Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 15.04.2003 Salı Sayı: 25080 Düstur Tertip: 5 Cilt:  Sahife:

 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan: 
 

ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Seri No:V/64

 

Madde 1- 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğe "Özel finans kurumlarının aracı kurumlar ile acentalık sözleşmesi imzalaması" başlıklı aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

 

"Özel fınans kurumlarının aracı kurumlar ile acentalık sözleşmesi imzalaması

Ek Madde- 2 Bankalar yanında özel finans kurumları da bu Tebliğ'in 20, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29'uncu maddelerindeki hükümlerine tabi olmak Üzere aracı kurumlar ile acentalık sözleşmesi imzalayabilirler."

 

Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.