Belediye ve İmar Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.02.2000 Perşembe Sayı:23960
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından:

Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı, Alt ve Üst Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ
 

 
            23/07/1995 tarihli ve 4123 Sayılı "Tabii Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Kanun"un 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası "Tabii afete maruz kalan yörelerdeki belediyeler ve özel idarelere 2380 sayılı Kanuna ve ilgili yıllar bütçe kanunlarındaki hükümlere göre tahakkuk eden paylar Bakanlar Kurulunca azami 5 katına kadar arttırılabilir. Bu uygulamanın süresi Bakanlar Kurulunca belirlenir." Hükmünü getirmektedir.

            Bakanlığımızca; işlerin daha sağlıklı ve hızlı yürütülmesi için bundan böyle tabii afet nedeniyle alt ve üstyapı hasarına uğrayan belediyelerin yapmaları gereken işlemler, yeniden düzenlenerek aşağıda belirtilmiştir.

            Madde 1- Bir tabii afete maruz kalan belediye, uğradığı tabii afetin ürünü, tarihini ve yerini belirten ve mülki amire onaylattırılan bir yazı ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'ne yirmi gün içerisinde başvuracak ve hasarın incelenmesini isteyecektir.

            Madde 2- Afet İşleri Genel Müdürlüğü; içme suyu ve kanalizasyon tesislerinde, belediye hudutları içerisinde yol, köprü, menfez v.b. yapılarda ve o belediyeye ait üst yapı tesislerinde meydana gelen hasarların belirlenmesi ve onarım için keşiflerinin hazırlanmasını ihtiyaç duyulan Kurum ve Kuruluşlar ile Müdürlüklerden isteyebilir.

            Madde 3- Hasar tespit ve onarım keşfi hazırlanması istenen kuruluşlar; bu tespit işlemlerini; doğru, amacına uygun bir şekilde, mümkün olan en kısa zamanda yapacak ve raporlarını Afet İşleri Genel Müdürlüğüne göndereceklerdir. Bu tespitler sırasında yalnızca yılı içinde tabii afetten meydana gelen hasar dikkate alınacak, geleceğe yönelik yatırımlar ve yeni işler keşiflere dahil edilmeyecektir. Hazırlanan keşifler zarar gören tesislerin afet öncesi haline getirilmesi ile sınırlı olacaktır.

            Madde 4- Afet İşleri Genel Müdürlüğü, belediyelerin kayıplarına ilişkin, yukarıdaki maddelerde belirtilen keşifleri değerlendirerek belediyelerin afetin olduğu yıldaki normal gelirlerini dikkate alarak yardım oranlarını belirleyerek ve Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı hazırlayarak Başbakanlığa gönderecektir.

            Madde 5- 24/09/1998 tarihli ve 23473 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.