Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 01.12.1998 Salı Sayı: 23540(Asıl)  
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan: 
 
Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  
Seri No:V/41
 
            Madde 1- 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 29 Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 1 inci fıkrasının (ı) bendinin sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir.  

            "Yukarıda sayılanlar için Sermaye Piyasası Mevzuatı'na aykırılıktan dolayı suç duyurusunda bulunulması halinde, isnad edilen suçun ağırlığı dikkate alınarak, değerlendirilecek olan faaliyet yetki belgesi ve ortaklık yapısı değişikliği başvuruları, bu işlemin sonuçlanmasına kadar ertelenebilir."  

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.