Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 12.01.1994 Çarşamba Sayı: 21816 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 35 Sahife:
 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan: 
 
İÇ TİCARET  
 
 
            Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, anonim ve limited şirketlerin sermayelerini artırabilmeleri için mevcut sermayelerinin tamamının ödenmiş olması şarttır. Sermaye artırımı yapmak amacıyla ana sözleşme değişikliği için Bakanlığımızdan izin alınması safhasında, sermayenin ödenmiş olduğu hususu noterden düzenlenmiş tesbit zaptı, yevmiye kayıtları sureti veya bilirkişi raporu verilmek suretiyle belgelendirilmektedir. Uygulamada, mevcut sermayenin gerçekten ödenip, ödenmediği hususunda ortaya çıkan sorunların giderilmesi; sözkonusu tesbite ilişkin, konusunda uzman ilgili meslek mensuplarının yeniden inceleme yapmasını gerektirmektedir.

            Bu itibarla, uygulamada birliği sağlamak ve ortaya çıkan sorunları gidermek amacıyla, sermaye artırımı hususunda anasözleşme değişikliğine izin verilmesi için Bakanlığımıza müracaat eden anonim ve limited şirketlerin önceki sermayelerinin ödenmiş olduğunun, noterden düzenlenmiş tesbit zaptı, yevmiye kayıtları sureti veya bilirkişi raporu yerine, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetkili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler tarafından mevzuat ve mesleki ahlak kuralları ile genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenmiş raporlarla belgelendirilmesi uygun görülmüştür.

            Buna göre, sermaye artışında bulunacak anonim ve limited şirketlerin, Bakanlığımıza (İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile İl Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri) yapacakları müracaatlar sırasında, sermaye artırımı amacıyla yapılan anasözleşme değişikliklerinde, gerekli diğer belgelerle birlikte önceki sermayenin ödendiğine ilişkin ekli rapor örneğine uygun “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler” veya “Yeminli Mali Müşavirler”ce düzenlenen raporun verilmesi gerekmektedir.

            Bu Tebliğ, 1/3/1994 tarihinde yürürlüğe girer.

            Tebliğ olunur.

                                                                                                EK : Rapor Örneği

            SERMAYENİN ÖDENDİĞİNİN TESPİTİNE AİT...............MÜŞAVİRLİK RAPORU

            Raporun Tarih ve Sayısı:
            1- İNCELEMEYİ YAPAN ............................MÜŞAVİRİN
Bağlı Olduğu Mesleki Şirketi            :
Adı ve Soyadı                                    :
Bağlı Olduğu Oda                        :
İş Adresi ve Telefonu                        :
Ruhsat No                                    :

             2- TESBİTİ YAPILAN ŞİRKETİN
Ünvanı                                    :
Adresi                                    :
Sermayesi                        :
Bir Önceki Sermayesi            :

            3- ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER
a) Tasdikin Yapıldığı Yıla Ait Defterler
Yılı                        Yasal Defter Nev’i                        Noter                        Tarih No
......                        ............................                        .........                        ............... 

b) Sermayenin Ödendiği Yıla Ait Defterler
Yılı                        Yasal Defter Nev’i                        Noter                        Tarih No
            ......                        ............................                        .........                        ............... 

            4- ŞİRKET SERMAYESİNİN TAMAMININ ÖDENDİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
            (Mevcut sermaye ile bir önceki sermaye arasındaki sermaye bölümü için)
A) Nakdi Sermaye Ödemelerinin Tarihi                        Yevmiye Maddeleri
                        .........................................                        .............................. 

B) Ayni Sermaye Ödemelerinin Tarihi                        Yevmiye Maddeleri
                        .........................................                        .............................. 

C) Ayni Sermayenin şirket adına ilgili sicile tescilinin yapıldığı tarih
                  ...............................................................................................

            5- İNCELEMELER
A) Son mizana göre özvarlığın hesaplanması ve sermayenin varlığını koruyup korumadığı hakkında bilgiler.

B) Ortakların sermaye taahhütlerini ödemelerine ilişkin kayıtlardan sonra kendilerinin yeniden borçlandırılması yönünde başka bir hesaba alacak kaydı yapılmak suretiyle sermaye taahhütlerinden doğan borçlarının devam edip etmediği hakkında bilgiler.

            6- SONUÇ
                                                                        ADI VE SOYADI
                                                                                İMZA