Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.12.1994 Salı Sayı: 22154(Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt:  Sahife:
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan: 
 
KREDİLİ MENKUL KIYMET AÇIĞA SATIŞ VE MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ ALMA VE  VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞ
Seri No:V/18
 
BİRİNCİ BÖLÜM
KONU, KAPSAM VE KISALTMALAR

            Madde 1 - Aracı kuruluşların, kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alma ve verme işlem esasları, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22 nci maddesinin (I) bendi uyarınca bu Tebliğ ile düzenlenmiştir. 

            KISALTMALAR 
            Madde 2 - Bu Tebliğ'de geçen; 

            Kanun :  3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu, 

            Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu'nu, 

            Borsa : Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve Kurul'ca bu Tebliğ konusu işlemlerin izin verildiği teşkilatlanmış diğer piyasaları, 

            Aracı Kuruluş : Aracı kurum ve bankaları, 

            Özsermaye : Aracı kuruluşların ödenmiş sermayeleri ve yedek akçeleri toplamından zararların düşülmesi suretiyle bulunacak tutarı 

            ifade eder. 

            KAPSAM 
            Madde 3 - Aracı kuruluşların,  kredili  menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin esaslar bu Tebliğ  hükümlerine tabidir. 

İKİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

            KREDİLİ MENKUL KIYMET, AÇIĞA SATIŞ VE MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ ALMA VE VERME İŞLEMLERİNİ YAPACAK KURULUŞLAR 
            Madde 4 - Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alma ve verme işlemlerini, sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık yetki belgesine sahip bankalar ve aracı kurumlar, Kurul'dan izin almak kaydıyla yapabilirler. 

            Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alma ve verme işlemlerinde bulunmak üzere Kurul'dan izin alan aracı kuruluşlar izin belgelerini verildikleri tarihi izleyen 15 gün içinde ilgili ticaret siciline tescil ettirirler. Tescil hususu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ülke çapında yayımlanan en az iki gazete'de ilan ettirilir. Bu belgeye ilişkin her türlü değişiklik aynı şekilde tescil ve ilan olunur. 

            İŞLEM KONUSU MENKUL KIYMETLER VE İŞLEM SINIRI 
            Madde 5 - Borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerden, bu Tebliğ ile düzenlenmiş işlemlere konu olacaklar, ilgili Borsa'nın yetkili organları tarafından önceden belirlenmiş şartlar çerçevesinde, Kredili Menkul Kıymet İşlemleri ve Açığa Satış İşlemlerine Konu Olan Menkul Kıymetler Listeleri'ne alınır ve duyurulur. 

            Kurul gerekli gördüğü hallerde, bazı menkul kıymetlerin listelerden çıkarılmasını, ilgili Borsa'nın yetkili organından isteyebilir. 

            Aracı kuruluşların, kendi kaynaklarından kullandıracakları kredi miktarı özsermayelerinin yarısını, kredili menkul kıymet, açığa satış ve ödünç menkul kıymet işlemlerinin toplam tutarı da özsermayelerinin 2 (iki) katını aşamaz. 

            Toplam tutarın hesaplanmasında, belirli bir anda aracı kuruluş tarafından kullandırılan kredi tutarı ile açığa satış amacıyla ödünç alınmış bulunan menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin toplamı dikkate alınır. 

            Aracı kuruluşların kendi kaynaklarından kredi vermeleri halinde bir müşteriye açacakları kredi tutarı özsermayelerinin % 10 (yüzde on)'unu aşamaz. 

            Özsermaye, Kurul'un Seri: XI, No: 1 Tebliği'ne uygun olarak hesap yılı içerisinde herhangi bir anda hazırlanmış bilanço formundaki hesap durumuna göre belirlenir. 

            Kurul gerektiğinde, aracı kuruluşun mali yapısını ve işlemlerini dikkate alarak bu maddede belirlenen işlem sınırlarını düşürebilir veya aracı kuruluşun bu Tebliğ kapsamına giren işlemleri yapmasını yasaklayabilir. 

            Bu durumda aracı kuruluşa işlemlerini yeni sınıra çekmesi veya tasfiyesi için Kurul'ca süre verilebilir. 

            KREDİ HESABI 
            Madde 6 - Aracı kuruluşlar kredili menkul kıymet ve açığa satış işlemlerinde bulunacak gerçek veya tüzel kişiler adına "Kredi Hesabı" açmak zorundadırlar. 

            Müşterinin, hem kredili menkul kıymet işlemlerinin hem de açığa satış işlemlerinin aynı anda olması halinde her iki işlem türü içinde ayrı hesap açılır. 

            Kredi hesabının, müşterinin aracı kuruluşta bulunan diğer hesaplarından ayrı olarak işlemesi ve izlenmesi esastır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ

            KREDİLİ MENKIL KIYMET İŞLEMLERİ 
            Madde 7 - Kredili menkul kıymet işlemleri bir aracı kuruluş nezdinde, müşteri adına kredi hesabı açılması koşulu ile müşteri ve aracı kuruluş arasında yapılacak sözleşme hükümleri çerçevesinde menkul kıymet alınmasını ifade eder. 

            Aracı kurumlar bu Tebliğ'de belirlenen esaslar çerçevesinde yürütülecek olan kredili menkul kıymet işlemleri ile sınırlı olmak koşuluyla, bankalardan kredi alma ve kullandırma yetkisine sahip oldukları gibi kendi kaynaklarını kullanmak suretiyle de müşterilerine kredi verebilirler. 

            KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 
            Madde 8 - Kredi hesabı açılırken müşteri ile Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nin imzalanması ve bu sözleşmede en az aşağıdaki hükümlere yer verilmesi zorunludur. 

            – Aracı kuruluşu tanıtıcı bilgiler, 

            – Müşteriyi tanıtıcı bilgiler, 

            – Sözleşmenin konusu, 

            a) Menkul kıymet itibariyle, 

            b) İşlemin yapılacağı borsalar itibariyle, 

            – Aracı kuruluşun müşteriye bilgi verme esasları, 

            – Aracı kuruluşa ödenecek masraf ve komisyonun tespit ve ödenme esasları, 

            – Aracı kuruluşun müşteri hesabına bankadan kredi alabilme yetkisine ilişkin esaslar, 

            – Müşterinin aracı kuruluş vasıtasıyla kullandığı kredinin anapara ve faiz ödemelerinden doğan sorumluluğuna dair esaslar 

            – Müşteri adına kredili olarak satın alınmış bulunan menkul kıymetlerin, aracı kuruluş tarafından başka bir kişi veya kuruluşa ödünç olarak verilmesi veya müşteri hesabına alınan kredi karşılığında teminat gösterilmesi hususundaki esaslar, 

            – Müşteri tarafından kullanılan kredinin tutarı, süresi, faizi ve faiz tahakkuk ve tahsil dönemlerine ilişkin esaslar, 

            – Müşterinin kredi hesabında bulunan özkaynak tutarı,Tebliğ'de belirlenen asgari oranlar dikkate alınmak suretiyle sözleşme hükümlerine göre belirlenen oranların altına düştüğü ve bunun tamamlanması gerektiği takdirde, belirlenen süre içinde tamamlanmaması halinde, bankada teminat olarak tutulan menkul kıymetlerin bu farkı karşılamak üzere nakte çevrileceğine ilişkin hüküm, 

            – Menkul kıymetlerden doğan hakların ne şekilde kullanılacağına ilişkin esaslar, 

            – Kredi  hesabından  nakit çekilmesine ilişkin esaslar, 

            – Vade sonunda müşterinin  temerrüdü halinde  uygulanacak esaslar, 

            – Sözleşmenin süresi ve sona erme esasları. 

            Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Kurul düzenlemelerine ve Borsa mevzuatına aykırı hükümlere yer verilemez ve sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 

            MÜŞTERİNİN BAŞLANGIÇTA YETIRMASI GEREKEN ÖZKAYNAK 
            Madde 9 - Müşteri kredili menkul kıymet işleminde, asgari % 50 oranında özkaynak yatırmak zorundadır. 

            Özkaynak kredili olarak satın alınacak menkul kıymetlerin cari piyasa değeri kadar nakit veya menkul kıymetin peşin olarak yatırılmasını ifade eder. 

            Her bir kredili menkul kıymet işleminde, yatırılması gereken özkaynağın, hesabın açılması aşamasında müşteri tarafından Kredi Hesabına yatırılması zorunludur. 

            Aracı kuruluşlar, başlangıçta ve daha sonra gerçekleştirilecek kredili menkul kıymet işlemlerinde, menkul kıymetlerin cari piyasa değerlerinin tamamını ya da belirli bir yüzdesini özkaynak olarak kabul etmeye yetkilidirler. 

            Özkaynak oranını, genel olarak veya aracı kuruluşlar itibariyle 0 (sıfır)'a kadar indirmeye veya 100 (yüz)'e kadar çıkarmaya Kurul yetkilidir. 

            Kurul özkaynak oranını genel olarak değiştirirken T.C. Merkez Bankasının görüşünü alır. 

            MENKUL KIYMETLERİN DEĞERLEMESİ 
            Madde 10 - Kredi hesabında bulunan menkul kıymetlerin değerlemesi, aracı kuruluşlar tarafından aşağıdaki esaslar dikkate alınarak yapılacaktır. 

            a) Menkul kıymetin alımının yapıldığı günde menkul kıymetin alış fiyatı ve komisyonların, 

            b)Takip eden günlerde de menkul kıymetin bir önceki seansının kapanış fiyatının, 

            c) Menkul kıymete ait bir önceki seansta işlemin olmaması ve kapanış fiyatının elde edilememesi durumunda, en son seansa ait en iyi alış ve en iyi satış fiyatlı emirlerin aritmetik ortalamasının, değerlemede kullanılması esastır. 

            Menkul kıymetlerin yukardaki esaslar çerçevesinde belirlenen değerleri, Tebliğ'in uygulaması açısından cari piyasa değeri olarak dikkate alınır. 

            ÖZKAYNAĞIN KORUNMASI  
            Madde 11 - Kredili menkul kıymet işlemlerinin devamı süresince, özkaynak, menkul kıymetlerin !0 uncu maddedeki esaslara göre belirlenen cari piyasa değerleri ile bu menkul kıymetlere ödenen kâr payı, faiz ve benzeri gelirler toplamından verilen kredi tutarının ve kredi faizlerinin düşülmesi suretiyle hesaplanır. 

            Kredili menkul kıymet işleminde bulunan bir müşterinin hesabında, kredili menkul kıymet işleminin devamı esnasında,satın alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin en az % 35'i oranında özkaynak bulundurulması zorunludur. Aracı kuruluşlar, müşterilerinin mali yapısına ve kredi ile satın alınan menkul kıymetlerin risk düzeyine göre daha yüksek bir özkaynak koruma oranı uygulayabilirler. 

            Müşteri, zararını durdurmak amacıyla, özkaynak koruma oranından daha yüksek bir oranda, menkul kıymetlerinin satışını sağlayan "otomatik satış emrinin" uygulanması konusunda sözleşmeye hüküm konmasını ve buna ilişkin esasların belirlenmesini isteyebilir. 

            ÖZKAYNAK TAMAMLAMA BİLDİRİMİ  
            Madde 12 - Aracı kuruluşlar müşterilerinin Kredi Hesabındaki özkaynak tutarını her iş günü itibariyle hesaplamak zorundadırlar. 

            Kredi Hesabındaki özkaynak oranı, menkul kıymetlerin cari piyasa değerindeki değişmeler sonucunda, özkaynak koruma oranının altına düştüğü takdirde, aracı kuruluşlar eksikliğin tesbit edildiği gün itibarı ile bu oranı nakit ve/veya menkul kıymet olarak tamamlamak üzere müşteriye özkaynak tamamlama bildiriminde bulunurlar. 

            Kredili menkul kıymet işleminde hangi tutar veya oranda özkaynak tamamlama çağrısı yapılacağı aracı kuruluş ile müşterisi arasında sözleşme hükümleri çerçevesinde Tebliğ'de belirlenen asgari oranlar dikkate alınmak suretiyle serbestçe belirlenir. 

            Tamamlama bildiriminin müşteriye yapıldığı andan itibaren özkaynağın iki iş gününü geçmemek üzere sözleşmede belirlenen süre içerisinde tamamlanmaması halinde, aracı kuruluş, menkul kıymetleri satarak kredi hesabını kapatma yetkisine sahiptir. 

            HESAPTAN NAKİT ÇEKİLMESİ VE YENİDEN YATIRIM  
            Madde 13 - Müşteri, hesabındaki özkaynak tutarı, başlangıçta yatırılması gereken özkaynak oranı üzerinden hesaplanan özkaynağın üzerine çıkması halinde, Kredi Hesabından özkaynak fazlasını nakit olarak çekebileceği gibi, aracı kuruluşça kabul edilmesi halinde yeni kredili menkul kıymet işlemlerinde de özkaynak olarak kullanabilir. 

            MENKUL KIYMETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KULLANIMI  
            Madde 14 - Müşterinin kredili olarak satın aldığı ve özkaynak olarak yatırdığı menkul kıymetlerden doğan, faiz ve temettü gelirleri müşteriye ait olup, çerçeve sözleşmesinde hüküm bulunması halinde, bu gelirler müşteri adına aracı kuruluş tarafından tahsil edilir. 

            Hisse senetlerinden doğan oy hakkı müşteriye aittir. Kredi karşılığı alınan ya da özkaynak olarak yatırılan hisse senetlerinin bedelsiz hisse senedi alma ve yeni pay alma hakları, müşteri hesabına aracı kuruluş tarafından kullanılır. 

            HESAPLARIN AYRILMASI  
            Madde 15 -  Müşterinin kredili menkul kıymet işlemlerinden doğan ve yatırılması gereken en az özkaynak, özkaynak açığı ve benzeri mali yükümlülükleri aracı kuruluş nezdinde bulunan diğer hesaplarındaki, nakit ve menkul kıymetler teminat veya karşılık gösterilerek kapatılamaz. Ancak müşterinin yazılı talimatının bulunması halinde hesaplar arasında fiili transfer yapılabilir. 

            BANKA KREDİSİ  
            Madde 16 - Banka tarafından açılan kredinin amacı, münhasıran kredili menkul kıymet işlemlerini gerçekleştirmek olup, bu amaç dışında hiçbir şekilde kullanılamaz. 

            Aracı kurumlar bankalardan aldıkları krediyi, müşterilerine kullandırırken ilave bir faiz, komisyon ve masraf karşılığı alamazlar. 

            Banka, kredi karşılığında kendisine verilen menkul kıymetleri kredinin teminatı olarak alır. Banka, bu menkul kıymetleri başka bir kişi veya kuruma satamaz, teminat gösteremez ve ödünç veremez. 

            Krediye karşılık, bankaya teminat olarak verilen menkul kıymetler üzerinde müşteri tarafından işlem yapılmasına veya menkul kıymetlerin başka menkul kıymetler ile değiştirilmesine banka tarafından izin verilebilir. 

            Kredili menkul kıymet işlemlerinde müşteriye açılan kredinin başlangıç ve bitiş valörü aracı kuruluş tarafından işlemlerin takas günü esas alınarak belirlenir. 

            KREDİNİN SONA ERMESİ VE MUACCELİYETİ  
            Madde 17 - Kredili menkul kıymet işlem sözleşmesi, kredili işleme konu olan menkul kıymetlerin müşteri emri ile satılması ve/veya kredinin müşteri tarafından nakden ödenmesi halinde sona erer. 

            Aşağıdaki hallerde kredi borcu muaccel hale gelir: 

            a) Aracı kuruluş tarafından yapılan özkaynak tamamlama çağrısına rağmen müşterinin borcunu ödememesi, 

            b) Sözleşme ile belirlenen kredi süresinin sona ermesi, 

            c) Kredili işlem yapılan menkul kıymetin veya menkul kıymetlerin ilgili listeden çıkarılması. 

            Listeden çıkarılan menkul kıymet için açılmış bulunan kredi, müşterinin talebi ve bankanın kabulü yanında listede yeralan başka bir menkul kıymetle değiştirilmek şartı ile devam edebilir. 

            İŞLEM YASAĞI  
            Madde 18 - Kurul kaydına alınan sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışına aracılık faaliyetinde de bulunan aracı kuruluşlar halka arz süresince bu menkul kıymetlerle ilgili kredili işlem yapamazlar. 

            MENKUL KIYMETLERİN SAKLANMASI  
            Madde 19 - Kredili olarak alınan veya özkaynak olarak yatırılan menkul kıymetler aracı kuruluş adına ve müşteriler itibariyle ya da menkul kıymetlerin kredi için teminata verilmesi halinde ilgili banka adına Takas ve Saklama A.Ş.'nde saklanır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ 

            AÇIĞA SATŞ İŞLEMLERİ  
            Madde 20 - Açığa satış işlemi, sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasını ifade eder. 

            Açığa satış işleminin yapılabilmesi için, aracı kuruluş nezdinde her müşteri için bir kredi hesabının açılması ve müşteri ile açığa satış çerçeve sözleşmesi düzenlenmesi zorunludur. 

            MÜŞTERİNİN BAŞLANGIÇTA YATIRMASI GEREKEN ÖZKAYNAK  
            Madde 21 - Açığa satış işlemi yapacak olan müşteriler, açığa sattıkları menkul kıymetlerin cari piyasa değerinin en az % 50'sini nakit veya cari piyasa değerleri bu oranı karşılayan menkul kıymetler cinsinden peşin olarak yatırmak zorundadırlar. 

            Özkaynak oranını genel olarak veya aracı kuruluşlar itibariyle 0 (sıfır)'a kadar indirmeye veya 100 (yüz)'e kadar çıkarmaya Kurul yetkilidir. 

            Kredili olarak alınmış bulunan menkul kıymetler açığa satış işlemlerinde özkaynak olarak kullanılamaz. 

            Her bir açığa satış işleminde, yatırılması gereken özkaynağın, hesabın açılması aşamasında veya engeç satılan menkul kıymetlerin takas işlemlerinin gerçekleşmesinden önce müşteri tarafından kredi hesabına yatırılması zorunludur. 

            AÇIĞA SATIŞ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ  
            Madde 22 - Aracı kuruluş ile müşterisi arasında düzenlenecek sözleşmede en az aşağıdaki hükümlerin yer alması zorunludur. 

            – Aracı kuruluşu tanıtıcı bilgiler, 

            – Müşteriyi tanıtıcı bilgiler, 

            – Sözleşmenin konusu, 

            a) Menkul kıymetler itibariyle, 

            b) İşlemin yapılacağı borsalar itibariyle, 

            – Açığa satış emirlerinin, yazılı olarak iletileceğine ilişkin hüküm, 

            – Açığa satış emirlerinin geçerlilik süresi, 

            – Gerçekleşen emirlerin tasfiye esasları, 

            – Aracı kuruluşun müşteriye bilgi verme esasları, 

            – Aracı kuruluşa ödenecek masraf ve komisyonun tespit ve ödenme esasları, 

            – Ödünç alınan menkul kıymetler için ödenecek komisyon ve masraf, 

            – Açığa satışa konu olan menkul kıymetlerden doğan haklara  ilişkin esaslar, 

            – Teminatlara ilişkin esaslar, 

            – Sözleşmenin süresi ve sona erme esasları. 

            Açığa satış çerçeve sözleşmesinde Kurul düzenlemelerine ve Borsa mevzuatına aykırı hükümlere yer verilemez ve sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 

            AÇIĞA SATIŞ EMRİNİN BİLDİRİLMESİ  
            Madde 23 - Müşteri aracı kuruluşa verdiği emrin "'açığa satış emri" olduğunu yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aracı kuruluş da, emri Borsaya iletirken emrin açığa satış emri olduğunu açıkça belirtir. Açığa satış emirlerinin Borsa'da gerçekleştirilmesi sırasındaki işlem kuralları Borsa yönetimince tesbit edilir. 

            Borsa'da gerçekleşen, açığa satış işlemlerine ilişkin, bilgiler ilgili Borsa tarafından yayınlanır. 

            İŞLEMLERDE FİYAT SINIRI  
            Madde 24 - Açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak menkul kıymetin, en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılır. Ancak, en son gerçekleşen fiyatın bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde, açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden yapılabilir. 

            Seansın açılışında, en son gerçekleşen fiyat, bir önceki seansın kapanış fiyatıdır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ 

            MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ İŞLEMİ  
            Madde 25 - Menkul kıymetlerin ödünç işlemi, çerçeve sözleşmesinde belirlenen esaslar dahilinde, ödünç veren tarafından açığa satış amacıyla ödünç alan tarafa, belirli bir dönem için menkul kıymetlerin verilmesi ve aynı cins menkul kıymetlerin mislen geri alınmasını ifade eder. 

            Aracı kuruluşlar, kendi nam ve hesaplarına tuttukları menkul kıymetler ile, müşteri tarafından aracı kuruluşa yetki verilmesi şartıyla, müşterilerin hesaplarında bulunan ve portföy bulunduran diğer kişi ve kurumların sahip oldukları menkul kıymetleri başka kişi ve kuruluşlara ödünç verebilirler. 

            MENKUL KIYMETLERİN ÖDÜNÇ İŞLEMİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ  
            Madde 26 - Menkul kıymetlerin ödünç işlemlerinde düzenlenecek sözleşmede en az aşağıdaki hükümlerin yeralması zorunludur. 

            – Aracı kuruluşu tanıtıcı bilgiler, 

            – Ödünç alanı tanıtıcı bilgiler, 

            – Ödünç veren tarafından ücret ve benzeri menfaat alınıp alınmadığı, varsa tutarı, 

            – Ödünç alınan menkul kıymetler karşılığında verilecek teminatın türü ve tutarı, 

            – Ödünç işleminin geçerli olacağı süre, 

            – Ödünç işlemine konu olan menkul kıymetler, 

            – Ödünç verilen menkul kıymetlerden doğan hakların kullanılma esasları, 

            – Vade sonunda ödünç alanın temerrüdü halinde uygulanacak esaslar, 

            – Sözleşmenin süresi ve sona erme esasları. 

            Menkul kıymetlerin ödünç işlemi çerçeve sözleşmesinde Kurul düzenlemelerine ve Borsa mevzuatına aykırı hükümlere yer verilemez ve sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 

            ÖDÜNÇ ALINAN MENKUL KIYMETLERDEN DOĞAN HAKLARIN KULLANIMI  
            Madde 27 - Ödünç süresi içinde, ödünç alınan menkul kıymetlere, tesliminden önce, ihraçcı ortaklık tarafından temettü veya faiz ödenmesi duruunda, sözkonusu ödemeler ödünç alan tarafından ödünç veren tarafa sözleşme hükümleri çerçevesinde ödenmek zorundadır. 

            Açığa satışı yapılmış bulunan hisse senetlerinin ödünç verene tesliminden önce, ihraçcı ortaklığın sermaye artırımı sonucu yeni pay ve bedelsiz payalma hakkı kullanımı sözkonusu olduğunda, tarafların yükümlülükleri sözleşme hükümleri çerçevesinde serbestçe belirlenir. 

            ÖDÜNÇ ALINAN MENKUL KIYMETLER KARŞILIĞINDA TEMİNAT VERİLMESİ  
            Madde 28 - Aracı kuruluş, müşterisi adına ödünç aldığı menkul kıymetler karşılığında ödünç veren kişi veya kuruma, aralarında serbestçe belirlenen bir tutarda teminat verir. 

            Teminat tutarı ile menkul kıymetlerin cari piyasa değeri arasındaki fark aracı kuruluş tarafından günlük olarak takip edilir. Teminat tutarı, menkul kıymetin cari piyasa değerinin % 80'inin altında kaldığında, ilgili müşteriye aynı gün içinde aracı kuruluş tarafından bildirimde bulunularak, teminat tutarı ile menkul kıymetin cari piyasa değeri arasındaki farkın kapatılması istenir. Müşteri tarafından bildirimin alındığı gün ödemenin yapılması esastır. Müşteri ödemede temerrüde düştüğü taktirde, teminat tutarı ve müşterinin kredi hesabında bulunan özkaynak kullanılarak açığa satışı yapılmış menkul kıymetler piyasadan satın alınarak açık pozisyon kapatılır ve oluşan fark müşteriden tazmin edilir. 

            ÖDÜNÇ İŞLEMİNİN SONA ERMESİ VE MUACCELİYETİ  
            Madde 29 - Ödünç işlemi  açığa satışa konu olan  ödünç  menkul kıymetlerin müşteri  emri ile satın alınması, halinde,  sona erer. 

            Aşağıdaki hallerde ödünç işleminden doğan borç muaccel hale gelir. 

            a) Aracı kuruluş tarafından yapılan teminatın tamamlanması çağrısına rağmen müşterinin borcunu ödememesi, 

            b) Sözleşme ile belirlenen ödünç işlemi süresinin sona ermesi, 

            c) Açığa satışı yapılan menkul kıymetin veya menkul kıymetlerin ilgili listeden çıkarılması. 

ALTINCI BÖLÜM 
DİĞER HÜKÜMLER 

            ARACI KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
            Madde 30 - Aracı kuruluşlar, açığa satış, kredili menkul kıymet alımı ve menkul kıymetlerin ödünç alım ve verme işlemlerine ilişkin olarak; 

            a) Açığa satış işlemlerine ilişkin özkaynak ve açığa satılan menkul kıymetlerin türü ve tutarları ile menkul kıymetlerin ödünç alındığı kişi veya kuruma ait bilgileri, 

            b) Kredili menkul kıymet alım işleminde, özkaynak ve kredi karşılığı olarak alınan menkul kıymetlerin türü ve tutarı, bankalar üzerinden kullanılan kredi tutarı ile kredi karşılığı alınmış bulunan menkul kıymetlerden ne kadarının bankalara teminat olarak verildiğine ait bilgileri, alınan masraf ve komisyon tutarlarını, şekli ve içeriği Kurulca tespit edilecek örneklere uygun olarak ait oldukları ayı izleyen en geç 7 gün içinde bir yazı ile Kurula gönderirler. Bu yazıda işlem yapılmaması nedeniyle düzenlenmeyen tablolar hakkında da bilgi verilir. 

            Kurul, aracı kuruluşlardan yukarda sayılanların yanında, diğer her türlü bilgiyi, belirleyeceği şekil ve sürelerde isteyebilir. 

            YÜRÜTME  
            Madde 31 - Bu Tebliği Kurul yürütür. 

            YÜRÜRLÜK  
            Madde 32 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.