Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.05.2000 Cumartesi Sayı: 24041 (Asıl) 
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:

HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Seri: I, No: 27

  
            Madde 1- 15/11/1998 tarihli ve 23524 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: I No: 26 Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin saslar Tebliği'nin "Aracılık sözleşmesi ve aracı kuruluşların yükümlülükleri" başlıklı 31'inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

            "Bu Tebliğ'in 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işlemlerde, halka arzedilecek hisse senetlerini satacak olanlar ile aracı kuruluş arasında Kurul'un 1/3/1995 tarihli ve 22217 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 19 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği ve bu Tebliğ'de değişiklik yapan Tebliğlerdeki hükümlere uygun olarak bir aracılık sözleşmesi imzalanır ve bu sözleşmeyle hisse senetlerinin aracı kuruluş tarafından sirkülerde belirtilen satış fiyatı üzerinden yüklenilmesi zorunlu olan kısmı, Ek Madde 1'de yeralan düzenlemeler çerçevesinde hesaplanır."

            Madde 2- Aynı Tebliğ'in "Özelleştirme kapsamında halka arzlar" başlıklı 33 üncü maddesi, madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

            "Halka arzlarda özellikle durumlar
            Madde 33- Özelleştirme kapsamındaki halka arzlar da dahil olmak üzere, hisse senetlerinin halka arz yoluyla satışında, halka arzın niteliği ve tutarı da dikkate alınarak, satışa ve ilana ilişkin süreler ile reklam, duyuru ve hisse senedi bedellerinin ödenme yöntemlerine ilişkin hususlarda bu Tebliğ'de belirtilen esaslardan farklı esaslar, Kurulca uygun görülmesi halinde uygulanabilir." 

            Madde 3- Aynı Tebliğ'e "Kısmi aracılık yüklenimi esasları" başlıklı Ek Madde 1 eklenmiştir:

            "Kısmi aracılık yüklenimi esasları
            Ek Madde 1- Hisse senetlerinin bu Tebliğ'in 5 ve 6 ncı maddelerine göre halka arzında, sirkülerde belirtilen satış süresinin sonunda satılamayan hisse senetlerinin kısmi yüklenimi, halka arz tutarı ile halka arz oranları dikkate alınarak aşağıda yeralan esaslara göre hesaplanır:

            Tablo: 1
 
Halka Arz Oranı(h) (%)
Katsayı
Halka Arz Tutarı(t) (Trilyon TL.)
Katsayı
h<%15
1
t<15
1
%15<=h<%25
0,75
15<=t<30
0,75
%25<=h<%50
0,50
30<=t<60
0,50
h>=%50
0,25
60<=t<150
0,25
 
 
150<=t<300
0,10
 
 
t>=300
0

            (*) Halka arz oranı(h), halka arz edilecek hisse senetleri tutarının mevcut sermayeye oranını ifade etmektedir.
            Halka arz tutarı(t) halka arz edilecek hisse senetlerinin ihraç değerini ifade etmektedir.
            Katsayı, halka arz edilecek hisse senedi tutarı için öngörülen aracılık yüklenimi oranını ifade etmektedir.
            Örneğin; Halka arz oranı %15'in ve halka arz tutarı 15 trilyon TL.'nın altında ise aracılık yüklenimi oranı %100 olacaktır. Halka arz oranı %25 ile %50 arasında ve halka arz tutarı 30 trilyon TL. ile 60 trilyon TL. arasında ise aracılık yüklenimi oranı %50 olacaktır.

            Aracılık yüklenimi oranları, Tablo 1'de yer alan katsayıların çarpılması suretiyle, halka arz oranı ve tutarının büyüklüklerine ve ilgili aralıklara göre aşağıdaki tabloda düzenlenmiştir.

            Tablo: 2
 
Halka Arz Oranı(h)Trilyon TL.
Halka Arz Tutarları(t)
t<15
15<=t<30
30<=t<60
60<=t<150
150<=t<300
t>=300
h<%15
%100,00
%75,00
%50,00
%25,00
%10,00
0
%15<=h<%25
%75,00
%56,25
%37,50
%18,75
%7,50
0
%25<=h<%50
%50,00
%37,50
%25,00
%12,50
%5,00
0
h>=%50
%25,00
%18,75
%12,50
%6,25
%2,50
0

            Halka arz tutarı 15 trilyon Türk Lirası'nın ve halka arz oranı %15'in altında olan bir ihraçcı için aracılık yüklenimi tutarı, satışa arzedilen hisse senetlerinin tamamını içerir.

            Halka arz tutarının 300 trilyon Türk Lirası'nın üzerinde olması durumunda, bu tutarı aşan kısım için aracılık yüklenimi yükümlülüğü aranmaz.

            Esas sermaye sisteminde bulunan şirketlerin sermaye arttırımları suretiyle yapılan halka arzlarında, aracılık yüklenimi dışında kalan kısım için Kanun'un 7 nci maddesi uyarınca satınalma taahhütnamesi istenir."

            Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

            Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.