Vergi Mevzuatı

Resmi Gazete: 30.12.2005 Cuma Sayı: 26039 (Asıl) 

Maliye Bakanlığından:

Belediye Gelirleri KanunuGenel Tebliği
Seri No: 32

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun[1] 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[2]  ile  değişik mükerrer 44 üncü maddesinde konutlara ait çevre temizlik vergisinin su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisinin ise  beşinci fıkrada yer alan tarifeye göre yıllık olarak hesaplanması hükme bağlanmıştır. 

Söz konusu tarifeler 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[3] 18 inci maddesiyle tespit edilmiştir. Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü  maddesinin onbirinci fıkrasında ise; “Bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirleri dikkate alınmaz.” hükmüne  yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi  Hakkında Kanunun[4] 1 inci maddesinde “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin para birimi Yeni Türk Lirasıdır. Yeni Türk Lirasının alt birimi Yeni  Kuruştur. Bir Yeni Türk Lirası (YTL)  yüz  Yeni  Kuruşa  (YKr) eşittir.”  hükmü ile aynı Kanunun 2 inci maddesinde, “Türk Lirası değerler  Yeni Türk Lirasına  dönüştürülürken, birmilyon Türk Lirası (1.000.000 TL) eşittir bir Yeni Türk Lirası (1 YTL) değişim oranı esas alınır.”  hükmü yer almaktadır.

2005 yılı için yeniden değerleme oranı, 353 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[5] ile % 9,8 (dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilerek  ilan edilmiştir.

01.01.2006 tarihinden itibaren konutlar ve işyerleri ile diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 16YKr, diğer belediyelerde 13 YKr olarak hesaplanacaktır.

2 -İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

 İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan Çevre  Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (YTL)

 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

1.537

1.229

922

768

614

2. Grup

933

735

549

461

373

3. Grup

614

494

373

307

247

4. Grup

307

247

186

153

126

5. Grup

186

153

109

93

76

6. Grup

93

76

54

43

32

7. Grup

32

27

19

16

13

 

2. 2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

 

Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak uygulanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

 

 

 

Bina Grupları

Bina Dereceleri ve  Yıllık Vergi Tutarları (YTL)

 

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

1.921

1.536

1.152

960

767

2. Grup

1.166

918

686

576

466

3. Grup

767

617

466

383

308

4. Grup

383

308

232

191

157

5. Grup

232

191

136

116

95

6. Grup

116

95

67

53

40

7. Grup

40

33

23

20

16

 

3 - İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

 

Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin  onikinci fıkrası ile 2005/9817 .sayılı Bakanlar Kurulu Kararının[6] 7 nci maddesine göre, söz konusu maddenin  dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak  üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5000’den az olan belediyelerde   % 50 indirimli olarak uygulanacaktır.

Tebliğ olunur.