ozelfinans

 

Resmi Gazete: 21.12.2004 Salı Sayı: 25677 (Asıl)  

 Sermaye Piyasası Kurulundan: 
   

Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 27)

 

Madde 1 - 15/11/2003 tarihli ve 25290 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:XI, No:25 sayılı Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Ek Madde 1 - Mali tablo ve rapor ile dipnot formatları dahil bu Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca Kurulca yayımlanan muhasebe standartları açıklamaları saklı olmak üzere, işletmelerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını uygulamaları, bu Tebliğde öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmündedir.

İlk uygulama yılında mali tabloların bağımsız denetimine ilişkin hükümler saklıdır."

Madde 2 - Aynı Tebliğin Geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.