Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.02.1992 Salı Sayı: 21146(Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 35 Sahife:
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:  
  
“SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME HAKKINDA YÖNETMELİK” HÜKÜMLERİNE GÖRE SÜREKLİ VE SINIRLI DENETLEMEYE TABİ ORTAKLIK VE KURULUŞLARIN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ
Seri No:X/12
            Madde 1 - 13.12.1987 gün ve 19663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yükürlüğe giren “Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesinde tanımlanan sürekli denetlemeye, aşağıdaki Ortaklık ve Kuruluşlar, bu nitelikleri kazandıkları hesap dönemi başından itibaren tabidirler. 

            a) Aracılık faaliyetlerine münhasır olmak üzere bankalar, 

            b) Aracı kurumlar, 

            c) Menkul kıymet yatırım fonları, 

            d) Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, 

            e) Hisse senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören anonim ortaklıklar, 

            f) Hisse senetleri halka arz edilmiş olan ve arz edilmiş sayılan ortaklıklardan, 

            aa) Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş olup, çıkarılmış sermayeleri tutarı 2 milyar TL. ve daha fazla olanlar. 

            bb) Kayıtlı sermaye sistemi dışında olup, ödenmiş sermayeleri tutarı 5 milyar TL. ve daha fazla olanlar. 

            Bu ortaklık ve kuruluşlarca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanması ve kamuya açıklanması zorunlu yıllık mali tabloların tümü sürekli denetim; (c), (d) ve (e) bendlerinde belirtilen ortaklık ve kuruluşların altışar aylık ara bilanço ve gelir tabloları bağımsız sınırlı denetim yaptırma yükümlülüğü kapsamındadır. 

            Yukarıda (f) bendinde belirtilen ortaklıkların menkul kıymetlerinin halka arzında veya mevcut paylarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: 1, No: 8 Tebliğine göre hissedarları tarafından halka arzında düzenlenecek ara mali tablolar da bağımsız sınırlı denetime tabidir. 

            Madde 2 - Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18.12.1987 tarih ve 19668 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: X, No: 1 Tebliği ile, 20.7.1988 tarih ve 19878 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: X, No: 6 Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.