GÜMRÜK MEVZUATI  
Resmi Gazete: 13.03.2000 Pazartesi Sayı: 23992 (Asıl) 
Gümrük Müsteşarlığından:

TIR Denetleme ve Konaklama Noktalarında Uygulanacak Park Ücretine İlişkin Tebliğ


            Madde 1- Bu Tebliğ ile 5/3/1993 tarihli ve 93/4207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 16/4/1993 tarihli ve 21554 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik"in 8 inci maddesine göre Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca otoyollar üzerinde yaptırılan, 12 nci maddesine göre İçişleri Bakanlığınca transit karayolları üzerinde tespit edilen ve anılan Yönetmelik'in 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan TIR denetleme ve konaklama noktalarında uygulanacak park ücreti, aynı Yönetmelik'in 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 31/12/2000 tarihine kadar geçerli olmak üzere, iki saate kadar ücret alınmamak şartıyla, günlük 3,000,000.- Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.