Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 06.11.1998 Cuma Sayı: 23515(Asıl) 
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:   
   
RİSK SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
Seri No:VI/10
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KISALTMALAR, DAYANAK VE TANIMLAR

            AMAÇ 
            Madde 1- Bu Tebliğ'in amacı, risk sermayesi yatırım ortaklıklarının kurucularına ve kuruluş usullerine, hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması ve halka arzına, yönetimine ve yöneticilerinde aranacak niteliklere, faaliyet konuları ve portföy sınırlamaları ile kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine ilişkin esasları düzenlemektir. 

            KISALTMALAR
            Madde 2- Bu Tebliğ'de geçen; 

            Ortaklık: Risk sermayesi yatırım ortaklığını, 
            Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu'nu, 
            Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nı, 
            Kanun : 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu, 
            TTK : Türk Ticaret Kanunu'nu, 
            TTSG : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'ni, 

            ifade eder. 

            DAYANAK 
            Madde 3- Bu Tebliğ, Kanun'un 22 nci maddesinin (o) bendi ile 36 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

            TANIMLAR
            Madde 4- Bu Tebliğ'de geçen bazı kavramlar aşağıda tanımlanmıştır. 

            a) Risk sermayesi yatırımı: Girişim şirketlerinin birinci el piyasalarda ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yapılan uzun vadeli yatırımlardır. Risk sermayesi yatırımı, girişim şirketlerine ortak olmak suretiyle yapılabileceği gibi bu şirketlerin ihraç ettiği borçlanma senetlerinin satın alınması suretiyle de yapılabilir. 

            b) Risk sermayesi yatırım ortaklığı: Kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak sermaye ve faiz kazancı elde etmek amacıyla risk sermayesi yatırımlarına yönelten halka açık anonim ortaklıklardır. 

            c) Girişim şirketi: Türkiye'de kurulmuş veya kurulacak olan, gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan ortaklıklardır. 

            d) Portföy değeri: Ortaklığın aktifinde bulunan, girişim şirketlerinin hisse senetleri ve borçlanma senetleri ile ikincil piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ve ters repo işlemlerinin rayiç değerleri toplamıdır. 

            e) Öz sermaye: 29/1/1989 tarihli ve 20064 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: XI, No: 1 sayılı "Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ"in 3 numaralı ekinde tanımlanmış olan öz sermaye tutarıdır. 

 
İKİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ VE DÖNÜŞÜME İLİŞKİN ESASLAR

            KURULUŞ ŞARTLARI
            Madde 5- Ortaklıklar ani usulde kurulabilirler. Ayrıca faaliyet konuları farklı olan şirketler esas sözleşmelerini Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak değiştirerek risk sermayesi yatırım ortaklığına dönüşebilirler. Ortaklıkların kuruluşunun ya da faaliyet konusu farklı olan şirketlerin risk sermayesi yatırım ortaklığına dönüşümlerinin Kurul'ca uygun görülebilmesi için; 

            A- Ani usulde kurulacak ise, 
            a) Kayıtlı sermayeli anonim şirket şeklinde kurulması, 
            b) Çıkarılmış sermayesinin asgari %49 u oranındaki hisse senetlerini, bu Tebliğ'de belirlenen süre ve  esaslar dahilinde halka arz etmek üzere kurulmuş olması, 
            c) Başlangıç sermayesinin 500 milyar TL.'den az olmaması, 
            d) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması, 
            e) Ortaklık süresinin 10 yıldan az olmaması, 
            f) Ticaret unvanında "Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı" ibaresinin bulunması, 
            g) Esas sözleşmesinin TTK, Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmesi, 
            h) Kurucularının bu Tebliğ'in 6 ncı maddesinde sayılan şartları taşıması, 
            ı) Kanun'un 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere Kurul'a başvurması, 
            i) Kurul'un uygun görüşünün alınması, 

            B- Dönüşecek ise, 
            a) Kayıtlı sermaye sistemi içinde yer alması veya bu amaçla Kurul'a başvurmuş olması, 
            b) Çıkarılmış sermayesinin asgari %49 u oranındaki hisse senetlerini, bu Tebliğ'de belirlenen süre ve esaslar dahilinde halka arz edeceğini Kurul'a karşı taahhüt etmiş olması, 
            c) Başlangıç veya ödenmiş sermayesinin 500 milyar TL.'den az olmaması, 
            d) Dönüşümden itibaren ortaklık süresinin 10 yıldan az olmaması, 
            e) Ticaret unvanını "Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı" ibaresini içerecek şekilde değiştirmek üzere Kurul'a başvuruda bulunması, 
            f) Esas sözleşmesinin TTK, Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine göre düzenlenmesi için Kurul'a başvurmuş olması, 
            g) Ortaklıkta %10 dan fazla paya sahip gerçek kişi ortakların ve tüzel kişi ortakların yönetim kurulu üyelerinin bu Tebliğ'in 6 ncı maddesinde sayılan şartları taşıması, 
            h) Kanun'un 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen portföy işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere Kurul'a başvurması, 
            ı) Kurul'un uygun görüşünün alınması, şarttır. 

            Ani usulde kuruluş için gerekli olan asgari başlangıç sermayesi veya dönüşümün uygun görülebilmesi için gereken asgari ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarı, Maliye Bakanlığı'nca ilan edilen yeniden değerleme oranının %80 inin altında olmamak şartıyla her yıl Kurul'ca yeniden belirlenerek ilan edilir. 

            KURUCULARIN NİTELİKLERİ
            Madde 6- Kurucuların; 

            a) Müflis olmamaları ve zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, emniyeti suistimal, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, kaçakçılık gibi yüzkızartıcı suçlardan dolayı veya Kanun'a muhalefetten dolayı hüküm giymemiş olduklarını yetkili adli mercilerden belgelendirmeleri, 

            b) Sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin Kurul düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet izinlerinden biri veya birkaçı, sürekli veya geçici olarak kaldırılmış veya Borsa üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu tespit edilmiş kişilerden olmamaları, 

            c) Yabancı uyruklu olmaları halinde, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu uyarınca gerekli izinleri almış olmaları, 

            zorunludur. 

            Kurul, haklarında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı olmamakla birlikte, kuruculardan birisi veya birkaçı aleyhinde bu maddede sayılan fiillerden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş olması halinde, ortaklığın kuruluş veya dönüşüm talebini söz konusu yargılama sonuçlanıncaya kadar erteleyebilir. 

            KURULUŞ VE DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ
            Madde 7- Ani usulde kurulacak veya dönüşecek olan ortaklıkların, öncelikle bu Tebliğ'in 1 numaralı ekinde belirtilen belgelerle birlikte Kurul'a başvurmaları zorunludur. 

            Kurul, başvuruyu Kanun ve bu Tebliğ hükümlerine uygunluk yönünden inceler ve herhangi bir aykırı husus bulunmaması halinde kuruluş veya dönüşüm talebini uygun görür. 

            Kurul'ca başvurunun uygun görülmesi halinde, ani usulde kuruluşta kuruluşun, dönüşümde ise esas sözleşme değişikliklerinin onaylanması talebi ve sermayenin bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak ödenmiş olduğunu gösterir belgeler ve gerekli diğer belgelerle birlikte Bakanlığa başvurulur. 

            Ani usulde kurulan ortaklıklar, Bakanlığın kuruluş iznini vermesinin ardından, TTK'nın ilgili hükümlerine uygun olarak ortaklığın ticaret siciline tescili ile tüzel kişilik kazanırlar. 

            Dönüşecek ortaklıklar ise, Bakanlığın onay vermesinin ardından, esas sözleşme değişikliklerinin genel kurul tarafından onaylanması amacıyla ortaklık genel kurulunu ve gerekiyorsa, TTK'nın 389 uncu maddesi hükmü uyarınca imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunu toplantıya çağırırlar. Değişikliklerin onaylanması ve ticaret siciline tescili ile birlikte dönüşüm işlemleri tamamlanmış olur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HİSSE SENETLERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASI

            KAYDA ALINMA BAŞVURUSU
            Madde 8- Ani usulde kurulan veya esas sözleşme tadili yoluyla risk sermayesi yatırım ortaklığına dönüşen ortaklıkların kuruluşlarının veya esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilini takip eden bir yıl içinde, faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli olan mekan, donanım ve personeli temin etmeleri ve organizasyonu oluşturmaları, kaynaklarının zorunlu giderler dışında kalan kısmı ile yatırım portföyünü oluşturmaları ve halka arz edilecek hisse senetlerinin kayda alınması talebiyle Kurul'a başvurmaları zorunludur. 

            Tescili takip eden bir yıl içinde ortaklığın çıkarılmış sermayesinin en az %10 unun, üçüncü yıl sonuna kadar %30 unun, beşinci yıl sonuna kadar %49 unun halka arz edilmesi zorunludur. 

            Bir yıllık süre içinde başvuruda bulunmayan veya gerekli şartları sağlamadığı için başvurusu Kurul'ca uygun görülmeyen ortaklıkların risk sermayesi yatırım ortaklığı olarak faaliyette bulunma hakları ortadan kalkar. Ortaklıklar, bir yıllık sürenin bitiminden veya Kurul'un olumsuz görüşünün kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde esas sözleşme hükümlerini risk sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirmek ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkmak üzere Kurul'a başvurmakla yükümlüdürler. Ortaklıklar bu değişiklikleri yapmadığı takdirde, TTK'nın 434 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) ve (6) numaralı bentleri hükümleri gereğince münfesih addolunur. Ancak Kurul, hisse senetlerinin ihraç edileceği piyasalarda önemli olumsuzlukların ortaya çıkması halinde ortaklığın başvurusu üzerine bir yıllık süreyi uzatabilir. 

            Bu madde uyarınca yapılacak ilk halka arzdan önce rüçhan haklarının tamamen kullandırılması suretiyle sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermaye artırılamaz. 

            HALKA ARZ
            Madde 9- Ortaklık hisse senetlerinin halka arzında, Kurul'un hisse senetlerinin halka arzına ve satış yöntemlerine ilişkin düzenlemelerine uyulur. 

            Yapılacak halka arzlarda, sermaye artırımı yolu ile halka açılma yönteminin benimsenmesi ve ihraç edilen hisse senetlerinin tamamının veya bir kısmının satılamaması halinde, bir sonraki sermaye artırımı kararı, bu Tebliğ'in 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen süreler de dikkate alınarak, belirtilen asgari halka açıklık oranlarına ulaşılmasını sağlayacak şekilde alınır. 

            Hisse senetlerinin kayda alınması için Kurul'a yapılacak başvurunun Kurul'ca yetkilendirilmiş bir aracı kuruluş tarafından yapılması zorunludur. 

            Aracılık yapacak kuruluşun bir dilekçe ekinde; 
            a) Mevcut ortakların paylarını halka arz edebilmeleri için bu Tebliğ'in 2 numaralı ekinde, 
            b) Sermaye artırımı suretiyle hisse senetlerinin halka arz edilmesi halinde 3 numaralı ekinde, 
            c) Mevcut ortakların sermaye paylarının bir kısmının halka arz edilmesi ve sermaye artırımı yapılarak artırılacak sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin halka arz edilmesi yöntemlerinin birlikte kullanılacak olması halinde ise 2 ve 3 numaralı ekinde sayılan belgeler ile Kurul'a başvurması zorunludur. 

            KURUL KAYDINA ALINMA
            Madde 10- Kurul, ortaklıkların portföy işletmeciliği faaliyet izni başvurusunu ve hisse senetlerinin kayda alınması başvurusunu birlikte değerlendirir. Portföy işletmeciliği faaliyet izni verilmesinde Kurul esas olarak, ortaklığın faaliyetlerini yürütmeye elverişli bir mekana, donanıma, personele, organizasyona, yöneticilere sahip olup olmadığını inceler ve inceleme sonucunda ortaklığın portföy işletmeciliği faaliyetini yürütebileceği sonucuna varırsa bu konuda yetki belgesi verir. 

            Kayda alma hususunda ise Kurul başvuruları, izahname ve sirkülerin ortaklık ve halka arz olunacak hisse senetlerine ilişkin mevzuatta öngörülen bilgileri içerip içermediğini dikkate alarak, kamunun aydınlatılması çerçevesinde inceler, incelemeleri sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmayarak halkın istismarına yolaçacağı sonucuna varılırsa, gerekçe gösterilerek başvuru konusu hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasından imtina edilebilir, uygun görülen hisse senetleri Kurul kaydına alınır. 

            Kurul kaydına alınma, ihraç edilen hisse senetlerinin ve ortaklığın Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve reklam amacıyla kullanılamaz. 

            KURULA BİLDİRİM
            Madde 11- Ortaklıklar, 

            a) Kuruluş esas sözleşmesinin ilan edildiği TTSG'nin bir nüshasını ilan tarihini, 

            b) Halka arza ilişkin izahname, sirkülerler, satışa ilişkin ilan ve reklamların yayımlandığı gazetelerin birer nüshasını yayın tarihlerini, 

            c) Halka arz sonrasında oluşan yeni ortaklık yapısı ve satış sonuçları hakkındaki bilgileri satış süresinin bitimini, 

            d) Girişim şirketlerine yatırım yapılmasına ilişkin sözleşmelerin bir örneğini imzalanmasını, 

            e) Ortaklık portföyünde yer alan yatırımları kapsayan aylık portföy tablosunu ay sonunu, 

            takip eden altı işgünü içinde Kurul'a gönderir. Ayrıca, girişim şirketlerine yatırım yapılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararlarının en seri haberleşme vasıtasıyla en geç izleyen iş günü saat 9.00'a kadar Kurul'a ve hisse senetlerinin işlem gördüğü Borsaya bildirilmesi zorunludur. 

            BORSAYA KOTASYON
            Madde 12- Ortaklıklar satış süresinin bitimini takip eden 15 gün içinde çıkardıkları hisse senetlerinin Borsa kotuna alınması için gerekli belgenin verilmesi istemiyle Kurul'a başvururlar. Bu belgenin alınmasını takiben 15 gün içinde de hisse senetlerinin kote edilmesi isteği ile Borsaya müracaat edilmesi zorunludur. 

            İMTİYAZLI PAY İHTİYACI
            Madde 13- Ortaklıklar, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan hisse senedi dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet ihraç edemezler. Halka açılma sonrasında hiçbir şekilde yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz. 
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
ORTAKLIĞIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR
 
            YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE GENEL MÜDÜR
            Madde 14- Ortaklıkta görev alacak yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, bu Tebliğ'in 6 ncı maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan şartları taşıması ve dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olması zorunludur. 

            Ortaklıkta genel müdür olarak görev alacak kişilerin ekonomi, finans, işletme, hukuk veya buna benzer alanlarda eğitim veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmaları ve ortaklığın faaliyetleri ile ilgili konularda en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmaları şarttır. 

            FAALİYET KAPSAMI
            Madde 15- Ortaklıklar, 

            a) Adi veya imtiyazlı hisse senetlerini satın almak suretiyle girişim şirketlerine ortak olabilir, 

            b) Girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma senetlerini satın alabilir, 

            c) Girişim şirketlerinin yönetimine katılabilir, bu şirketlere danışmanlık hizmeti verebilir, 

            d) Herhangi bir yönetim ve sermaye ilişkisi olmamak kaydıyla, diğer risk sermayesi yatırım ortaklıklarına yatırım yapabilir, 

            e) Portföylerini çeşitlendirmek amacıyla ikinci el piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir, 

            f) Sermaye piyasası mevzuatı dahilinde borçlanma senedi ihraç edebilir. 

            FAALİYET YASAKLARI
            Madde 16- Ortaklıklar, 

            a) Ödünç para verme işleri ile uğraşamaz, 

            b) Bankalar Kanunu'nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamaz, mevduat toplama sonucunu verecek iş ve işlemlerde bulunamaz, 

            c) Ticari, sınai veya zirai faaliyetlerde bulunamaz, 

            d) Risk sermayesi yatırımı ve Tebliğ'de izin verilmiş diğer faaliyetler dışında sermaye piyasası faaliyetinde bulunamaz, 

            e) Altın ve kıymetli madenlere yatırım yapamaz, 

            f) Herhangi bir amaçla vadeli işlem sözleşmesi yapamaz, 

            g) Menkul kıymetleri açığa satamaz ve ödünç menkul kıymet işlemi yapamaz, 

            h) Faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla gayrimenkul edinemez. 

            YATIRIM SINIRLAMALARI
            Madde 17- Ortaklıklar, 

            a) Ortaklık sermayesinde %10 dan fazla pay sahibi olan ortakların, yönetim kurulu üyelerinin ve genel müdürün ayrı ayrı ya da birlikte sermayelerinin %10 undan fazlasına sahip oldukları şirketlere esas sözleşmelerinde hüküm olmadıkça yatırım yapamaz, 

            b) Girişim şirketlerinin ihraç ettiği menkul kıymetler dışında kalan ve ikincil piyasalarda işlem gören menkul kıymetlere portföy değerinin %35 inden fazlasını yatıramaz, 

            c) (b) bendi kapsamında tek bir şirketin ihraç etmiş olduğu menkul kıymetlere portföy değerinin %10 undan fazlasını yatıramaz, 

            d) (b) bendi kapsamındaki tek bir şirketin sermayesi veya oy haklarının %5 inden fazlasına sahip olamaz, 

            e) Diğer risk sermayesi yatırım ortaklıklarına portföy değerinin %10 undan fazlasını yatıramaz. 

            BORÇLANMA LİMİTİ
            Madde 18- Ortaklıklar, bağımsız denetimden geçmiş en son bilançolarında yer alan öz sermaye tutarlarının üç katı kadar kredi kullanabilirler ve sermaye piyasası mevzuatındaki sınırlamalar dahilinde borçlanma senedi ihraç edebilirler. Ancak kullandıkları krediler ihraç edecekleri borçlanma senetleri için sermaye piyasası mevzuatınca hesaplanacak ihraç limitinden düşülür. 

            DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINMASI
            Madde 19- Ortaklıklar, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak ve yönetim kurulunca karar alınmak kaydıyla, faaliyetleri ile ilgili konularda kullanılmak üzere girişim şirketlerinin seçimine ve yatırımların yönetimine ilişkin olarak uzmanlaşmış kişi ve kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilirler. 

            GİRİŞİM ŞİRKETLERİNE YATIRIM
            Madde 20- Ortaklıkların girişim şirketlerine yapacağı risk sermayesi yatırımları taraflar arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde yapılır. Söz konusu sözleşmede girişim şirketinin yönetimi hususu başta olmak üzere ortaklığın ve girişim şirketinin hak ve yükümlülüklerine yer verilmesi zorunludur. 

            Girişim şirketlerinin, sınai, zirai uygulama ve ticari pazar potansiyeli olan araç, gereç, malzeme, hizmet veya yeni ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerinin meydana getirilmesini veya geliştirilmesini amaçlamaları ya da yönetim, teknik veya sermaye desteği ile bu amaçları gerçekleştirebilecek durumda olmaları gereklidir. 
 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
DİĞER HÜKÜMLER
 
            SIR SAKLAMA
            Madde 21- Ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü ve personeli, yasal düzenlemeler ve yasal olarak bilgi edinme yetkisini haiz mercilerce talep edilmesi halleri hariç olmak üzere ortaklıkların yatırım yaptığı veya yapmayı planladığı şirket veya projeler konusunda elde ettikleri gizli bilgileri açıklayamazlar ve kullanamazlar. 

            İLGİLİ MEVUZATA TABİYET
            Madde 22- Ortaklıklar, mali tablo ve raporlar, kar dağıtımı, ilan ve reklamlar gibi hususlarda Kurul düzenlemelerine uyarlar. Bu Tebliğ'de hüküm bulunmayan hallerde Kurul'un halka açık şirketlere ilişkin düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. 

            FONA YATIRILACAK ÜCRET
            Madde 23- Ortaklık hisse senetlerinin Kurul kaydına alınmasından önce Kanun'un 28 inci maddesi uyarınca kayda alma ücreti Kurul hesabına peşin olarak yatırılır. 

            KALDIRILAN HÜKÜMLER
            Madde 24- Bu Tebliğ'in yayımından önce 6/7/1993 tarihli ve 21629 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış Seri: VIII, No: 21 sayılı "Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Geçici Madde 1- Bu Tebliğ uyarınca yeniden değerleme değer artış oranına endekslenmiş tutarlar 1/1/2000 tarihinden itibaren uygulanır. 

            Geçici Madde 2- Bu Tebliğ'in yayımından önce kurulmuş ortaklıklar, Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde esas sözleşmelerini bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak düzeltmek zorundadırlar. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 25- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME
            Madde 26- Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür. 

(EK- 1) 
KURULUŞ VE DÖNÜŞÜMDE ARANACAK BELGELER 

            1. TTK'ya, Kanun'a ve bu Tebliğ'e uygun olarak hazırlanmış esas sözleşme, 
            2. Kurucu ortakları tanıtıcı bilgiler (gerçek veya tüzel kişi), 
            3. Ortakların bilgi ve tecrübesine ilişkin bilgiler (gerçek veya tüzel kişi), 
            4. Ortakların adli sicil kayıtları, 
            5. Ortakların müflis olmadıklarına ilişkin beyanları, 
            6. Tüzel kişi ortakların yöneticilerinin Tebliğ'de sayılan nitelikleri haiz olduklarını tevsik eden belgeler, 
            7. Yabancı ortakların 6224 sayılı Kanun uyarınca alacakları izin belgesi, 
            8. Tüzel kişi ortakların son yıla ilişkin mali tabloları, 
            9. Tüzel kişi ortakların varsa son yıla ilişkin bağımsız denetim raporu, 
            10. Tüzel kişi ortakların esas sözleşmesi, 
            11. Ortakların iştirak ettiği şirketlere ilişkin bilgi (gerçek veya tüzel kişi), 
            12. Ortaklık yöneticilerinin iştirak ettiği şirketlere ilişkin bilgi, 
            13. Dönüşecek şirketin faaliyet raporu, 
            14. Dönüşecek şirketin bağımsız denetim raporu, 
            15. Portföye alınması düşünülen girişim şirketlerine ilişkin bilgiler, 
            16. Ortaklığın portföy işletmeciliği başvurusu, 
            17. Kurul'ca talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler. 

(EK- 2) 
MEVCUT ORTAKLARIN PAYLARINI HALKA ARZ ETMELERİ HALİNDE ARANACAK BELGELER 

            1. Risk sermayesi yatırım ortaklığının mekan, personel, yönetici, organizasyon düzenini ve donanımını açıklayan belgeler, 
            2. Ortaklığın muhasebe kayıt düzenini açıklayan belgeler, 
            3. İmzalanan aracılık sözleşmesinin bir örneği, 
            4. Sözleşme taraflarının imza sirküleri, 
            5. Hisse senetlerini halka arz edecek olan ortakların, ortaklıktan alacakları, o risk sermayesi yatırım ortaklığının ortağı olduklarını ve çıkarılmış sermayedeki paylarının oran ve miktarını gösterir belge, 
            6. Halka arz bir tüzel kişi tarafından yapılıyorsa, o tüzel kişinin yetkili organınca alınacak halka arz kararının noter tasdikli bir örneği, 
            7. Esas sözleşme örneği, 
            8. İzahname, 
            9. Sirküler, 
            10. Hisse senedi örneği, 
            11. Halka arz edilecek hisse senetlerinin üzerinde devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya senet sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar olmadığını, ayrıca hisse senedi üzerinde intifa hakkı olup olmadığını belgeleyen ortaklıktan ve paylarını satacak olan ortaklardan alınmış beyanlar, 
            12. Halka arz edilecek hisse senetleri üzerindeki zilyetliğin herhangi bir rehin veya teminat işlemine dayanmadığına ilişkin ortakların beyanı, 
            13. Halka arz edilecek hisse senetlerinin seri numaraları ve kupür dağılımlarını içerecek şekilde dökümü, 
            14. Hisse senetlerinin satış fiyatının tespitine dayanak oluşturan fiyatlama raporu ve bu fiyatın hesaplanmasında esas alınan varsayımlar, 
            15. Yöneticilerin müflis olmadıklarına ilişkin beyanları, 
            16. Yöneticilerin adli sicil kayıtları, 
            17. Yöneticilerin özgeçmişleri, 
            18. Ortaklığın kuruluş bilançosu ve gelir tablosu, 
            19. Ortaklığın portföy tablosu, 
            20. Ortakların ve yöneticilerin iştirakleri hakkında bilgi, 
            21. Başvuru tarihine kadar yapılan harcamalar ve kullanılan krediler hakkında bilgi, 
            22. Personelin özgeçmişleri ve Tebliğ kapsamında sayılan nitelikleri haiz olduklarını tevsik eden belgeler, 
            23. Bağımsız denetim raporu, 
            24. Tahsisli satış sözkonusu ise buna ilişkin yetkili organ kararı ve alıcılarla yapılan sözleşmelerin örneği, 
            25. Satış bedellerinin yatırılacağı hesap numarasını bildirir yazı, 
            26. Varsa, danışman şirketi, faaliyetlerini, ortaklık yapısını tanıtıcı bilgi ve danışmanlık sözleşmesinin örneği, 
            27. Girişim şirketlerinin ortaklık yapıları, 
            28. Girişim şirketlerinin faaliyetlerine ve yatırım alanlarına ilişkin bilgiler, 
            29. Girişim şirketlerinin yöneticilerine ilişkin bilgiler (özgeçmiş, şirketteki görevi), 
            30. Girişim şirketlerine ilişkin planlanan yatırım dönemi, 
            31. Kurul'ca gerekli görülmesi halinde izahnamedeki bilgileri tevsik eden ortaklığın mali durumu veya faaliyetlerine ilişkin olarak istenebilecek diğer bilgi ve belgeler. 

(EK- 3) 
SERMAYE ARTIRIMI SURETİYLE HALKA ARZDA ARANACAK BELGELER 

            1. EK/2'de sayılan belgelerden; (5), (6), (11) ve (12) numaralı bentlerde sayılanlar dışındaki belgeler, 
            2. Sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararının noter onaylı bir nüshası, 
            3. Kurul'un ilgili düzenlemeleri uyarınca ilan zorunluluğu bulunuyorsa, yönetim kurulu kararlarının ilanlarının yapıldığı gazetelerin birer nüshası, 
            4. Pay bedellerinin yatırılacağı özel hesabı bildirir yazı, 
            5. Kurul'ca istenebilecek diğer bilgi ve belgeler.