Vergi Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 28.12.2002 Cumartesi Sayı: 24977 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Belediye Gelirleri KanunuGenel Tebliği
Seri No:29


Bilindiği üzere, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 ncü maddesinde çevre temizlik vergisinin katı atıklar için maddede yer alan tarifeye göre aylık olarak hesaplanması öngörülmekte, anılan maddenin beşinci fıkrasında da;

 

"Tarifede yer alan tutarlar; önceki yılda uygulanan tutarlara, bunların Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarın eklenmesi suretiyle her yıl yeniden belirlenir. Verginin belirlenmesinde 1000 liraya kadar olan tutarlar

atılır."     hükmü yer almaktadır.

 

Bakanlığımızca, 2002 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı, 310 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile %59,0 (elli dokuz virgül sıfır) olarak tespit ve ilan edilmiştir.

 

Buna göre, yeniden değerleme oranının yarısı olan %29,5 oranının tatbiki sonucunda 2003 yılında katı atıklar için uygulanması gereken aylık çevre temizlik vergisi tutarları aşağıda gösterilmiştir.

 

 

Bina Grupları     1. Derece   2. Derece     3. Derece         4. Derece   5. Derece

1. Grup           80,898,000  64,718,000    48,537,000        40,442,000  32,354,000

2. Grup           48,537,000  40,442,000    32,354,000        24,260,000  16,170,000

3. Grup           32,354,000  28,299,000    24,260,000        16,170,000  12,119,000

4. Grup           16,170,000  12,929,000   9,690,000         6,454,000   3,219,000

5. Grup           9,690,000   8,075,000     6,454,000         4,033,000   2,409,000

6. Grup           4,844,000   4,033,000     3,219,000         2,409,000   1,599,000

7. Grup           1,599,000   1,283,000     953,000           786,000     385,000

 

Diğer taraftan, 93/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3) 7 nci maddesine göre, tarifedeki vergi miktarı; büyük şehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyelerle nüfusu 5.000'den az olan belediyelerde %50 indirimli uygulanacaktır.

 

Tebliğ olunur.

----------------------------------------------------------------------------

(1) 29 Mayıs 1981 gün ve 17354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(2) 8 Aralık 2002 gün ve 24957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

(3) 31 Aralık 1993 gün ve 21805 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.