Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 31.05.2000 Çarşamba Sayı: 24065 (Asıl) 
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:

Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
Seri: V, No: 45


            Madde 1- 27/12/1994 tarih ve 22154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 18 sayılı Kredili Menkul Kıymet, Açığa Satış ve Menkul Kıymetlerin Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

            "Hazine Müsteşarlığı'nca seçilen "Türk Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) Piyasa Yapıcıları" İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de kurulacak piyasada ödünç alma ve verme işleminde bulunabilirler. Ancak, "Türk DİBS Piyasa Yapıcıları"nın sözkonusu işlemlerde ödünç veren tarafa asgari %100 oranında teminat göstermesi gerekir. Diğer bankalar da DİBS'leri ödünç verebilirler ancak ödünç alma işleminde bulunamazlar."

            Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini, Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.