Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.08.1990  Sayı: 20606 
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:

HİSSE SENETLERİNİN ŞEKİL ŞARTLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ'E EK TEBLİĞİ 
Seri No:I/7

 
            AMAÇ VE KAPSAM
            MADDE 1 - Bu Tebliğ'in amacı, 23/06/1989 tarih ve 20204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunan, Seri : I, No : 5 sayılı Tebliğ uyarınca yapılacak basım işlemlerinde uyulması gereken temel kurallar ile hisse
senetleri, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (Borsa) işlem gören ortaklıkların hisse senetlerine ilişkin bazı özel hükümleri düzenlemektir.

           HİSSE SENETLERİ BORSA'DA İŞLEM GÖREN ORTAKLIKLARA
           AİT HİSSE SENETLERİNİN ŞEKLİ
           MADDE 2 - Hisse senetleri Borsa'da işlem gören ortaklıklar, hisse senetlerinin basımında, biri gözle görülebilir nitelikte olmak üzere, aşağıda sayılan özelliklerden en az ikisini ihtiva eden hassas kâğıt kullanmak
zorundadır. 

           Hassas kâğıtlar, filigranı (watermark) olan, kâğıt zemininden farklı renk tonlarında gözle görülebilen renkli elyafları veya ultraviyole hassaslığını haiz gözle görülmeyen elyafları içeren ve çeşitli kimyasal etkilere karşı renk
değiştirebilme özelliği bulunan ve flu oresan olmayan (Non Fluorescent) kâğıtlardır.

           BASIM İŞLEMLERİ
           MADDE 3 - Baskıyı yapacak kuruluşların, desen çizimi, film hazırlama, dizgi, kalıp, baskı ve numaralama gibi baskının bütün aşamalarını kendi bünyelerinde gerçekleştirmeleri zorunludur.

           Bu kuruluşlar, Seri : I, No : 5 sayılı Tebliğ'in 4 üncü maddesinde öngörülen şekilde hisse senetlerinde zemin oluşturmak üzere çizilen hareli desenleri (gioş), her ortaklık için ayrı ayrı çizmek ve farklı renkler
kullanarak mümkün olduğu ölçüde birbirinden farklı özellikte basmak zorundadır.

           Fotoğraf ile yapılabilecek taklitlere karşı önlem almak üzere; desen renklerinin seçiminde, fotoğraftan renk ayrılmasında zor çıkacak renkler seçilmelidir.

           Hisse senedi basımında kullanılacak hassas kâğıdın; ortaklık ve baskıyı üstlenecek kuruluş arasında, kâğıdın miktarını gösteren ve müştereken imza edilecek belgeler karşılığında teslimi gereklidir.

           Desen çizim ve filmleri veya plakaları, baskı sonrasında, hisse senetleri ile birlikte, bir tutanak ekinde ilgili ortaklığa teslim edilir.

           ORTAKLIKLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
           MADDE 4 - Hisse senetlerinin basımında filigranlı kâğıt kullanılması halinde ortaklıklar, kendilerine ait filigranı ve Borsa tarafından belirlenmiş ve temin edilmiş filigranlı kâğıdı kullanmakla yükümlüdürler.

           Ortaklıklar, kendi ihtiyaçları için temin ettikleri hassas kâğıdın kendi hisse senetlerinin basım amacı dışında başkaları tarafından kullanılmasını önleyici tedbirleri almakla yükümlü oldukları gibi, bir önceki maddede yeralan kâğıt teslimi ve baskıda kullanılan bazı materyalin geri alınmasına ilişkin hükümlere de uymak zorundadırlar.

           Ortaklıklar, hisse senetlerinin basımını müteakip, Borsa'nın ilgili birimlerine aynı baskı niteliklerine sahip hisse senedi örneklerini, kupür adet ve numaralarını içeren bir belge ile birlikte devdi ederler.

           İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI'NIN HİSSE
           SENETLERİNİN BASIMINA İLİŞKİN YETKİSİ
           MADDE 5 - Hisse senetleri Borsa'da işlem gören ortaklıkların hisse senetleri, ilgili ortaklığın talebi üzerine; bu Tebliğ ve "Seri : I, No: 5, Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ" de belirtilen asgari
koşulları taşımak kaydıyla, İstanbul Menkul Kymetler Borsası'nın kontrolü ve aracılığıyla bastırılabilir.

           ESKİ HİSSE SENETLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
           MADDE 6 - Hisse senetleri Borsa'da işlem gören ortaklıklar, bu Tebliğ'in yayım tarihi itibariyle "Seri: I, No: 5 Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ" hükümlerine uygun olarak bastırmamış oldukları hisse
senetlerini, 31/12/1992 tarihine kadar, bu Tebliğ ve anılan Tebliğ hükümlerine uygun olarak bastırılmış hisse senetleriyle değiştirmek zorundadırlar.

           Sözkonusu ortaklıklar, "Seri: I, No: 5 Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ" in geçici 1 inci maddesinin 2 nci fıkrası ile tanınan istisnadan faydalanamazlar.

           Bu Tebliğ'in yürürlüğe girmesinden sonra hisse senetleri Borsa'da işlem görmeye başlayan ortaklıklar da "Seri: I, No: 5 Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ" hükümlerine uygun olarak bastırmamış oldukları
hisse senetlerini, Borsa'daki ilk işlem tarihinden itibaren 6 ay içinde bu Tebliğ ve anılan Tebliğ hükümlerine uygun olarak bastırılmış hisse senetleriyle değiştirirler.

           YÜRÜRLÜK
           MADDE 7 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.