Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 19.07.1995 Çarşamba Sayı: 22348(Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt:  Sahife:
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan: 
 
 SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA TABİ OLAN ANONİM ORTAKLIKLARIN İŞTİRAK SINIRLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
Seri No:IV/13

            AMAÇ VE KAPSAM 
            Madde 1- 27.06.1995 tarihinde yürürlüğe giren 558 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (22/s) maddesindeki yetkiye dayanarak halka açık anonim ortaklıkların iştirak sınırlarına ilişkin esaslar bu Tebliğ'de düzenlenmiştir. 

            Bankalar ve sigorta şirketleri özel mevzuat hükümlerine tabidirler. Konusu ve faaliyeti bizatihi başka şirketlere ve kuruluşlara iştirak etmek olan holding şirketleri ile yatırım ortaklıkları bu Tebliğ hükümlerine tabi değildirler. 

            KAVRAMLAR 
            Madde 2- Bu Tebliğ'de geçen; 

            Halka Açık Anonim Ortaklık : Hisse senetleri halka arzedilmiş olan veya pay sahibi sayısının 250'den fazla olduğu; yatırım ortaklıkları, yatırım fonları, halka açık anonim ortaklıklar ve özel emeklilik ve tasarruf kuruluşları ile fonlarının sermayesine doğrudan veya dolaylı olarak tek başına ya da birlikte %50 oranından fazla ortak olduğu, herhangi bir şekilde tespit olunan anonim ortaklıkları, 

            İştirak : Halka açık anonim ortaklıkların, bedelsiz elde edilenler dahil, amacı ve elde tutma süresi ne olursa olsun bir başka ortaklığın sermayesini temsil eden payları edinmelerini, 

            Özsermaye : Halka açık anonim ortaklıkların en son bilançolarında yeralan sermaye, emisyon primi, yeniden değerleme değer artış fonu, yedek akçeler ve net dönem karı toplamından varsa geçmiş yıllar zararları ile ödenmemiş sermayenin düşülmesiyle bulunan tutarı  

            ifade eder. 

            İŞTİRAK SINIRLARI 
            Madde 3- Halka açık anonim ortaklıkların, başka ortaklık ve kuruluşlara iştirak şeklinde yatıracakları kaynaklarının toplamı, özsermayeleri tutarının %50'sini aşamaz.  

             Halka açık anonim ortaklıklar, bu Tebliğ'in yayımlandığı tarihten önce yaptıkları iştiraklerin sermaye artırımlarına, iştirak yatırımları bu Tebliğ ile getirilen sınırlara uygun hale gelinceye kadar katılamazlar ve yeni iştirakte bulunamazlar. 

            Halka açık anonim ortaklıklar ile bu ortaklıkların;sermayelerinin doğrudan ya da dolaylı olarak %50 sinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri; halka açık anonim ortaklığın sermayesinin %10'undan fazlasına sahip olan tüzel kişi ortaklarının, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte %25'inden fazlasına sahip oldukları ortaklıklara iştirak edemezler. 

            KARŞILIKLI İŞTİRAK YASAĞI 
            Madde 4- Bir halka açık anonim ortaklığın iştirak ettiği ortaklık veya kuruluşlar, sermayelerine iştirak eden halka açık anonim ortaklığın hisse senetlerini satın alamazlar, rehin olarak kabul edemezler ve karşılığında avans veremezler. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 5- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 6- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.