Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 04.02.1993 Perşembe Sayı: 21486 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 35 Sahife:
 Devlet Bakanlığı'ndan: 
 
HİSSE SENETLERİ HALKA ARZ YOLUYLA SATILAN BANKALARIN DAĞITACAKLARI TEMETTÜ'YE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
No:1
  
             Madde 1- Hisse senetleri halka arz yoluyla satılan, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 50'nci maddesi 3'ncü paragrafında belirtilen bankaların dağıtacakları temettü miktarları Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurullarınca belirlenir. 

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.