Vergi Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.12.1998 salı Sayı: 23540 (Mük.) 
Maliye Bakanlığından: 
Belediye Gelirleri KanunuGenel Tebliği
Seri No:24
  
            Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun1 mükerrer 44 üncü maddesinde çevre temizlik vergisinin katı atıklar için maddede yeralan tarifeye göre aylık olarak hesaplanması öngörülmekte, anılan maddenin beşinci fıkrasında da;

            "Tarifede yer alan tutarlar; önceki yılda uygulanan tutarlara, bunların Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın eklenmesi suretiyle her yıl yeniden belirlenir. Verginin belirlenmesinde 1000 liraya kadar olan tutarlar atılır."

            hükmü yer almaktadır.

            Bakanlığımızca, 1998 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 267 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği2 ile %77,8 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

            Buna göre, yeniden değerleme oranının yarısı olan %38,9 oranının tatbiki sonucunda 1999 yılında katı atıklar için uygulanması gereken aylık çevre temizlik vergisi tutarları aşağıda gösterilmiştir.

                  Aylık Vergi Tutarları (TL.)
                  ---------------------------
    Bina Grupları  1. Derece   2. Derece   3. Derece   4. Derece   5. Derece
    -------------  ----------  ----------  ----------  ----------  ----------
    1. Grup        30,584,000  24,468,000  18,350,000  15,290,000  12,232,000
    2. Grup        18,350,000  15,290,000  12,232,000   9,172,000   6,115,000
    3. Grup        12,232,000  10,699,000   9,172,000   6,115,000   4,583,000
    4. Grup         6,115,000   4,889,000   3,664,000   2,441,000   1,218,000
    5. Grup         3,664,000   3,054,000   2,441,000   1,526,000     912,000
    6. Grup         1,832,000   1,526,000   1,218,000     912,000     606,000
    7. Grup           606,000     486,000     361,000     298,000     147,000

            Diğer taraftan, 93/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının3 7 nci maddesine göre, tarifedeki vergi miktarları; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde %50 indirimli uygulanacaktır.

            Tebliğ olunur.

            ___________________________________________________
            1 29.5.1981 gün ve 17354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            2 13.11.1998 gün ve 23522 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
            3 31.12.1993 gün ve 21805 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.