Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 09.02.1983 Sayı: 17954
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:

SERİ: IV, NO.:1 TEBLİĞE EK TEBLİĞ
Seri No:IV/4


            KISALTMALAR :
            Kanun       : 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
            Kurul       : Sermaye Piyasası Kurulu
            Ortaklık    : Anonim Ortaklık

            2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesi kapsamına giren, menkul kıymetleri halka arz olunan veya arz olunmuş sayılan anonim ortaklıkların 1982 yılında tabi olacakları esas ve yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri düzenleyen Seri: IV, No: 1 sayılı Tebliğ'in sürekli uygulanabilir hale getirilmesi amacıyla yapılan düzenlemeler aşağıdadır.

            Madde 1 - 26 Şubat 1982 gün 17617 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:
IV, No: 1 Tebliğ'in adı, "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar" olarak değiştirilmiştir.
 

            Madde 2 - Kanun kapsamına giren ortaklıklar, Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihte tamamı ödenmiş sermaye için ortaklıklarına pay hakkını temsil etmek üzere henüz hisse senedi vermemiş iseler, hisse senetlerini, en geç üç ay içinde ortaklarına vermek zorundadırlar.

            Hisse senetlerinin verileceği, ortaklık tarafından ilgililere duyurulur.

            Yapılan işlem hakkında dağıtımdan sonraki 6 işgünü içinde Kurul'a bildirimde bulunulur.

            Madde 3 - Bu Tebliğ, 1.1.1983 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.