Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 10.07.1982 Cumartesi Sayı: 17750(Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt:  Sahife:
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan: 
 
ESAS SÖZLEŞMELERDE 2499 SAYILI KANUNA GÖRE YAPILMASI ZORUNLU OLAN DEĞİŞİKLİKLER VE BUNLAR İÇİN GEREKLİ NİSAPLARA İLİŞKİN ESASLAR
Seri No:IV/2

            KISALTMALAR

            Kanun : Sermaye Piyasası Kanunu

            Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu

            Ortaklık : Anonim Ortaklık

            TTK : Türk Ticaret Kanunu

            ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILMASI ZORUNLU OLAN DEĞİŞİKLİKLER 
            Madde 1 - Kanunun Geçici 3 üncü maddesi ve 28 Şubat 1982 gün ve 17817 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: IV, No: 1 Tebliğimizin 6 ncı maddesi hükmüne göre, menkul kıymetlerini halka arzetmiş bulunan ortaklıklar (ortak sayısı 100'ün üstünde olan ortaklıkları Kanun bu nitelikte saymıştır) esas sözleşmelerini 31/12/1982 tarihine kadar Kanuna uygun hale getirmek zorundadırlar; bunun için yapacakları genel kurullar, olağan genel kurulların usül ve çoğunluğuna göre toplanır ve karar verirler. Esas sözleşmelerin tanınan süre içinde Kanuna uygun hale getirilmeyen hükümleri uygulanmaz; bunlar yerine Kanun hükümleri ve Kanunun verdiği yetkiyle dayanarak Kurul tarafından belli edilen esaslar uygulanır.

            Esas sözleşmede değişiklik yapma zorunluluğu, sadece ortaklıkların Kanuna göre yerine getirmek zorunda oldukları hususlar için olup, değiştirilip değiştirilmemesi ilgililerin ihtiyarında olan hususlar için sözkonusu değildir.

            Kanuna göre esas sözleşmelerde değiştirilmesi zorunluluk arzeden hususlar, yalnız hisse senetleri halka arzolunmuş bulunan veya sayılan ortaklıklar için olmak üzere şunlardır:

            a) Kanunun 15 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre birinci temettü oranının esas sözleşmede gösterilmesi ve bu oranın Kurul tarafından tesbit olunacak miktardan aşağı olmayacağı, (Bu hükmün esas sözleşmede "birinci temettü oranı Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktardır" şeklinde düzenlenmesi mümkündür.)

            b) Kanunun 15 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre, Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği,