Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 24.05.2006 Çarşamba Sayı: 26177 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 5 Sahife:

Sermaye Piyasası Kurulundan:

 

SERMAYE PİYASASINDA DERECELENDİRME FAALİYETİ VE  DERECELENDİRME KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: VIII, NO: 47)

 

 Madde 1 – 4/12/2003 tarihli ve 25306 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VIII, No: 40 sayılı Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 2 – Bu Tebliğin 31/12/2006 tarihine kadar olan geçiş süresi içinde işletme, finans, hukuk, iktisat, maliye, muhasebe, işletme mühendisliği, bankacılık ve dengi dallarda en az 4 yıllık lisans düzeyinde veya diğer dallarda lisans düzeyinde eğitim yapmış olmakla birlikte belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış olan ve derecelendirme alanında en az 1 yıllık deneyimleri bulunan ve bu durumu belgeleyenlerden Kurulca uygun görülenler Tebliğ kapsamında derecelendirme uzmanı olarak kabul edilir. 31/12/2006 tarihine kadar, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen lisansı almamış olanların, derecelendirme uzmanı unvanı sona erer.”

Madde 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.