Gümrük Mevzuatı                    
Resmi Gazete: 06.01.1996 Cumartesi Sayı: 22515 (Asıl) 
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığından 
 
Transit Ticarete İlişkin Tebliğ 
(İhracat 96/8) 
 
  
            Madde 1- 22.12.1995 tarih ve 95/7632 sayılı İhracat Rejimi Kararı'nın 3 üncü maddesinin (e) bendine istisnaden,alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere,malların transit olarak veya doğrudan doğruya
bir ülkeden başka bir ülkeye satılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

            Madde 2- Transit ticaret talepleri,bu Tebliğ'in ekinde yer alan "Transit Ticaret Formu" düzenlemek suretiyle bankalara yapılır.

            Madde 3- a) Transit ticarete konu olan mallarla ilgili olarak,ithalata ve ihracata ilişkin vergi,resim,harç ve fon tahsil edilmez.

           b) Gümrük idarelerince verilebilecek izne istinaden malların Türk gümrük hattını aşarak işçilik görmek üzere fiktif depo veya antrepolara alınması "fiili ithal" hükmünde değildir.

            Madde 4- Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın madde politikası transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamaz.

           İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerde transit ticaret yapılamaz.

            Madde 5- Transit ticarette transfer,mahsup ve ödemelere ilişkin uygulamalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenerek esaslara göre yapılır.

            Madde 6- Bu Tebliğ 15.1.1996 tarihinde yürürlüğe girer.

                                                   EK

                     TRANSİT TİCARET FORMU
    1- Talep Sahibi Firmanın;
       a) Ünvanı    :
       b) Adresi    :
       c) Vergi No  :
    2- Transit Ticarete Konu Malın;
       a) Cinsi                    :
       b) GTİP                     :
       c) Değeri (CIF,CF,FOB,vb.)  :
          -Alış bedeli             :
          -Satış bedeli            :
          -Transit ticarete yurt dışındaki bir bankaca aracılık edildiği
durumlarda beyan edilen kar           :
       d) Miktarı (Adet,kg,ton,vb.):
       e) Satın aldığı ülke        :
       f) Satıldığı ülke           :
    3- Transit ticaret konusu malların gümrük sundurma ve antrepolarında
ambalajlanması veya işleme tabi tutulması halinde kullanılacak olan
malzemenin;

            Miktarı
Adı    GTİP (Adet,kg,vb) Birim Değeri  Toplam Değeri

TOPLAM:

                                          Tarih
                                          Talep Sahibi Firma
                                          (Kaşe ve İmza)

    Yukarıda detayları belirtilen ve işlemleri Bankamızca yürütülecek olan
transit ticaret talebi İhracat Yönetmeliği ve Transit Ticarete İlişkin
96/......... sayılı Tebliğ uyarınca uygun görülmüştür.
                                                 Tarih
                                       ----------Bankası
                                       ----------Şubesi
                                       (Kaşe ve Yetkili İmzalar)