Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 07.01.2004 Çarşamba Sayı: 25339 (Asıl) 

 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:   
   

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Seri: VI, No: 16

   

Madde 1.- 20/3/2003 tarihli ve 25054 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: VI, No: 15 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, ikinci fıkra üçüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

 

"Birinci fıkranın; (a) bendinin (6) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan şartlar kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişiler için aranmaz"

 

Madde 2.- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 3.- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür