler, her kişi için müstakil bir dosya açılarak saklanır. İleride o kişinin otomobili için yapılacak bütün işlemler bu dosyada muhafaza edilir.

            Diplomatik misyon ve benzeri uluslararası kuruluşlarda, işçi bürolarında ve teknik işbirliği kapsamında çalışan kişilerin taşıtlarına uygulanacak işlemler.

            a) Diplomatik misyon ve benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışan diplomatik statü dışı memurların taşıtları için karne yerine sahiplerinin ve bizzat elçi ya da uluslararası kuruluş temsilcisinin imzasını taşıyan ve bir örneği bu tebliğe ekli "geçici giriş beyannamesi" üzerine işlem yapılır (Ek: 2)

            b) Türkiye'de bulunan yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan yabancı uyruklu kişilerin taşıtları için, sahiplerinin beyanlarını ve İİBKGM'ce de imzalı taahhütnameyi içeren ve bir örneği bu tebliğe ekli "geçici giriş beyannamesi" üzerinde işlem yapılır (Ek: 3)

            c) Teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen yabancı uyruklu uzmanların taşıtları için, sahiplerinin beyanlarını ve çalıştıkları kuruluşun yetkililerince imzalı taahhütnameyi içeren ve bir örneği bu tebliğe ekli "geçici giriş beyannamesi" üzerinde işlem yapılır (Ek: 4).

            d) a, b, c bentlerinde belirtilen "geçici giriş beyannamesi" ile 17 nci maddeye göre alınacak belge her kişinin dosyasında, giriş işlemini yapan gümrük idaresince saklanır ve sonraki her türlü işlem bu dosya üzerinden yürütülür.

            Taşıtların süresinde yurtdışı edilip edilmedikleri ilgili gümrük idarelerince takip edilir.

            Takip işleminin yapılabilmesi için ilgili gümrüklerce bir takip defteri tutulur. Bu deftere "geçici giriş beyannameleri"; devlet ve diğer kuruluşlara göre sıra numarası verilmek, yurtta kalış süresi belirtilerek kaydedilir.

            Geçici trafik tescil belgesi
            Madde 20- Gümrük idaresi giriş işlemini yaptığı taşıtın trafiğe tescilini ve dahilde alınmakta olan vergi ve resimlerin tahsilini belirlemek için örneği bu Tebliğe ekli "geçici trafik tescil belgesi"ni düzenler ve taşıtın kayıt edilmek istendiği yerin bağlı bulunduğu ildeki trafik idaresine gönderir (Ek: 5).

            Trafiğe tescil edilmeyen taşıtlar
            Madde 21- Taşıtın bir ay içinde trafiğe tescili gerekli olup gümrük idarelerince, "geçici trafik tescil belgesi"nin gönderildiği trafik idaresinden, taşıtın kayıt ve tescil işleminin yapıldığına ilişkin bilgi alınmaması durumu bu kısımda belirtilen ilgili kuruluşlara bildirilir ve bu kişiler Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca para cezasına çarptırılır.

            Taşıtlara verilecek plakalar
            Madde 22- Trafik idarelerince, giriş gümrüğünce düzenlenen "geçici trafik tescil belgesi"ne dayanılarak, trafikle ilgili dahili vergiler alınmak koşuluyla, taşıtlara belirlenen usulde plaka verilir. Mükerrer vergi ödememeleri ve kendi ülkelerindeki kayıtlarının kapatılması için ulusal plakaları taşıt sahiplerine geri verilir.

            Taşıtlarla ilgili süreler

            Taşıtın Türkiye'de kalma süresi
            Madde 23- Yabancı uyruklu kişilere ilişkin taşıtlar Türkiye'de iki yıl kalabilir. Türkiye'deki görevin sürdüğünün belgelenmesi durumunda bu süre:

            1. Taşıt, yabancı taşıtlar geçici karnesi ile Türkiye'ye getirilmiş ise, süre uzatımı isteğinin TTOK aracılığı ile GKGM'ye yapılması koşuluyla,

            2. Kişi:

            a) Diplomatik misyon ya da benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışan diplomat olmayan memur ise Dışişleri Bakanlığı,

            b) Türkiye'de bulunan yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan yabancı uyruklu kişilerden ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,

            c) Teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen uzmanlardan ise çalıştığı Bakanlık ya da kuruluş aracılığı ile 18 inci maddedeki gümrük idarelerine başvurulması koşuluyla,

            4458 sayılı Gümrük Kanununun 130 uncu maddesi uyarınca uzatılır.

            Gümrük idareleri uzatılan süreleri; taşıt geçici giriş karnesi ile Türkiye'ye getirilmiş ise karne cildine, geçici giriş beyannamesi ile Türkiye'ye getirilmiş ise trafik ruhsatnamesine işler.

            Süre uzatımı
            Madde 24- Zorunlu durumlar dışında, taşıtın yurtta kalma süresinin uzatılması istemi süre bitmeden yapılır.

            Ancak, süre uzatımı için ibraz edilmesi gereken belgelerin (çalışma izni, öğrenim belgesi, anlaşma vs.) sağlanmasının gecikeceği durumlarda sürenin bitiminden önce;

            a) Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi ile getirilen taşıtlar için TTOK aracılığı ile GKGM'ye,

            b) Geçici giriş beyannamesi ile getirilen taşıtlar için ise doğrudan ilgili gümrük idaresine istemde bulunulması durumunda belge sağlanmasına değin uygun bir süre verilir. Bu süre içinde belge ibraz edilmediği ya da bu süre bitmeden taşıt yurtdışı edilmediği ya da gümrüğe teslim edilmediği durumda Gümrük Yönetmeliğinin 597 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

            Hak sahibi dışında kullanılan ya da yurtta kalma süresi biten taşıtlar
            Madde 25-a) Tam muafiyet uygulanmak yoluyla yurda geçici ithal edilen taşıtlar için düzenlenen trafik şahadetnamelerine, (satılamaz) kaydının yanı sıra, (ruhsatta adı kayıtlı kişi, eşi ya da birlikte oturduğu çocukları dışındaki kişilerce kullanılamaz) ibaresi konulur.

            b) Yurtta kalma süresinin geçirildiği ya da başkalarınca kullanıldığı trafik ekiplerince yapılan denetlemelerde belirlenen taşıtlar, trafikten men edilerek durum bir yazı ile gümrük idarelerine bildirilir. Ayrıca söz konusu taşıtın bu idarelere teslimi sağlanır.

            İlgili gümrük idarelerince yukarıda belirtilen durumlarda taşıt; gümrük sundurmasına alınarak Gümrük Yönetmeliğinin 597 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

            Süresi içinde çıkıp yeniden gelen taşıtlar
            Madde 26- Taşıtların süreleri içinde çok kez çıkış ve girişlerine izin verilir. Her çıkış ve girişte "yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi"nin ilgili parçaları koparılarak; bu Tebliğin 9 ve 10 uncu maddesi esaslarına göre GKGM'ye gönderilir.

            Diplomatik misyon ya da benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışan diplomatik statü dışı çalışan kişilerin taşıtları için "yabancı taşıtlar giriş karnesi" yerine örneği bu Tebliğe ekli ibraz edilen "geçici giriş beyannamesi" ibraz edildiğinden bu taşıtlar, tutulacak olan "geçici çıkış ve giriş defteri"ne kaydolunur.

            Türkiye'de bulunan yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan yabancı uyruklu kişilerin ya da teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen yabancı uyruklu uzmanların taşıtları için "yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi" yerine örneği bu Tebliğe ekli "geçici giriş beyannamesi" ibraz olunduğundan, bu taşıtlar da 2 nci fıkrada sözü geçen deftere kaydolunur.

            Her üç durumda da ayrıca trafik ruhsatnamesinin son sayfasına işlenir.

            Taşıtsız çıkacak kişiler
            Madde 27- Bu Tebliğin 14 üncü maddesinden yararlanarak taşıt getirenlerin geçici olarak yurtdışına çıkışlarında; taşıtı gümrük denetimi altında bulunan antrepolara teslim etmeleri ya da taşıtın giriş işlemini yapan giriş gümrüğünce ya da Başmüdürlükçe yetki verilecek diğer gümrük idarelerince onaylanarak, belge geçerlilik süresinin taahhütname geçerlilik süresi olarak yazılması ve resmi ya da özel kuruluşlarca taşıtın kendilerinde muhafaza edildiğinin; yazılı olarak belgelenmesi koşuluyla kişinin taşıtsız çıkışına izin verilir.

            Taşıtın kesin çıkışı
            Madde 28- 1. Türkiye'de kalma süresi bitmesi ya da sahibinin görev, öğrenim ya da incelemesinin bitmesi nedeniyle çıkarılmak istenen taşıtların, trafik idarelerince ilişkilerinin kesilip kesilmediği kontrol edilir ve "yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi"nin çıkış parçası koparılarak GKGM'ye gönderilir.

            2.a) Diplomatik misyon ya da benzeri uluslararası kuruluş ile yabancı işçi irtibat büroları mensuplarına ya da teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen yabancı uyruklu uzmanlara ilişkin olup bu müesseselerin taahhütnamelerine dayanılarak giriş işlemi yapılan taşıtların kesin çıkışı, ilk giriş gümrük idaresince yapıldığı durumda 19 uncu maddede belirtilen deftere işlenir ve 19 uncu maddede sözü geçen özel dosyasına gerekli meşruhat verilerek dosyası işlemden kaldırılır.

            b) Taşıtın kesin çıkışı; giriş işlemini yapan gümrükten başka bir gümrük idaresince yapıldığı durumda, çıkış işlemini yapan gümrük idaresi Tebliğin 19 uncu maddesinde belirtilen kayıtların kapatılması için durumu derhal giriş gümrüğüne bildirir.

            Çalınan, kaza geçiren ya da tamir edilecek taşıtlar
            Madde 29- Bu bölümde sözü edilen taşıtların çalınması, kaza geçirmesi, tamiri ya da eskiyen ya da bozulan parçalarının değiştirilmesi durumunda Gümrük Yönetmeliğinin 594 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır.

            Çıkarılmayan taşıtlar
            Madde 30- Taşıt sahibi;

            1. Diplomatik misyon ya da benzeri uluslararası kuruluşlarda çalışan diplomat olmayan memurlardan ise taşıta ilişkin gümrük vergilerinin tahsili için Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile anılan kuruluşlar,

            2. Yabancı işçi irtibat bürolarında çalışan kişilerden ise taşıta ilişkin gümrük vergilerinin tahsili için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ya da diğer resmi kuruluşlar aracılığı ile yabancı işçi irtibat büroları ya da öteki müesseseler,

            3. Teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen yabancı uyruklu uzmanlardan ise taşıtlarına ilişkin gümrük vergilerinin tahsili için taahhütnameyi veren müesseseler,

            Nezdinde, taşıtın ilk giriş işlemini yapan Gümrükler Başmüdürlükleri ve Gümrük Müdürlüklerince Gümrük Yönetmeliğinin 597 nci maddesi uyarınca gerekli takibat yapılır.

            Süre uzatımında yapılacak işlemler
            Madde 31-a) "Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi" ile giren taşıtlara ilişkin tüm süre uzatım işlemleri; merkezde bulunan karne giriş parçalarına dayanılarak GKGM'ce yapılır.

            b) Diplomatik misyon ya da benzeri uluslararası kuruluşlarda ve yabancı işçi irtibat bürolarında ya da benzeri yerlerde çalışan yabancı uyruklu kişilere, teknik işbirliği ya da benzeri anlaşmalar uyarınca gelen yabancı uyruklu uzmanlara ilişkin taşıtlar ile ilgili her türlü süre uzatım işlemlerini mevzuat uyarınca yapmaya taşıtın ilk giriş işlemini yapan Gümrük Müdürlükleri ile Gümrükler Başmüdürlükleri yetkilidir. Bu süre uzatım işlemlerine ilişkin yazılar da, önceden bu kişilere ilişkin açılmış özel dosyalara konur ve özel deftere uzatılan süre kaydedilir.

            c) Taşıtın Türkiye'de kalma süresi uzatılması durumunda; taşıta ilişkin dahili vergi ve resimlerin ödenmiş olup olmadığı araştırılır; ödendiğine ilişkin belgenin ibrazı durumunda uzatma trafik ruhsatnamesinin son sayfası ile varsa karnesine işlenir.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
ORTAK HÜKÜMLER

            Geçici Kabul Giriş Beyannamesi
            Madde 32- Bu tebliğden yararlanarak tam muafiyet uygulanmak yoluyla yurda giriş yapacak taşıtlar için kullanılan her türlü belge geçici kabul giriş beyannamesi olarak kabul edilir.

            Sigorta Poliçesi
            Madde 33- Tam muafiyet uygulanmak yoluyla yurda geçici giriş yapacak taşıtların yurda girişleri sırasında Türkiye'de kalma süreleri kadar geçerli sigorta poliçelerinin olması zorunludur. Türkiye'de geçerli sigorta poliçesi olmayan taşıtların; giriş gümrük idaresine en yakın yerleşim merkezinde sigorta ettirilmesinden sonra Türkiye'ye girişlerine izin verilir.

            Birden Fazla Giriş
            Madde 34- İkinci ve üçüncü bölümlerde yer alan geçici kabul taşıt araçlarının bir yıl içinde iki ya da daha çok giriş ve çıkış yapabilmeleri olanaklıdır. Ancak; bu taşıtların bir takvim yılı içinde Türkiye'de bulunma süreleri 6 ayı geçemez.

            Belgeye dayanılarak kayıt kapama
            Madde 35- Tebliğin ikinci bölümünde belirtilen belgelerle Türkiye'ye giren taşıtların; Müsteşarlığımızca yapılan araştırması sonucu, yurtdışında olduğuna ilişkin TTOK'ca yabancı ülkelerdeki resmi kuruluşlardan alınan belgelerin Müsteşarlığa ibrazı durumunda kayıtları kapatılır.

            Bu konuya ilişkin olup; ikinci ve üçüncü bölümde belirtilen belgelerle Türkiye'ye giren taşıtların; yapılan araştırması sonucu yurtdışı edildiğinin, bir gümrük idaresince teslim alındığının ya da gümrük idaresine terk edildiğinin anlaşılması durumunda da idarelerce gönderilen çıkış-teslim alma örneklerine dayanılarak kayıtları kapatılır.

            Çalınan taşıt ve eşya
            Madde 36- Yurtta kalma süresi içinde çalınmak yoluyla yeniden çıkarılması olanaksız taşıt ve eşyanın (karnede kayıtlı yedek parça, radyo-teyp, aksesuar vb. eşya) vergileri aranmaz ve bunlara ilişkin teminat çözülür. Çalınan taşıt ve eşya, bulunması durumunda en yakın gümrük denetimi altına konulur ve istem durumunda gümrükçe belirlenecek süre içinde yurtdışına çıkarılır.

            Çalınma olayının; mahkeme ilamı ya da Cumhuriyet Savcılığınca düzenlenecek hazırlık evrakı ya da olayın olduğu yerin en büyük mülki amirince onaylanan belgelerle kanıtlanması gerekir.

            Kazaya uğrayan taşıt ve eşya
            Madde 37- Türkiye'de kaza sonucu parçalanmak ya da yanmak gibi herhangi bir şekilde kullanılamayacak duruma gelen taşıt ve eşyanın vergileri aranmaz ve teminatı çözülür.

            Kaza nedeniyle sahibince yurtdışına çıkarılmak istenmeyen taşıt ve eşyanın enkazı; koşulsuz terk dilekçesi ile taşıtın durumunu belirleyen mülki amirlerce onaylı resmi belgelerle kanıtlanması gerekir.

            Terk edilmek istenen taşıtların getirilmesi durumunda gümrük denetimindeki antrepolarda; getirilmesinin olanaksızlığı durumunda ise olay yeri gümrük idaresince görevlendirilecek kurulca giriş niteliğine uygunluğu belirlenerek düzenlenecek tutanakla birlikte Müsteşarlığa bildirilir ve tasfiyeye ilişkin hükümler uygulanır.

            Süre uzatımı
            Madde 38- Bu Tebliğin; birinci bölümünde belirtilen belgelerle giren turistlerin zorlayıcı neden ya da beklenmeyen durumları için süre bitiminden önce TTOK; ikinci ve üçüncü bölümlerinde belirtilen belgelerle giren turistlerin; zorlayıcı nedenleri konusunda ise en yakın gümrük idareleri; aracılığı ile durumlarını belirtir resmi belgeler alınır. Gümrük idarelerince merkeze gönderilen bu belgelere göre işlem GGKM'ce sonuçlandırılır.

            Cezai işlemler
            Madde 39- Kara taşıtlarının tam muafiyet kapsamında geçici ithalleri sonucu rejim ihlalinin ortaya çıkması durumunda Gümrük Kanununun 238, 241 ve Gümrük Yönetmeliğinin 597 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

            Yürürlük
            Madde 40- Bu Tebliğ, 5/2/2000 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 41- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

(EK: 1)

Karşılılık İlkesine Dayanan Devletler Listesi

1- Almanya           27- Macaristan
2- Amerika           28- Malezya
3- Avustralya        29- Meksika
4- Avusturya         30- Mısır
5- Arjantin          31- Nijerya
6- Belçika           32- Norveç
7- Brezilya          33- Pakistan
8- Bulgaristan       34- Polonya
9- Çek Cumhuriyeti   35- Romanya
10- Danimarka        36- Suriye
11- Fas              37- Suudi Arabistan
12- Finlandiya       38- Şili
13- Filistin         39- Tunus
14- Fransa           40- Ürdün
15- Güney Kore       41- Vatikan
16- Hollanda         42- Venezüella
17- Irak             43- Vietnam
18- İran             44- Yunanistan
19- İtalya           45- Yugoslavya
20- İngiltere
21- İspanya
22- İsrail
23- İsveç
24- İsviçre
25- Kanada
26- KKTC

(EK: 2)

Geçici Giriş Beyannamesi Örneği

    Büyükelçiliği
            ..........

    No: .....

            .......... Büyükelçiliğimizde/Teşkilatımızda diplomat olmayan memur olarak çalışmakta ve Türkiye'ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını getirmiş bulunmaktadır.

            Adı geçenin, bu taşıtını hiçbir suretle satmayacağını, giderken tekrar aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple götürülemez ise mevzuat dahilinde bütün gümrük vergi ve resimlerini ödeyeceğini, dahilde alınan bütün vergi ve resimleri vereceğini ve yurt dışına kati olarak çıkışı esnasında Gümrük ve Maliye daireleri ile her türlü ilişiğinin kesildikten sonra ayrılmasına müsaade edileceğini akti takdirde Gümrük İdarelerince aranan gümrük vergi ve resimlerinin ödeneceğini Elçiliğimizce beyan ve taahhüt ederiz.

            Bu itibarla, söz konusu taşıta .......... günlü .......... sayılı Tebliğin .......... maddesine göre işlem yapılmasına izin verilmesini arz ederim.

                                                                                            .../.../20...
                                                                                            Büyükelçi
                                                                                            (İmza ve Mühür)

                                                                                        Romork veya Karavan
                                                                                (varsa bu kısımda doldurulacak)

    Otomobilin
    1- Markası                       :
    2- Tipi                              :
    4- Cinsi                            :
    5- Motor No.                    :
    6- Şasi No.                      :
    7- Kapı adedi                  :
    8- Radyo markası           :
    9- Silindir adedi              :
    10- Ağırlığı                       :
    11- Türkiye'ye giriş tarihi:
        Taşıt sahibinin
    Doğum yeri                      :
    Doğum tarihi                    :
    Türkiye'ye son geliş tarihi:
    Türkiye'de kaç yıldan beri
    oturduğu                           :

            .......... Elçiliğince/Teşkilatınca yukarıda taşıtım hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve beyan ederim.

                                                                                        Tarih ve İmza

(EK: 3)

YABANCI İŞÇİ BÜROLARINDA ÇALIŞANLARA AİT GEÇİCİ GİRİŞ BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ

            .......... Türkiye'deki .......... İşçi İrtibat Bürosunda memur olarak çalışmakta ve Türkiye'ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını (Otomobil/Motosiklet) getirmiş bulunmaktadır.

            Adı geçenin bu taşıtını hiçbir suretle satmayacağını, giderken aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple götüremez ise mevzuat dahilinde bütün gümrük ve resimlerini ödeyeceğini, dahilde alınan bütün vergi ve resimleri vereceğini ve yurt dışına kati olarak çıkışı esnasında Gümrük ve Maliye Daireleri ile her türlü ilişiğinin kesildikten sonra ayrılmasına müsaade edileceğini aksi takdirde Gümrük İdarelerince aranan her türlü vergi ve resimlerin Genel Müdürlüğümce ödeneceğini beyan ve taahhüt ederim.

                                                                                                            .../.../20...
                                                                                            İş ve İşçi Bulma Kurumu
                                                                                                    Genel Müdürü
                                                                                                    (İmza ve Mühür)

                                                                                                Römork veya Karavan
    Otomobilin                                                                  (Varsa) bu kısımda doldurulacak
    1- Markası                        :
    2- Tipi                               :
    3- Modeli                          :
    4- Cinsi                             :
    5- Motor No.                     :
    6- Şasi No.                       :
    7- Kapı adedi                   :
    8- Radyo markası            :
    9- Silindir adedi               :
    10- Ağırlığı                        :
    11- Türkiye'ye giriş tarihi:

    Taşıt Sahibinin
    Doğum yeri                     :
    Doğum tarihi                   :
    Türkiye'ye son giriş tarihi:
    Türkiye'de kaç yıldan beri
    Oturduğu                         :

            İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğünce yukarıda evsafı gösterilen aşıt hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve beyan ederim.

                                                                                                        Tarih ve İmza

(EK: 4)
 

TÜRKİYE TEKNİK İŞBİRLİĞİ VEYA BENZERİ ANLAŞMALAR UYARINCA ALIŞMAK ÜZERE GELEN YABANCI UYRUKLU UZMANLARA AİT GEÇİCİ GİRİŞ BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ

            .................... Hükümetimizle .................... Hükümeti arasında yapılan .../.../20... tarihli anlaşma hükümleri gereğince Bakanlığımızda/teşkilatımızda çalışmakta ve Türkiye'ye aşağıda özellikleri yazılı taşıtını .................... getirmiş bulunmaktadır.

            Adı geçenin bu taşıtını hiç bir suretle satmayacağını giderken aynen götüreceğini, herhangi bir sebeple götürmez ise mevzuat dahilinde bütün gümrük vergi ve resimlerini ödeyeceğini, dahilde alınan  bütün vergi ve resimleri vereceğini ve yurt dışına kat'i olarak çıkışı esnasında Gümrük ve Maliye Daireleri ile her türlü ilişiğinin kesildikten sonra ayrılmasına müsaade edileceğini aksi takdirde Gümrük İdarelerince aranan her türlü vergi ve
resimlerin Bakanlığımız/Teşkilatımız tarafından ödeneceğini beyan ve taahhüt ederim.

                                                                                                             .../.../20...
                                                                                                         (Adı Soyadı)
                                                                                     Tam yetkili şahsın (Memuriyet unvanı)
                                                                                                     (İmza ve Mühür)

                                                                                                 Römork veya Karavan
                                                                                       (Varsa) bu kısımda doldurulacak

    Otomobilin                   
    1- Markası                        :
    2- Tipi                               :
    3- Modeli                          :
    4- Cinsi                             :
    5- Motor No.                     :
    6- Şasi No.                       :
    7- Kapı adedi                   :
    8- Radyo markası            :
    9- Silindir adedi               :
    10- Ağırlığı                        :
    11- Türkiye'ye geliş tarihi:
    Taşıt Sahibinin                 :
    Doğum yeri                       :
    Doğum tarihi                     :
    Türkiye'ye son geliş tarihi:
    Türkiye'de kaç yıldan beri
    oturduğu                            :

            .................... Bakanlığınca/Teşkilatınca yukarıda evsafı gösterilen taşıtım hakkında taahhüt olunan hususları aynen kabul ve beyan ederim.

                                                                                     Tarih ve İmza

(EK: 5)
 

GEÇİCİ TRAFİK TESCİL BELGESİ ÖRNEĞİ
 
                                                       otomobil
            Aşağıda özellikleri yazılı motosiklet hakkında .......... sayılı ......... günlü Tebliğin maddesi uyarınca gümrüğümüzde gerekli geçici giriş işlemi yapılmıştır.

            İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün bu hususta yayımladığı tamime göre trafiğe tescil edilerek plaka verilmesi, kendi memleketindeki kayıtlarını kapatmaları için milli plakalarının kendilerine iade edilmesi ve
bu "geçici trafik tescil belgesi"ne istinaden ahara, devir, satış veya Türkiye'de mukim şahıslar tarafından iktisabının yapılmaması; ricasıyla yalnız ......... trafik bürosuna ibraz olunmak üzere bu şahadetname düzenlenmiştir.

                                                                    ..... Gümrük Müdürü/Memuru
                                                                                    (İmza ve Mühür)

    Taşıtın                            
    Markası                        :
    Modeli                          :
    Tipi                               :
    Cinsi                             :
    Motor No.                     :
    Şasi no.                        :
    Beygir gücü                  :
    Kapı adedi                    :
    Radyo markası             :
    Ağırlığı                            :
    Silindir adedi                 :

    Taşıt Sahibinin                
    Adı Soyadı                      :
    Çalıştığı yerin                  :
    Tahsilde bulunduğu Yer :
    Tetkikte bulunduğu Yer  :

    Giriş Belgesinin               
    Cinsi                                :
    Geçerlilik tarihi               :
    Numarası                        :