Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 26.07.1989 Çarşamba Sayı: 20233 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 28 Sahife:
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan: 
 
SERMAYE PİYASASINDA ARA MALİ TABLOLARA İLİŞKİN İLKE ve KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞ
Seri No:XI/3
        AMAÇ 
        MADDE 1 - Bu Tebliğ'in amacı, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16 ve 22 nci maddeleri ile "Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik"in 19 uncu maddesi uyarınca işletmeler tarafından düzenlenecek ara mali tabloların hazırlanmasına münhasır olarak uyulması zorunlu ilke ve kuralları belirlemektir. 

        KAVRAMLAR 
        MADDE 2 - Bu Tebliğ'de geçen; 

   Kurul             : Sermaye Piyasası Kurulu'nu, 

   İşletmeler        : Menkul kıymetlerini halka arzetmiş olan veya arzetmiş 
                       sayılan veya arzedecek olan anonim ortaklıklar ile 
                       aracı kurumları, 

   Hesap Dönemi      : Uygulamada normal (genel) veya özel hesap dönemi olarak 
                       benimsenen yıllık dönemi, 

   Ara Dönem         : Hesap dönemi başından ara mali tabloların çıkarıldığı 
                       tarihe kadar geçen bir yıldan kısa ve en az bir aylık 
                       süreyi, 

   Ara Mali Tablolar : Dipnotlarıyla birlikte ara döneme ilişkin bilanço ve 
                       gelir tablolarını ve bu tabloların eki mali tabloları, 
                       ifade eder. 

        ARA MALİ TABLOLARIN DÜZENLENME ESASLARI 
        MADDE 3 -  Ara mali tablolar; ilgili bulundukları ara dönemler itibariyle, işletmelerin mali durumlarının ve faaliyet sonuçlarının değerlendirilmesine imkan sağlamak amacıyla, tahvil, finansman bonosu ve benzeri borçlanma senetlerinin ihracı için izin almak üzere Kurul'a başvuran ile aynı durumdaki yardımcı kuruluşlar tarafından düzenlenir. 

        Ara mali tabloların hazırlanmasında bu Tebliğ'de hüküm bulunmayan hallerde, Kurul'un Seri: XI, No: 1 Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliği'nde ve bu Tebliğ'in ek ve değişikliklerinde yer alan kavram, ilke, kural ve formlara uyulması zorunludur. 

        Kurul'ca yayımlanacak tebliğler periyodik olarak düzenlenecek ara mali tabloların, bir yıl önceki aynı döneme ait ara mali tablolarla karşılaştırmalı olarak hazırlanması zorunludur.  

        KIST (ZAMAN İLE ORANTILI PAY) ESASI 
        MADDE 4 - İşletmelerin gelir ve giderleri, ilgili bulundukları ara dönemde tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Ara döneme ait hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması zorunludur. 

        Ara mali tabloların kapsadığı dönemi aşan tahakkuk etmiş gelir ve gider unsurları ile ara dönemden sonra tahakkuk etmekle birlikte ara döneme yansıtılması gereken gelir ve giderler kıst esasına göre dikkate alınır. Kıst esasının uygulanmasında; ara dönemi aşan gelir ve gider unsurlarının kullanım süresi, elde edilecek fayda ve dönemin faaliyetleri ile olan ilişkisi gözönüne alınır. Ancak, kullanım süreleri veya ara dönemle olan fayda ve ilişkileri kesin olarak belirlenemeyen gelir ve giderler tahakkuk ettikleri dönemde düzenlenen mali tablolara yansıtılırlar. Bu şekilde yapılan işlemler, mali tablo dipnotlarında parasal tutarlarıyla birlikte açıklanır. 

        MEVSİMLİK FAALİYETLER 
        MADDE 5 - Faaliyetleri mevsimlik özellikler gösteren işletmeler, bu Tebliğ'in 4 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, tahakkuk etmemiş bulunan gelir ve giderlerini, faaliyetlerinin yapısını gerekçe göstererek, ara mali tablolarına yansıtamazlar. Bu işletmelerin, söz konusu faaliyetlerinin özelliklerini ve mali tabloların düzenlendiği ara dönemler itibariyle tahakkuk eden gelir ve giderlerinin içinde bulundukları hesap dönemi gelir ve giderlerine tahmini oranlarını, ara mali tablo dipnotlarında açıklamaları şarttır. 

        YENİDEN DEĞERLEME 
        MADDE 6 - Yeniden değerleme konusu olan varlıkların değerlemesinde bu konudaki mevzuat hükümlerine uyulur ve bu mevzuat çerçevesinde işlem yapılarak yeniden değerleme değer artış fonu karşılığı ayrılır. 

        Ara dönem itibariyle yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı, ilgili mevzuat hükümlerine göre Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca belirlenmiş olan en son oran dikkate alınmak suretiyle hesaplanır.Hesaplama, yıllık değerleme oranı onikiye bölünüp ara dönemin kapsadığı tam ay sayısı ile çarpılmak suretiyle yapılır.  

        VERGİ KARŞILIĞI 
        MADDE 7 - İşletmeler, ara mali tabloların kapsadığı dönem itibariyle oluşan dönem karından, geçmiş yıl zararlarının tamamını düştükten sonra ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak vergi karşılığı ayırmak zorundadırlar. 

        Vergi karşılığının hesaplanmasında, ara dönem vergi matrahı; ara dönem karından geçmiş yıl zararlarının tamamı düşüldükten sonra, kesinleşen veya asgari tutarları belirlenen indirim ve ilavelerin yapılması suretiyle belirlenir. Tutarları kesinleşmeyen muhtemel indirim ve ilavelerin ise mali tablo dipnotlarında açıklanması zorunludur. 

        MALİ TABLOLARIN KESİNLEŞMESİ 
        MADDE 8 - Kurul'un Seri: XI, No: 1 Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve  raporlara İlişkin ilke ve Kurallar Tebliği'nin, bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan hususlar ile şarta bağlı olaylarla ilgili 40 ve 41 inci maddelerinde yer alan mali tabloların kesinleşme tarihleri deyimi; bu Tebliğ'in uygulanmasında ara mali tabloların genel kurulca, Kurul'un genel kurul kararını aramadığı hallerde yönetim kurulunca kabul tarihini ifade eder. 

        Menkul kıymet ihracı nedeniyle düzenlenecek ara mali tabloların, bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetime tabi tutulmuş olmaları halinde, yönetim kurulunca tasdiki yeterli  sayılacaktır. 

        DİĞER MALİ TABLOLAR 
        MADDE 9 - Kurul'unn Seri: XI, No: 1 Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin ilke ve Kurallar Hakkında Tebliği'nin 48 inci maddesi 2 nci fıkrasında yer alan kriterlere göre bilanço ve gelir tablosu ile birlikte düzenlenmesi zorunlu olan diğer mali tablolar, "Kar Dağıtım Tablosu" hariç, bu Tebliğ uygulanmasında da düzenlenir. 

        Menkul kıymetlerin halka arzı nedeniyle Kurul'a başvurulması halinde, birinci fıkrada yazılı Tebliğ maddesinde öngörülen kar dağıtım tablosu haricindeki diğer mali tablolar, anılan maddede yer alan kriterler dikkate alınmaksızın bütün işletmelerce, bilanço ve gelir tablosu eki olarak düzenlenmek zorundadır. 

        YÜRÜRLÜK 
        MADDE 10 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.