Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 25.09.1998 Cuma Sayı: 23474 (Asıl)  
Hazine Müsteşarlığından;
ÖZEL FİNANS KURUMLARI KURULMASI HAKKINDA 83/7506 SAYILI KARARNAME EKİ KARARA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
 
   
            Madde 1- 25/2/1984 tarihli ve 18323 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Finans Kurumları Kurulması Hakkında 83/7506 Sayılı Kararname Eki Karara İlişkin Tebliğ'in 4 üncü maddesine aşağıdaki (4) numaralı bent ilave edilmiştir. 

            "4- Bir kişinin, kuruluş sermayesinin %5'i ve daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya bir ortaklığa ait payların kurum sermayesinin %5, %20, %33 veya %50'sini aşması sonucunu veren hisse edinimleri ile bir ortaklığa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucunu veren hisse devirleri Müsteşarlığın iznine tabidir. 

            Ortak sayısının 5'ten aşağı düşmesine yol açan işlemler ile bu fıkraya göre izin alınmadan yapılan devirler pay defterine kaydolunmaz. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. 

            Bu bendin uygulamasında; 

            a) Bir gerçek kişi ile eş ve velayet altındaki çocuklarına, bunların sınırsız sorumlu olarak katıldıkları veya yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdür ya da genel müdür yardımcısı oldukları ortaklıklara, 

            b) Kamu tüzel kişileri hariç olmak üzere bir tüzel kişinin veya (a) alt bendinde sayılanların sermayelerinin doğrudan veya dolaylı olarak %25 veya daha fazlasına iştirak ettikleri ortaklıklara, 

            ait paylar, bir kişiye ait pay addolunur. 

            İntifa hakkı ile oy hakkının edinilmesinde de bu bent hükümleri uygulanır. 

            Kurumların sermayelerinde izne tabi tutulan oranlarda pay sahibi olan tüzel kişilerin yönetim ve denetiminin el değiştirmesi sonucunu veren hisse edinimleri ve devirleri de, işlemin hukuken tamamlanmasından önce Müsteşarlığın iznine tabidir. 

            Kurum sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip olacak ortakların kurucularda aranan nitelikleri taşıması şarttır. Bu nitelikleri kaydeden ortaklar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde diğer ortaklık hakları Müsteşarlıkça kullanılır." 

            Madde 2- Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Cari hesaplarda biriken fonların hangi oran ve şartlarda bloke edileceği Banka'ca belirlenir." 

            Madde 3- Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "a) Katılma hesaplarında biriken fonların hangi oran ve şartlarda bloke edileceği Banka'ca belirlenir." 

            Madde 4- Aynı Tebliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Kurum, Cari Hesaplarda ve Katılma Hesaplarında toplanan fonlarla müstakil bir işletme kuramaz veya herhangi bir işletmeye sermaye koyarak ortak olamaz. Kurum'un veya ortaklarının katıldıkları işletmelerin tümüne bu hesaplardan kullandırılabilecek fon miktarı Banka'ca belirlenir." 

            Madde 5- Aynı Tebliğe aşağıdaki ek madde ilave edilmiştir.  

            "Ek Madde 1- Kurum'un bir gerçek veya tüzel kişiye özkaynaklarından kullandırabileceği nakdi ve gayrinakdi fon tutarı Banka'ca belirlenir." 

            Madde 6- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.