Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 29.12.1989 Cuma Sayı: 20387 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 28 Sahife:
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan: 
 
SERMAYE PİYASASINDA ARA MALİ TABLO ve RAPORLARA İLİŞKİN İLKE ve KURALLAR HAKKINDA TEBLİĞİN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
Seri No:XI/4
        KAPSAM 
        MADDE 1 - Bu Tebliğ ile 29 Ocak 1989 tarih ve 20064 sayılı Resmi Gazete'de Kurulumuzca yayımlanan, Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Seri: XI No: 1 Tebliğ'in (aşağıda "Tebliğ" olarak alınacaktır) bazı maddelerinde aşağıdaki değişikler yapılmıştır. 

        MADDE 2 - Tebliğin 26 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

        Alacak senetlerine ilişkin olarak ayrılan reeskont tutarları, gelir tablosu kalemlerinden "Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar", borç senetleri reeskont tutarları ise "Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar" kalemleri içinde muhasebeleştirilir." 

        MADDE 3 - Tebliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

        Yeniden değerleme konusu olan varlıkların değerlemesinde, bu konudaki mevzuat hükümlerine uyulur ve bu mevzuat çerçevesinde işlem yapılır. 

        MADDE 4 - Tebliğin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası (b) bendine aşağıdaki hüküm eklenmiştir: 

        Vergi mevzuatının amortisman süresine ilişkin düzenlemelerine uyulması bu hükme aykırılık teşkil etmez. 

        YÜRÜRLÜK 
        MADDE 5 - Bu Tebliğ, 31/12/1988 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.