Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 08.06.2000 Perşembe Sayı: 24073(Asıl) 
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 
SERİ: VI, NO: 13


            Madde 1- 8/11/1998 tarihli ve 23517 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: VI. No: 11 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 6 ncı Maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (d) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (B) bendinin (c) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) alt bendi eklenmiş ve diğer alt bentler (d) alt bendinden sonra gelmek üzere teselsül ettirilmiştir.

            "d) Başlangıç sermayesini temsil eden hisse senetlerinin en az %25'inin nakit karşılığı çıkarılmış olması."

            "d) (c) bendinde belirtilen sermayenin en az %25'inin nakit karşılığı çıkarılmış olması."

            Madde 2- Aynı Tebliğe 9 uncu Maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A Maddesi eklenmiştir.

            "Ayni Sermaye
            Madde 9/A- Ortaklıklar, kuruluşlarında ve sermaye artırımlarında, TTK hükümleri çerçevesinde ayni sermaye koyabilirler. Ancak, gerek kuruluşta gerekse sermaye artırımı sonrasında, çıkarılmış sermayenin nakden ödenen kısmının 6 ncı Maddenin birinci fıkrasının (A) bendinin (d) alt bendi ve (B) bendinin (d) alt bendinde belirtilen oranın altına düşmemesi zorunludur. Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir. Ortaklıkların esas sözleşmelerinde bu hususa yer verilmesi zorunludur. Ayni sermaye artırımı sırasında Kurul'un Seri: 1, No: 26 Tebliği'nin esas sermaye sistemine tabi ortaklıklar için öngörülen hükümleri uygulanır.

            Kuruluşta ayni sermaye konması durumunda, kurucular mahkemeye başvurarak şirkete konacak ayni sermayenin değerinin tespit edilmesi için bilirkişi atanmasını talep ederler. Bilirkişi raporu yanında ekspertiz raporu da dikkate alınarak bu Madde hükümleri çerçevesinde belirlenecek sermaye rakamını içeren ve kurucularca imzalı esas sözleşme ile Kurul'a başvurulur.

            Ayni sermaye artırımı yapılması durumunda Kurul'a yapılacak esas sözleşme ön izin başvurusu öncesinde bilirkişi ve ekspertiz raporlarının hazırlatılmış olması gerekir.

            Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ayni sermaye olarak ancak üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan bina, arsa, arazi ve buna benzer nitelikteki gayrimenkuller konabilir, bunlar dışında kalan maddi ve gayrimaddi varlıklar ayni sermaye olarak konulamaz.

            Ayni sermaye olarak konulacak gayrimenkullerin değer tespitinde, TTK uyarınca mahkemece yapılan görevlendirme neticesinde hazırlanacak bilirkişi raporuna ek olarak, Kurul tarafından listeye alınmış ve 39 uncu Maddede sayılan nitelikleri haiz bir ekspertiz kuruluşundan ayrıca ekspertiz raporu alınması şarttır. Hazırlanan raporlarda gayrimenkulün değerine ilişkin olarak ulaşılan tutarlardan düşük olanı ayni sermaye olarak esas alınır.

            Sermaye olarak konulacak gayrimenkuller, ortaklığın tüzel kişilik kazanması veya sermaye artırımının tescilinden itibaren en geç 10 gün içerisinde tapu sicilinde ortaklık adına tescil ettirilir."

            Madde 3- Aynı Tebliğin 15 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 15- Ortaklık hisse senetleri nama veya hamiline yazılı olarak ihraç edilebilir. Ancak, ayni sermayeyi temsil eden hisse senetleri ile lider girişimcinin asgari sermaye payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması zorunludur.

            Lider girişimcinin asgari sermaye payını temsil eden hisse senetleri, halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden bir yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Sözkonusu hisse senetleri ancak belirtilen sürenin dolmasından sonra Kurul kaydına alınabilir.

            Ayni sermaye karşılığı çıkarılacak hisse senetlerinin devrinde TTK'nun 404 üncü Maddesi uygulanmaz."

            Madde 4- Aynı Tebliğin 38 inci Maddesine aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

            "h) Ortaklığa ayni sermaye konulması."

            Madde 5- Aynı Tebliğde, (Ek-1) olarak yeralan "Kuruluş veya Dönüşümde Aranacak Belgeler" listesine 19 uncu sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 19/a sırası eklenmiştir.

            "19/a. Ayni sermaye konması sözkonusu ise bilirkişi ve ekspertiz raporları."

            Madde 6- Aynı Tebliğde (Ek-2) olarak yeralan "Mevcut Ortakların Paylarını Halka Arzetmeleri Halinde Aranacak Belgeler" listesine 8 inci sıradan sonra gelmek üzere aşağıdaki 8/a sırası eklenmiştir.

            "8/a. Ayni sermaye konulmuş ise bilirkişi ve ekspertiz raporları ile genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli."

            Madde 7- Aynı Tebliğde (Ek-3) olarak yeralan "Sermaye Artırımı Suretiyle Halka Arzda Aranacak Belgeler" listesinin 2 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "2. Sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararının noter onaylı bir nüshası ile ayni sermaye konması sözkonusu ise buna ilişkin bilirkişi ve ekspertiz raporları."

            Madde 8- Aynı Tebliğin 11 inci Maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

            Madde 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 10- Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür.