Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.12.1994 Salı Sayı: 22154(Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt:  Sahife:
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan: 
 
İHRAÇCILARIN MUAFİYET ŞARTLARINA VEKURUL KAYDINDAN ÇIKARILMALARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
Seri No:IV/9
  
            Madde 1 - Bu Tebliğin amacı, 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükmündeki ihraçcıların Kanun'a tabi olmalarından kaynaklanan yükümlülüklerden muaf tutulabilme şartları ile ihraçcıların Kurul kaydından çıkarılma esaslarını düzenlemektir. 

            Hisse senetleri borsada işlem gören veya kayıtlı sermaye sisteminde bulunan halka açık anonim ortaklıklar ile aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım danışmanlığı şirketleri ve yatırım ortaklıkları hakkında bu Tebliğ'de düzenlenen muafiyet ve Kurul kaydından çıkarılmaya ilişkin hükümler uygulanmaz. 

            KISALTMALAR 
            Madde 2 - Bu Tebliğ'de geçen; 

            Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu'nu, 

            Kanun : 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu, 

           İhraçcı : Anonim ortaklıklar, mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri, mahalli idareler ile bunlarla ilgili özel mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve işletmeleri, 

            Halka Açık Anonim Ortaklık : Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya ortak sayısının 100'den fazla olması nedeniyle halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklığı, 

            ifade eder. 

            HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARA TANINAN MUAFİYETLER 
            Madde 3 - a) Bağımsız Denetim Muafiyeti : Kurul'ca belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmış, son yıllık malî tablolarına göre aktif toplamı 50 milyar TL'sını aşmayan halka açık anonim ortaklıklar, malî tabloları için bağımsız denetim yükümlülüğünden, talep üzerine Kurul tarafından muaf tutulurlar. 

            Sermaye artırımı veya mevcut payların ortaklarca halka satışı yoluyla hisse senetlerinin ilk kez halka arz olunması ve ortaklıkların devir ve birleşmesi hallerinde, bağımsız denetim yaptırma yükümlülüğünden muafiyet hükmü uygulanmaz. 

            b) İlan Muafiyeti: Aktif toplamı 50 milyar TL'sını aşmayan halka açık anonim ortaklıkların mali tablolarının ilânı yükümlülüğünün yerine getirilmesinde, ilânın yapılacağı gazeteler için Türkiye çapında yayın şartı aranmaz. 

            c) Kâr Dağıtımı Muafiyeti: 

            (i) Aktif toplamları 50 milyar TL'sını aşmayan halka açık anonim ortaklıklarda, Kurul düzenlemelerine göre hesaplanan dağıtılabilir birinci temettü tutarının, ödenmiş sermayenin % 10'undan daha düşük olması. 

            (ii) Aktif toplamları 50 milyar TL'sı ve üstünde olan halka açık anonim ortaklıklarda, Kurul düzenlemelerine göre hesaplanan dağıtılabilir birinci temettü tutarının, ödenmiş sermayenin % 5'inden daha düşük olması, 

            hallerinde, ortaklığın başvurusunun Kurul'ca uygun görülmesi kaydıyla, ilgili hesap dönemleri için birinci temettü dağıtılmayabilir. 

            Ancak, bu hükme göre dağıtılmayan temettü, daha sonraki dönemlerde yapılacak muafiyet hesaplamalarında temettü kalemi olarak dikkate alınır. 

            DİĞER İHRAÇCILARA TANINAN MUAFİYETLER 
            Madde 4 - Hisse senedi dışındaki menkul kıymetlerini halka arzeden ihraçcılardan; 

            a) Son yıllık malî tablolarına göre aktif toplamı 50 milyar TL'sını aşmayan ve halka arz tutarı aktif toplamlarının % 10'unun altında kalan ortaklıklar; 

            b) Son yıllık malî tablolarına göre aktif toplamı 50 milyar TL'sı ve üstünde olan ortaklıklardan, halka arz tutarı 10 milyar TL'sının altında kalan ortaklıklar; 
İtfa süresince malî tablo ve raporlarını Kurul'ca belirlenen esaslara göre hazırlamakla beraber, bu tablo ve raporlarını ilan etmeyebilirler. 

             HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLARIN KURUL KAYDINDAN ÇIKARILMASI 
            Madde 5 - Halka açık anonim ortaklıklardan, başvuru tarihinden itibaren geçmiş iki yıl içerisinde veya geçmiş iki olağan genel kurulda devamlı olarak ortak sayısının 75'nin altında olduğunu; genel kurula katılanlar cetveli, pay sahipleri defteri, kâr dağıtımına ilişkin muhasebe kayıt ve belgeler, kuruluş ve sermaye artırımına ait kayıt ve belgeler ile benzeri belge ve işlemlere dayanarak mahkeme kararı ile tespit ettirenler, başvuru halinde Kurul kaydından çıkarılabilirler. 

            Başvuru tarihinden itibaren, Kurul'ca belirtilen standartlara uygun olarak hazırlanmış geçmiş iki yıllık malî tablolarından devamlı olarak aktif toplamının 2 milyar TL'sının altında kaldığını yeminli malî müşavir raporu ile tespit ettiren halka açık anonim ortaklıklar da, talep üzerine Kurul kaydından çıkarılabilirler. 

            Bu ortaklıklar, ortak sayısının 100'ü veya aktif toplamının 2 milyarı aşması hallerinde, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kurul'a bildirimde bulunmak zorundadırlar. 

            DİĞER İHRAÇCILARIN KURUL KAYDINDAN ÇIKARILMASI 
            Madde 6 - Hisse senedi dışındaki menkul kıymetlerini ihraç etmeleri nedeniyle, Kurul kaydına alınan ihraçcılar, itfayı veya itfa yerine geçecek zorunlu işlemlerin gerçekleştirilmesini müteakip Kurul'a başvurmaları halinde kayıttan çıkarılırlar. 
  
            TUTAR SINIRLARININ DEĞİŞMESİ 
            Madde 7 - Bu Tebliğ'de öngörülen aktif toplamına ilişkin tutarlar, her yıl Maliye Bakanlığınca ilân edilen yeniden değerleme katsayısı oranında artırılarak dikkate alınır. 

            KAMUYA DUYURU 
            Madde 8 - Bu Tebliğ hükümlerine göre, Kurul kaydından çıkarılan halka açık anonim ortaklıklar, Kurul tarafından kamuya duyurulur. Kurul, muafiyetlere ilişkin olarak ortaklıklara özel ilân yükümlülüğü öngörebilir. 

            SAKLI HÜKÜMLER 
            Madde 9 - Bu Tebliğ kapsamına giren ihraçcılara sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatta tanınan muafiyet hükümleri saklıdır. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 10 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.