Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 21/01/2003 Salı Sayı: 25000(Asıl)  Düstur Tertip: 5

Sermaye Piyasası Kurulundan; 
 

Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No: 59) 

  
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, portföy yöneticiliği faaliyeti ile bu faaliyeti Kanunun 39 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde yerine getirecek olan şirketlerin kuruluş ve yetkilendirilmelerine ve bu faaliyette bulunacak aracı kurumlar ile mevduat kabul etmeyen bankaların yetkilendirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.

          Yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarına ilişkin hükümler saklıdır.

 

Dayanak

Madde 2- Bu Tebliğ, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun değişik 22 nci maddesinin ikinci fıkrası, 30 uncu maddesinin (f) bendi ve 31 inci maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu Tebliğde geçen;

Kanun            

:28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

Kurul            

:Sermaye Piyasası Kurulunu,


 

Borsa

: Kanunun 40 ıncı maddesinde düzenlenen sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ile kıymetli madenler borsaları ve bunlarla aynı mahiyetteki yurt dışı borsaları ve borsa dışı  teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Şirket

:Portföy yönetim şirketini,

Yetkili kurum

:Şirket, aracı kurum ve mevduat kabul etmeyen bankayı,

Müşteri

:İmzalanacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde yetkili

kurumdan hizmet alan kişileri,

Takasbank

:İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketini,

Finansal Varlıklar

: Bu Tebliğ kapsamında olmak üzere, sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, vadeli işlemler ve opsiyonlar, nakit, döviz, mevduat ile Kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemleri,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Portföy Yönetim Şirketi, Portföy Yöneticiliği Faaliyeti ve

Bu Faaliyette Bulunabilecek Kurumlara İlişkin Esaslar

 

 

Portföy yönetim şirketi ve portföy yöneticiliği

          Madde 4- Portföy yönetim şirketi; portföy yöneticiliği faaliyetinde bulunmak üzere Kanunda ve bu Tebliğde belirlenen şartları yerine getirerek Kuruldan yetki belgesi almış şirkettir.

Portföy yöneticiliği; finansal varlıklardan oluşan portföylerin, her bir müşteri adına, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir.

          Alım satıma aracılık faaliyetinin yürütülmesi sırasında, bu faaliyetin içeriğiyle ilgili olarak süreklilik arzetmeksizin verilen hizmetler portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında değildir.

Portföy yöneticiliği faaliyeti portföy yönetimi şirketinin yanı sıra Kuruldan yetki belgesi alması koşuluyla aracı kurum ve mevduat kabul etmeyen bankalar tarafından da yürütülebilir.

Şirket, Kuruldan yetki belgesi almak koşuluyla yatırım danışmanlığı faaliyetinde de bulunabilir ve  yatırım danışmanlığı kapsamında faaliyette bulunulabilecek alanlarda vekil sıfatıyla müşterisini temsil edebilir.

 
          Portföy yönetim şirketinin kuruluş şartları

          Madde 5- Kuruluş izni başvurularının Kurulca değerlendirilebilmesi için şirketin;

a)   Anonim ortaklık şeklinde kurulması,

b)   Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması,

c)   Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması,

d)   Kurucularının portföy yönetim şirketi kurucusu ve ortağı olmanın gerektirdiği mali güç, itibar ve yeterli tecrübeye sahip olmaları,

e)   Ödenmiş sermayesinin;

1-) 1,5 trilyon Türk lirasından az olmaması,

2-) 18 inci maddede tanımlanan portföy saklama kuruluşlarından hizmet alınması halinde 250 milyar  Türk lirasından  az olmaması.

          Kurul, şirketlerin kuruluşu ve pay devirlerinde, gerçek kişi ortakların Kuruldan ileri düzey lisans sınavında başarılı olması şartını arayabilir.

          f) Kurucuları ile sermayedeki doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yüzde on veya daha fazla olan gerçek veya tüzel kişilerin muaccel vergi ve prim borcu bulunmaması,

          g)  Sermayenin yüzde on ve daha fazlasını taahhüt eden kurucuların, gerekli kaynağı kendi ticari, sınai ve sair yasal faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan ari olarak sağlamaları,

h) Gerçek kişi ortaklarının;

1-) Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması,

2-) 7/9/2000 tarih ve 24163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen şartları taşıması,

i) Esas sözleşmesinin Kanun hükümlerine  ve Kurul düzenlemelerine uygun olması

şarttır.

Şirket ortaklarının yabancı uyruklu olması halinde, Kurulca ortağın ülkesindeki yetkili otoriteden sözkonusu ortaklar hakkında olumlu görüş alınır.

Bu maddenin (e) bendinde belirtilen sermaye tutarları, her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak Kurulca yeniden belirlenebilir. Bu durumda, artırılacak sermaye tutarları, ilgili yılın en geç 6 ncı ayının sonu itibariyle sağlanır.

Şirketin bu maddenin (e/2) bendinde belirtilen sermaye tutarı ile kurulmak istenmesi halinde portföy saklama hizmeti alınması planlanan kuruluşun bildirilmesi ve bu kuruluşun  19 uncu maddede sayılan nitelikleri taşıdığını tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi zorunludur.

 

Ticaret unvanı ve işletme adı kullanımı

          Madde 6- Şirketin ticaret unvanında “portföy yönetimi” ibaresini kullanması zorunludur. Şirketin işletme adı kullanmak istemesi halinde Kuruldan izin alması ve bu adı tescil ve ilan ettirmesi zorunludur.

          Şirketin yazılı ve görsel basın ve yayın organlarında yer alacak her türlü ilan ve reklamlar ile tüm yazışmalarında işletme adları ile birlikte ticaret unvanlarını kullanmaları şarttır.

          Şirketin ticaret unvanı sadece yönetim ve denetim çoğunluğunun değişmesine yol açacak şekilde pay sahipliğinin değişmesi halinde bu değişmeyi yansıtmak ve yasal zorunlulukları yerine getirmek amacıyla değiştirilebilir.

 

Kuruluş işlemleri

Madde 7- Kurucular, 5 inci maddede yer alan kuruluş şartlarını taşıdıklarını kanıtlayan ve aşağıda sayılan belgelerle birlikte kuruluş izni almak üzere başvururlar.

a)   Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanan kuruluş başvuru formu, kuruluş şartlarına uygun olarak hazırlayacakları esas sözleşme taslağı,

b)   Bu Tebliğin 1 ve 2 numaralı eklerinde yer alan örneklere uygun şekilde düzenleyip noter huzurunda imzalayacakları birer beyanname,

          Sermayenin yüzde on ve daha fazlasını taahhüt eden kurucuların mali durumları hakkında hazırlanacak yukarıda belirtilen beyannamelerin yetkili yeminli mali müşavirlerce düzenlenmesi zorunludur. Tüzel kişi ortakların bağımsız denetimden geçirilmiş mali tablolarının Kurul’a iletilmesi halinde bu ortaklar için beyanname hazırlama zorunluluğu aranmaz.

c)   Şirket kurulmasından beklenen faydayı analiz eden detaylı fizibilite raporu ile kuruluştan itibaren üç yıllık hedeflerin ortaya konulduğu tahmini bilanço ve gelir tablosu ile Şirketin sermaye artırımları için gereken kaynak tutarını ve bu tutarın sağlanacağı kaynakları içeren bir rapor,

d)   Kurucu tüzel kişilerin kurulacak şirkete ortak olunmasına ilişkin yetkili kurullarından alınmış karar örnekleri.

Kurul gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri talep etmeye yetkilidir.

 

Yabancı uyruklu kişilerce temin edilecek bilgi ve belgeler hakkında bu madde hükümleri kıyasen uygulanır.

Kurul, kuruluş başvurularında şirketin tüzel kişi ortaklarından özel olarak bağımsız denetim ve derecelendirme yaptırmış olma şartını arayabilir. Bu şartlar faaliyet izni ve ortaklık yapısı değişikliği başvurularında da aranabilir.

Kurul, yapacağı incelemeler sonucunda şirket ve portföy saklama hizmeti alması zorunlu olan şirketler için portföy saklama kuruluşunun niteliklerinin uygunluğunu eş zamanlı olarak değerlendirir.

Kurulca yapılacak değerlendirme sonucunda başvurunun uygun görülmesi halinde, kuruluş işlemlerinin tamamlanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvurulur.

Şirketin esas sözleşme değişikliklerinde de bu madde hükümleri uygulanır. Esas sözleşme değişiklikleri başvurularında; Kurulca belirlenen standartlara uygun olarak esas sözleşme değişikliği başvuru formunun hazırlanması zorunludur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Faaliyete Geçiş Esasları

Faaliyet şartları

Madde 8- Faaliyet izni başvurularının Kurulca değerlendirilebilmesi için Şirketin;

a)     Kuruluş şartlarını kaybetmemiş olması,

          b)  Kurulun, Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin düzenlemeleri ile öngörülen tüm yükümlülükleri yerine getirmiş olması,

Sözkonusu yükümlülüklerden asgari özsermaye yükümlülüğü için  5 inci maddenin (e) bendinde yer alan tutarlar dikkate alınır.

          c) Blokaj yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması,

Blokaj yükümlülüklerine ilişkin esaslar ile tesis edilen blokajların kullanım esasları Kurulca belirlenir.

          d) 5 inci maddenin (e/2) bendinde belirtilen sermaye tutarı ile kurulmuş olması halinde 18 inci maddede belirtilen portföy saklama kuruluşlarından hizmet alınması konusunda bu kuruluşlarla sözleşme imzalaması,

Şirketin, 5 inci maddenin (e/1) bendinde belirtilen sermaye tutarı ile kurulmuş olması halinde ise 18 inci maddede tanımlanan portföy saklama kuruluşundan hizmet alınması ihtiyaridir.

          e) Yönetici ve ihtisas personeli ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca atanan denetçilerinin ve müfettişlerin 5 inci maddenin (h) bendinde sayılan şartları taşımaları,

          Bu kişiler için sermaye piyasası mevzuatına aykırılıktan veya 5 inci maddenin (h) bendinde belirtilen diğer fiillerden dolayı suç duyurusunda bulunulması halinde, isnad edilen suçun ağırlığı dikkate alınarak faaliyet izni başvurusu bu işlemin sonuçlanmasına kadar ertelenebilir.

          f) Bünyesinde portföy yöneticiliği faaliyetinin yürütülebilmesi için Kurulun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde, lisans belgesine sahip yeterli sayıda portföy yöneticisini istihdam etmiş bulunması,

          g) Portföy yöneticiliği ile araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine uygun sağlıklı bir yönetim, Kurulca yapılan düzenlemelere uygun muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonu kurmuş, teknik donanımı sağlamış, 22 inci maddedeki esaslara uygun bir iç kontrol ve denetim sistemini kurmuş, personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarını belirlemiş olması,

          h) Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen şartlara uyması,

            Yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin ileri düzey lisans sınavında başarılı olmaları,

          zorunludur.

Şirket dışında kalan yetkili kurumların faaliyet izni başvurularının değerlendirilmesinde ise sözkonusu kurumların kendi mevzuatlarında yer alan düzenlemelerinin yanı sıra birinci fıkranın (e) ve (f) bendlerinde belirtilen hükümlere uymaları şarttır.

 

Faaliyet izni

Madde 9- Yetkili kurumun başvuru konusu faaliyete geçmek üzere Kuruldan izin alabilmesi için, bu Tebliğde ve Seri:V No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 10 uncu maddesinde öngörülen şartları yerine getirmeleri ve faaliyetlerini ilgili Kurul düzenlemelerine uygun şekilde yürütebilecek nitelik ve yeterlilikte olduklarının Kurulca kabulü şarttır.

Faaliyet izin başvurusunun Kurulca uygun görülmesi halinde yetkili kuruma portföy yöneticiliği faaliyetini icra edebileceğini gösteren yetki belgesi verilir. Yetki belgesinin tescil ve ilan ettirilmesi zorunludur.

 

Değişiklikler için Kuruldan izin alınması ve Kurula bildirim yükümlülükleri

Madde 10- Şirketin ortaklık yapısı değişiklikleri, tescil ve ilan yükümlülükleri ile Kurula bildirim yükümlülükleri; Kurulun Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar hakkındaki düzenlemelerine tabidir.

 

Portföy yönetim şirketinin şubeleri ve acentaları

Madde 11- Şirket yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilir ve banka ve aracı kurumlarla acentalık tesis edebilir. Acentalık hizmeti portföy yöneticiliği ve/veya yatırım danışmanlığı faaliyetlerinin tanıtımını yapmak, portföy yöneticiliği faaliyetiyle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek ve yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında şirketten gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamakla sınırlıdır.

Şirketin şube açma ve acentalık tesis etme şartları, Kurulun Seri:V, No:46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine tabidir.


 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Portföy Yöneticiliğine İlişkin Esaslar

 

Portföy yöneticiliğine ilişkin ilkeler

Madde 12- Yetkili kurum;

          a) Yapılan bir alım satım işleminden dolayı herhangi bir ihraçcıdan veya aracı kurumdan lehlerine komisyon, iskonto ve benzeri menfaat sağlıyorsa, bu durumu müşterilerine açıklamak zorundadır.

          b) Müşterinin yazılı bir direktifi olmadan borsalarda işlem görmeyen ve rayiç değerinin üstündeki varlıkları yönettikleri portföye alamaz ve portföyden bu değerin altında varlık satamaz.

          Rayiç bedel borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, borsada işlem görmeyenler için işlem gününde portföy lehine alımda en düşük satımda en yüksek fiyattır.

          c) Portföyde yer alan varlıklar üzerinde, kendi veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunamaz. Müşterinin yazılı bir talimatı olmadan portföyde yer alan varlıkları, portföy yönetimi amacı dışında bir başka şahsa devir veya teslim edemez.

          d) Herhangi bir şekilde kendine çıkar sağlamak üzere varlıkların alım satımını yapamaz. Müşteri hesabına verecekleri emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır.

          e) Basiretli bir tacir gibi davranmak ve yönettiği müşteri portföyleriyle çıkar çatışmasına meydan vermemek koşuluyla, kendine ait nakdi portföy yönetimine konu olan araç ve işlemlerle değerlendirebilir.

          f) Birden fazla portföy yönettiğinde objektif iyiniyet kurallarına aykırı olarak portföylerden biri veya birden fazlası lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz.

          g) Yatırım kararlarını, güvenilir gerekçe, belge ve analizlere dayandırmak, müşterilerinin mali durumunu ve eğitim düzeyini dikkate almak ve sözleşme hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür.

          h) Müşterilerine portföyün önceden saptanmış belirli bir getiriyi sağlayacağına dair herhangi bir sözlü veya yazılı garanti veremez ve ilan ve reklamlarında bu anlama gelebilecek ifadeleri kullanamaz.

          i) Müşteri menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda müşteri lehine davranmak zorundadır.

          j) Müşterilerin risk-getiri tercihlerini belirlemek, bu belirlemelere yönelik yazılı belge düzenlemek, söz konusu belgeleri sözleşmeyle birlikte saklamak, portföyleri bunlara uygun oluşturmak ve yönetmek zorundadır.

          k) Müşterilerin piyasa hakkında bilgisizlik ya da tecrübesizliklerinden yararlanıp bunların alım-satım kararlarını etkileyerek kendi lehlerine kazanç sağlamak amacıyla, müşterilerin gereksiz alım-satım yapmalarına ortam hazırlayamaz ve bu fiilin üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilmesine herhangi bir şekilde yardımcı olamaz.

          l) Yönetilen portföylere ilişkin olarak portföy yöneticiliği dışında kalan faaliyeti çağrıştıracak isim ve ifadeler kullanamaz, belirli bir yönetim dönemi belirleyerek önceden toplanan paralarla ortak bir portföy oluşturamaz ve yönetemez veya tasarruf sahiplerini oluşturulmuş bir portföye iştirak ettiremez ve bu yönde ifadeler içeren ilan ve reklam yapamaz.

          m) Herhangi bir şekilde yanında çalışan kişilerin, olağan müşteri-şirket ilişkisi dışında kurumun imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamaz.

          n) Yazılı, basılı veya sözlü biçimde müşterilere duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, müşterilerine duyurmadan önce kendileri veya üçüncü şahıslar lehine kullanamaz.

 

          Şirketin yapamayacağı iş ve işlemler

          Madde 13- Şirket;

a)Aracılık faaliyetlerinde bulunamaz.

b) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkaramaz, ödünç para verme işlemleri yapamaz ve kredi alamaz.

          c) Portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri ile bunlara ilişkin iş ve işlemler dışında; hiç bir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamaz, gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemez.

          d) Bankalar Kanununda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verebilecek işlemler yapamaz.

 

İştirak ve iştirak sınırlamaları

Madde 14- Şirketin iştirakte bulunabileceği kuruluşlar ile iştirak sınırlamaları; Kurulun Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar düzenlemelerinin halka arza aracılık yetki belgesine sahip olanlar dışındaki aracı kurumlar için geçerli olan hükümlerine tabidir.

 

Müşteriyi tanıma kuralı

Madde 15- Şirket, 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sözleşme imzalamadan önce müşterilerinin kimlik bilgilerini tespit eder.

Şirket, ayrıca müşterilerinin risk ve getiri tercihleri, yatırım araçları ve mali durumları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak amacıyla standart formları geliştirmek, bu formlarda yer alan bilgileri güncelleştirmek ve formları saklamak zorundadır.

 

          Portföy yönetim sözleşmesi

          Madde 16- Yetkili kurumun; müşterileri ile, sunduğu faaliyete ilişkin Kurulca belirlenecek standartlara uygun yazılı bir sözleşme akdetmesi zorunludur.

Sözleşmelerde; müşterinin sözleşmeyi imzalamadan önce bu Tebliği ve asgari unsurları bu Tebliğin 3 numaralı ekinde sayılan, yetkili kurumu ve faaliyetlerini tanıtıcı bilgilerin yer aldığı formu okuyup anladığına ilişkin beyanının yer alması zorunludur. Sözkonusu formun yetkili kurumun faaliyete geçmesinden önce Kurulca onaylanması zorunludur. Yetkili kurum, bu formun sürekli olarak güncel olmasından sorumludur.

          Sözleşmelerde belirtilen portföy yöneticisinin, yetkili kurumdan ayrılması veya değiştirilmesi halinde, yetkili kurum sözkonusu durumu müşterilerine yazılı olarak derhal bildirmek zorundadır. Müşteriler, yeni tayin olunan portföy yöneticisini uygun görmedikleri takdirde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilirler.

Sözleşmeler, müteselsil sıra numaralı ve en az iki nüsha olarak düzenlenir ve bir örneği müşteriye verilir.

Sözleşmelerde Kurul düzenlemelerine ve borsa mevzuatına aykırı hükümler ile müşterilerin haklarını zedeleyici ve yetkili kurum lehine tek taraflı olağanüstü haklar sağlayan hükümlere yer verilmez. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

         

          Müşteri varlıklarının saklanması

          Madde 17- Yetkili kurumlar, müşteriye ait varlıkları uhdelerinde ve diğer kurumlardaki kendi hesaplarında tutamaz. Müşteriye ait varlıkların yetkili kurumun aktifleri ile ilişkilendirilmeksizin, Takasbankta müşteri ismine saklanması, Takasbankın müşteri ismine saklama hizmeti vermediği varlıklar için işlemin yapıldığı kurumlarda müşteri ismi veya kodu verilmek suretiyle müşteriler itibariyle saklama ve izleme yapılabilecek tedbirlerin alınması zorunludur. 5 inci maddenin (e/2) bendinde belirtilen ödenmiş sermayeye sahip şirketler için bu madde kapsamında müşteriye ait varlıkların saklanması ve izlenmesine ait sorumluluk portföy saklama kuruluşlarına aittir.

          Yetkili kurum ve portföy saklama kuruluşu;

          a)  Müşterilere ait varlıkların ayrı ayrı, müşteriye aidiyeti açıkça belli olacak ve kayıp ve hasara uğramayacak şekilde saklanmasını sağlamak,

          b) Belge ve kayıt düzenlerinde müşteri bazında varlıkları, hakları ve bunların hareketlerini düzenli olarak takip etmek,

          c)  Hesabın açılmasını müteakip müşteriye hesapların açıldığı yerleri ve değişiklikleri bildirmek

          zorundadır.

Portföy hesabına yapılacak işlemlerde müşteriden önceden teyit alınması zorunluluğu varsa bu müşteriler için blokaj koyma imkanı getirilebilir.

 

Portföy saklama kuruluşları

Madde 18- Portföy saklama kuruluşları; şirket müşterilerine ait finansal varlıkların saklanması, kayıtlarının tutulması, varlık ve nakit hareketlerinin idaresi ve kontrolü faaliyetlerini yürüten ve 19 uncu maddede sayılan nitelikleri taşıyan bankalardır.

          Portföy saklama kuruluşları Takasbankın saklama hizmeti sunduğu varlıkları Takasbank nezdinde izlemek zorundadır.


 

Portföy saklama kuruluşlarının nitelikleri

Madde 19-  Portföy saklama kuruluşu olarak faaliyet gösterecek bankaların;

a)     Takasbank nezdinde saklama üyesi olması,

b)     Faaliyetin gerektirdiği yeterli mali güce sahip olması,

c)      Etkin bir iç kontrol sistemine sahip olması,

          d) Yapılanması içinde diğer faaliyetlerle çıkar çatışmalarını asgari düzeye indirebilecek ve gerekli bağımsızlığın sağlanabileceği bir organizasyon yapısının oluşturulmuş olması,

          e)    Gerekli teknik donanım, yazılım ve insan kaynaklarına sahip olması,

          f)  Saklama yapacağı finansal varlıkların ve kıymetli madenlerin listesinin belirlenmiş olması,

şartlarını taşımaları zorunludur.

Hesaplarının açılması sırasında müşteri ile ilgili tanımlayıcı nitelikte bilgiler ve bunları tevsik eden belgeler alınır.

Portföy saklama kuruluşu; müşterilerin yatırım yaptığı şirketle ilgili karar alması gereken ve finansal varlıklar üzerindeki haklarını etkileyebilecek durumları ile müşteri hesaplarında gerçekleştirilen, önemlilik arzeden varlık ve nakit hareketlerini müşterilere en kısa zamanda bildirmekle yükümlüdür.

Portföy saklama kuruluşu, en az altı ayda bir saklama hesabında değişiklikler ile hesabın son durumunu belirten bir hesap ekstresini ve bu maddede belirtilen hususları içeren özet bilgileri müşterilere iletir.

Portföy saklama kuruluşu ile şirket arasında tarafların yetki ve sorumluluklarını içeren ve Kurulca uygun görülen bir sözleşme imzalanması zorunludur. Portföy saklama kuruluşu, sözleşmede belirtilen görevleri uyarınca yaptığı tüm işlemlerden ve müşteri ve/veya şirkete verebilecekleri zararlardan, sözleşme, sermaye piyasası mevzuatı ve genel hükümler çerçevesinde sorumludur. İmzalanacak sözleşmeye aksi bir hüküm koyulamaz.

Portföy saklama kuruluşu bazı varlıkların saklanması konusunda başka bir portföy saklama kuruluşu ile anlaşabilir. Ancak faaliyetlerinden doğan sorumluluklarını paylaşamaz ve devredemez.

Şirket ile portföy saklama kuruluşu arasındaki sözleşmenin sona ermesi veya portföy saklama kuruluşunun Tebliğde aranan şartları kaybetmesi halinde Şirketin Tebliğde sayılan nitelikleri taşıyan ve Kurulun uygun göreceği bir başka portföy saklama kuruluşu ile  sözleşme imzalaması şarttır. Sözkonusu sözleşmenin Kurula iletilmemesi halinde Şirketin faaliyet yetki belgesi iptal edilir. Yeni sözleşme yürürlüğe girene kadar eski sözleşmede adı geçen portföy saklama kuruluşunun sorumluluğu devam eder.

Kurul gerekli gördüğü takdirde, portföy saklama kuruluşunun değiştirilmesini talep edebilir. Şirketin, sözleşme imzalamış olduğu portföy saklama kuruluşunu değiştirmek istemesi halinde, bu durum 90 gün önceden portföy saklama kuruluşuna bildirilir.

 

Teslim karşılığı ödeme ilkesi

Madde 20-  Portföy saklama kuruluşları kullanılarak yapılan işlemlerde teslim karşılığı ödeme ilkesi uygulanır. Teslim karşılığı ödeme; nakit ve varlık hareketlerinin eş anlı yapılmasıdır. İşleme taraf olan kuruluşun, varlıkların kendisine ulaşması ile eş anlı olarak nakit çıkışını; ya da nakdin teslim alınması ile eş anlı olarak varlık çıkışını yapması şarttır.

Finansal varlıkların tesliminde, müşterinin talimatı aranır.

 

İdari ve mali hakların kullanımına ilişkin esaslar

Madde 21- Yetkili kurumlar, çerçeve sözleşmesinde, müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına finansal varlıkların anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay alma haklarının ve hisse senetlerinden doğan oy haklarının kullanılması hizmetlerini verebilirler.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İç Kontrol, Teftiş ve Portföy Yöneticilerine İlişkin Esaslar

 

İç kontrol ve teftiş birimi

Madde 22- Şirketin iç kontrol sistemi ve teftiş birimi ile müfettişlerin atanması ve görevden ayrılması, Kurulun Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar düzenlemelerine tabidir. Şu kadar ki, teftiş hizmeti şirket dışından da sağlanabilir.

 

          Mesleki yeterlilik ilkesi

Madde 23- Yetkili kurumun çalışanlarının mesleki yeterlilikleri, Kurulun Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar düzenlemelerine tabidir.

 

          Bağımsızlık ilkesi

          Madde 24- Yetkili kurum, portföy saklama kuruluşu, portföy yöneticileri ve müfettişler faaliyetlerinde bağımsız olmak zorundadırlar. Bağımsızlık, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ve davranışlar bütünüdür. Portföy yöneticilerinin faaliyetleri sırasında, bireysel olarak dürüst ve tarafsız olmaları yanında, bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek özel durumların da bulunmaması şarttır.

   Portföy yöneticileri ve müfettişler çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiç bir müdahaleye imkan vermemek zorundadırlar.

         

Sır saklama

          Madde 25- Portföy yöneticileri, müfettişler ve yetkili kurumun diğer çalışanları ile sözkonusu şirkete dışarıdan hizmet verenler, işleri dolayısıyla portföy yöneticiliği faaliyeti hakkında öğrendikleri sırları açıklayamazlar ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamazlar.

          Kamuyu aydınlatma amacıyla mevzuat gereği yapılan ilan ve duyurular, adli veya mevzuatla yetkili kılınmış olmak kaydıyla idari her türlü inceleme ve soruşturma halleriyle suç oluşturan durumlara ilişkin bilgilerin ilgililere verilmesi sır kapsamında değildir.

 

          Portföy yöneticiliği faaliyetinden doğan sorumluluk

          Madde 26- Yetkili kurum, sözleşmelerde belirtilen portföy yöneticilerinin görevleri çerçevesinde yaptıkları tüm işlemlerden ve müşterilere verebilecekleri zararlardan sözleşme ve sermaye piyasası mevzuatı ile genel hükümler çerçevesinde müşteriye karşı doğrudan sorumludur. Portföy yönetim sözleşmesine aksi bir hüküm koyulamaz.

 


 

ALTINCI BÖLÜM

Defter Kayıt ve Belge Düzeni, Bağımsız Denetim ve Bildirim Yükümlülükleri ile

Reklam ve İlanlara, Faaliyet Yetki Belgelerinin İptali veya Faaliyetlerinin Geçici Olarak Durdurulmasına İlişkin Esaslar

 

Defter, kayıt ve belge düzeni

Madde 27– Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve borsalara ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde, işletmenin ihtiyacına uygun birinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda oldukları defter ve kayıtları tutmak, belgeleri düzenlemek ve faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıt, belge ve işlemlerinde Kurulca yapılacak düzenlemelere uymak zorundadır.

Şirket, muhasebeleri merkezde tutuluyor olsa bile, şube bünyesindeki müşteri hesaplarını, nakit ve menkul kıymet hareketlerini izleyecek defter ve kayıtları şubelerinde ayrıca tutmak ve bulundurmak zorundadır.

Yetkili kurum, müşterilerine en az ayda bir kez ve ayrıca ücreti müşteriye ait olmak üzere müşteri tarafından talep edildiği her zaman varlıkların nominal ve rayiç değerleri ile nakdi ve alım satım hareketleri hakkındaki bilgileri içeren bir ekstre ile tahsil ettikleri ücretin hesaplanmasını gösteren bir formu göndermek zorundadır.

Şirketin faaliyetleri dolayısıyla aldıkları mektup, yazı, telgraf, cetvel, senet gibi vesikalar ile yazdıkları mektup, yazı ve telgrafların kopyalarını ve sözleşmeleri, taahhüt, kefalet ve diğer teminat senetleri ve mahkeme ilanları gibi belgeleri düzenli ve tasnif edilmiş bir biçimde saklamaları zorunludur.

Bu belgelerin saklama süresine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrası hükmüne uyulur. Bu belgelerden ihtilaflı olanların bu süre ile kayıtlı olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar, sunumda kullanılanlarının ise sunum raporunda belirtildiği süre sonuna kadar muhafazası zorunludur.

 

Bağımsız denetim yükümlülüğü

Madde 28- Şirketler bağımsız denetim konusunda Kurulun aracı kurumlar için geçerli olan hükümlerine tabidir. Yetkili kurumun, Kurulun bağımsız denetim düzenlemelerinde yer alan yükümlülükler dışında, yönetilen bireysel portföylere özel olarak varlıkların saklama kuruluşu nezdindeki mevcudiyeti ile portföyün sözleşme hükümleri çerçevesinde yönetildiğinin ve alınan ücret ve komisyonların doğruluğunun tespiti amacıyla yetkili kuruma haber vermeksizin ve tarihi bağımsız denetleme kuruluşunca belirlenmek üzere yılda en az bir kez denetleme yapılması, bu hususun bağımsız denetim sözleşmesinde belirtilmesi ve denetleme raporunun bir örneğinin 6 iş günü içinde Kurula iletilmesi zorunludur. 

 

Mali konulara ilişkin bildirim yükümlülükleri

           Madde 29- Şirket, Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin düzenlemelerinde yer alan  tablolarını Kurula göndermek zorundadırlar.

Şirket ayrıca, mali tablolarını, yıllık faaliyet raporları ve denetçi raporları ile yetkili kurumlar müşteri sayısı ve yönetilen portföy büyüklüğüne ilişkin bilgileri, standartları ve süreleri Kurulca belirlenen biçimde Kurula göndermekle yükümlüdür. 

 

Reklam ve ilanlara ilişkin esaslar

Madde 30- Yetkili kurumun her tür yazılı, sesli ve görüntülü basın-yayın organı ile bilgi işlem ortamında verilen ilanlarda aşağıda belirlenen ilkelere uyması zorunludur. Yetkili kurum, yapacağı tüm ilan ve reklamlar ile ilgili dokümanların birer örneğini Türk Ticaret Kanunu’nun 68 inci maddesinin birinci fıkrası hükmü çerçevesinde saklamak zorundadır.

Reklam ve ilanlarda kullanılan ifade ve sayısal verilerde;

          a) Müşterileri yanıltıcı ve aldatıcı bilgi ve tecrübe noksanlıklarını istismar edecek ifadelere yer verilmemesi,

          b) Abartılı şekilde yazı, görüntü ve resimler ile ölçeklerde farklılık yaratmak suretiyle görsel olarak müşteriyi yanıltıcı grafik ve şekiller kullanılmaması,

          c) Objektiflikten uzak bilgi verilmemesi,

          d) Asgari gerekliliği olan bilgiler gizlenmemesi,

          zorunludur.

         Reklam ve ilanlarda, şirketin mali durumuna ilişkin sayısal veriler ile şirketin “portföy büyüklüğüne”, “müşteri sayısına”, ilişkin veya buna benzer resmi verilerle kanıtlanması mümkün olan ifadeler, ancak bu yargılara ulaşmayı sağlayabilecek kaynaklar referans gösterilmek suretiyle kullanılabilir. Bu tür bilgiler için sadece kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yayınları ile mali alanda meslek örgütü niteliğindeki kuruluşların kaynakları referans olarak gösterilir.

Faaliyet yetki belgelerinin iptali veya faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması

Madde 31– Şirketin faaliyet yetki belgelerinin iptali veya faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması Kurulun Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar hakkındaki düzenlemelerine tabidir.

          Portföy yöneticiliği yetki belgesinin iptal edilmesi halinde, şirketin yönetmekte olduğu portföyler Kurulun uygun göreceği bir başka yetkili kuruma tasfiye amacıyla devredilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Kaldırılan hükümler

Madde 32- 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: V, No: 29 sayılı “Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette  Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliği”, 1/12/1998 tarihli ve 23540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: V, No: 41 sayılı “Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette  Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”, 19/1/2000 tarihli ve 23938 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: V, No: 43 sayılı “Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette  Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Geçici Madde 1- Halen faaliyette bulunan şirketlerin 1/7/2003 tarihinden itibaren bu Tebliğin 8 inci maddesindeki sermaye yeterliliği yükümlülüklerine uymaları şarttır.

 

Geçici Madde 2- Halen faaliyette bulunan şirketlerin 2/1/2004 tarihinden itibaren bu Tebliğin 8 inci maddesinin (h) bendinin ikinci paragrafındaki yükümlülüğe uymaları şarttır.

 

Geçici Madde 3- 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:VIII, No:34 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Tebliğinin geçici 2 nci maddesinde belirtilen 2 yıllık süre zarfında yetkili kurumda birim sorumlusu ve portföy yöneticisi olarak görev yapacak personelin mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması şarttır.

 

Geçici Madde 4- Şirketlerin 1/7/2003 tarihine kadar, bu Tebliğin 21 inci maddesinde belirtilen iç kontrol sistemini kurmaları ve teftiş birimini oluşturmaları zorunludur.

 

Yürürlük

Madde 33- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 34- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.


 

Ek:1

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME

(TÜZEL KİŞİLER İÇİN )

 

TÜZEL KİŞİNİN

UNVANI                                                                :

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI               :

TİCARET MERKEZİ VE SİCİL NUMARASI:

KURULUŞ TARİHİ                                :

ORTAKLIK YAPISI                                             :

ÖDENMİŞ VE NOMİNAL SERMAYESİ

ADRESİ                                                                :

FAALİYET KONUSU                                           :

SON BEŞ YILA AİT BAZI BİLANÇO BÜYÜKLÜKLERİ (MİLYAR TL)

YILI

NET KARI (ZARARI) (1)

ÖZKAYNAKLARI

AKTİF TOPLAMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞTİRAKLERİ (2)

 

ŞİRKETİN UNVANI

FAALİYET TÜRÜ

 SERMAYESİ

HİSSE TUTARI

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 


 

SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER (3)

 

YERİ

CİNSİ

PAFTA

ADA

PARSEL

TAKYİDATLARI

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

MENKUL KIYMETLER (AYRINTILI) (4) (5)

 

 

 

 

 

 

 

TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 


 

ÇALIŞTIĞI BANKALAR (6) (7)

1

2

3

4

5

BANKA ADI

 

 

 

 

 

ŞUBE ADI

 

 

 

 

 

MEVDUAT (MİLYAR TL)

                VADELİ

 

 

 

 

 

VADESİZ

 

 

 

 

 

KREDİ (MİLYAR TL)

                MİKTARI

 

 

 

 

 

                TEMİNATI

 

 

 

 

 

                TÜRÜ

 

 

 

 

 

                VADESİ

 

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

BANKA ADI

 

 

 

 

 

ŞUBE ADI

 

 

 

 

 

MEVDUAT (MİLYAR TL)

                VADELİ

 

 

 

 

 

VADESİZ

 

 

 

 

 

KREDİ (MİLYAR TL)

                MİKTARI

 

 

 

 

 

                TEMİNATI

 

 

 

 

 

                TÜRÜ

 

 

 

 

 

                VADESİ

 

 

 

 

 

 


 

BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE OLAN BORÇLARI (8)

 

ALACAKLININ ADI

ALACAĞIN

TÜRÜ

MİKTARI

VADESİ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

FAALİYET ALANINDA DAHA ÖNCE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÖNEMLİ İŞLER

 

ŞİRKETİN VEYA ŞİRKET SERMAYESİNİN YÜZDE 10’UNDAN FAZLASINA SAHİP GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURTDIŞI BANKALARDAN KULLANDIĞI KREDİLERİN YASAL TAKİBE UĞRAYIP UĞRAMADIĞI:

ŞİRKETİN HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ HUKUKİ İHTİLAFLAR HAKKINDA AYRINTILI AÇIKLAMA:

 

 

 

 

İMZA

TARİH

 

 

AÇIKLAMALAR      :

(1)     Vergi karşılığı ayrıldıktan sonraki tutar yazılacaktır.

(2)     İştirak oranı, iştirak edilen kuruluşun sermayesinin %5 veya daha fazlası ise doldurulacaktır.

(3)     Sahip olunan tüm gayrimenkuller, varsa takyidatları ile birlikte, bu kısma yazılacaktır.

(4)   Hisse senedi, tahvil, bono, altın, kıymetli madenler, vs. varsa takyidatları ile birlikte bu kısma yazılacaktır.

(5)     İştiraklere ait hisse senetleri hariç tutulacaktır.

(6)     Aynı bankadan birden fazla türde kredi kullanılıyorsa ayrı ayrı gösterilecektir.

(7)     Aynı bankanın birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı gösterilecektir.

(8)     Tüzel kişi sermayesinin %5 veya daha fazlası miktarında borçlar yazılacaktır.

 

Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.

 

 

NOT: Formda ayrılan kısımların yeterli gelmemesi halinde ek form kullanılabilir.

 


 

Ek:2

 

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETİ KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME

(GERÇEK KİŞİLER İÇİN)

 

ADI-SOYADI                                          :

 

 

 

Fotoğraf

DOĞUM YERİ VE TARİHİ                     :

UYRUĞU                                                :

ANA ADI                                                 :

BABA ADI                                              :

İKAMETGAH ADRESİ                           :

ÖĞRENİM DURUMU                             :

(Ayrıntılı)

HALEN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİN

UNVANI VE ADRESİ                             :

MESLEĞİ VE GÖREV UNVANI  :

T.C. KİMLİK NUMARASI                      :

VERGİ KİMLİK NUMARASI                 :

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI İŞYERLERİ

 

İŞYERİNİN UNVANI (1)

GİRİŞ-AYRILIŞ TARİHİ

GÖREV UNVANI

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ (MİLYAR TL)

YILI

NET GELİR

ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLER (2)

 

ŞİRKETİN UNVANI

FAALİYET TÜRÜ

SERMAYESİ

HİSSE TUTARI

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 SAHİP OLDUĞU GAYRİMENKULLER (3)

 

YERİ

CİNSİ

PAFTA

ADA

PARSEL

TAKYİDATLARI

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

MENKUL KIYMETLER (AYRINTILI) (4) (5)

 

TAAHHÜT EDİLEN SERMAYENİN KARŞILANACAĞI KAYNAKLARIN AYRINTILI DÖKÜMÜ

1

 

2

 

3

 

SAHİP OLDUĞU DİĞER VARLIKLAR

ÇALIŞTIĞI BANKALAR (6) (7)

1

2

3

4

5

BANKA ADI

 

 

 

 

 

ŞUBE ADI

 

 

 

 

 

MEVDUAT (MİLYAR TL)

                VADELİ

 

 

 

 

 

VADESİZ

 

 

 

 

 

KREDİ (MİLYAR TL)

                MİKTARI

 

 

 

 

 

                TEMİNATI

 

 

 

 

 

                TÜRÜ

 

 

 

 

 

                VADESİ

 

 

 

 

 

 

6

7

8

9

10

BANKA ADI

 

 

 

 

 

ŞUBE ADI

 

 

 

 

 

MEVDUAT (MİLYAR TL)

                VADELİ

 

 

 

 

 

VADESİZ

 

 

 

 

 

KREDİ (MİLYAR TL)

                MİKTARI

 

 

 

 

 

                TEMİNATI

 

 

 

 

 

                TÜRÜ

 

 

 

 

 

                VADESİ

 

 

 

 

 

BANKALAR DIŞINDA DİĞER GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE BORÇLARI

 

ALACAKLININ ADI

ALACAĞIN

TÜRÜ

MİKTARI

VADESİ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

DAHA ÖNCE TÜRKİYE’DE VEYA BAŞKA BİR ÜLKEDE MALİ SEKTÖRDE HANGİ FAALİYETİ GÖSTERMEK AMACIYLA İZİN İÇİN BAŞVURUDA BULUNDUĞU, EĞER BAŞVURU REDDEDİLMİŞ VEYA ALINAN İZİN İPTAL EDİLMİŞ İSE NEDENLERİ (8):

 

SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURTDIŞI BANKALARDAN VEYA DİĞER MALİ KURUMLARDAN KULLANDIĞI KREDİLER VEYA BAŞKA FİNANSMAN KAYNAKLARI DOLAYISIYLA YASAL TAKİBE UĞRAMIŞ OLUP OLMADIĞI:

 

 

ORTAĞI BULUNDUĞU ŞİRKETLERİN SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE YURT İÇİ VEYA YURTDIŞI BANKALARDAN VEYA DİĞER MALİ KURUMLARDAN KULLANDIĞI KREDİLER DOLAYISIYLA YASAL TAKİBE UĞRAMIŞ OLUP OLMADIĞI:

 

 

HAKKINDA AÇILMIŞ BİR KAMU DAVASININ BULUNUP BULUNMADIĞI; VARSA DAVANIN KONUSU:

 

 

HAKKINDA KAMU DAVASI DIŞINDA AÇILMIŞ BİR DAVA BULUNUP BULUNMADIĞI; VARSA DAVANIN KONUSU:

 

 

HAKKINDA REFERANS VEREBİLECEK İKİ KİŞİNİN ADI-SOYADI, ADRESİ VE TELEFON NUMARALARI:

 

 

HALEN TARAF OLDUĞU ÖNEMLİ İHTİLAFLAR HAKKINDA AYRINTILI AÇIKLAMA:

 

 

 

İMZA

TARİH

 

AÇIKLAMALAR      :

 

(1)  Çalışılan kurumun, işverenin ya da tüzel kişinin adı ya da ticari unvanı yazılacaktır.

(2)     İştirak oranı, iştirak edilen kurumun sermayesinin %5 veya daha fazlası ise   doldurulacaktır.

(3)  Sahip olunan tüm gayrimenkuller, varsa takyidatları ile birlikte, bu kısma yazılacaktır.

(4)  Hisse senedi, tahvil, bono, altın, kıymetli madenler, vs. varsa takyidatları ile birlikte bu kısma yazılacaktır.

(5) “Ortağı bulunduğu kurumlar” bölümünde belirtilen kurumların hisseleri hariç tutulacaktır.

(6) Aynı bankadan birden fazla türde kredi kullanılıyorsa ayrı ayrı gösterilecektir.

(7) Aynı bankanın birden fazla şubesi ile çalışılmakta ise ayrı ayrı gösterilecektir.

(8) Banka, sigorta, finansal kiralama, faktoring şirketleri, yetkili müessese ve Sermaye Piyasası Kanununa göre faaliyet gösteren kurumlar vb. yazılacaktır.

 

Sigorta edilmiş varlıkların sigorta bedelleri ayrıca belirtilecektir.


Ek:3

YETKİLİ KURUM FAALİYETLERİNİ TANITICI BİLGİLER

 

a)     Yetkili kurumun kuruluş tarihi ve faaliyet geçmişi,

b)     Ticaret unvanı, adresi, telefonu ve buna benzer bilgiler,

c)      Son durum itibariyle ödenmiş sermayesi ve ortaklık yapısı,

d)     Son üç yıla ilişkin net  dönem karı,

e)     Yönetim kurulu üyelerinin isimleri,

f)          Portföy yöneticilerinin isimleri ile son 5 yılda çalıştıkları kurumlar ve buradaki unvanları,

g)       Yetkili kurumun ortak ve yönetim kurulu üyeleri ile ihtisas personeli hakkında sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat kapsamında herhangi bir suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığına ilişkin bilgiler,

h)        Portföyde yer alan varlıkların ve nakdin fiziki olarak saklandığı veya tutulduğu yere ilişkin bilgiler,

i)          Uygulanmakta olan portföy yönetim ücreti, aracılık komisyonu ve diğer komisyonlara ilişkin bilgiler,

j)        Bireysel, tüzel kişi ve kurumsal yatırımcılar itibariyle müşteri sayısı,

k)      Yönettikleri portföyün büyüklüğü,

l)        Çalıştığı aracı kurum veya aracı kurumlar.