Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 17.04.2001 Salı Sayı: 24376 (Asıl) 
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:

Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 
(Seri: V, No: 49)


            Madde 1- 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine aşağıdaki alt bend eklenmiştir.

            "5) Kanun'un 46 ncı maddesinin (i) bendi uyarınca işlem yasaklı olmaması (Bu şart ortaklar için kuruluş ve pay devirlerinde aranır),"

            Madde 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

            "Geçici Madde 3- Aracı kuruluşlar Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 5 numaralı alt bendinde öngörülen yükümlülüğü, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde yerine getirmek zorundadırlar."

            Madde 3- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.