Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 07.09.2000 Perşembe Sayı: 24163 (Asıl) 
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:

Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
Seri: V, No: 47

     
            Amaç ve kapsam
            Madde 1- Bu Tebliğ'in amacı, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15/12/1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanun'la değişik 30 uncu maddesinin (e) bendinde sayılan yatırım danışmanlığı faaliyeti ile bu faaliyeti Kanun'un 31, 32, 34 üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde yapacak kurumlara ilişkin esasları düzenlemektir.

            Tanım ve kısaltmalar
            Madde 2- Bu Tebliğ'de geçen;

            Kanun : 15/12/1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanun'la değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,

            Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

            Borsa : Sermaye piyasası araçlarının işlem göreceği borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasaları,

            Yetkili Kurum : Kanun'un 31 inci maddesi uyarınca yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunmak üzere Kurul'ca yetki belgesi verilen aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve
mevduat kabul etmeyen bankaları,

            Sermaye Piyasası Araçları : Kanun'un 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirlenen menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarını, ifade eder.

            Yatırım danışmanlığı
            Madde 3- Yatırım danışmanlığı, karşılığında bir maddi menfaat temin etmek suretiyle, müşterilere sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında ve benzeri konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunulması faaliyetidir.

            Yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunabilecek kurumlar
            Madde 4- Bu Tebliğ'de düzenlenen yatırım danışmanlığı faaliyeti, Kanun'da ve bu Tebliğ'de belirlenen şartları yerine getirerek Kurul'dan yetki belgesi almış kurumlarca yürütülür.

            Yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip kuruluşların faaliyette bulunabilecekleri diğer alanlar
            Madde 5- Yetkili kurumlar ayrıca aşağıdaki faaliyetlerde de bulunabilirler.

            a) Kişilerin veya şirketlerin uzun ve kısa vadeli finansal hedefleri, risk tercihleri, nakit gereksinimleri, vergi mevzuatı karşısındaki durumları dikkate alınarak yatırım planlarının oluşturulması,

            b) Şirketlerin, aktif-pasif yönetimi çerçevesinde bilançolarının analiz edilmesi, gelir kaynaklarının ayrıştırılması, finansman seçeneklerinin tespit edilmesi, risklerin tanımlanması ve azaltılması veya gelirlerin artırılması yoluyla mali profillerinin geliştirilmesi gibi konularda yazılı veya sözlü yorum ve tavsiyelerde bulunulması,

            c) Şirketlerin, yurt içi ve yurt dışı piyasalardan finansman ihtiyaçlarının karşılanması, alternatif finansman stratejilerinin belirlenmesi, mali risklerden korunmaları konularında yazılı veya sözlü yorum ve tavsiyelerde bulunulması ile finansman ihtiyacı olan ve finansman sağlayacak tarafların bir araya getirilmesi konusunda çalışmalar yapılması,

            d) Şirketlerin, birleşme, bölünme, ele geçirme ve iş ortaklıklarının kurulması ve benzeri sermaye veya ortaklık yapılarındaki değişikliklerle ilgili yeniden yapılandırılma faaliyetleri ve tasfiye sürecinde yazılı veya sözlü yorum ve tavsiyelerde bulunulması.

            Yatırım danışmanlığı kapsamında sayılmayan haller
            Madde 6- Aşağıda sayılan işlem ve faaliyetler yatırım danışmanlığı kapsamı dışındadır.

            a) Herhangi bir faaliyetin, mesleğin veya işin yürütülmesi sırasında, bu faaliyet, meslek veya işin içerdiği hizmetlerle ilgili olarak, süreklilik arz etmeyen ve istisnai birkaç olaya yönelik olarak yazılı veya sözlü yorum ve tavsiyelerde bulunulması,

            b) Aracı kurumların alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında müşterilerine sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar, piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan yazılı veya sözlü yorum ve yatırım tavsiyelerinde bulunması,

            c) Gazete, dergi, televizyon, radyo ve diğer periyodik yayınlarda yer alan yatırım bilgileri.

            Yukarıdaki istisnaların geçerli olabilmesi için sunulan bilgi ve önerilerin tarafsız ve dürüst olması, belli bir kişinin, grubun veya portföyün ihtiyaçlarına yönelik olmaması ve karşılığında ilave herhangi bir maddi menfaat temin etmeksizin verilmiş olması gerekir.

            Faaliyet şartları
            Madde 7- Yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunacak yetkili kurumların bünyelerinde, yatırım danışmanlığı ve araştırma birimleri için yeterli mekan, teknik donanım ile organizasyonu sağlamış ve yeterli sayıda yatırım danışmanını istihdam etmiş olmaları şarttır.

            Yatırım danışmanı
            Madde 8- Yetkili kurumlarda görevlendirilecek yatırım danışmanlarının 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun olmaları, Kurul'un lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca gerekli lisans belgesine sahip olmaları zorunludur.

            Başvuru ve faaliyet izni
            Madde 9- Yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunabilmek için, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve mevduat kabul etmeyen bankaların Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 10 uncu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Kurul'a başvurmaları ve izin almaları gereklidir.

            Yatırım danışmanlığına ilişkin ilkeler
            Madde 10- Yetkili kurumlar yatırım danışmanlığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında;

            a) Müşterilerine gerçek dışı, yanlış, yanıltıcı veya abartılmış bilgilere dayalı tavsiyelerde bulunamazlar.

            b) Yatırım tavsiyelerini, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandırmak zorundadırlar.

            c) Müşterilerinin mali durumunu, yatırım amaçlarını, likidite, getiri ve risk tercihlerini dikkate alarak en uygun yatırım kararını almalarını sağlarlar.

            d) Verilen yatırım tavsiyeleri ile ilgili olarak müşterilere önceden saptanmış belli bir getirinin sağlanacağına dair herhangi bir garanti veremezler.

            e) Yatırım danışmanlığı hizmetini yürütürken doğrudan veya dolaylı olarak kendileri ile müşterileri arasında bir çıkar çatışması olduğunda, öncelikle müşterisinin menfaatini gözetmekle, müşteriler arasındaki çıkar çatışmalarının önlenememesi halinde ise müşterilerine adil davranmakla yükümlüdürler.

            f) Yazılı, basılı veya sözlü biçimde müşterilere duyurulacak ve yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, müşterilerine duyurmadan önce kendileri veya üçüncü şahıslar lehine kullanamazlar.

            Yatırım danışmanlığı sözleşmesi
            Madde 11- Yetkili kurumlar, müşteriyle Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 13 üncü maddesi uyarınca düzenlenmesi gereken yatırım danışmanlığı çerçeve sözleşmesinin imzalanmasından önce, aşağıdaki bilgileri içeren tanıtıcı bir formu müşteriye sunmak zorundadırlar.

            a) Bu Tebliğ'de belirtilen yatırım danışmanlığına ilişkin ilkeler,

            b) Yatırım danışmanlığı kapsamında müşteriye sunulacak bilgi ve tavsiyelerin oluşturulmasında kullanılan bilgi kaynakları, yatırım stratejileri ve analiz yöntemleri,

            c) Bilgi ve tavsiyelerin müşteriye sunuluş biçimiyle (yazılı, sözlü, günlük, haftalık, aylık ve benzeri) ilgili esaslar,

            d) Olası çıkar çatışmaları.

            Müşteriyle imzalanan çerçeve sözleşmesinde belirtilen yatırım danışmanının, yetkili kurumdan ayrılması veya değiştirilmesi halinde yetkili kurum bu durumu müşterisine derhal bildirmek zorundadır. Müşteri, yeni görevlendirilen yatırım danışmanını uygun görmediği takdirde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

            Mesleki yeterlilik ilkesi
            Madde 12- Yetkili kurumlar, yatırım danışmanı olarak görevlendirecekleri personelde mesleki yeterliliği aramak ve sağlamak zorundadır. Mesleki yeterlilik, lisans düzeyinde ve sonrasındaki eğitim ve öğretimi ile mesleki deneyimlerin yatırım danışmanlığı yapabilecek düzeyde olmasını ifade eder.

            Yetkili kurumlar, faaliyetleri süresince, nitelikli bir yatırım danışmanlığı hizmeti sunmak ve müşterinin kendilerinden bu yükümlülüğü yerine getirmelerini beklediğinin bilincinde olmak zorundadırlar. Bu amaçla istihdam ettikleri yatırım danışmanlarının mesleki gelişmelerini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdürler.

            Bağımsızlık ilkesi
            Madde 13- Yetkili kurumlar ve yatırım danışmanları, yatırım danışmanlığı faaliyetlerinde bağımsız olmak zorundadırlar. Bağımsızlık, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir anlayış ve davranışlar bütünüdür. Yatırım danışmanlarının faaliyetleri sırasında, bireysel olarak dürüst ve tarafsız olmaları yanında, bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek özel durumların da bulunmaması gerekir.

            Yatırım danışmaları, çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiç bir müdahaleye imkan vermemek zorundadırlar.

            Mesleki özen ve titizlik ilkesi
            Madde 14- Yatırım danışmanları, çalışmalarında ve karar almada gerekli mesleki özen ve titizliği göstermek zorundadırlar. Özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir yatırım danışmanının aynı koşullar altında ayrıntılara vereceği önemi, göstereceği dikkat ve gayreti ifade eder.

            Gerekli özen ve titizliğin asgari düzeyi, yatırım danışmanlığı sözleşmesine ve bu Tebliğ'de yer alan yatırım danışmanlığı ilkelerine eksiksiz uyulmasıdır.

            Sır saklama
            Madde 15- Yetkili kurumlar ile yatırım danışmanları yetkili kuruma dışarıdan hizmet verenler, işleri dolayısıyla yatırım danışmanlığı faaliyeti hakkında öğrendikleri sırları açıklayamazlar, bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamazlar.

            Kamuyu aydınlatma amacıyla mevzuat gereği yapılan ilan ve duyurular, adli veya mevzuatla yetkili ve görevli kılınmış olmak kaydıyla idari her türlü inceleme ve soruşturma halleri ile suç oluşturan durumlara ilişkin bilgilerin ilgililere verilmesi, sır kapsamında değildir.

            Kaldırılan hükümler
            Madde 16- 20/4/1995 tarihli ve 22264 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 23 sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

            Geçici Madde 1- Kurul'un lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri yürürlüğe girinceye kadar yetkili kurumlarda yatırım danışmanı olarak görev yapacak personelin mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması şartı aranır.

            Yürürlük
            Madde 17- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Yürütme
            Madde 18- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.