Gümrük Mevzuatı  
Resmi Gazete: 21.02.2000 Pazartesi Sayı: 23971 (Asıl) 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TGS Tekstil Giyim Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş.'ne Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar
 


            Madde 1- 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin (k) bendine istinaden yürürlüğe konulan "İhracat 96/39" sayılı Tebliğ uyarınca aşağıda ünvanı ve adresi belirtilen şirkete "Sektörel Dış Ticaret Şirketi" statüsü verilmiştir.

Firma Adı:                                        Adres:                   Tel:                                 Faks:                    
TGS Tekstil Giyim                           Fulya Mah.            0.212-213 39 97          0.212-216 46 80
Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş.          Pehlivan Sok.       0.212-213 39 98
                                                          Meriç Konak 11    0.212-213 40 58
                                                          No: 1/16
                                                          Şişli/İstanbul

            Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın bağlı  bulunduğu Devlet Bakanı yürütür.