Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 23.12.2005 Cuma Sayı: 26032 (Asıl) 

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:

Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(Seri: V,  No: 84)

Madde 1 - 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: V, No: 46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 13 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Aracı kuruluşlar sermaye piyasası işlemlerinin risklerini açıklayan ve içeriği Kurulca belirlenecek "sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu"nu müşterilerine imzalatmadan müşterileri ile sözleşme imzalayamazlar ve işlem yapamazlar."

Madde 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.