Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.01.1994 Cumartesi Sayı: 21812(Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt:  Sahife:
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan: 
 
ARACI KURULUŞ, PORTFÖY YÖNETİM VE YATIRIM DANIŞMANLIĞI ŞİRKETLERİNİN KURUL’A GÖNDERECEKLERİ TABLOLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ 
Seri No:V/12
            AMAÇ  
            Madde 1- Bu Tebliğ’in amacı Kurul’dan yetki belgesi almış banka,aracı kurum, portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketlerinin, 3794 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31 ve 34 üncü maddesi ile 22  nci maddesi (k) ve (o) bendleri uyarınca faaliyetleriyle ilgili olarak Kurul’a gönderecekleri tablolara ilişkin esasları düzenlemektedir.  

            TANITIM VE KISALTMALAR  
            Madde  2- Bu Tebliğ’de geçen:  

            Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,  

            Aracı Kuruluşlar : Aracı kurum ve bankaları,  

            ifade eder.  

            KURUL’A GÖNDERİLECEK TABLOLAR  
            Madde  3- Aracı kuruluşlar ile portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketleri, aşağıda belirtilen tabloları bu Tebliğ’in 4 üncü maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde Kurul’a gönderirler:  

            a) Mizanlar  (bankalar sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili birimlerinin mizanlarını),  

            b) Alım satıma aracılık faaliyeti ile ilgili bilgiler (EK/1),  

            c) Saklama hizmeti ile ilgili bilgiler (EK/2),  

            d) Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı çerçevesinde yapılan işlemler ile ilgili bilgiler (EK/3-4),  

            e) T.C.Merkez Bankası nezdinde ihaleye iştirak ile ilgili bilgiler (EK/5),  

            f)  Halka arza aracılık faaliyeti ile ilgili bilgiler (EK/6),  

            g) Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı (Repo ve Ters Repo) faaliyeti ile ilgili bilgiler (EK/7),  

            h) Portföy yöneticiliği faaliyeti ile ilgili bilgiler (EK/8),  

            ı) Yatırım danışmanlığı faaliyeti ile ilgili bilgiler (EK/9),  

            TABLOLARLA İLGİLİ ESASLAR  
            Madde 4- Bu Tebliğ’in 3 üncü maddesinin(a) bendinde belirtilen mizan aracı kuruluşlar ile portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketleri, (b), (c), (d) ve (e) bendlerindeki tablolar aracı kuruluşlar, (f) bendindeki tablo halka arza aracılık yetki belgesi almış aracı kuruluşlar, (h) bendindeki tablo portföy yöneticiliği yetki belgesi almış aracı kuruluş ve portföy yönetim şirketleri (i) bendindeki tablo yatırım  danışmanlığı yetki belgesi almış aracı kuruluş,portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketleri tarafından ekteki açıklamalarına uygun olarak aylık dönemler itibariyle düzenlenir ve işlemlerin gerçekleştiği ayı izleyen 7 gün içinde bir yazı ile Kurul’a gönderilir; bu yazıda varsa işlem yapılmaması nedeniyle düzenlenmeyen tablolar da belirtilir.  

            Tebliğin 3 üncü maddesi (g) bendindeki tabloyu ise repo ve ters repo yetki belgesi almış aracı kuruluşlar haftalık dönemler itibariyle düzenlerler ve işlemlerin gerçekleştiği haftayı izleyen ilk iş günü Kurul’a gönderirler.  

            Tebliğin 3 üncü maddesi (a) bendinde belirtilen mizanlar, Kurul’ca belirlenecek hesap detayında hazırlanır. Aracı kurumlar mizanın hazırlanmasında Kurul’un 31.1.1992 tarih ve 21128 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri:XI, No:7 Tebliğinde belirlenen hesap planını esas alırlar.  
Tablolarda esas alınacak sermaye piyasası araçları kod listesi Tebliğin (10) no’lu ekindedir.  

            BİLGİLERİN KURUL'A GÖNDERİLME YÖNTEMLERİ  
            Madde 5- Kurul, aracı kuruluş, portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketlerinden bu Tebliğ’de yeralan bilgileri ve diğer her türlü bilgiyi, esaslarını belirleyerek bilgisayar disketi, şebeke (network), diğer bilgisayar iletişim hattı ve benzeri şekil ve yöntemlerle isteyebilir.  

            Kurul, bu Tebliğ’in ekinde yeralan tabloların şekil ve içeriklerinde değişiklik ve ilave yapılmasını ve yeni bilgilerin yeralacağı tabloların düzenlenmesini isteyebilir.  

            KALDIRILAN HÜKÜMLER  
            Madde 6- Bu Tebliğin yürülüğe girmesinden itibaren 14.1.1993 tarih ve 21465 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanın Seri: V, No:8 Tebliğin 41 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.  

            YÜRÜRLÜK  
            Madde 7- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            YÜRÜTME  
            Madde 8- Bu Tebliği Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.  

EK/1  

            ALIM SATIM ARACILIĞI FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER  

            Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının alım ve satımıyla ilgili faaliyetler (Türk Parası Kıymetini Koruma Mevzuatı çerçevesinde yapılan alım satım işlemleri hariç) ile ihale haricinde T.C. Merkez Bankasıyla yapılan kamu menkul kıymetlerinin alış ve satış işlemleri Tablo 1’de yeralacaktır.  

            Tablonun hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:  

            - 1 no.lu sütuna işleme konu olan sermaye piyasası aracının türü, EK/10’da yeralan listeden kodu verilmek suretiyle yazılır.  

            - 2 no.lu sütunda sermaye piyasası aracına yönelik olarak yapılan işlemin türü belirtilir ve portföy için yapılan işlemlerde “P” müşteri için yapılan işlemlerde “M” rumuzları kullanılır. Müşteri ile aracı kuruluş arasında yapılan işlemlerde “P” rumuzu esas alınır.  

            - 3 no.lu sütuna ilgili işlemin niteliğine göre,borsada gerçekleştirilen hisse senedi işlemleri için”BHS”,  borsada tescil ettirilen işlemler için “BTİ”,tahvil piyasasında gerçekleşen işlemler için “BTP”, borsa dışındaki lot altı işlemleri için “LA”,bunların dışında kalan işlemler için “Dİ” rumuzları kullanılır.  

            - 4 no.lu sütuna sermaye piyasası aracının türü, yapılan işlemin türü ve yapılan işlemin niteliği bazında alışlar yazılır.  

            - 5 no.lu sütuna sermaye piyasası aracının türü, yapılan işlemin türü ve yapılan işlemin niteliği bazında satışlar yazılır.  

            - 6 no.lu sütunda komisyona tabi işlemlerde dönem içindeki ortalama komisyon oranı belirtilir.  

EK/2  

            SAKLAMA HİZMETİNE İLİŞKİN BİLGİLER  

            Aracı kuruluşların (portföy yöneticiliği faaliyeti hariç) aracılık faaliyetine bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına kendilerine emaneten bırakılan sermaye piyasası araçlarının anapara,faiz,temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili,ödenmesi ile opsiyon haklarının ve hisse senetlerinden doğan oy haklarının kullanılması veya kendi nam ve hesaplarına olanlar da dahil sadece saklanmasıyla ilgili hizmetleri Tablo 2’de yeralacaktır.  

            Tablonun hazırlanmasında aşağıdaki essaslara uyulur:  

            - 1 no.lu sütuna sermaye piyasası aracının türü, kodu verilmek suretiyle yazılır.  

            - 2 no.lu sütuna sermaye piyasası aracının türü bazında saklama hizmetinin kime verildiği belirtilir. Aracı kuruluşun kendi portföyüne ait sermaye piyasası araçlarının saklanmasında “P”,  müşteriye verilen saklama hizmetinde “M”, dışarıda yerleşik müşteriye verilen saklama hizmetinde “DYM”, diğer aracı kuruluşlar için verilen saklama hizmetinde ise “AK” rumuzu kullanılır.  

            - 3 no.lu sütuna sermaye piyasası aracının türü ve saklama hizmetinin niteliği bazında sermaye piyasası aracının fiziken bulunduğu yer yazılır. Sermaye piyasası araçları şirket merkezinde bulunuyorsa “SM”,  şubelerde bulunuyorsa  “S”, takas ve saklama kuruluşunda bulunuyorsa “TS”, başka bir aracı kuruluşta bulunuyorsa “AK” rumuzları kullanılır.Belirtilenlerin dışında sermaye piyasası araçları başka bir yerde saklanıyorsa “D” harfi kullanılır ve tablonun altında saklama yeri açıklanır.  

            - 4 no.lu sütuna sermaye piyasası aracı, saklama hizmetinin niteliği ve saklama hizmetinin yapıldığı yer bazında tablo dönemi başı saklama mevcudu yazılır.  

            - 5 no.lu sütuna sermaye piyasası aracının türü ve saklama hizmetinin niteliği bazında dönem içinde saklamaya alınanların mevcudu yazılır.  

            - 6 no.lu sütuna sermaye piyasası aracının tür ve saklama hizmetinin niteliği bazında dönem içinde çeşitli sebeplerle saklamadan çıkanlar ve itfa edilenlerin mevcudu yazılır.  

            - 7 no.lu sütuna sermaye piyasası aracının türü,saklama hizmetinin niteliği ve saklama hizmetinin yapıldığı yer bazında dönem sonu saklama mevcudu yazılır.  

            - 8 no.lu sütuna dönem sonu saklamada bulunan sermaye piyasası araçlarının türü, saklama hizmetinin niteliği ve saklama hizmetinin yapıldığı yer bazında piyasa değerleri yazılır.  

            Piyasa değerinin hesaplanmasında, hisse senetleri için dönemin son işlem günündeki ağırlıklı ortalama fiyat, devlet iç borçlanma senetleri için T.C.Merkez Bankası tarafından belirlenip dönemin son iş günündeki Resmi Gazete’de yayımlanan değerler, bunların dışındaki sermaye piyasası araçlarında ise müşteri veya portföy için alım değeri esas alınır.Alım değerinin bulunamaması halinde ilgili sermaye piyasası aracı değerlemeye katılmaz, ancak tablonun altında değerlemesi yapılmayan sermaye piyasası araçları nominal değerleri itibariyle belirtilir.  

EK/3 - 4  

            TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA (TPKK) MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLER  

            Aracı kuruluşların TPKK mevzuatı çerçevesinde dışarıdaki yerleşik kişiler ile ilgili işlemleri Tablo 3’de, Türkiye’de yerleşik kişiler ile ilgili işlemleri Tablo 4’de yeralacaktır.  

            Tablo 3’ün hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:  

            - 1 no.lu sütuna sermaye piyasası aracının türü, kodu verilmek suretiyle yazılır.  

            - 2 no.lu sütunda ihraçcı kuruluşun ünvanı belirtilir.  

            - 3 no.lu sütuna kurumsal müşteriler için yapılan işlemlerde “K”, bireysel müşteriler için yapılan işlemlerde “B” rumuzu yazılır.  

            - 4 no.lu sütunda borsada gerçekleştirilen işlemler için “BG”, diğer işlemler için “Dİ” rumuzları kullanılır.  

            - 5 no.lu sütuna dışarıda yerleşik kişiler için yapılan alımlar, sermaye piyasası aracı, ihraçcı kuruluş, yapılan işlemin türü ve niteliği bazında toplam nominal değerleri ve alış değerleri itibariyle yazılır.  

            - 6 no.lu sütuna dışarıda yerleşik kişiler için yapılan satışlar sermaye piyasası aracı, ihraçcı kuruluş, yapılan işlemin türü ve niteliği bazında nominal değerleri ve satış değerleri itibariyle yazılır.  

            Tablo 4’ün hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:  

            - 1 no.lu sütuna sermaye piyasası aracının türü, kodu verilmek suretiyle yazılır.  

            - 2 no.lu sütuna ihraçcı kuruluşun ünvanı yazılır.  

            - 3 no.lu sütunda işlemde kullanılan döviz cinsi belirtilir.  

            - 4 no.lu sütunda işlem yapılan borsa veya borsa dışı piyasanın adı belirtilir.  

            - 5 no.lu sütuna işlem yapılan yurtdışı piyasalardaki aracı kuruluşun adı belirtilir.  

            - 6 no.lu sütunda müşteri adına yapılan işlemlerde “M”, portföy adına yapılan işlemlerde “P” rumuzları kullanılır.  

            - 7 no.lu sütuna yapılan alışların nominal değeri veya adedi ile alış değeri yazılır.  

            - 8 no.lu sütuna yapılan satışların nominal değeri veya adedi ile satış değeri yazılır.  

            - 9 no.lu sütuna yurtdışında saklamada olan sermaye piyasası araçlarının tür ve ihraçcı kuruluş bazında saklama yeri ile adet veya nominal değeri yazılır.  

EK/5  

            ARACI KURULUŞLARIN T.C. MERKEZ  BANKASI NEZDİNDE İHALEYE İŞTİRAK BİLGİLERİ  

            Aracı kuruluşların T.C. Merkez Bankası nezdinde ihaleye iştirak sonucu hazine bonosu veya devlet tahvili alışları Tablo 5’de yeralacaktır.  

            Tablonun hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:  

            - 1 no.lu sütuna, ihalesine katılınan sermaye piyasası aracının türü kodu belirtilmek suretiyle yazılır.  

            - 2 no.lu sütunda ihaleye iştirak sonucu müşteriye yapılan alışlarda “M”, portföye yapılan alışlarda “P”, doğrudan satım ihalelerinde “DSİ” rumuzu kullanılır.  

            - 3 no.lu sütuna sermaye piyasası aracının ihale tarihi, vadesi ve nominal değerleri ile T.C. Merkez Bankası serbest depo makbuz tarih ve numarası yazılır.  

            - 4 no.lu sütuna tablo dönemi içinde T.C.Merkez Bankası tarafından basılarak aracı kuruluşa teslim edilmiş sermaye piyasası araçlarının türü, vadesi ve nominal değerleri yazılır.  

EK/6  

            HALKA ARZA ARACILIK FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER  

            Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışına aracılık faaliyetleri Tablo 6’da yeralacaktır.  

            Tablonunu hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:  

            - 1 no.lu sütuna sermaye piyasası aracının türü, kodu verilmek suretiyle yazılır.  

            - 2 no.lu sütunda işleme konu halka arza aracılık türlerinden hangisinin kullanıldığı belirtilir ve en iyi gayret aracılığında “EİG”, bakiyeyi yüklenimde “BY”, tümünü yüklenimde “TY” rumuzu kullanılır.  

            - 3 no.lu sütunda borsada yapılan halka arzlar “BG”, diğer halka arzlar “Dİ” rumuzlarıyla belirtilir.  

            - 4 no.lu sütunda sermaye piyasası aracını halka arz eden kişi veya kuruluşun adı/ünvanı gösterilir.  

            - 5 no.lu sütuna aracı kuruluş tarafından halka arz edilecek sermaye piyasası aracının nominal değeri ve tümünü yüklenimlerde alış değeri yazılır.  

            - 6 no.lu sütunda tablo dönemi içinde halka arz yoluyla satılan sermaye piyasası aracının nominal değeri ve satış değeri ayrı ayrı belirtilir.  

            - 7 no.lu sütuna tablo dönemi sonunda kalan ve satış süresi sona ermemiş sermaye piyasası araçlarının nominal değerleri yazılır.  

            - 8 no.lu sütuna tablo dönemi içinde satışı sona ermiş sermaye piyasası araçlarının iade edilenlerin nominal değerleri ve varsa üçüncü şahıslara devredilenlerin nominal değerleri ile bakiyeyi yüklenimlerde satış süresi sonunda aracı kuruluş tarafından satın alınanların alış değeri yazılır.  

            - 9 no.lu sütuna, halka arza aracılıkla ilgili aracılık komisyonu oranı veya tutarı yazılır.  

EK/7  

            REPO VE TERS REPO FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER  

            Aracı kuruluşların repo ve ters repo faaliyetleriyle ilgili işlemleri Tablo 7’de yeralacaktır.  

            - 1 no.lu sütuna Seri: V, No:  7 Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğ’in 5 inci maddesine göre repo ve ters repo işlemlerine konu olabilecek menkul kıymetlerden aracı kuruluşun stoklarında bulunanlar vadeleri itibariyle kodu verilmek suretiyle yazılır.  

            - 2 no.lu sütuna 1 no.lu sütunda belirtilen menkul kıymet stoklarının (ters repoyla alınanlar hariç) dönem başı nominal değerleri yazılır.  

            - 3 no.lu sütuna 1 no.lu sütunda belirtilen menkul kıymetlerden dönem içinde stoklara girenlerin (vadesi dolan repolar dahil, ters repoyla alınanlar hariç) nominal değerleri yazılır.  

            - 4 no.lu sütuna,1 no.lu sütunda belirtilen menkul kıymetler bazında geri alma taahhüdüyle satılan ve repo vadesi dolmamış menkul kıymetlerin nominal değerleri, satış değerleri ve geri alış değerleri yazılır.  

            - 5 no.lu sütuna 1 no.lu sütunda belirtilen menkul kıymetler bazında geri satma taahhüdüyle alınan ve ters repo vadesi dolmamış menkul kıymetlerin nominal değerleri, alış değerleri ve geri satış değerleri yazılır.  

            - 6 no.lu sütuna 1 no.lu sütunda belirtilen menkul kıymetlerden dönem içinde satılanların nominal değerleri yazılır.  

EK/8 

            PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİ İLE İLGİLİ BİLGİLER  

            Aracı kuruluş ve portföy yönetim şirketlerinin portföy yöneticiliği faaliyetleri ile ilgili bilgiler Tablo 8’de yeralacaktır.  

            Tablo 8’in hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:  

            - 1 no.lu sütuna yönetilen portföyün bireysel veya kurumsal niteliğine göre “B” (bireysel) veya “K” (kurumsal) rumuzları yazılır. Dışarda yerleşik kişilerin portföyleri bireysel veya kurumsal niteliklerine göre “DYB” (dışarda yerleşik bireysel) veya  “DYK” (dışarıda yerleşik kurumsal) rumuzlarıyla gösterilir.  

            - 2 no.lu sütuna dönem başında yürürlükte bulunan portföy yönetim sözleşmelerinin sayısı yazılır.  

            - 3 no.lu sütuna dönem içinde yapılan sözleşmelerin (dönem içinde yönetilmeye başlanmış portföylerin) sayısı yazılır.  

            - 4 no.lu sütuna dönem içinde sona eren sözleşmelerin (tasfiye edilmiş portföylerin) sayısı yazılır.  

            - 5 ve 6 no.lu sütunlara sözleşmeye göre şirket uhdesinde ve diğer kuruluşlarda saklanan portföylerin müşterinin niteliği bazında sırasıyla sayısı, nominal değerleri, nakit tutarları ile son değerleme tarihindeki piyasa değerleri yazılır. Son değerleme tarihinden sonra yönetilmeye başlanmış portföyler bulunuyorsa, bu portföyleri oluşturan sermaye piyasası araçları alış değerleriyle son değerleme tarihindeki piyasa değerine eklenir.  

            - 7 no.lu sütuna yönetilen portföylerden dönem içinde alınan toplam yönetim ücreti ve diğer ücretlerin toplamı yazılır.  

            - 8 no.lu  sütuna portföye yapılmış alım satımlar nedeniyle ödenen toplam komisyon tutarı yazılır.  

EK/9  
  
            YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ İLE İLGİLİ BİLGİLER  

            Aracı kuruluş, portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketlerinin yatırım danışmanlığı faaliyetleri ile ilgili bilgiler Tablo 9’da yeralacaktır.  

            Tablo 9’da hazırlanmasında aşağıdaki esaslara uyulur:  

            - 1 no.lu sütuna yatırım danışmanlığı hizmeti verilen müşterinin niteliğine göre “B” (bireysel), “K” (kurumsal) rumuzları yazılır. Dışarda yerleşik müşterilere verilen yatırım danışmanlığı hizmetinde, bireysel veya kurumsal niteliklerine göre “DYB” (dışarda yerleşik bireysel) veya “DYK” (dışarda yerleşik kurumsal) rumuzları kullanılır.  

            - 2 no.lu sütuna dönem başında yürürlükte bulunan yatırım danışmanlığı sözleşmelerinin sayısı yazılır.  

            - 3 no.lu sütuna dönem içinde yapılan sözleşmelerin sayısı yazılır.  

            - 4 no.lu sütuna dönem içinde sona eren sözleşmelerin sayısı yazılır.  

            - 5 no.lu sütuna dönem içinde yatırım danışmanlığı hizmetinden alınan ücretler yazılır.  

EK/10  

            SERMAYE PİYASASI ARACI KOD LİSTESİ  

            BB : Banka Bonosu  

            BGB : Banka Garantili Bono  

            DT : Devlet Tahvili  

            FB : Finansman Bonosu  

            GOS : Gelir Ortaklığı Senedi  

            HB : Hazine Bonosu  

            HS : Hisse Senedi  

            KB : Katılma Belgesi  

            KİS : Katılma İntifa Senedi  

           KOB : Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi  

            KS : Konut Sertifikası  

            ÖST : Özel Sektör Tahvili  

            VDMK : Varlığa Dayalı Menkul Kıymet  

            DET : Dövize Endeksli Tahvil