Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.03.1995 Çarşamba Sayı: 22217(Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt:  Sahife:
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan: 
 
ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
Seri No:V/19
  
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ VE KISALTMALAR

            AMAÇ VE KAPSAM  
            Madde 1 - Bu Tebliğ'in amacı, 3794 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan aracılık faaliyetleri ile bu faaliyetleri Kanun'un 31, 32, 33, 34 ve 50 nci maddeleri hükümleri çerçevesinde yapacak kuruluşların, kuruluş, faaliyet ve yetkilendirilmelerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

            Menkul kıymetlerin geri alma ve satma taahhüdüyle alım satımı faaliyetinde bulunacak aracı kuruluşların yetkilendirilmeleri ile buna bağlı diğer  hususlar bu Tebliğ hükümlerine tabidir. 

            TANIM VE KISALTMALAR  
            Madde 2 - Bu Tebliğ'de geçen; 

            Kanun: 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu, 

            Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu'nu, 

            Borsa : Sermaye Piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasaları, 

            Aracı Kuruluşlar : Kanun'un 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan faaliyetlerden en az birinde bulunmak üzere Kurul'dan yetki belgesi almış aracı kurum ve bankaları, 

            Halka Arza Aracılık : Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışına aracılığı, 

            İhraç : Kanun uyarınca, sermaye piyasası araçlarının ihraçcılar tarafından çıkarılıp halka arzedilerek veya halka arzedilmeksizin satışını, 

            Alım Satıma Aracılık : Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık sıfatıyla ticari amaçla alım satımını, 

            Sermaye Piyasası Araçları : Kanun'un 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 

            Acenta : Aracı Kurum Acentasını, 

            Mali Kuruluş : Banka, aracı kurum, sigorta şirketi, portföy yönetim ve yatırım danışmanlığı şirketleri, özel finans kurumu, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerini,  

            Öz Sermaye : Aracı kurumların ödenmiş sermayeleri ve yedek akçeleri toplamından zararların düşülmesi suretiyle bulunacak tutarı,  

            ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
ARACI KURULUŞLAR VE FAALİYET KONULARI 

            ARACI KURULUŞLAR  
            Madde 3 - Bu Tebliğ'de düzenlenen aracılık faaliyetleri Kanun'da ve bu Tebliğ'de belirlenen şartları yerine getirerek Kurul'dan "yetki belgesi" almış aracı kuruluşlarca yürütülür. 

            ARACI KURULUŞLARIN FAALİYET KONULARI  
            Madde 4 - Aracı kuruluşlar, aracılık faaliyetleri kapsamında aşağıda sayılan herbir ayrı faaliyet için Kurul'dan yetki belgesi almak kaydıyla, 

            – Sermaye piyasası araçlarının ihracına veya halka arz yoluyla satışına, 

            – Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına, aracılık edebilirler. 

            Aracı kuruluşlar ayrıca; 

            – Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdüyle alım satımı, 

            – Yatırım danışmanlığı, 

            – Portföy yöneticiliği,  

             faaliyetlerini, her ayrı faaliyet için ilgili Tebliğ'lerde belirlenen esaslar çerçevesinde Kurul'dan yetki belgesi almak suretiyle yapabilirler. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KURULUŞ ŞARTLARI VE İŞLEMLERİ 

            ARACI KURUMLARIN KURULUŞ ŞARTLARI  
            Madde 5 - Aracı kurumların, kuruluşuna Kurul'ca izin verilebilmesi için, 

            a) Anonim ortaklık şeklinde kurulmaları, 

            b) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı olması, 

            c) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması, 

            d) Sermayelerinin yapacakları aracılık faaliyetinin türüne göre bu Tebliğ'de belirlenen miktardan az olmaması, 

            e) Esas sözleşmelerinin Kanun hükümlerine  ve Kurul düzenlemelerine uygun olması, 

            f) Kurucularının müflis olmadığının veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hükümlülüklerinin bulunmadığının tespit edilmiş olması, 

            gerekir. 

            ARACI KURUMLARIN KURULUŞ İŞLEMLERİ  
            Madde 6 - Kurucular, kuruluş şartlarına uygun olarak hazırlayacakları esas sözleşme ve bu Tebliğ'in 5 inci maddesinin (f) bendinde öngörülen koşulu taşıdıklarını kanıtlayan belgeler ile Kurul'a başvururlar. Bu başvuruda Kurul'ca gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belgeler istenebilir. 

            Kurul'ca başvurunun uygun görülmesi halinde, kuruluş işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde tamamlanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulur. 

            Kurul'ca verilen bu izin, sadece aracı kurumun kuruluş işlemleriyle sınırlı olup, faaliyete geçiş başvurusu Kurul'ca ayrıca değerlendirilir. 

            Aracı kurumların esas sözleşme değişikliklerinde de yukarıdaki hükümler uygulanır. 

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
FAALİYETE GEÇİŞ ŞARTLARI 

            ARACI KURULUŞLARIN FAALİYET İZNİ VE İZİN ESASLARI 
            Madde 7 - Bankalar ile kuruluş işlemlerini tamamlamış aracı kurumların faaliyete geçmek üzere Kurul'dan gerekli izinleri alabilmeleri için, bu Tebliğ'de öngörülen genel şartları ve faaliyet konularına ilişkin özel şartları yerine getirmeleri ve faaliyetlerini, ilgili Kurul düzenlemelerine uygun şekilde yürütebilecek nitelik ve yeterlilikte olduklarının Kurul'ca kabulü gerekir. 

            Aracı kuruluşların öncelikle Kanun'un 30 uncu maddesinin (a) ve (b) bentlerinde sayılan faaliyetlerden en az birini seçmeleri ve Kurul'dan gerekli faaliyet iznini almaları zorunludur. 

            Faaliyet izin başvuruları, ayrı ayrı incelenerek Kurul'ca uygun görülen kuruluşa, icra edeceği her faaliyeti gösteren yetki belgesi verilir. 

            Yetki belgelerinin, verildikleri tarihi izleyen 15 gün içinde ilgili ticaret siciline tescil ettirilmesi gerekir. Tescil hususu Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ülke çapında günlük olarak yayımlanan en az iki g!zetede ilan ettirilir. Bu belgeye ilişkin her türlü değişiklik aynı şekilde tescil ve ilan olunur. 

            Faaliyet izni bulunmayanlar ile faaliyet yetki belgeleri iptal edilmiş olanlar yetkisiz olarak faaliyetlerde bulunamayacakları gibi ticaret ünvanlarında, ilan ve reklamlarında sözkonusu faaliyetlerde bulundukları izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar. 

            Faaliyetleri geçici olarak durdurulanlar da ilan ve reklamlarında sözkonusu faaliyetlerde bulundukları izlenimini yaratacak hiçbir kelime, deyim ve işaret kullanamazlar. 

            Faaliyetleri durdurulan aracı kuruluşlar, bu müeyyideyi gerektiren aykırılıkların giderildiğinin Kurul'ca tesbiti halinde, Kurul'dan uygun görüş almak koşulu ile yeniden faaliyetlerine başlayabilirler. 

            GENEL ŞARTLAR 
            Madde 8 - Aracı kuruluşların aracılık faaliyetine geçmelerinde aşağıdaki genel şartlar aranır. 

            a) Faaliyet konularına göre öngörülen asgari sermaye tutarlarının tam olarak ve nakden ödenmiş bulunması gerekir. 

            b) Kuruluş şartlarını kaybetmemiş olmaları zorunludur. 

            c) Ortaklarının, yönetici ve ihtisas personeli ile denetçilerinin;  

            -Ödünç para verme işleri hakkında mevzuata aykırılıktan dolayı hükümlülüklerinin bulunmadığını ve taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olduklarını, ilgili Cumhuriyet Savcılıklarından alacakları belge ile tevsik etmeleri, 

            – Kendileri veya sınırsız sorumlu ortak oldukları kuruluşlar hakkında iflas kararı verilmemiş ve konkordato ilan edilmemiş olması, (İlgililer, bu niteliği taşıdıklarına dair noterce tasdikli beyanda bulunurlar.) 

            – Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmediğini, Tasarrufları Koruma Fonu Başkanlığı'ndan alınacak belge ile tevsik etmeleri, 

            – Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş yahut borsa üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda, bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması, (İlgililer, bu niteliği taşıdıklarına dair noterce tasdikli beyanda bulunurlar.) 

            – Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten dolayı mahkumiyetlerinin bulunmamış olması, 

            gerekir. 

            Yukarıda sayılanlar için herhangi bir kovuşturmaya geçilmesi halinde, isnad edilen suçun ağırlığı dikkate alınarak, Kurul'ca faaliyet izni verilmesi kovuşturmanın sonucuna ertelenebilir. 

            d) Tercih edilen faaliyet konularına uygun hizmet birimlerinin kurulmuş, bu birimler için yeterli personel kadrosunun oluşturulmuş olması, iç kontrol ve denetim sisteminin kurulması ve personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş olması gerekir. 

            e) Aksi mevzuatta belirtilmedikçe yöneticilerinin yüksek öğrenim kurumlarından, ihtisas personelinin ise en az liseden mezun olmaları, mali piyasalarla ilgili bilgi ve mesleki tecrübeye sahip bulunmaları, ancak genel müdürün ise mali piyasalarla ilgili en az 7 sene mesleki tecrübeye sahip bulunması ve münhasıran bu görev için istihdam edilmiş olması gerekir. 

            Kurul, aracı kuruluşlarda çalışan yönetici ve ihtisas personelinin, Kurul veya Kurulca belirlenecek mercilerden alınmış mesleki yeterliliklerini gösterir sertifikaya sahip olmalarını zorunlu tutabilir. 

            Aracı kurum yöneticileri; yönetim kurulu üyelerini, genel müdürü, genel müdür yardımcılarını ve aracı kurum bünyesinde bulunan birimlerin yönetiminden sorumlu olan kişileri, ihtisas personeli ise aracı kurum bünyesinde bulunan birimlerin yönetiminden sorumlu kişilere bağlı olarak çalışan borsa temsilcisi, yatırım uzmanı, portföy yöneticisi ve yatırım danışmanı ile yaptıkları iş itibariyle benzer sorumluluğu taşıyan diğer kişileri ifade eder. 

            f) Yönetim Kurulu üyelerinden yarıdan bir fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları zorunludur. 

            g) Aracı kuruluş olarak faaliyet gösterecek işletmede, faaliyet konularına uygun sağlıklı bir yönetim, Kurul'ca yapılan düzenlemelere uygun muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak yeterli bir organizasyonun kurulmuş, teknik donanımının sağlanmış ve kurum uhdesinde bulunacak nakit ve kıymetli evrak ile diğer bütün varlıkların asgari yangın ve hırsızlık rizikolarına karşı sigorta ettirilerek bu konuda gerekli diğer güvenlik önlemlerinin alınmış bulunması zorunludur. 

            h) Öngörülen teminatların, bu Tebliğ'de belirtilen esaslar çerçevesinde tesis edilmiş olması zorunludur. 

            ı) Mali kuruluşlar dışında kalan ortaklarının gerçek kişi olması zorunludur. 

            Bankaların aracılık faaliyetlerinde bulunabilmeleri için yukarıdaki (a), (b), (c), (f), (h) ve (ı) bentlerinde sayılan koşullar aranmaz. Ancak (c) ve (e) bendi hükümleri, tercih edilen faaliyet konularına göre kurulmuş hizmet birimlerinde çalışan yönetici ve ihtisas personeli için aranır. 

            HALKA ARZA ARACILIK FAALİYETİNE İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR 
            Madde 9 - Sermaye piyasası araçlarının halka arzına aracılık faaliyetinde bulunacak aracı kuruluşlarda, aşağıdaki şartlar aranır: 

            a) Aracı kurumlar için ödenmiş sermayelerinin asgari 10 milyar TL. olması, 

            b) Bünyelerinde, "halka arza aracılık işlemlerini" yürütebilecek, yüksek öğrenim görmüş, sermaye piyasası, işletme, finansman ve mali tahlil konularında en az 3 yıllık mesleki tercübesi bulunan ve münhasıran bu görev için istihdam edilmiş yeterli sayıda ihtisas personelinden oluşan bir kadro ile halka arza aracılık ve araştırma faaliyetlerini sürdürecek düzeyde yeterli mekan, teknik donanım ve organizasyonu sağlamış bulunmaları, 

            gerekir. 

            ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİNE İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR 
            Madde 10 - Sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık faaliyetinde bulunacak aracı kuruluşlarda, aşağıdaki şartlar aranır: 

            a) Aracı kurumlar için ödenmiş sermayelerinin asgari 5 milyar TL. olması, 

            b) Sermaye piyasası araçları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlayabilecek, bu faaliyetlere elverişli mekan, teknik donanım ile yeterli sayıda ve nitelikte yönetici ve ihtisas personeli ile diğer personelin sağlanmış bulunması, 

            gerekir. 

            DİĞER FAALİYETLER İÇİN GEREKLİ ASGARİ ÖDENMİŞ SERMAYE 
            Madde 11 - Alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetlerinin yanında, bu Tebliğ'in 4'üncü maddesinde belirtilen faaliyetlerde bulunan veya bulunacak olan aracı kurumların, her ayrı faaliyet için 5 milyar TL. ilave ödenmiş sermayeye sahip olmaları zorunludur. 

            MENKUL KIYMETLERİN GERİ ALMA VEYA SATMA TAAHÜDÜYLE ALIM SATIMI FAALİYETİNE İLİŞKİN ÖZEL ŞARTLAR 
            Madde 12 - Menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımı hizmetini sunacak aracı kuruluşlarda bu Tebliğ'deki halka arza aracılığa ilişkin özel şartlar ile ilgili Tebliğ'de belirlenen şartlar aranır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
FAALİYET İZNİ ALINMASINDA SÜRELER VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 

            BAŞVURU VE İZİN ALINMASINDA SÜRELER 
            Madde 13 - Aracı kuruluşlar, faaliyete geçmek üzere Kurul'dan izin almak için, tercih ettikleri faaliyet konularını açıklayıcı bilgiler ile bu Tebliğ'de öngörülen şart ve nitelikleri yerine getirdiklerini belgeleyen evrakı, faaliyet konusuna ilişkin potansiyel iş hacmini gösteren bir etüdü, yönetici ve diğer ihtisas personelini tanıtıcı bilgileri, teşkilat şemalarını, iş akışı ve iç kontrol sistemine ilişkin prosedürü, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen esasları, muhasebe hesap plânı ile işlemlerde kullanacakları belgelerin örneklerini, yerleşim plânı, teknik donanım ve organizasyonu tanıtıcı bilgileri ve Kurul'ca istenebilecek diğer belgeleri ekleyerek bir dilekçe ile Kurul'a başvururlar. Aracı kurumlar yukarıda sayılanların yanında esas sözleşmelerini, ortaklarını tanıtıcı bilgileri ve başvuru tarihinden en çok 7 gün öncesinin tarihini taşıyan mizanlarını dilekçe ekinde verirler. 

            Kurul, faaliyet izni başvurularında aracı kuruluşlardan özel olarak Bağımsız Dış Denetim yaptırmış olma şartını arayabilir. 

            Kurul'a sunulacak bilgi ve belgelerin, aracı kuruluşu temsile yetkililerin imzalarını taşıması ve Tebliğ'de öngörülen faaliyete geçiş şartlarını tevsik etmesi bakımından eksiksiz olması şarttır. Kurul'ca tanınan süreler içinde eksikleri tamamlanmamış başvurular, geçersiz sayılır. 

            Kurul, yapacağı incelemeler sonucunda uygun gördüğü takdirde faaliyet iznini verir. 

            Aracı kurumların kuruluş için,  izin almalarını takiben en geç 6 ay içinde, bu Tebliğ uyarınca Kurul'a faaliyet izni almak üzere başvurmaları zorunludur. Sözkonusu süre içinde Kurul'a başvurmayan veya başvurusunun sonucunda kendilerine faaliyet izni verilmesi uygun görülmeyen kuruluşun bu başvuruya ilişkin izin alma hakkı düşer. Bu kuruluşlar, yukarıda verilen sürenin geçmesi veya faaliyet izni verilmesinin uygun görülmediğinin kendilerine  bildirilmesi tarihinden itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşmelerindeki ticaret ünvanına, amaç ve faaliyet konularına ilişkin hükümleri, aracılık faaliyetlerini kapsamayacak şekilde değiştirmek ve sözkonusu değişikliklerin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ni Kurul'a göndermek zorundadırlar. 

            Aracılık faaliyetlerinden biri konusunda Kurul'dan izin aldıktan sonra diğer faaliyetler için Kurul'dan izin almak isteyen aracı kuruluşlar, eksikliklerin verilen süre içinde tamamlanmamış olması nedeniyle başvuruları işlemden kaldırıldığı takdirde bu durumun kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 3 ay veya başvurularının değerlendirilmesi sonucunda kendilerine izin verilmesi uygun görülmediği takdirde durumun kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 1 yıl geçmedikçe, aynı faaliyet konusu için yeni bir başvuruda bulunamazlar. 

            ARACILIK TEMİNATI 
            Madde 14 - Aracı kurumlar, faaliyet izni alabilecek nitelikte olduklarının, Kurul'ca kendilerine bildirildiği tarihi izleyen en geç 1 ay içinde ve yetki belgesinin kendilerine verilmesinden önce nakit veya her an nakde çevrilebilir, en az 1 yıl vadeli Devlet tahvili yahut kayıtsız ve şartsız ödeme taahhüdünü içeren süresiz banka teminat mektubu şeklindeki aracılık teminatını, Kurul adına, T.C. Merkez Bankası'na yatırmak zorundadırlar. Bu yükümlülüğü, süresi içinde yerine getirmeyen aracı kurumun, faaliyet izni almak üzere Kurul'a yapmış olduğu başvuru reddedilmiş sayılır. 

            Aracı kurumların asgari teminat miktarı "halka arza aracılık" veya "alım satıma aracılık" faaliyetleri için bu Tebliğ'de öngörülen asgari ödenmiş sermayelerinin % 10'una tekabül eden tutardır. 

            Faaliyet izni alındıktan sonra, teminatların yükseltilmesi veya tamamlanması gerektiği durumlarda, ilave veya eksik teminatın, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 3 ay içinde T.C. Merkez Bankası'na yatırılması zorunludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, bu Tebliğ'in 57 nci maddesi hükümleri uygulanır. 

            BORSA ÜYELİĞİ 
            Madde  15 - Kurul'dan yetki belgesi alan aracı kuruluşlardan borsada işlem yapacak olanlar, ilgili Borsa'dan Borsa Üyelik Belgesi almak zorundadırlar. 

            DEĞİŞİKLİKLER İÇİN KURUL'DAN ÖN İZİN ALINMASI VE KURUL'A BİLDİRİM 
            Madde 16 - a) Aracı kurumların, faaliyet izni aldıktan sonra pay sahipliğindeki değişiklikler aşağıdaki esaslara tabidir: 

            i) Bir kişinin, doğrudan veya dolaylı olarak, aracı kurumun sermayesinin yüzde 5'i altında kalan oranda pay iktisabı serbesttir. Bu durumda, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde yazılı nitelikleri haiz olduğunu gösterir bilgi ve belgelerle birlikte, iktisabı izleyen 15 gün içinde Kurul'a bilgi verilir. Aracı kurumun mevcut ortakları arasında bu orandaki pay devirlerine ilişkin olarak yapılacak bildirimlerde, yukarıda anılan bilgi ve belgeler aranmaz. 

            ii) Bir kişinin veya ortağın, doğrudan veya dolaylı olarak, aracı kurumun sermayesinin yüzde 5'i veya daha fazlasını iktisap etmesi ya da aracı kurum sermayesindeki toplam pay sahipliği oranı yüzde 5 veya fazla iken, miktarı ne olursa olsun yapılacak pay iktisapları Kurul'un iznine tabidir. 

            Yukarıdaki oranlar içerisinde oy hakkı edinilmesi ya da pay sahipliği ve oy hakkı toplamının bu oranlarda olması halinde de yukarıdaki esaslar uygulanır. 

            Ortak sayısının beşten aşağı düşmesine yol açan işlemler ile izin alınmadan yapılan devirler pay defterine kaydolunmaz ve devralanlar temettü dışındaki ortaklık haklarından yararlanamazlar. 

            iii) Bu maddenin uygulanmasında; 

            – Bir gerçek kişi ile eş ve velayeti altındaki çocuklarına, bunların sınırsız sorumlulukla katıldıkları veya yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdürü, genel müdür yardımcısı oldukları ortaklıklara, 

            – Kamu tüzel kişileri hariç olmak üzere bir tüzel kişinin veya yukarıda sayılanların, sermayelerinin doğrudan veya dolaylı olarak % 25 veya daha fazlasına iştirak ettikleri ortaklıklara, 

            – Kurul tarafından aralarında istihdam ilişkisi, akdi ilişki ya da sair nedenlerle birlikte hareket ettiği belirlenenlere, 

            ait paylar bir kişiye ait addolunur. 

            b) Aracı kurumlar, yönetici, denetçi ve ihtisas personelinde meydana gelen değişiklikler ile bu Tebliğ'de öngörülen genel ve özel şartlarla ilgili olarak merkez dışı örgütleri dahil teşkilatlarında organizasyon, mekan, teknik donanım, belge ve kayıt sistemindeki değişiklikleri, meydana geldikleri tarihtan itibaren en geç on beş gün içinde Kurul'a bildirmek zorundadırlar. 

            Bankalar da ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri dışında, sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin birimleriyle ilgili olarak bu değişiklikleri aynı süre içinde Kurul'a bildirmekle yükümlüdürler. 

             Hisse senetleri Kurul kaydına alınacak aracı kurumlurda, yatırım bankaları için aranan asgari sermaye şartı aranır ve sözkonusu aracı kurumların hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması halinde bu maddenin (a), (i), (ii),  ve (iii)  bentleri hükümleri ile bu Tebliğin 8 inci maddesi (ı) bendi hükmü uygulanmaz. 

            DAVA VE TAKİPLERİN BİLDİRİMİ 
            Madde 17 - Aracı kurumlar ortak, personel ve müşterileri aleyhine açtıkları dava ve takipler ile ortak, personel ve müşterilerinin aracı kurum aleyhine açtıkları dava ve takipleri Kurul'a bildirmekle yükümlüdürler. 

            Bankalar da sermaye piyasası faaliyetleriyle sınırlı olarak yukarıdaki fıkra hükmüne tabidirler. 

ALTINCI BÖLÜM 
ARACI KURUMLARIN MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ 

            ŞUBE, ACENTA VE İRTİBAT BÜROLARI 
            Madde 18 - Aracı kurumların merkez dışı örgütleri şubeleri, acentaları ve irtibat bürolarından oluşur. 

            Alım satım aracılığı yetki belgesi almış aracı kurumlar, bu Tebliğ'de öngörülen faaliyet şartlarını yerine getirmek ve Kurul'a bildirimde bulunmak kaydıyla şube, acenta ya da irtibat bürosu açabilirler. 
 

            Aracı kurumlar şube ve irtibat bürosu açılması ve acentalık tesisine ilişikin yönetim kurulu karar ile Kurul'a bildirimde bulunurlar.Bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kurul tarafından olumsuz bir görüş bildirmediği veya aracı kurumun şube, acenta ya da irtibat bürosu açmasına sınırlama getirilmediği takdirde, aracı kurumun bildirimde bulunduğu şube, acenta ya da irtibat bürosu bu Tebliğ'de yer alan esaslar çerçevesinde faaliyete geçebilir. 

            Kurul, faaliyetlerini ilgili Kurul düzenlemelerine uygun şekilde yürütebilecek nitelik ve yeterlilikte olmayan ve mevzuata uyum konusunda gerekli özeni göstermeyen aracı kurumların açacağı şube, acenta ve irtibat bürosu sayısına aracı kurum itibariyle sınırlama getirebilir. 

            ARACI KURUM ŞUBE KOŞULLARI 
            Madde 19 - Aracı kurumların şube açmaları için; 

            a) Hizmetin gerektirdiği yeterli mekan ve teknik donanımın sağlanmış, iş yerinin amaca uygun olarak tefriş edilmiş olması, 

            b) Faaliyet konularına ve şubenin ihtiyacına uygun sağlıklı bir yönetimin, merkez ile irtibatlı ve Kurul'un düzenlemelerine uygun muhasebe sistemi ile kayıt ve belge düzeninin, süratli bir iş akışı ve iletişimin kurulmuş, şube uhdesinde bulunacak nakit ve kıymetli evrak ile diğer varlıkların asgari yangın ve hırsızlık rizikolarına karşı sigorta ettirilmiş ve bu konuda diğer güvenlik önlemlerinin alınmış bulunması, 

            c) Bu Tebliğ'in 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen nitelikleri haiz, mali piyasalarla ilgili bilgi ve deneyimi bulunan yüksek okul mezunu bir şube müdürü ile şubenin ihtiyacına uygun yeterli ihtisas personeli ve diğer personelin sağlanmış olması, şarttır. 

            Bu şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan hertürlü hukuki ve cezai sorumluluk aracı kuruma aittir. 

            Aracı kurumlar bu Tebliğ'in 18 inci maddesi uyarınca Kurul'ca aksi bildirilmedikçe, kendi ticaret ünvanları altında şube adını ve şubenin kurulmasına ilişkin yönetim kurulu kararını ilgili Ticaret siciline tescil ve ilan ettirerek şubelerini faaliyete geçirebilirler. Aracı kurumlar şubelerinin faaliyete geçişini 10 gün içinde Kurul'a bildirmek ve tescil ile ilana tabi tüm belgeleri Kurul'a göndermek zorundadırlar. 

            Aracı kurumların şubelerini nakletmesi halinde de şube açmaları için bu maddede yeralan şartlar aranır ve eski şubeye ilişkin tescil terkin edilerek yukarıdaki tescile tabi hususlar yeni şube için uygulanır. 

            Aracı kurumun şubesi faaliyete geçtikten sonra, Kurul'ca yapılacak incelemeler sonucunda şubenin mevzuata aykırı iş ve işlemlerinin tesbiti halinde, şubenin faaliyetleri durdurulur ve yeni şube açmalarına kısıtlama getirilebilir. 

            Şube faaliyetlerinin Kurul veya aracı kurum tarafından geçici olarak durdurulması halinde, keyfiyet ülke çapında günlük olarak yayım yapan en az iki gazetede, masrafı ilgili aracı kuruma ait olmak üzere ilan olunur. Şube faaliyetlerinin sürekli olarak durdurulması halinde ise gazete ilanının yanı sıra şubenin tescili Ticaret sicilinden terkin edilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur. 

            ARACI KURUM ACENTALARI 
            Madde 20  - Sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık yetkisini haiz aracı kurumlar, acentalık sözleşmesinde belirlenecek mahaller içinde, acentaları aracılığıyla alacakları emirler doğrultusunda aracılık faaliyetleri çerçevesinde sadece sermaye piyasası araçlarının alım satımında bulunabilirler. 

            Acentalar, aracı kurum ile imzaladıkları yazılı acentalık sözleşmesi çerçevesinde faaliyet gösterdikleri mahalde, sadece sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık eden gerçek kişi veya ticaret şirketleridir. 

            Aracı kurum ile acenta arasında yazılı bir acentalık sözleşmesi yapılması zorunludur. 

            ACENTALIK KOŞULLARI 
            Madde 21 - Aracı kurumla sözleşme yapacak acentanın aşağıdaki koşulları taşıması zorunludur. 

            a) Gerçek kişi acentanın kendisinin, tüzel kişi acentanın ise ortaklarının, yöneticilerinin ve personelinin bu Tebliğ'in 8 inci maddesinin (c) bendinde sayılan nitelikleri taşımaları, 

            b) Verecekleri hizmete elverişli, bağımsız bir işyeri tahsis edilmesi, bu işyerinde gerekli donanımın, muhasebe kayıt ve belge düzeni ile aracı kurumla irtibatlı, sağlıklı bir iletişimin kurulması ve borsa mevzuatında belirlenen satış emrinin geçerlilik süresi ve gerçekleşen emrin tasfiyesi için öngörülen azami süre içinde acenta uhdesinde bulunacak nakit ve menkul kıymet ile diğer varlıkların asgari yangın ve hırsızlık rizikolarına karşı sigorta ettirilmesi ve diğer güvenlik önlemlerinin alınması. 

            Sözkonusu koşulların yerine getirilmemesinden kaynaklanan hertürlü hukuki ve cezai sorumluluk aracı kuruma aittir. 

            ACENTANIN FAALİYETE GEÇMESİ 
            Madde 22 - Acenta, bu Tebliğin 18 inci maddesi uyarınca Kurulca aksi bildirilmedikçe, sözleşme yaptığı aracı kurumun ticaret ünvanı ile faaliyet göstereceği mahali içeren işletme adını ve acenta tesisine ilişkin yönetim kurulu kararını ticaret siciline tescil ve ilan ettirerek faaliyete başlayabilir. Sözkonusu işletme adı, ticaret ünvanıyla birlikte ilan, reklam ve yazışmalarda kullanılır. 

            Aracı kurumun acentası faaliyete geçtikten sonra, Kurulca yapılacak inceleme ve denetimler sonucunda acentanın mevzuata aykırı iş ve işlemlerinin tesbiti halinde, acentanın faaliyetleri durdurulur ve aracı kurumun yeni acenta açmasına kısıtlama getirilebilir. 

            Kurulca acenta faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması halinde, keyfiyet ülke çapında günlük olarak yayım yapan en az iki gazetede, masrafı ilgili aracı kuruma ait olmak üzere ilan olunur. 

            Faaliyetlerinin sürekli olarak durdurulması halinde ise gazete ilanının yanı sıra acentanın tescili Ticaret Sicilinden terkin edilir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur ve en geç bir ay içerisinde aracı kurumun acentası ile yapmış olduğu acentalık sözeşmesi fesih edilerek Noter'den onaylı fesih ihbarnamesinin bir örneği Kurul'a gönderilir. 

            ACENTANIN FAALİYETLERİ ESNASINDA UYACAĞI ESASLAR 
            Madde 23 - Acentanın, sadece aracı kurumla müşterisi arasında sermaye piyasası araçlarının alım satımı konusunda yetkili olduğunu ve bunun dışındaki faaliyet alanlarında hizmet veremeyeceğini içeren bir yazıyı ve müvekkili aracı kurumla imzaladığı sözleşmenin bir örneğini işyerinde müşterilerin kolayca görebileceği bir yere asması zorunludur. 

            Alım ve satım emirlerinin tasfiyesinde müşteriye yapılacak ihbar yükümlülüğü, acenta tarafından yerine getirilir. 

            ACENTANIN YAPAMAYACAĞI İŞLER 
            Madde 24 - a) Acenta, acentalık sözleşmesi imzaladığı aracı kurum ile sözleşmesi sona ermedikçe, farklı yerlerde de olsa başka bir aracı kurumla acentalık sözleşmesi yapamaz. 

            b) Acenta, hiç bir şekilde saklama hizmeti veremez. Müşteri saklama hizmeti talep ettiği takdirde, bu talep müvekkil aracı kurum aracılığıyla yetkili Takas ve Saklama Kuruluşunda yerine getirilebilir. Müşteriye teslim edilmek üzere acentaya gönderilen sermaye piyasası araçlarının teslim alınmasında müşteri mütemerrit olursa acenta, aracı kurumu derhal durumdan haberdar etmekle ve sermaye piyasası araçlarını aracı kuruma göndermekle yükümlüdür. 

            c) Acenta, menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhüdü ile alım satımı konusunda acentalık faaliyetinde bulunamaz. 

            d) Acenta, bu Tebliğ'de tanınan yetkiler dışında, aracı kurumların faaliyet konuları kapsamına giren diğer konularda işlem yapamaz ve hizmet veremez. 

            ACENTA ARACILIĞIYLA YAPILAN İŞLEMLERDE HUKUKİ SORUMLULUK 
            Madde 25 - Acenta aracılığıyla yapılan işlemler ve bu işlemlerle ilgili olarak müşteriyle kurulan ilişkilerden doğan hukuki sorumluluk, müvekkil aracı kuruma aittir. Ancak, aracı kurumun yasa ve sözleşme gereği acentaya rücu hakkı saklıdır. 

            Aracı kurum, acentayla veya müşteriyle yapacağı sözleşmelerde, birinci fıkrada düzenlenen sorumluluğunu kaldıran ya da hafifleten kayıtlar koyamaz. 

            ARACI KURUMUN ACENTALIK FAALİYETLERİNİ TALKİBİ VE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
            Madde 26  - Aracı kurumlar icra ettikleri sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili olarak hesap ilişkisi içine girdikleri kişi ve kurumlar hakkında gerekli araştırmaları yapmak, bu kişi ve kurumların birden fazla kişi adına veya temsilci sıfatıyla işlemde bulunduklarının öğrenilmesi halinde, bu işlemlere bağlı olarak, 

            – Her ne adla olursa olsun komisyon tahsil edip etmediklerini, 

            – İrtibat bürosu, acenta, şube veya aracı kurumlar için öngörülmüş bulunan mekan, teknik donanım, personel ve benzeri organizasyonu sağlayıp sağlamadıklarını, 

            – Alındı veya ödendi belgesi, menkul kıymet giriş veya çıkış fişi, müşteri emri formu ve benzeri mahiyette belgeler düzenleyip düzenlemediklerini, 

            tespit etmek zorundadırlar. 

            Yukarıda sayılanların varlığı halinde, aracı kurumun bu kişi veya kurumla hesap ilişkisini sona erdirerek Kurul'a bildirimde bulunması ya da bu kişi veya kurumla acentalık sözleşmesi düzenleyerek Kurul'a başvurması zorunludur. Hesap ilişkisinin sona erdirilmemesi veya acentalık için Kurul'a başvurulmaması halinde, sözkonusu kişi veya kurum aracı kurumun acentası addolunarak, bu işlemlerden doğan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk aracı kuruma ait olur. 

            ACENTANIN TUTACAĞI DEFTER, KAYIT VE BELGELER 
            Madde 27 - Aracı kurum acentaları, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birinci sınıf tacirlere mahsus bütün defter ve kayıtları tutmak, belgeleri düzenlemek, aracılık faaliyetlerine ilişkin muhasebe, belge ve işlemleriyle ilgili olarak Kurul'ca yapılacak düzenlemelere uymak zorundadırlar. 

            ARACI KURUMLARIN İRTİBAT BÜROLAR 
            Madde 28 - İrtibat büroları, aracı kurumu ve aracı kurumun yetkili olduğu sermaye piyasası faaliyetlerinin tanıtımını yapmak amacıyla aracı kurumu temsil etmekle görevli ve Kurul'a bildirimde bulunmak kaydıyla kurulan hizmet birimleridir. 

            İrtibat büroları sadece müşteri emirlerini aracı kuruma iletebilirler. 

            Aracı kurumların irtibat bürosu açmaları için; 

            a) Hizmetin gerektirdiği mekan ve teknik donanımın sağlanmış, işyerinin amaca uyun olarak tefriş edilmiş olması, 

            b) Bu Tebliğ'in 8 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen nitelikleri haiz en az lise mezunu bir büro sorumlusu ile büronun ihtiyacına uygun yeterli sayıda personelin sağlanmış olması, 

            şarttır. 

            Bu şartların yerine getirilmemesinden ve irtibat bürosunun yapacağı iş ve işlemlerden kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai sorumluluk aracı kuruma aittir. Aracı kurumlar bu Tebliğin 18 inci maddesi uyarınca Kurul'ca aksi bildirilmedikçe, kendi ticaret ünvanları altında irtibat bürosunun adını ve büronun kurulmasına ilişkin yönetim kurulu kararını ilgili ticaret siciline tescil ve ilan ettirerek irtibat bürolarını faaliyete geçirebilirler. Aracı kurumlar irtibat bürolarının faaliyete geçişini 10 gün içinde Kurul'a bildirmek ve tescil ve ilana ait tüm belgeleri Kurul'a göndermek zorundadırlar. 

            Aracı kurumların irtibat bürolarını nakletmesi halinde de irtibat bürosu açmaları için bu maddede yeralan şartlar aranır ve eski irtibat bürosuna iişkin tescil terkin edilerek yukarıdaki tescile tabi hususlar yeni irtibat bürosu için uygulanır. 

            Aracı kurumun irtibat bürosu faaliyete geçtikten sonra, Kurul'a yapılacak incelemeler sonucunda irtibat bürosunun mevzuata aykırı iş ve işlemlerinin tesbiti halinde, irtibat bürosunun faaliyetleri durdurulur ve yeni irtibat bürosu açmalarına kısıtlama getirilebilir. 

            İrtibat bürosu faaliyetlerinin Kurul veya aracı kurum tarafından geçici olarak durdurulması halinde, keyfiyet ülke çapında günlük olarak yayım yapan en az iki gazetede, masrafı ilgili aracı kuruma ait olmak üzere ilan olunur. İrtibat bürosu faaliyetlerinin sürekli olarak durdurulması halinde ise gazete ilanının yanı sıra irtibat bürosunun tescili Ticaret Sicili'nden terkin edilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunur. 

YEDİNCİ BÖLÜM 
ARACI KURUMLARIN TEFTİŞ BİRİMİ VE MÜFETTİŞLERE İLİŞKİN ESASLAR 

            TEFTİŞ BİRİMİ 
            Madde  29 -  Birden fazla yetki belgesine sahip aracı kurumların münhasıran bünyelerinde istihdam edilmiş bulunan yeter sayıda müfettişten oluşan bir teftiş birimi kurmaları zorunludur.Müfettişler doğrudan genel müdüre bağlı olarak çalışırlar. 

            TEFTİŞ BİRİMİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
            Madde 30 - Teftiş birimi aracı kurum faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri yanında aracı kurum esas sözleşmesi ve iç kontrole yönelik yazılı kurallar çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğinden sorumludur. 

            Müfettişler tarafından yapılacak denetimlerde aracı kurumun merkezi ile şube ve acentalarında nakit ve menkul kıymet kasalarında bulunacak değerlerin, kaydi ve fiili kontrolünün yapılması zorunludur. 

            MÜFETTİŞLERİN ATANMASI VE GÖREVDEN AYRILMASI 
            Madde 31 - Teftiş biriminde görev alacak müfettişler Yönetim Kurulu Kararı ile göreve başlarlar. Müfettişlerin herhangi bir nedenle görevden alınması ya da istifa etmesi durumunda, görevden alınmanın veya istifa etmenin gerekçesi aracı kurum ve müfettiş tarafından Kurul'a yazılı olarak bildirilir. 

            MESLEKİ YETERLİLİK İLKESİ 
            Madde 32 - Aracı kurumlar teftiş biriminde görev yapacak müfettişlerde mesleki yeterliliği aramak zorundadırlar. Mesleki yeterlilik lisans düzeyinde ve sonrasındaki eğitim ve öğretim ile mesleki deneyimin denetleme yapacak düzeyde olmasını ifade eder. 

            Müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak atanacaklarda iktisat, işletme, muhasebe ve maliye konularında en az lisans düzeyinde eğitim şartı aranır. 

            Müfettişlerde yüksek öğrenim yanında muhasebe, vergi, banka ve kambiyo, işletme analizi, organizasyonu ve denetlemesi konularından biri veya bir kaçında en az üç yıllık mesleki tecrübe şartı aranır. 

            MESLEKİ ÖZEN VE TİTİZLİK İLKESİ 
            Madde 33 - Müfettişler denetimlerinde gerekli mesleki özen ve titizliği göstermek zorundadırlar. Özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir müfettişin aynı koşullar altında ayrıntılara vereceği önemi, göstereceği dikkat ve gayreti ifade eder. 

            SIR SAKLAMA 
            Madde 34 - Müfettişler işleri dolayısıyla aracı kurum hakkında öğrendikleri sırları açıklayamazlar ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamazlar. 

            Kamuyu aydınlatma amacıyla mevzuat gereği yapılan ilan ve duyurular, adli veya mevzuatla yetkili kılınmış olmak kaydıyla idari her türlü inceleme ve soruşturma halleriyle suç oluşturan durumlara ilişkin bilgilerin ilgililere verilmesi sır kapsamında değildir. 

            TİCARET VE MESLEĞE AYKIRI FAALİYET YASAĞI 
            Madde 35 - Müfettişler ticaretle uğraşamazlar, sermaye piyasasında güven ortamının korunması çerçevesinde sürdürmekte olduğu görevin itibarına ve güvenilirliğine gölge düşürecek, görev ve görev onuru ile bağdaşmayacak faaliyetlerde ve davranışlarda bulunamazlar. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 
BANKALARIN MERKEZ BİRİMLERİ DIŞINDAKİ ALT BİRİMLERİ 

            KURUL'A BİLDİRİMDE BULUNMA 
            Madde 36 - Kurul'dan faaliyet izin almış bankalar, merkez birimleri dışında, yetkili oldukları faaliyet konuları kapsamında olmak kaydıyla diğer şubeleri nezdinde veya şubelerinden ayrı olarak bünyelerinde oluşturacakları alt birimler için Kurul'a bildirimde bulunurlar. Ancak, bankaların bu birimleri ile merkez birimleri arasında sürekli iletişimi, bilgi ve belge akışı ile bir işletme bütünlüğünü sağlayacak organizasyonu, kayıt ve belge düzenini kurmaları, sözkonusu alt birimler için yeterli mekan ve teknik donanım ile yeterli sayıda ve nitelikte personeli sağlamaları, yönetici ve ihtisas personelinin bu Tebliğ'in 8 inci maddesinin (c) bendinde sayılan şartları haiz olmaları zorunludur. 

DOKUZUNCU BÖLÜM 
ARACILIK FAALİYETLERİNİN TANIMI VE TÜRLERİ 

            ARACILIK FAALİYETLERİNİN TANIMI 
            Madde 37 - Sermaye piyasasında aracılık, sermaye piyasası araçlarının, Kanun'un 30 ve 31 inci maddeleri çerçevesinde yetkili kuruluşlar tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına ticari amaçla alım satımıdır. 

            Aracılık faaliyeti, münhasıran, Kanun'un 31 inci maddesi uyarınca Kurul'dan yetki belgesi almış aracı kuruluşlarca yürütülür. 

            ARACILIK FAALİYETİNİN TÜRLERİ 
            Madde 38 - Sermaye piyasasında aracılık faaliyetleri, halka arza ve alım satıma aracılıktan oluşur. 

            Halka arza aracılık, "en iyi gayret aracılığı" veya "aracılık yüklenimi" şeklinde yapılabilir. 

            "En iyi gayret aracılığı" Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının, izahnamede gösterilen satış süresi içinde satılmasını, satılamayan kısmın ise satışı yapana iadesini veya bunları daha önce satın almayı taahhüt etmiş üçüncü kişilere satılmasını ifade eder. 

            "Aracılık yüklenimi", Kurul kaydına alınacak sermaye piyasası araçlarının,  

            – Halka arz yoluyla satılmasının ve satılamayan kısmının tamamının, bedeli satış süresi sonunda tam ve nakden ödenerek satın alınmasının, (Bakiyeyi Yüklenim) 

            – Bedeli, satışın başlamasından önce tam ve nakden ödenmek suretiyle tamamının satın alınarak halka satılmasının, (Tümünü Yüklenim) 

            satışı yapana karşı taahhüt edilmesidir. 

            Aracı kuruluşların, aracılık faaliyetleri sırasında kısmen ya da tümüyle, sermaye piyasası araçlarının halka arza aracılığına ilişkin olarak ön hazırlıklar çerçevesinde mali ve ekonomik tahliller ile pazar araştırmaları yapmaları,  izahname ve kayıt başvurusu için Kurul'a sunulacak diğer bilgi ve belgeleri hazırlamaları ve başvuruda bulunmaları da halka arza aracılık faaliyeti kapsamında sayılır. 

            Aracı kuruluşlar sermaye piyasası araçlarının halka arzedilmeksizin satışında da bu tür aracılık yapabilirler ve aynı esasları uygulayabilirler. 

            "Alım satıma aracılık", ilgili mevzuata uygun olarak daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının aracı sıfatıyla ve ticari amaçla alım satımını ifade eder. 

ONUNCU BÖLÜM 
HALKA ARZA ARACILIK FAALİYETİ 

            HALKA ARZA ARACILIK FAALİYETİNİN ESASLARI 
            Madde 39 - a) Aracı kuruluşlar, halka arza aracılık işlemlerinde, izahnamede, sirkülerde (duyuruda) ve aracılık sözleşmesinde belirtilen şartları aynen uygulamak zorundadırlar. 

            b) Halka arza aracılık işlemleri, kısmen veya tamamen, birden fazla aracı kuruluş tarafından konsorsiyum şeklinde ya da birbirlerinden bağımsız olarak yapılabilir. 

            c) Aracı kuruluşlar, yapay piyasa yaratılması sonucunu verecek yahut aracılık komisyonu dışında, kendilerine veya üçüncü şahıslara menfaat sağlanmasına imkan tanıyacak tasarruflarda bulunamazlar. Halka arzın, küçük tasarruf sahiplerinin ihtiyaç ve taleplerine cevap verecek şekilde gerçekleşmesi için en iyi gayreti gösterirler. 

            d) En iyi gayret aracılığında, aracı kuruluş tarafından satılan sermaye piyasası araçlarının bedelleri, aracılık sözleşmesinde daha kısa bir süre tayin edilmemiş ise en geç satış süresini izleyen iş günü sonunda sermaye piyasası aracını çıkarana veya halka arzedene tam ve nakden ödenir. 

            e) Aracı kuruluşların halka arza aracılık faaliyetleri esnasında yüklenebilecekleri taahhütlerin tutarı, aracı kuruluşlara ilişkin olarak Kurul'ca belirlenecek olan sermaye yeterliliği sınırlarını aşamaz. 

            HALKA ARZA ARACILIK SÖZLEŞMESİ 
            Madde 40 - Sermaye piyasası araçlarının halka arzının, sermaye piyasası aracını çıkaran veya halka arzeden ile aracı kuruluş arasında aktedilecek yazılı bir "aracılık sözleşmesi"ne bağlanması şarttır. 

            Bu sözleşmede en az aşağıdaki hükümlere yer verilir. 

            – Satışa konu olan sermaye piyasası aracını, sermayeyi temsil eden payları, miktarı ve bu aracı veya payları ihraç eden veya daha önce ihraç etmiş ortaklık veya kuruluşu tanıtıcı bilgiler, 

            – İlan ve reklamların kimin tarafından yapılacağı ve sorumluluk esasları, 

            – Aracılığın türü, satış yöntem ve koşulları, aracı kuruluşun vereceği hizmetlerin kapsamı ve esasları ile tarafların hak ve yükümlülükleri ve varsa birbirlerine verdikleri garantiler, 

            – Satış süresi, satış fiyatı, satışın yapılacağı yerler, satış bedellerinin ödenmesi ve satışa ilişkin diğer esaslar ile satış süresinin sonunda yapılacak işler, 

            – Satıştan sonra, başka hizmetler öngörülüyor ise bu hizmetlerin neler olduğu, kapsamı ve ne şekilde yerine getirileceği, 

            – Alınacak ücret, komisyon ya da diğer menfaatler ile gider karşılıkları, 

            – Konsorsiyum oluşturulması halinde, konsorsiyum sözleşmesine dair bilgiler, 

            – Aracılığın türü ve niteliği dikkate alınarak bu Tebliğ'de belirtilen esaslar, 

            – Sözleşmenin taraflarını tanıtıcı bilgiler ile yetkili imzalar, 

            – Sözleşmenin süresi ve sona erme esasları. 

            Aracılık sözleşmesi ile konsorsiyum sözleşmesinin bir arada yapılması istenildiğinde, her iki sözleşmede yer alacak hükümler, tek sözleşmede birleştirilebilir ve sözleşme, sermaye piyasası aracını çıkaran veya halka arzeden ile konsorsiyum yöneticisi ve konsorsiyuma katılan diğer aracı kuruluşlar tarafından birlikte imzalanır. 

            ARACILIK KONSORSİYUMU 
            Madde 41 - Aracılık sözleşmesi yapıldıktan sonra, konsorsiyum oluşturulması sözkonusu olduğunda, bunun için satışı yapanın muvafakatının alınması şarttır. 

            Konsorsiyum oluşturulduğu takdirde, konsorsiyumun yönetimini aracı kuruluşlardan biri üstlenir, konsorsiyumu Kurul'a, resmi dairelere, sermaye piyasası aracını çıkarana veya halka arzedene ve üçüncü kişilere karşı, yönetici kuruluş temsil eder. 

            KONSORSİYUM SÖZLEŞMESİ 
            Madde 42 - Konsorsiyum oluşturulması halinde, konsorsiyuma katılan aracı kuruluşlar arasında yazılı bir konsorsiyum sözleşmesi düzenlenir. 

            Bu sözleşmede en az aşağıdaki hükümlere yer verilir: 

            – Satışa konu olan sermaye piyasası aracı ve miktarı ile bu aracı ihraç eden veya daha önce ihraç etmiş ortaklık veya kuruluş hakkında tanıtıcı açıklamalar, 

            – Sözleşmeye göre konsorsiyuma katılan aracı kuruluşların verecekleri hizmetlerin kapsamı, esasları ve bu hizmetlerin aralarındaki paylaşımı ile tarafların hak ve yükümlülükleri ve benzeri konulardaki hükümler, 

            – Konsorsiyum işlem ve hesaplarının tasfiyesine ilişkin esaslar, 

            – Konsorsiyum sözleşmesinin süresi, 

            – Konsorsiyum yöneticisini ve sözleşmenin taraflarını tanıcı bilgiler ve yetkili imzalar. 

            SÖZLEŞME ŞARTLARININ UYGUNLUĞU 
            Madde 43 - Kurul, sermaye piyasası araçlarının kayda alınması aşamasında halka arza aracılık sözleşmelerini ve varsa konsorsiyum sözleşmelerini inceleyerek gerektiğinde, sözleşmelerde Sermaye Piyasası Mevzuatının gerektirdiği değişiklik ve ilavelerin yapılmasını istemeye yetkilidir. 

            ARACILIK YÜKLENİMİ SURETİYLE ÜSTLENİLEBİLECEK MALİ SORUMLULUĞUN AZAMİ SINIRI 
            Madde 44 - Kurulca yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar aracılık yüklenimi suretiyle üstlenilebilecek mali sorumluluğun azami sınırı; 

            a) Aracı kurumlar için özsermayenin, 

            b) Bankalar için, bankanın ödenmiş sermayesi ile yedek akçeleri toplamından varsa zararların indirilmesinden sonra bulunan miktarın beşte birinin, 

             (10) katsayısı ile çarpılması suretiyle bulunacak tutardır. 

            Belirli bir andaki mali sorumluluk, aracı kuruluşun, o tarihte sonuçlanmamış aracılık yüklenimlerinin toplam tutarı dikkate alınarak belirlenir. Bu belirlemede, her aracılık yüklenimi için, yüklenime konu olan sermaye piyasası aracının tamamı satılıncaya kadar, daha önce satışı gerçekleştirilmiş olanlar, hesaptan düşülmez. 

            KURUL'A BİLGİ VERME 
            Madde 45 - Halka arza aracılık eden veya konsorsiyum yönetimini üstlenen aracı kuruluşlar satış süresinin bitimini izleyen en geç 6 iş günü içinde Kurulca belirlenecek örneğe uygun olarak satış sonuçları hakkında Kurul'a bilgi vermek zorundadırlar. 

            Konsorsiyum yöneticisi kuruluş, ayrıca konsorsiyumun tasfiyesine ilişkin bilgileri, tasfiyenin tamamlandığı tarihi izleyen en geç 6 iş günü içinde Kurul'a bildirir. 

ONBİRİNCİ BÖLÜM 
ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİ 

            ALIM SATIMA ARACILIK FAALİYETİNİN ESASLARI 
            Madde 46 - Aracı kuruluşlar, alım satıma aracılık faaliyetleri kapsamında, daha önce halka arz edilmiş veya özel mevzuatları gereğince işlem gören sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edebilirler. 

            Aracı kuruluşlar gerek borsa gerek borsa dışında alım satıma aracılık işlemlerine başlamadan önce müşterileriyle, asgari hususları bu Tebliğ'de düzenlenen yazılı bir sözleşme yapmak zorundadırlar. Bu sözleşme, aracı kuruluşla müşterisi arasında, alım satım aracılığından doğan ilişkiyi genel olarak düzenleyen, başlangıçta bir kez aktedilen ve münferit işlemlerin esasını oluşturan bir çerçeve anlaşmasıdır. 

            Aracı kuruluşlar, anılan sözleşmeyi imzaladıktan sonra müşterilerinden sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin emirleri kabul edebilirler. Borsada işlem yapmayı gerektiren emirler, ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde alınır ve yerine getirilir. Borsa dışında yapılacak işlemlerde, müşteri emirlerini, çerçeve sözleşmesinde belirlenen esaslara göre kabul ederler. Aracı kuruluşlar, bu emirleri özen borcu çerçevesinde yerine getirirler. Borsa dışında faaliyet gösteren aracı kuruluşlar, üzerinde işlem yaptıkları sermaye piyasası araçlarının alış ve satış fiyatlarını, işyerinde ilan etmek zorundadırlar. 

            ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 
            Madde 47 - Alım satıma aracılık çerçeve sözleşmesi müteselsil sıra numaralı ve en az iki nüsha olarak düzenlenir ve bir örneği müşterilere verilir. 

            Bu sözleşmede bulunması gerekli asgari hususlar şunlardır: 

            – Müşteriyi tanıtıcı bilgiler, 

            – Sözleşmenin konusu, 

            – Sermaye piyasası aracı itibariyle, 

            – İşlemin yapılacağı piyasalar itibariyle, 

            – Emirlerin iletilme şekli, 

            – Emirlerin geçerlilik süresi, 

            – İşlemin niteliğine göre sermaye piyasası aracının ve nakdin teslim esasları, 

            – Gerçekleşen emirlerin tasfiye esasları, 

            – Aracı kuruluşun müşteriye bilgi verme esasları, 

            – Aracı kuruluşa ödenecek ücret ya da komisyonun tespit ve ödenme esasları, 

            – Aracı kuruluş tarafından yetkili Takas ve Saklama Kuruluşunda saklatılan sermaye piyasası araçlarından doğan yönetimsel ve mali hakların kullanılma esasları, 

            – Sözleşmenin süresi ve sona erme esasları, 

            Çerçeve sözleşmesinde Kurul düzenlemelerine ve borsa mevzuatına aykırı hükümlere yer verilemez. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 

            YÖNETİMSEL VE MALİ HAKLARIN KULLANIMA İLİŞKİN ESASLAR 
            Madde 48 - Aracı kuruluşlar, çerçeve sözleşmesinde, müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarının ve hisse senetlerinden doğan oy haklarının kullanılması hizmetlerini verebilirler. 

            YURTDIŞI PİYASALARDA YAPILACAK ARACILIĞA İLİŞKİN ESASLAR 
            Madde 49 - Aracı kuruluşların, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, yurtdışı piyasalarda menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak yapacakları aracılık faaliyetlerinde aşağıdaki esaslara uymaları zorunludur: 

            a) İşlemler, ilgili ülke mevzuatına göre faaliyet göstermeye yetkili aracı kuruluşlar vasıtasıyla yürütülür. 

            b) Yurtdışındaki aracı kuruluşlarla yazılı sözleşme yapılması şarttır. 

            c) Müşterilerle alım satıma aracılık çerçeve sözleşmesinin yapılması ve yurtdışı işlemleri ile ilgili olarak bu sözleşmeye, sermaye piyasası aracının ve bedelinin transferi, saklama işlemleri, işlemlerin teyidi, karşılıklı hak ve yükümlülükler gibi özel hususların da konulması zorunludur. 

            d) Aracı kuruluşların yurtdışı piyasalarda yapacakları işlemlerle ilgili olarak müşteriler itibariyle izlemeye yönelik belge, kayıt ve iletişim sistemini kurmaları zorunludur. 

ONİKİNCİ BÖLÜM 
ARACI KURULUŞLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞLER, DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER, DENETİM VE FAALİYETLERİN YASAKLANMASI 

            ARACI KURULUŞLARIN YAPAMAYACAKLARI İŞ VE İŞLEMLER 
            Madde 50 - Aracı kurumlar, 

            a) Mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere, aracılık amacıyla alıp sattıkları sermaye piyasası araçlarına ilişkin veya bunlardan bağımsız olarak kendi mali taahhütlerini içeren evrak (tahvil dahil) çıkaramazlar. Ticari amaçlı kıymetli madenler, döviz ve gayrimenkul alım satımında bulunamazlar. Kredili menkul kıymet işlemlerine ilişkin mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para verme işlemleri yapamazlar. 

            b) Kurul'dan icrası için izin alınan faaliyetler ve bunlara ilişkin iş ve işlemler dışında, hiç bir ticari, sınai ve zirai faaliyette bulunamazlar, sermaye piyasası faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli olanın üstünde taşınmaz mal edinemezler. 

            c) Bankalar Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamazlar, mevduat toplama sonucunu verebilecek iş ve işlemler yapamazlar. 

            d) Mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere sermaye piyasası araçlarının, belli bir getiri sağlayacağı yolunda herhangi bir yazılı veya sözlü taahhütte bulunamazlar. 

            e) Abartılmış, gerçeğe uymayan, müşterilerini veya kamuoyunu yanıltıcı bilgileri içeren herhangi bir ilan ve reklam ile diğer yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunamazlar. 

            f) Aracı kurumlar sadece, müşterileri tarafından verilen satış emrinin yerine getirilmesi için teslim edilen menkul kıymetlerle, müşterinin alım emri gereği satın alınan menkul kıymetleri, borsa mevzuatında belirlenen satış emrinin geçerlilik süresi ve gerçekleşen alım emrinin tasfiyesi için öngörülen azami süre içinde emanetinde tutabilir. Bu halin dışında, aracı kurum, gerek kendisine gerekse müşterilerine ait menkul kıymetleri yetkili Takas ve Saklama Kuruluşu dışında hiçbir yerde tutamaz. 

            g) Müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde, hak ve yetkileri olmaksızın kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir tasarrufta bulunamazlar. 

            h) Herhangi bir şekilde yanlarında çalıştırdıkları kişilerin, mutad müşteri aracı kurum ilişkisi dışında imkanlarından yararlanmak suretiyle kendi nam ve hesaplarına işlem yapmalarına olanak sağlayamazlar. 

            ı) Türk Ticaret Kanunu'nun 329 uncu maddesinde müsaade edilen haller hariç olmak üzere, ihraç ettikleri hisse senetlerini, kendi nam ve hesaplarına alıp satamazlar. 

            j) Herhangi bir sermaye piyasası aracının fiyatını yapay olarak yükseltmek, düşürmek, belli bir seviyede tutmak yahut herhangi bir sermaye piyasası aracının alım ya da satım taleplerini yapay olarak etkilemek veya aktif bir piyasası olduğu izlenimini yaratmak amacıyla; 

            1– Sermaye piyasası aracının mülkiyetinde gerçek anlamda değişme yaratmayan alım-satım işlemi yapamazlar. 

            2 – Sürekli olarak kendisiyle veya aynı kişilerle, aynı miktar veya tutarda ve aynı fiyattan sermaye piyasası aracı alım-satımında bulunamazlar. 

            3 – Yatırımcıların hak ve yararlarını zedeleyici, iyi niyet kurallarına aykırı hareket ve işlemlerde bulunamayacakları gibi, sermaye piyasalarında yapay fiyat veya pazar oluşumuna yol açacak veya tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyecek veya genelde mali piyasalarda fiyatların artıp eksilmesine neden olacak tarzda asılsız, yanlış, yanıltıcı veya yetersiz beyan, açıklama ve öngörülerde bulunamazlar. 

            4 – Faaliyetleriyle ilgili olarak üçüncü şahıslarda yanlış veya yanıltıcı bir izlenim uyandıracak fiil ve davranışlarda bulunamazlar. 

            5 – Müşterilerin piyasa hakkında bilgisizlik ya da tecrübesizliklerinden yararlanıp bunların alım-satım kararlarını etkileyerek kendi lehlerine kazanç sağlayamazlar ve herhangi bir şekilde gelirlerini artırmak amacıyla müşterilerin gereksiz alım-satım yapmalarına ortam hazırlayamazlar. 

            6 – Yukarıda sayılan yasaklanmış fiil ve işlemlerin, kendileri dışında, üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilmesine herhangi bir şekilde yardımcı olamazlar. 

            k) Kendi hisse senetlerini temsil eden depo edilen menkul kıymet sertifikaları ihraç edemezler. 

             Aracılık faaliyetinde bulunan bankalar, yukarıdaki (d), (e), (f), (g), (h), (ı) ve  (j)  bendlerinde sayılan hükümlere tabidir. 

            İŞTİRAKLAR 
            Madde 51 - Aracı kurumlar aksi ilgili mevzuatta belirtilmedikçe, mali kuruluşlar dışındaki şirketlere iştirak amacıyla ortak olamazlar. Bir şirkette % 10 veya daha fazla paya sahip olunması, şirketlerin yönetim ve denetim kurullarına katılınması, genel kurullarda asaleten oy kullanılması veya iktisap edilen hisse senetlerinin bir yıldan uzun sürede elden çıkarılmaması iştirak amacıyla ortaklık kabul edilir. 

            İŞTİRAK SINIRLARI 
            Madde  52  - Aracı kurumlar iştirak yatırımlarında aşağıdaki sınırlara uyarlar: 

            a) Aracı kurumlar bir mali kuruluşa, bedelsiz olarak edindikleri hisseler dahil özsermayelerinin % 15'i oranında iştirak edebilirler. Mali kuruluşlara yapılabilecek iştirak toplamı özsermayelerinin % 50'sini aşamaz. 

            b) Aracı kurumlar, ödenmiş sermayelerinin % 10'undan fazlasına sahip olan ortaklıklara ve yöneticilerinin ayrı ayrı veya birlikte sermayelerinin % 25'inden fazlasına sahip oldukları ortaklıklara iştirak edemezler. 

            KONSOLİDASYON VE BİRLEŞME 
            Madde 53 - Kurul, gerekli gördüğü hallerde bir aracı kurumun başka bir aracı kurumda % 10 veya daha fazla paya sahip olması, yönetim ve denetim kuruluna katılması, genel kurulunda asaleten oy kullanması veya iki aracı kurumdan birinin diğerini doğrudan ya da dolaylı biçimde yönetimi ve denetimi altında tutması halinde, bu aracı kurumların mali tablo ve raporlarının konsolide edilmesini ve sözkonusu aracı kurumların tek bir ticaret ünvanı altında birleşmelerini isteyebilir. 

            DEFTER, KAYIT VE BELGE DÜZENİ 
            Madde 54 - Aracı kurumlar Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve menkul kıymetler borsalarına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde, işletmenin ihtiyacına uygun birinci sınıf tacirlerin tutmak zorunda oldukları defter ve kayıtları tutmak, belgeleri düzenlemek ve aracılık faaliyetlerine ilişkin muhasebe kayıt, belge ve işlemlerinde Kurulca yapılacak düzenlemelere uymak zorundadırlar. 

            Aracı kurumlar, muhasebeleri merkezde tutuluyor olsa bile, şube bünyesindeki müşteri hesaplarını, nakit ve menkul kıymet hareketlerini izleyecek defter ve kayıtları şubelerinde ayrıca tutmak ve bulundurmak zorundadırlar. 

            Aracı kurumların mali tablo ve raporları, Kurulca belirlenecek esas ve şekillere uygun olarak düzenlenir, bağımsız denetleme kuruluşlarına denetlettirilir, birer örneği Kurul'a gönderilir ve yayımlanır. 

            Bankalar, Kanun'un 50 nci maddesi (a) bendi uyarınca çıkarılacak Yönetmelik'te belirlenen esaslara tabidirler. 

            GÖZETİM VE DENETİM 
            Madde 55  - Aracı kurumlar ve merkez dışı örgütleri ile aracılık faaliyetleriyle sınırlı olarak bankaların hesap ve işlemleri Kurul'un gözetim ve denetimine tabidir. Gözetim ve denetim görevlerinin yerine getirilmesinde, görevli Kurul personeline defter, kayıt ve belgelerin ibrazı, istenen bilgilerin verilmesi, düzenlenen tutanakların imzalanması ve her türlü kolaylığın gösterilmesi zorunludur. 

            MALİ DURUMU ZAYIFLAYAN ARACI KURUMLAR 
            Madde 56 - Aracı kurumların, mali yapılarının ciddi surette zayıflamakta olduğunun yapılan denetimler sonucunda tespiti halinde  verilecek uygun bir süre içinde, yatırımcının hak ve yararlarının korunması amacıyla Kurumdan, idari ve mali yapısının ıslahına yönelik tedbirler alınması Kurulca istenir, verilen süre içinde, bu Kurumlar tarafından gerekli tedbirlerin alınmadığı veya mali durumlarının taahhüdlerini karşılayamayacak kadar zayıflamış olduğu tespit edildiği takdirde, Kurumların yetkileri Kurulca kaldırılır.Bu tedbirlerden netice alınmadığı ve yetkileri sürekli olarak kaldırıldığı takdirde Kurul, tasfiyelerini ve gerekirse iflaslarını istenir.

            FAALİYET YETKİ BELGELERİNİN İPTALİ VEYA FAALİYETLERİNİN GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI 
            Madde 57 - Kurul, aşağıdaki hallerde, olayın mahiyet ve önemini gözönüne alarak, aracı kuruluşların faaliyetlerini temsil eden yetki belgelerini tamamen veya belirli faaliyet alanları itibariyle iptal edebilir ya da faaliyetlerini geçici olarak durdurabilir. 

            a) Kanun'un 46'ıncı maddesinin (h) bendi hükmüne göre Kurul tarafından verilen süre içinde gerekli önlemlerin alınmadığının veya mali durumunun taahhütlerini kadar zayıflamış olduğunun tespiti,

            b) Kanun'un 46'ıncı maddesinin (g) bendine göre mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine aykırılıkların tespit edilmesi halinde,

            -aykırılıkların süre verilmesi halinde dahi giderilemeyecek nitelikte olması,

            -süre verilmesi halinde ise verilen süre sonunda bu aykırılıkların giderilmemesi,

            c) Kuruluş, faaliyete geçme, faaliyet izni alınmasına ilişkin olarak öngörülen şartlar ile aracı kurumun ortak ve yöneticilerinin, personelinin, acentalarının, şubelerinin ve irtibat bürolarının Kanun'da ve Kurul düzenlemelerinde sayılan şart ve niteliklerden herhangi birini yerine getirmemesi ya da yitirmesi, 

            d) Faaliyet izni alındıktan sonra teminatların yükseltilmesi veya tamamlanması gerektiği durumlarda, ilave veya eksik teminatın, bu durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç 3 ay içinde yatırılmamış olması, 

            e) Sermaye yeterliliği ile ilgili Kurul düzenlemelerine aykırı durumların ortaya çıkması halinde, gerekli şartların Kurulca verilecek süreler içinde yerine getirilmemesi, 

            İki yıl içerisinde faaliyetlerinin tamamı iki kez geçici olarak durdurulan aracı kuruma bu tedbir üçüncü defa uygulanmaz, faaliyetleri ile ilgili yetki belgeleri iptal edilir. Yine bu süre içerisinde, aynı faaliyeti iki kez geçici olarak durdurulan aracı kuruma üçüncü kez aynı müeyyide uygulanmaz, sadece ilgili faaliyet iznini içeren yetki belgesi iptal edilir. 

            Bankaların sermaye piyasası faaliyetleri de, yukarıdaki birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen hallerin varlığının ya da faaliyete geçişlerinde aranan genel ve özel şart ve niteliklerin yitirildiğinin tespiti halinde, Kurulca durdurulabileceği gibi faaliyet yetki belgeleri de iptal edilebilir. 

            Herhangi bir faaliyet iznini içeren yetki belgesinin iptali halinde keyfiyet, ticaret sicilinden terkin edilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ülke çapında günlük olarak yayımlanan en az iki gazetede ilan olunur. Faaliyetlerin geçici durdurulması halinde, durum ülke çapında günlük olarak yayımlanan en az iki gazetede ilan ettirilir, ancak ticaret sicilinden terkin yapılmaz. 

            Tescil ve ilan masrafları, ilgili kuruluş tarafından karşılanır. 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KALDIRILAN HÜKÜMLER VE GEÇİCİ HÜKÜMLER 

            KALDIRILAN HÜKÜMLER 
            Madde 58 - 14.1.1993 tarih ve 21465 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 8 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği", 6.7.1994 tarih ve 21982 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 16 sayılı "Seri: V, No: 8 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliğine Ek Tebliğ" ve 4.11.1994 tarih ve 22101 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 17 sayılı "Seri: V, No: 8 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Geçici Madde 1 - Halen faaliyette bulunan aracı kuruluşlar, bu Tebliğ'in yayımı tarihini izleyen en geç 1 yıl içinde durumlarını 8'inci ve 29'uncu maddelerde yer alan şartlara uygun hale getrmek zorundadırlar.

            Geçici Madde  2 -  Bu Tebliğ'in yayımı tarihinde Kurul'a şube ve acenta açma başvurusu yapmış bulunan a4racı kurumlar bildirimde bulunmuş sayılırlar.

            Geçici Madde 3 -  Aracı kurumların bu Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren 6 ay içerisinde asgari ödenmiş sermayelerini bu Tebliğ'de öngörülen tutarlara yükseltmeleri zorunludur.

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 59 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 60 - Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.