Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 31/12/2004 Cuma Sayı: 25687(Asıl)  Düstur Tertip: 5

Sermaye Piyasası Kurulundan; 
 

Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 79) 

Madde 1 - 21/1/2003 tarihli ve 25000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: V, No: 59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinin geçici 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 5 —Bu Tebliğin 8 inci maddesinin değişik (d) bendi hükmünün yürürlük tarihi 2/1/2005 iken, 30/6/2005 olarak değiştirilmiştir.”

Madde 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.