Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 18.02.1992 Salı Sayı: 21146 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 31 Sahife:
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan: 
 
SERMAYE PİYASASI KANUNUNA TABİ ORTAKLIK ve KURULUŞLARIN MALİ TABLO ve RAPOR DÜZENLEME, KAMUYA DUYURMA ve BAIMSIZ DENETLEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA TEBLİĞİ 
Seri No:XII/1
      
        AMAÇ 
        MADDE 1 - Bu Tebliğin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16 ve 22'nci maddeleri ile "Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik"in 8 ve 19'uncu maddelerine dayanarak Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi anonim ortaklıklar, aracı kurumlar, menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve menkul kıymet yatırım fonlarının muhtelif tebliğlerle belirlenen mali tablo ve rapor düzenleme, bağımsız denetleme yaptırma ve kamuya duyurma yükümlülüklerini, tek bir genel Tebliğ halinde açıklamaktır. 

        KISALTMALAR 
        MADDE 2 - Bu Tebliğde geçen; 

   Kanun                  : 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile ek ve 
                            değişikliklerini, 

   Kurul                  : Sermaye Piyasası Kurulu'nu, 

   Ortaklık               : Menkul kıymetlerini halka arzetmiş veya hisse 
                            senetlerini halka arzetmiş sayılan anonim 
                            ortaklıkları, 

   Mali Tablolar          : Dipnotlarıyla birlikte bilanço ve gelir 
                            tablolarını ve bu tabloların eki mali tabloları, 

   Mali Raporlar          : Yıllık faaliyet raporları ile denetçi raporlarını, 

   Sürekli Denetleme      : Yıllık mali tablolar için Kurulun Seri: X, No:4 
                            Tebliğine göre yapılacak bağımsız denetlemeyi, 

   Sınırlı Denetleme      : Sürekli denetim yaptıran ortaklıklar, aracı 
                            kurumlar, menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve 
                            menkul kıymet yatırım fonlarının ara mali 
                            tabloları için Kurulun Seri: X, No:14 tebliğine 
                            göre yapılacak bağımsız denetlemeyi, 

   Özel Denetleme         : Menkul kıymetlerin halka arzı için izin almak 
                            üzere Kurul'a başvuran veya Kanun kapsamında olup, 
                            birleşme, devir veya tasfiye durumunda bulunan 
                            anonim ortaklıklar, aracı kurumlar ve menkul 
                            kıymet yatırım ortaklıklarından Kurul'ca 
                            belirlenenlerin mali tabloları için Kurulun Seri: 
                            X, No:9 Tebliğine göre yapılacak bağımsız 
                            denetlemeyi, 

   Seri: XI, No: 1 Tebliğ : Kurul'un, 29.01.1989 tarih ve 20064 sayılı Resmi 
                            Gazete'de yayımlanan "Sermaye Piyasasında Mali 
                            Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar 
                            Hakkında Tebliğ"ini, 

   Seri: XI, No: 3 Tebliğ : Kurul'un 26.07.1989 tarih ve 20233 sayılı Resmi 
                            Gazetede yayımlanan "Sermaye Piyasasında Ara Mali 
                            Tablolara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında 
                            Tebliğ"ini, 

   Seri: XI, No: 6 Tebliğ : Kurul'un, 28.01.1990  tarih ve 20447 sayılı Resmi 
                            Gazetede yayımlanan "Menkul Kıymet Yatırım Fonları 
                            Mali Tabloları ve Raporlarına İlişkin İlke ve 
                            Kurallar Hakkında Tebliğ"ini, 

   Seri: X, No: 4 Tebliğ  : Kurul'un, 18.06.1988 tarih ve 19846 sayılı Resmi 
                            Gazetede yayımlanan "Bağımsız Denetleme Çalışması 
                            ve Raporlamasının İlke ve Kuralları Tebliğ"ini, 

   Seri: X, No: 9 Tebliğ  : Kurul'un 05.05.1989 tarih ve 20159 sayılı Resmi 
                            Gazetede yayımlanan "Bağımsız Özel Denetleme 
                            Çalışması ve Raporlamasının İlke ve Kuralları 
                            Tebliğ"ini, 

   Seri: X, No: 14 Tebliğ : Kurul'un "Bağımsız Sınırlı Denetlemeye İlişkin 
                            İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ"ini, 

   ifade eder. 

BÖLÜM I
ORTAK HÜKÜMLER

        MALİ TOBLO DÜZENLEME VE KAMUYA AÇIKLAMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 
        MADDE 3 - Kanuna tabi ortaklıklar, aracı kurumlar, menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve menkul kıymet yatırım fonlarınca, yıllık ve ara mali tabloların düzenlenmesi ve kamuya açıklanması yükümlülüğünün yerine getirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulması zorunludur. 

        a) Kamuya açıklanmak üzere hazırlanacak yıllık ve ara mali tablo ve raporların Kurul'ca belirlenen standart ilke ve formlara uygun olması zorunlu olup, bu standart, ilke ve formlara uygun bulunmayan mali tablo ve raporların kamuya açıklanması yasaktır. 

        b) Kurul'un Seri: XI, No: 1 Tebliğinin 48'inci maddesine göre, menkul kıymetlerini halka arz eden ortaklıklardan, bilanço aktif toplamı 10 milyar TL'yi, brüt satış hasılaatı 20 milyar TL'yi ve çalışan personel sayısı 50 kişiyi aşması kriterlerinden en az ikisine birlikte sahip ortaklıklar ile aracı kurumlar yıllık bilanço ve gelir tablolarının yanısıra ek mali tablolar (fon akım, nakit akım, satışların maliyeti ve kar dağıtım tabloları) da düzenlemek zorundadırlar. 

        c) Kamuya açıklanmak üzere düzenlenecek yıllık mali tablolar bir önceki yılla; ara mali tablolar bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak hazırlanır ve ilan edilir. Ancak, Kurul'ca yayımlanmış düzenlemelerde yer alan easlar çerçevesinde ilk kez hazırlanacak ve yayımlanacak mali tablolar bir hesap dönemine mahsus olmak üzere, karşılaştırmalı olarak hazırlanmayabilir. Bu durumda tutarlılık kavramının sonucu olarak, gerekli açıklamaların mali tablo dipnotlarında bulunması zorunludur. 

        d) Mali tabloların kamuya duyurulmasında bağımsız denetlemeden geçmeyen mali tablo başlıklarında "Bağımsız Denetlemeden Geçmemiş" ibaresine yer verilmesi şarttır. 

        BAĞIMSIZ DENETLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN ORTAK  HÜKÜMLER 
        MADDE 4 - Kanuna tabi ortaklıklar, aracı kurumlar, menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve menkul kıymet yatırım fonlarınca kamuya açıklanmak üzere düzenlenecek yıllık ve ara mali tablolar için bağımsız denetleme yaptırılmasında aşağıdaki genel esaslara uyulması zorunludur. 

        a) Düzenlenen mali tablolardan, Kurulcaa belirlenenlerin, Kurulun liste halinde kamuya duyurduğu bağımsız denetleme kuruluşlarına denetlettirilmesi zorunludur. 

        b) Yıllık mali tablolar için getirilen bağımsız sürekli denetleme yaptırma yükümlülüğü, ilgili hesap dönemi başından itibaren geçerlidir. 

        c) Sürekli denetleme yıllık bilanço ve gelir tablolarının yanısıra, düzenlenmesi öngörülen ek mali tabloları da kapsar. 

        d) Tahvil, finansman bonosu ve benzeri borçlanma senetlerinin ihracı ile ilgili bağımsız denetleme yükümlülüğünün belirlenmesinde aşağıdaki hükümler geçerlidir. 

        i) Kurul düzenlemeleri çerçevesinde zorunlu veya isteğe bağlı olaarak yıllık mali tablolar için bağımsız sürekli denetleme; aara bilanço ve gelir tabloları için bağımsız sınırlı denetleme yaptıran ortaklıklar ile ihracını banka garantisiyle yapan ortaklıklar borçlanma senetlerinin ihracında, mali tablolar için bağımsız özel denetleme yaptırma yükümlülüğü kapsamı dışındadır. 

        ii) Diğer ortaklıklardan, tahvil, finansman bonosu ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin ihraç talepleri 3 milyar TL'yı aşanlar veya bu tür borçlanma senetlerinden, daha önce Kurul'un izni ile ihraç edilmiş olup, başvuru tarihinde tedavülde bulunanlar ile aynı ortaklık tarafından bunlara ek olarak yeniden i hracı talep edilenlerin tümünün toplamı 5 milyar TL'yı aşanlar veyahut 30 Ekim 1986 tarih ve 19266 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 86/11130 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 1/a ve 1/b bendi hükümlerinden yararlanarak borçlanma senedi ihraç etmek isteyenler Kurul'un Seri: X, No: 9 Tebliğ hükümleri çerçevesinde bağımsız özel denetleme yaptırma yükümlülüğüne tabidir. 

BÖLÜM II
HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN ORTAKLIKLAR

        YILLIK MALİ TABLO VE RAPOR DÜZENLEME VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 5 - Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar Kurul'un Seri: XI, No: 1 Tebliği ve bu tebliğe ek, değişiklik veya açıklık getiren tebliğlerde yer alan hükümlere göre yıllık mali tablo ve rapor düzenlemekle yükümlüdürler. 

        Düzenlenen yıllık mali tablolar Kurul'un Seri: X, No: 4 Tebliği çerçevesinde sürekli denetlemeye tabidir. 

        YILLIK MALİ TABLOLARIN İLANI VE KURULA BİLDİRİM 
        MADDE 6 - Yıllık özet bilanço ve gelir tablosu ile bağımsız denetleme rapor özeti Kurul'un Seri: XI, No: 1 Tebliğinin 49'uncu maddesine göre ilan ettirilir. Yapılan ilanların yer aldığı gazeteler, ayrıntılı mali tablolar, bu tablolara ilişkin bağımsız denetleme raporu ve faaliyet raporu aynı Tebliğin 48'inci maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul'a gönderilir. 

        PERİYODİK ARA BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DÜZENLEME VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 7 - Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar üçer aylık ara dönemleri için Kurul'un Seri: XI, No: 3 Tebliği ve bu tebliğe ek, değişiklik veya açıklama getiren tebliğler çerçevesinde ara bilanço ve gelir tablosu düzenlemekle yükümlüdür. 

        Düzenlenen ara bilanço ve gelir tablolarından ikinci üç aylık (altı aylık) döneme ait olanlar, Kurul'un Seri: XI No: 14 Tebliğ hükümleri çerçevesinde ortaklığın sürekli denetlemesini yapan bağımsız denetleme kuruluşunun bağımsız sınırlı denetim çalışması ve raporlamasına tabidir. 

        PERİYODİK ARA BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN DUYURULMASI, KURUL'A VE BORSA'YA BİLDİRİM 
        MADDE 8 - Hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıklarca; 

        a)Bağımsız sınırlı denetlemeden geçmiş özet ara bilanço ve gelir tablolarının, bağımsız sınırlı denetleme rapor özeti ile birlikte yayımlanmak üzere menkul kıymetlerinin işlem gördüğü borsaya; ayrıntılı ara bilanço, gelir tablosu ve bağımsız denetleme raporunun, Kurul'a, ilgili ara dönemi izleyen beş hafta içinde; 

        b) Bağımsız sınırlı denetlemeden geçmemiş özet ara bilanço ve gelir tablolarının, yayınlanmak üzere, menkul kıymetlerinin işlem gördüğü borsaya; ayrıntılı ara bilanço ve gelir tablolarının, Kurul'a, ilgili ara dönemi izleyen üç hafta içinde; gönderilmesi zorundulur. 

        YILLIK MALİ TABLOLARIN VE PERİYODİK ARA BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN MENKUL KIYMETLERİN İHRAÇ BAŞVURULARINDA KULLANILMASI 
        MADDE 9 - Hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıkların menkul kıymetlerinin ihracı için Kurul'a yapılacak başvurularda, bağımsız denetlemeden geçmiş yıllık ve ara bilanço ve gelir tabloları kullanılır. 

        Bu halde hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklardan tahvil, finansman bonosu ve benzeri borçlanma senetlerini ihraç edecek olanlar, ihraç için ayrı ara mali tablo düzenleme ve özel denetim yaptırma yükümlüğüne tabi olmaksızın, yıllık mali tabloları ile periyodik ara bilanço ve gelir tablolarını bunlara ilişkin bağımsız denetçi raporları ile birlikte Kurul'a sunacaklardır. 

        BİRLEŞME, DEVİR VEYA TASFİYE DURUMUNDA DÜZENLENECEK MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 10 - Hisse senetleri borsada işlem gören ve birleşme, devir veya tasfiye durumunda bulunan ortaklıklar, birleşme devir veya tasfiye kararına dayanak teşkil edecek mali tablo düzenlemek ve bağımsız denetleme kuruluşlarına, Kurul'un Seri: X, No: 9 Tebliği çerçevesinde denetlettirmek zorundadırlar. Bağımsız denetleme raporunun özeti ilgili genel kurul toplantısından önce pay sahiplerinin emrine hazır bulundurulur ve genel kurulda okunur. Düzenlenen mali tablolar ve denetleme raporu ortaklık tarafından genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Kurula gönderilir. 

BÖLÜM III
HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNDEKİ ORTAKLIKLAR

        A- 2 MİLYAR TL VE DAHA FAZLA ÇIKARILMIŞ SERMAYEYE SAHİP ORTAKLIKLAR YILLIK  
        MALİ TABLO VE RAPOR DÜZENLEME VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 11 - Hisse senetleri borsada işlem görmeyen kayıtlı sermayeli ortaklıklardan 2 milyar TL ve daha fazla çıkarılmış sermayeye sahip olanlar, Kurul'un Seri: XI, No: 1 Tebliği ve bu tebliğe ek, değişiklik veya açıklama getiren tebliğlerde yer alan hükümlere göre yıllık mali tablo ve rapor düzenlemekle yükümlüdür. 

        Bu ortaklıkların düzenleyecekleri yıllık mali tablolar Kurul'un Seri: X, No: 4 Tebliği çerçevesinde sürekli denetlemeye tabidir. 

        YILLIK MALİ TABLOLARIN İLANI VE KURULA BİLDİRİM 
        MADDE 12 - Yıllık özet bilanço ve gelir tablosu ile bağımsız denetleme rapor özeti, Kurul'un Seri: XI, No: 1 Tebliğinin 49'uncu maddesine göre ilan ettirilir. Yapılan ilanların yer aldığı gazeteler, ayrıntılı mali tablolar, bu tablolara ilişkin bağımsız denetçi raporu ve faaliyet raporu aynı Tebliğin 48'inci maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul'a gönderilir. 

        ARA BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DÜZENLEME VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 13 - Bu ortaklıklar hesap dönemlerinin ilk üç ayından sonraki bir süre içinde menkul kıymetlerini halka arz etmek üzere Kurula başvurdukları takdirde, Kurul'un Seri: XI, No: 3 Tebliği ve bu tebliğe ek, değişiklik veya açıklama getiren tebliğlerde yer alan hükümlere uygun olarak ara bilanço ve gelir tablosu düzenlemek ve bu tablolar için Kurulun Seri: X, No: 14 Tebliği çerçevesinde bağımsız sınırlı denetleme yaptırmakla yükümlüdürler. 

        Borçlanma senetlerinin ihracında bağımsız sınırlı denetim yaptırma yükümlülüğü hakkında, bu Tebliğin 4'üncü maddesi (d) bendi hükümleri uygulanır. 

        Bu ortaklıkların mevcut paylarının ortaklar kanalıyla halka arzı halinde de yukarıdaki 1'nci fıkra hükümleri uygulanır. 

        BİRLEŞME, DEVİR VEYA TASFİYE DURUMLARINDA DÜZENLENECEK MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 14 - Birleşme, devir veya tasfiye durumunda, birleşme, devir veya tasfiyeye dayanak teşkil edecek mali tablo düzenlenmesi ve bu mali tabloların bağımsız denetleme kuruluşlarına Kurul'un Seri: X, No: 9 Tebliği hükümlerine göre denetlettirilmesi zorunludur. 

        Bağımsız denetleme raporunun özeti ilgili genel kurul toplantısından önce pay sahiplerinin emrine hazır bulundurulur ve genel kurulda okunur. Düzenlenen mali tablolar ve bunlarla ilgili bağımsız denetleme raporu, ortaklık tarafından ilgili genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Kurul'a gönderilir. 

        B- ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ 2 MİLYAR TL.'DAN AZ OLAN ORTAKLIKLAR 

        YILLIK MALİ TABLO VE RAPOR DÜZENLEME 
        MADDE 15 - Hisse senetleri borsada işlem görmeyen kayıtlı sermayeli ortaklıklardan 2 milyar TL'den az çıkarılmış sermayeye sahip bulunan ortaklıklar, Kurul'un Seri; XI, No: 1 Tebliği ve bu Tebliğe ek, değişiklik veya açıklama getiren ve bu tebliğlerde yer alan hükümlere göre yıllık mali tablo ve rapor düzenlemekle yükümlüdürler. 

        YILLIK MALİ TABLOLARIN İLANI VE KURUL'A BİLDİRİM 
        MADDE 16 - Yıllık özet bilanço ve gelir tablosu ile ortaklığın denetim kurulu raporu Kurul'un Seri; XI, No: 1 Tebliğinin 49'uncu maddesine göre ilan ettirilir. Yapılan ilanların çıktığı gazeteler, ayrıntılı mali tablolar, ortaklığın denetleme kurulu raporu ve faaliyet raporu aynı Tebliğin 48'inci maddesi hükümleri çerçevesinde Kurula gönderilir. 

        ARA BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DÜZENLEME VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 17 - Bu ortaklıklar hesap dönemlerinin ilk üç ayından sonraki bir süre içinde menkul kıymetlerini halka arz etmek üzere Kurula başvurdukları takdirde, Kurul'un Seri: XI, No: 3 Tebliği ve bu Tebliğe ek, değişiklik veya açıklama getiren tebliğlerde yer alan hükümlere uygun olarak ara bilanço ve gelir tablosu düzenlemekle yükümlüdürler. 

        Borçlanma senetlerinin ihracında Seri: X, No: 9 Tebliğine göre bağımsız özel denetleme yaptırma yükümlülüğü hakkında, bu Tebliğin 4'üncü maddesi (d) bendi hükümleri uygulanır. 

        Bu ortaklıkların mevcut paylarının ortaklar kanalıyla halka arzı halinde de yukarıdaki 1'nci fıkra hükümlerine göre mali tablo düzenlenmesi ve Kurul'un Seri: X, No: 9 Tebliğine göre özel denetleme yaptırılması zorunludur. 

        BİRLEŞME, DEVİR VEYA TASFİYE DURUMUNDA DÜZENLENECEK MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 18 - Birleşme, devir veya tasfiye durumunda, birleşme devir veya tasfiyeye dayanak teşkil edecek mali tablo düzenlenmesi ve bu mali tablolar için Kurul'un Seri: X, No: 9 Tebliği hükümlerine göre özel denetleme yaptırılması zorunludur. Düzenlenen mali tablolar ve bağımsız denetleme raporu, aynı Tebliğin 9'uncu maddesi çerçevesinde ortaklıklara duyurulur ve Kurul'a gönderilir. 

BÖLÜM IV
HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN VE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ DIŞINDA HİSSE SENETLERİ HALKA ARZ OLUNAN VEYA ARZ OLUNMUŞ SAYILAN ORTAKLIKLAR

        A- 5 MİLYAR TL VE DAHA FAZLA ÖDENMİŞ SERMAYEYE SAHİP ORTAKLIKLAR 

        YILLIK MALİ TABLO VE RAPOR DÜZENLEME VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 19 - Hisse senetleri borsada işlem görmeyen esas sermayeli ortaklıklardan 5 milyar TL ve daha fazla ödenmiş sermayeye sahip olanlar, Kurul'un Seri: XI, No: 1 Tebliği ve bu Tebliğe ek, değişiklik veya açıklama getiren tebliğlerde yer alan hükümlere göre yıllık mali tablo ve rapor düzenlemekle yükümlüdürler. 

        Bu ortaklıkların düzenleyecekleri yıllık mali tablolar Kurul'un Seri: X, No: 4 Tebliği çerçevesinde sürekli denetlemeye tabidir. 

        YILLIK MALİ TABLOLARIN İLANI VE KURUL'A BİLDİRİM 
        MADDE 20 - Yıllık özet bilanço ve gelir tablosu ile bağımsız denetleme rapor özeti Kurul'un Seri: XI, No: 1 Tebliğinin 49'uncu maddesine göre ilan ettirilir. Yapılan ilanların yer aldığı gazeteler, ayrıntılı mali tablolar ve bu tablolara ilişkin bağımsız denetleme raporu ve faaliyet raporu aynı Tebliğin 48'inci maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul'a gönderilir. 

        ARA BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DÜZENLEME VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 21 -  Bu ortaklıklar, hesap dönemlerinin ilk üç ayından sonraki bir süre içinde menkul kıymetlerini halka arz etmek istedikleri takdirde Kurul'un, Seri: XI, No: 3 Tebliği ve bu Tebliğe  ek, değişiklik veya açıklama getiren tebliğlerde yer alan hükümlere uygun olarak ara bilanço ve gelir tablosu düzenlemek ve bu tablolar için Kurul'un Seri: X, No: 14 Tebliği çerçevesinde bağımsız sınırlı denetleme yaptırmakla yükümlüdürler. 

        Borçlanma senetlerinin ihracında bağımsız sınırlı denetleme yaptırma yükümlülüğü hakkında, bu Tebliğ'in 4'üncü maddesi (d) bendi hükümleri uygulanır. 

        Bu ortalıkların mevcut paylarının ortaklar kanalıyla halka arz halinde de yukarıdaki 1'inci fıkra hükümleri uygulanır. 

        BİRLEŞME, DEVİR VEYA TASFİYE DURUMLARINDA DÜZENLENECEK MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 22 - Birleşme, devir veya tasfiye durumunda birleşme, devir veya tasfiyeye dayanak teşkil edecek mali tablo düzenlenmesi ve bu mali tablolar için ortaklığın bağımsız denetleme kuruluşuna Kurul'un Seri; X, No: 9 Tebliği hükümlerine göre denetlettirilmesi zorunludur. 

        Bağımsız denetleme raporunun özeti ilgili genel kurul toplantısından önce pay sahiplerinin emrine hazır bulundurulur ve genel kurulda okunur. Düzenlenen mali tablolar ve bağımsız denetleme raporu, otaklık tarafından, ilgili genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Kurul'a gönderilir. 

        B- ÖDENMİŞ SERMAYESİ 5 MİLYAR TL'DAN AZ ORTAKLIKLAR 

        YILLIK MALİ TABLO VE RAPOR DÜZENLEME 
        MADDE 23 - Hisse senetleri borsada işlem görmeyen, 5 milyar TL'den az ödenmiş sermayeye sahip esas sermayeli ortaklıklar, Kurul'un Seri: XI, No: 1 Tebliği ve bu Tebliğe ek, değişiklik veya açıklama getiren ve bu tebliğlerde yer alan hükümlere göre yıllık mali tablo ve rapor düzenlemekle yükümlüdürler. 

        YILLIK MALİ TABLOLARIN İLANI VE KURUL'A BİLDİRİM 
        MADDE 24 - Yıllık özet bilanço ve gelir tablosu ile ortaklığın denetleme kurulu raporu Kurul'un Seri; XI, No: 1 Tebliği'nin 49'uncu maddesine göre ilan ettirilir. Yapılan ilanların çıktığı gazeteler, ayrıntılı mali tablolar, ortaklığın denetleme kurulu raporu ve faaliyet raporu aynı Tebliğin 48'inci maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul'a gönderilir. 

        ARA BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DÜZENLEME VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 25 - Bu ortaklıklar, hesap dönemlerinin ilk üç ayından sonraki süre içinde, menkul kıymetlerini halka arz etmek üzere Kurula başvurdukları takdirde, Kurul'un Seri: XI, No: 3 Tebliği ve bu Tebliğe ek, değişiklik veya açıklama getiren tebliğlerde yer alan hükümlere uygun olarak ara bilanço ve gelir tablosu düzenlemekle yükümlüdürler. 

        Borçlanma senetlerinin ihracında Seri; X, No: 9 Tebliğine göre bağımsız özel denetleme yaptırma yükümlülüğü hakkında, bu Tebliğin 4'üncü maddesinin (d) bendi hükümleri uygulanır. 

        Bu ortaklıkların mevcut paylarının ortaklar kanalıyla halka arz halinde de yukarıdaki 1'inci fıkra hükümleri çerçevesinde mali tablo düzenleme ve Kurul'un Seri; X, No: 9 Tebliği çerçevesinde bağımsız özel denetleme yaptırılması zorunludur. 

        BİRLEŞME, DEVİR VEYA TASFİYE DURUMUNDA DÜZENLENECEK MALİ TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 26 - Birleşme, devir veya tasfiye durumunda, birleşme devir veya tasfiyeye dayanak teşkil edecek mali tablo düzenlenmesi ve bu mali tablolar için Kurul'un Seri: X, No: 9 Tebliği hükümlerine göre bağımsız özel denetleme yaptırılması zorunludur. Düzenlenen mali tablolar ve bağımsız denetleme raporu, aynı Tebliğin 9'uncu maddesi çerçevesinde ortaklara duyurulur ve Kurul'a gönderilir. 

BÖLÜM V
BORÇLANMA SENETLERİNİ HALKA ARZ ETMELERİ NEDENİYLE KANUN'A TABİ ORTAKLIKLAR

        YILLIK MALİ TABLO VE RAPOR DÜZENLEME 
        MADDE 27 - Hisse senetlerinin halka arzı nedeniyle kanun kapsamında olanlar dışında tahvil, finansman bonosu ve benzeri borçlanma senetlerini halka arz etmeleri nedeniyle Kanuna tabi ortaklıklar, Kurul'un Seri: XI,No: 1 Tebliği ve bu Tebliğe ek, değişiklik veya açıklama getiren ve bu tebliğlerde yer alan hükümlere göre yıllık mali tablo ve rapor düzenlemekle yükümlüdürler. 

        YILLIK MALİ TABLOLARIN İLANI VE KURUL'A BİLDİRİM 
        MADDE 28 - Yıllık özet bilanço ve gelir tablosu ile ortaklığın denetleme kurulu raporu kurul'un Seri: XI, No: 1 Tebliği'nin 49'uncu maddesine göre ilan ettirilir. Yapılan ilanların çıktığı gazeteler, ayrıntılı mali tablolar, ortaklığın denetleme kurulu raporu ve faaliyet raporu aynı Tebliğin 48'inci maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul'a gönderilir. 

        ARA BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DÜZENLEME VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 29 - Borçlanma senetlerini halka arz etmeleri nedeniyle Kanuna tabi olan ortaklıklar, hesap dönemlerinin ilk üç ayından sonraki bir süre içinde menkul kıymetlerini halka arz etmek üzere Kurula başvurdukları takdirde, Kurul'un Seri: XI, No: 3 Tebliği ve bu Tebliğe ek, değişiklik veya açıklama getiren tebliğlerde yer alan hükümlere uygun olarak ara bilanço ve gelir tablosu düzenlemekle yükümlüdürler. 

        Borçlanma senetlerinin ihracında bağımsız özel denetleme yaptırma yükümlülüğü hakkında, bu Tebliğ'in 4'üncü maddesinin (d) bendi hükümleri uygulanır. 

        Bu ortaklıkların sermaye artırımı veya mevcut paylarının ortaklarca halka arzı suretiyle halka açılmaları durumunda da yukarıdaki 1'nci fıkra hükümleri uygulanır. Ancak, mali tablolar için Kurulun Seri; X, No: 9 Tebliği hükümlerine göre bağımsız özel denetleme  yaptırılması zorunludur. 

        Bu şekilde hisse senetleri halka arz edilen veya arz edilmiş sayılan ortaklık olarak Kanuna tabi hale gelen ortaklıklar, daha sonra, sahip olacakları kıstaslara göre, bu Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilen yükümlülüklere tabi olacaklardır. 

BÖLÜM VI
SERMAYE ARTIRIMI VEYA MEVCUT PAYLARIN ORTAKLARCA HALKA SATIŞI YOLUYLA HİSSE SENETLERİ İLK KEZ HALKA ARZ OLUNACAK ORTAKLIKLAR

        MALİ TABLO DÜZENLEME VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 30 - Sermaye artırımı veya mevcut payların ortaklarca halka satışı yoluyla hisse senetleri ilk kez halka arz olunacak ortaklıklar hesap dönemlerinin ilk üç ayı içindeki halka arzlar için Kurul'un Seri: XI, No: 1 Tebliğine uygun yıllık mali tablolar; daha sonraki halka arzlar için ise Kurul standartlarına uygun yıllık mali tabloların yanısıra Kurul'un Seri: XI, No: 3 Tebliğine göre ara bilanço ve gelir tablosu düzenlemekle yükümlüdürler. 

        Ara bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi gerekmediği durumda yıllık mali tablolar; ara bilanço ve gelir tablosu düzenlenmesi gerektiği durumda ise söz konusu ara mali tablolar için Kurul'un Seri; X, No: 9 Tebliğine göre bağımsız özel denetleme yaptırılması zorunludur. 

        Bu şekilde, hisse senetleri halka arz olunan veya arz olunmuş sayılan ortaklık olarak Kanun kapsamına giren ortaklıklar, daha sonra, sahip olacakları kıstaslara göre, Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilen yükümlülüklere tabi olacaklardır. 

BÖLÜM VII
BORÇLANMA SENEDİ İHRAÇ ETMEK İSTEYEN KANUN KAPSAMI DIŞINDAKİ ORTAKLIKLAR

        MALİ TOBLO DÜZENLEME VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 31 - Daha önce Kanun kapsamı dışında olan ortaklıklar borçlanma senedi ihraç etmek istedikleri takdirde hesap dönemlerinin ilk üç ayı içindeki ihraçlar için yıllık mali tablolar; daha sonraki ihraçlar için Kurul'un Seri: X, No: 3 Tebliğine uygun ara bilanço ve gelir tablosu düzenlemekle yükümlüdürler. 

        Mali tablolarla ilgili bağımsız özel denetim yükümlülüğünün belirlenmesinde bu Tebliğin 4'üncü maddesinin (d) bendi hükümleri uygulanır. 

        Borçlanma senetleri ihraçlarını halka arz suretiyle yapan ortaklıklar, söz konusu borçlanma senetlerinin itfa edileceği bilanço dönemine kadar Kurul'un Seri: XI, No: 1 hükümleri çerçevesinde yıllık mali tablo düzenleme, ilan ve Kurul'a bildirim yükümlülüklerine uymak zorundadırlar. 

BÖLÜM VIII
ARACI KURUMLAR

        YILLIK MALİ TABLO VE RAPOR DÜZENLEME VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 32 - Aracı kurumlar Kurul'un Seri: XI, No: 1 Tebliğinde ve bu Tebliğe ek, değişiklik veya açıklık getiren tebliğlerde yer alan hükümlere göre yıllık mali tablo ve rapor düzenlemekle yükümlüdürler. Düzenlenen bilanço ve gelir tabloları ile ek mali tablolar Kurul'un Seri; X, No: 4 Tebliği çerçevesinde bağımsız sürekli denetlemeye tabidir. 

        YILLIK MALİ TABLOLARIN İLANI VE KURUL'A BİLDİRİM 
        MADDE 33 - Yıllık özet bilanço ve gelir tablosu ile bağımsız denetleme rapor özeti Kurul'un Seri: XI, No: 1 Tebliğinin 49'uncu maddesine göre ilan ettirilir. Yapılan ilanların yer aldığı gazeteler, ayrıntılı bilanço, gelir tablosu ve ek mali tablolar ile bağımsız denetleme raporu ve faaliyet raporu aynı Tebliğin 48'inci maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul'a gönderilir. 

        PERİYODİK ARA BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DÜZENLEME VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 34 - Aracı kurumlar ilk altı aylık ara dönemleri için Kurul'un Seri:XI, No: 3 Tebliği ve bu tebliğe ek, değişiklik veya açıklama getiren tebliğler çerçevesinde ara bilanço ve gelir tablosu düzenlemekle yükümlüdürler. 

        PERİYODİK ARA BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN KURUL'A BİLDİRİMİ 
        MADDE 35 - Aracı kurumlarca düzenlenecek ayrıntılı ara bilanço ve gelir tabloları, ara dönemi izleyen 5 hafta içinde Kurul'a gönderilir. 

BÖLÜM IX
BANKALAR

        BAĞIMSIZ DENETLEME YAPTIRMA VE KURULA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
        MADDE 36 - Bankalar aracılık faaliyetlerinde bulundukları takdirde bu faaliyetlerine ilişkin işlem ve hesaplarını Kurulun Tebliğlerinde yer alan denetleme ilke ve kurallarına göre bağımsız denetleme kuruluşlarına denetlettirmek ve denetleme raporunu yıllık olağan genel kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Kurula göndermekle yükümlüdürler. 

BÖLÜM X
MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARI

        YILLIK MALİ TABLO VE RAPOR DÜZENLEME VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 37 - Menkul kıymet yatırım fonları Kurul'un Seri: XI, No: 6 Tebliğinde yer alan standart, ilke ve formlara uygun olarak aynı Tebliğin 12'nci maddesinde belirtilen sürede bilanço, gelir tablosu, fon portföy değeri ve fon toplam değeri tablosu ile yıllık rapor düzenlemek zorundadırlar. 

        Düzenlenen mali tablolar aynı madde uyarınca Kurul'un Seri; X, No: 4 Tebliği çerçevesinde bağımsız sürekli denetime tabidir. 

        YILLIK MALİ TABLOLARIN İLANI VE KURUL'A BİLDİRİMİ 
        MADDE 38 - Fon bilançosu, gelir tablosu, fon portföy değeri tablosu ve fon toplam değeri tablosu ile bu tablolara ilişkin bağımsız denetleme raporunun özeti, hesap döneminin bitimini izleyen üç ay içinde Türkiye çapında yayın yapan en az iki gazetede ilan edilir. Yapılan ilanların yer aldığı gazeteler ile ayrıntılı bağımsız denetleme raporu ilanı izleyen 5 iş günü içinde Kurul'a gönderilir. 

        PERİYODİK ARA BİLANÇO VE GELİR TABLOSU DÜZENLEME VE BAĞIMSIZ DENETLEME 
        MADDE 39 - Menkul kıymet yatırım fonları ilk altı aylık ara dönemleri için Kurul'un Seri; XI, No: 3 Tebliği ve bu Tebliğe ek, değişiklik veya açıklama getiren tebliğler çerçevesinde ara bilanço ve gelir tablosu düzenlemekle yükümlüdürler. 

        Düzenlenen 6 aylık ara bilanço ve gelir tablosu, Kurul'un Seri; X, No: 14 Tebliğ hükümleri çerçevesinde fonun sürekli denetimini yapan bağımsız denetleme kuruluşu tarafından yürütülecek bağımsız sınırlı denetleme çalışması ve raporlamasına tabidir. 

        PERİYODİK ARA BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN KAMUYA DUYURULMASI, KURUL'A BİLDİRİM 
        MADDE 40 - Düzenlenen özet ara bilanço ve gelir tabloları bağımsız sınırlı denetleme raporu özetiyle birlikte ara dönemi izleyen 5 hafta içinde katılma belgelerinin alınıp satıldığı yerlerde ilan edilir. İlan edilen özet mali tablo ve bağımsız denetleme rapor özeti, ayrıntılı ara bilanço, gelir tablosu ve bağımsız sınırlı denetleme raporu ile birlikte ilanı izleyen 5 işgünü içinde Kurul'a gönderilir. 

BÖLÜM XI
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI 

        HİSSE SENETLERİ BORSADA İŞLEM GÖREN YATIRIM ORTAKLIKLARININ MALİ TABLO VE RAPOR DÜZENLEME, KAMUYA AÇIKLAMA VE BAĞIMSIZ DENETLEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
        MADDE 41 - Hisse senetleri borsada işlem gören yatırım ortaklıklarının yıllık ve ara mali tablo ve rapor düzenleme, kamuya açıklama ve bağımsız denetlemeye ilişkin yükümlülükleri hakkında "Hisse Senetleri Borsada İşlem Gören Ortaklıklar"a ilişkin bu Tebliğ'in II. bölümü hükümleri aynen uygulanır. 

        MADDE 42 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.