Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 19.12.1996 Perşembe Sayı: 22852(Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt:  Sahife:
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:   
   
YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
Seri No:VII/10
            AMAÇ  
            Madde 1- Bu Tebliğ ile gayrimenkul yatırım fonları hariç, yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma belgeleri ile bunların halka arzına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 

            DAYANAK  
            Madde 2- Bu Tebliğ, 3794 sayılı Kanun’la değişik 2499 sayılı Kanun’un 37 ve 38’inci maddelerine dayanılarak düzenlenmiştir. 

            KISALTMALAR  
            Madde 3- Bu Tebliğ’de geçen;  

            Kanun : 3794 sayılı Kanunla Değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,  

            Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu’nu,  

            Fon : Yatırım Fonu’nu, 

            Kurucu : Bankacılar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve kanunlarında engel bulunmayan emekli ve yardım sandıkları ile 506 sayılı Kanun’un geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıkları, 

            Borsa : Sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü borsalar ile kıymetli madenler borsaları ve bunlara aynı mahiyetteki yurt dışı borsaları ve borsa dışı teşkilatlanmış diğer piyasaları, 

            Yönetici : Kurul’dan portföy yöneticiliği faaliyeti yetki belgesi almış kuruluşları, 

            Saklayıcı : İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve/veya Kurul’ca yetkilendirilen diğer kuruluşları, 

            İMKB : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nı, 

            TTSG : Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ni,  

            ifade eder. 

BÖLÜM - I 
GENEL HÜKÜMLER 

            TANIM  
            Madde 4 - Fon,  Kanun  hükümleri uyarınca halktan katılma belgeleri karşılığı toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, aşağıda belirtilen varlıklardan  oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır. 

            i)Özelleştirme kapsamına alımanlar dahil Türkiye’de kurulan ortaklıklara ait hisse senetleri, özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri, 

            ii)Türk parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapabilen, yabancı özel ve kamu sektörü borçlanma senetleri ve hisse senetleri, 

            iii)Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu  madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları, 

             iv) Kurul'ca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları ve forward sözleşmeleri 

            Fonlar, yukarıda sayılan varlıklardan oluşan portföyü işletmek amacı dışında herhangi bir işle uğraşamazlar. 

            FON TÜRLERİ  
            Madde 5- Yatırım fonları, içtüzüklerinde belirtilmek koşuluyla aşağıdaki türlerde kurulabilir. 

            i) Fon portföyünün en az %51’ini devamlı olarak; 

            a) Kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırmış fonlar “TAHVİL VE BONO FONU”, 

            b)Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar “HİSSE SENEDİ FONU”, 

            c)Belirli bir sektörü oluşturan ortaklıkların menkul kıymetlerine yatırmış fonlar “SEKTÖR FONU”, 

             d) Kurul’un Seri : XI, No:1 Tebliği’nin 3'üncü maddesinde tanımlanan iştiraklerce çıkarılmış menkul kıymetlere yatırmış fonlar “İŞTİRAK FONU”, 

            e)Seri:XI, No:10 Tebliği’nin 2’inci maddesinde tanımlanan belli bir topluluğun menkul kıymetlerine yatıran fonlar “GRUP FONU” 

            f)Yabancı özel ve kamu sektörü menkul kıymetlerine yatırmış fonlar “YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU”, 

            g)Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırmış fonlar “ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER FONU”, 

            ii) Portföyünün tamamı; 

            h)Hisse senetleri, borçlanma senetleri, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarından en az ikisinden oluşan ve her birinin değeri fon portföy değerinin %20’sinden az olmayan fonlar “KARMA FON”, 

            I)Vadesine 90 günden az kalmış sermaye piyasası araçlarından oluşan fonlar “LİKİT FON”, 

            j)Portföy sınırlamaları itibariyle yukarıdaki türlerden herhangi birine girmeyen fonlar “DEĞİŞKEN FON”, 

            k)Borsa endekslerindeki oranlara göre endeks kapsamındaki hisse senetlerinden oluşan portföyü işleten fonlar “ENDEKS FON”, 

            olarak adlandırılır. 

            Yukarıdaki sayılanlar dışında da, içtüzüklerde belirtilmek suretiyle, oluşturulacak portföy yönetim stratejilerine uygun fon türleri, Kurul’ca uygun görülmesi koşuluyla belirlenebilir. 

            Fon içtüzüklerinde belirtilmek suretiyle, portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25’ini, devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar A tipi, diğerleri B tipi olarak adlandırılır ve bu tipler fon türleri ile birlikte belirtilir. 

            Katılma belgeleri önceden belirlenmiş kişi veya kuruluşlara tahsis edilmiş fonlar “ÖZEL FON” olarak adlandırılır. 

            KURUCUNUN SORUMLULUĞU 
            Madde 6- Tüzel kişiliği olmayan fonun, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim, temsil ve saklanmasından, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurucu sorumludur. 

            FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ 
            Madde 7- Fon kurucunun belirleyeceği yönetici tarafından portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde yönetilir. 

            FON PORTFÖYÜNÜN SAKLANMASI 
            Madde 8 - Fon portföyündeki varlıklar, saklayıcı nezdinde yapılacak bir sözleşme çerçevesinde saklanır. 

            Fon portföyündeki yabancı menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçları, altın ve diğer kıymetli madenler ile altın ve diğer kıymetli madenlere dayalı sermaye piyasası araçlarının saklanmasına ilişkin usul ve esaslar fon içtüzüğünde belirtilir. 

            FON KURABİLECEKLER 
            Madde 9 - Tebliğ'de belirlenmiş esaslara uyan ve Kurul'ca aranacak nitelikleri taşıyan bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri ve Kanunlarında engel bulunmayan emekli ve yardım sandıkları ile 506 sayılı Kanun'un geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar Kurul'dan izin almak koşuluyla fon kurabilirler. 

            KURUCULARIN NİTELİKLERİ 
            Madde 10 - Fon kurmak isteyen; 

            a) Aracı kurumların Kanun'un 30'uncu maddesi (a) ve (b) bentlerinde tanımlanan sermaye piyasaları faaliyetlerinde bulunmak üzere Kurul'dan izin almış olmaları, 

            b) Aracı kurumların ödenmiş sermayelerinin asgari 125.000.000.000.- (Yüzyirbeş milyar),- TL olması ve bunun en az 100.000.000.000.(Yüzmilyar)- TL’nın devlet tahvili ve hazine bonosu olarak İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nde bloke edilmiş olması, 

            c) Banka ve sigorta şirketlerinin kendi mevzuatlarına göre sahip olmaları gereken asgari ödenmiş sermayeye sahip olmaları, 

            d) Kuruculararın kendi özel mevzuatları ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerinin tamamen veya belirli faaliyet alanları itibariyle sürekli veya son bir yıl içinde 1 ay veya daha fazla süreyle geçici olarak durdurulması kararı verilmemiş olması, 

            e) Kurucuların yetkilileri hakkında, kendi özel mevzuatları ve sermaye piyasası mevzuatına aykırılıktan dolayı mahkumiyet kararının bulunmamış olması, 

            gerekir. 

            FON KURMA LİMİTİ 
            Madde 11- Bankalar, aracı kurumlar ve sigorta şirketlerinin kurabilecekleri fonların, içtüzüklerinde belirtilen fon tutarlarının toplamı, Kurul’a gönderilen bağımsız denetimden geçmiş son mali tabloda yer alan çıkarılmış sermaye veya ödenmiş sermaye ile genel kurulca onaylanan son mali tabloda görülen yedek akçelerin ve yeniden değerleme değer artış fonunun toplamından varsa zararların indirilmesinden sonra kalan tutarın 10 katını, diğer kuruluşlarda genel kurulca onaylanan son mali tabloda yer alan özkaynaklar toplamını aşamaz. 

BÖLÜM II 
FONUN ORGANİZASYONUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

            FON KURULU, DENETÇİLER VE FON HİZMET BİRİMİ 
            Madde 12 - Kurucu, kendi adına fonla ilgili işlemleri yürütmek üzere her bir fon için en az üç kişiden oluşan bir fon kurulu ve en az bir denetçi atar. Fon kurulu üyeliklerine ve denetçiliğine dışardan atama yapılabilir. 

            Fon kurulu üyelerinin ve denetçilerinin yüksek öğrenim görmüş, sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip bulunması ve faaliyet izinlerinden birinin veya birden fazlasının sürekli veya geçici olarak kaldırılmasında yahut borsa üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda sorumluluğu tespit edilmiş bulunan kişilerden olmaması gereklidir. 

            Fonla ilgili işlemlerin düzgün yürütülebilmesini teminen tüm fonlara hizmet vermek üzere bir fon hizmet birimi oluşturulur. Fon hizmet biriminde; 

            a)Her fon için bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen nitelikleri taşıyan ve tam zamanlı olarak görev yapacak olan fon yönetim müdürleri, 

            b)Fon işlemleri için gerekli mekan, teknik donanım ve muhasebe sistemi ile yeterli sayıda personel, 

            bulunması gereklidir. 

            Fon hizmet biriminin yönetici tarafından oluşturulması halinde, bu Tebliğ’in 13’üncü maddesinin son fıkrasında belirtilen kişiler ve donanım bu birim içinde yer alır. 

            PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ HİZMETİNE İLİŞKİN ESASLAR 
            Madde 13 - Fon portföyünün yönetilmesi amacıyla yöneticiden portföy yönetimi hizmeti alınır. Yönetici, fon portföyünü Kanun, Tebliğ ve Fon İçtüzük hükümlerine göre yönetmekle yükümlüdür. Alınacak portföy yönetimi hizmetine ilişkin esaslar bu konuda kurucu ile yönetici arasında yapılacak bir sözleşme çerçevesinde belirlenir. 

            Bu sözleşmede en az aşağıdaki hususlara yer verilmesi zorunludur. 

            a)Yönetici kuruluşun ünvanı ve adresi, 

            b)Fonun ve kurucunun ünvanı ve adresi, 

            c)Sözleşmenin süresi, 

            d)Portföy yönetimi hizmetinin kapsamı ve hizmetin sunulmasına yönelik ilkeler, 

            e)Yöneticinin alacağı ücretin tutarı ve ödeme koşulları, 

            f)Portföy yönetimi hizmeti sunmakla mükellef şahıslar ve görev tanımları ile bunların değişmesi durumunda uyulacak kurallar, 

            g)Portföy yönetimine ilişkin varsa fonun menkul kıymet türleri ve risk tercihleri, 

            h)Fon portföyüne alım ve satımlarda, fon kurulunun teyidinin aranıp aranmayacağı ve yapılan işlemler hakkında fon kurulunun bilgilendirilmesine ilişkin esaslar, 

            ı)Fon portföyü ile ilgili nakit hareketlerine ilişkin esaslar, 

            j)Muhasebe hizmetlerine ilişkin esaslar, 

            k)Sözleşmenin fesih şartları. 

            Sözleşmenin bir örneğinin, yapıldığı tarihten itibaren 6 işgünü içinde Kurul’a gönderilmesi zorunludur. 

            Yönetici nezdinde, fonun içtüzük hükümleri ve fon yönetim stratejisi doğrultusunda sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla fon yönetiminde görev alacak, fonun yatırım yapabileceği varlıklar konusunda yeterli bilgi ve sermaye piyasası alanında en az beş yıllık tecrübeye sahip yeterli sayıda uzman personelin bulunması, fon yönetim işlemlerinin gerektirdiği ve fonun yatırım ve yönetim amacına uygun mekan ve teknik donanımın kurulmuş olması gerekir. 

            SAKLAMA HİZMETİNE İL,İŞKİN ESASLAR 
            Madde 14- Fon portföyündeki varlıkların saklanmasına ilişkin sözleşmelerin esasları İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından belirlenir. Fon portföyündeki varlıkların Kurul’ca belirlenmiş bir kuruluşta saklanması halinde buna ilişkin sözleşme esaslarını kurul belirler. 

            Sözleşmenin bir örneğinin, yapıldığı tarihten itibaren 6 işgünü içinde Kurul’a gönderilmesi zorunludur. 

BÖLÜM III 
FONUN KURULUŞUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

            FONUNUN KURULUŞU 
            Madde 15 -  Kurucu, fon kurmak için hazırlayacağı fon içtüzüğü taslağı ve Tebliğ’in 16’ıncı maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerle Kurul'a başvurarak izni alır.  

            Banka ve sigorta şirketlerinin fon kurmak veya fon tutarını artırmak üzere Kurul'a başvurmaları halinde Kanun'un 38'inci maddesi gereğince T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın görüşü alınır. 

            506 sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesi uyarınca kurulmuş olan vakıfların fon kurmak veya fon tutarını artırmak üzere Kurul’a başvurmaları halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınır. 

            FON KURULUŞU İÇİN GEREKLİ BELGELER 
            Madde 16- Fon kuruluşunda aranacak bilgi ve belgeler aşağıdadır. 

            a)Yatırım fonu kuruluşuna dair kurucunun yetkili organ kararının noter tarafından onaylanmış örneği. 

            Yetkili organ kararında bulunacak asgari unsurlar şunlardır; 

            i)Fonun adı, 

            ii)Fonun tutarı, 

            iii)Tahsis edilecek avans tutarı, 

            iv)Fon kurulu üyeleri ve denetçisi, 

            v)Yönetici, 

            b)Kurucunun; 

            i)Başvuru tarihi itibariyle ortaklık yapısı, 

            ii)Genel kurulca onaylı son tarihli mali tabloları ve genel kurul toplantı tutanağı, 

            iii)Bağımsız denetimden geçmiş son mali tabloları, 

            iv)Faaliyet raporu, 

            c)Kurucu yetkilileri, fon kurulu üyeleri ve denetçilerin imza sirküleri, 

            d)Kurucunun yetkilileri hakkında adli sicilden alınacak belgeler, 

            e)Fon kurulu üyelerinin ve fon denetçisinin sermaye piyasası faaliyet izinlerinin birinin veya birden fazlasının sürekli geçici olarak kaldırılmasında yahut borsa üyeliğinden çıkarılmış kuruluşlarda sorumluluğu tespit edilmiş kişilerden olmadıklarına dair noter tarafından onaylanmış beyanları ve özgeçmişleri, 

            f)Kurul’ca istenebilecek diğer bilgi ve belgeler. 

            FON İÇTÜZÜĞÜ 
            Madde 17 - Fon içtüzüğünde en az aşağıdaki hususların bulunması zorunludur. 

            a) Fonun adı, türü ve tipi, 

            b) Kurucunun ünvanı ve adresleri, 

            c) Saklayıcı kuruluşun ünvanı ve adresleri, 

            d) Fon tutarı, pay sayısı ve fon süresi, 

            e) Avansın kurucu tarafından tahsis edilmesi ve geri alınması esasları ile avansa yürütülecek faizin hesaplama yöntemi, 

            f) Fon türü ve tipi çerçevesinde yatırım yapılacak varlıklar ve portföy yönetim ilkeleri, 

            g)Katılma belgelerinin satışına ve geri satın alınışına ilişkin usul ve esaslar, 

            h)Portföyün yönetimine ve saklanmasına ilişkin esaslar, 

            ı)Portföyün değerlendirmesine ilişkin esaslar, 

            j)Fon varlıklarından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar, 

            k) Fon gelir gider farkının katılma belgesi sahiplerine aktarılmasına ilişkin esaslar, 

            l) Fon'a katılma ve fondan ayrılma şartları, 

            m) Fonun tasfiye şekli. 

            Özel Fonların içtüzük esasları Kurul’ca belirlenir. 

            FON İÇTÜZÜĞÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ 
            Madde 18 - Fon içtüzüğü, katılma belgesi sahipleri ile kurucu, saklayıcı ve yönetici arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre saklanmasını ve vekalet akdi hükümlerine göre yönetimini konu alan genel işlem şartlarını içeren iltihaki bir sözleşmedir. 

            FON İÇTÜZÜĞÜNÜN TESCİLİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ 
            Madde 19 - Kurul tarafından uygun görülen fon içtüzüğü, notere onaylatılmasını müteakip Kurul’ca verilen izin belgesi tarihinden itibaren 6 işgünü içinde kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG’de ilan olunur. 

            Kurucunun haklı nedenlere dayanarak içtüzük değişikliği için Kurul'a başvurusu üzerine Kurul'ca yapılan incelemeler sonucunda, açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmayarak yatırımcının yanıltılmasına yol açacağı sonucuna varılırsa, gerekçe gösterilerek içtüzük değişikliğine izin verilmez. 

            İçtüzük değişikliğinde tescile mesnet belgenin verilmesinden itibaren 6 işgünü içinde içtüzük değişikliği, ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan olunur. Yatırımcıların yatırım yapma kararını etkileyebilecek ve önceden bilgi sahibi olunmasının gerekli olduğu içtüzük değişiklikleri, ayrıca Türkiye çapında yayım yapan günlük en az iki gazetenin Türkiye baskısında ilan ettirilir ve yeni hususların yürürlüğe giriş tarihi 10 iş gününden az olmamak üzere ilanlarda belirtilir. Türkiye çapındaki gazete ilanları hükmü Özel Fonlar için uygulanmaz. 

            Değişikliklerin yayınlandığı gazetelerin yayımı izleyen 6 işgünü içinde Kurul'a gönderilmesi zorunludur. 

            ASGARİ FON TUTARI 
            Madde 20 - Fonların kuruluşta asgari fon tutarı 100.000.000.000.- (Yüzmilyar) TL.'den az olamaz. Bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerleme katsayısı oranı dikkate alınarak belirlenir. 

            AVANS 
            Madde 21 - Kurucu, bu Tebliğ’in 20’nci maddesinde belirtilen tutardan az olmamak koşuluyla içtüzükte öngörülen fon tutarının %20’si kadar avans tahsis eder. Sözkonusu avans ile fon portföyü oluşturulur ve katılma belgeleri kayda alınmaları prosedürüne uygun bir şekilde içtüzükte belirtilen pay sayısına kadar halka arz yoluyla satılır.  

            Özel fonlarda, fon başlangıç tutarının tamamının avans olarak tahsisi zorunludur. 

             Avans ve içtüzük hükümlerine göre hesaplanacak avans faizi, katılma belgelerinin satış hasılatından, içtüzük hükümlerine göre kurucuya iade edilir. 

BÖLÜM  IV 
KATILMA BELGELERİNİN KURUL KAYDINA ALINMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

            KURULUŞTA KAYDA ALMANIN ÖN ŞARTLARI 
            Madde 22 - Katılma belgelerinin halka arzedilmesi veya belirli kişi ve kuruluşlara tahsisli satılması zorunludur. 

            Katılma belgelerinin ihracı ve kayda alınması için Kurul'a yapılacak kayıt başvurusundan önce, 

            a) Fon içtüzüğünün kurucunun merkezinin bulunduğu yerin Ticaret Siciline tescil ve TTSG'de ilan edilmiş olması, 

            b) Fon kurulu üyeleri ve denetçisinin atanmış ve fon biriminin oluşturulmuş olması, 

            c) Fon'a kurucunun avans tahsis etmiş olması ve bu avansla fon portföyün oluşturulmuş bulunması, 

            şarttır. 

            Kurucu, fon içtüzüğünün tescilinden itibaren en geç üç ay içinde yukarıdaki koşulları sağlayarak katılma belgelerinin kayda alınması için Kurul’a başvurur. Bu süre içinde Kurul’a başvuru yapılmaması durumunda, fon içtüzüğü Kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilişkin belgeler 6 işgünü içinde Kurul’a gönderilir. 

            KATILMA BELGELERİNİN KAYDA ALINMASI BAŞVURUSU 
            Madde 23 - Kurucu, fonun katılma belgelerinin kayda alınması için bir dilekçe ekinde aşağıdaki belgelerle Kurul'a başvurur. 

            a) Kuruluşta tescil ve ilan edilen Fon İçtüzüğünün metni ve ilanın yapıldığı TTSG, 

            b)  Fon Portföy Değeri Tablosu, 

            c)  Fon Toplam Değeri tablosu, 

            d)Portföy Yönetim Sözleşmesi 

            e)Kurucu dışındaki kuruluşlarca yatırım fonu katılma belgelerinin alım-satımı yapılacaksa aracılık sözleşmesi, 

            f)Saklama sözleşmesi, 

            g)Yönetici dışında bir aracı kuruluş ile menkul kıymetlerin alım-satımı yapılacaksa yönetici ile bu kuruluş arasında imzalanmış aracılık sözleşmesi, 

            h)Kurucunun sermayesinin %10’undan fazlasına sahip hissedarların iştirak ettikleri ortaklıkların ve iştirak oranlarının dökümü, 

            ı)Kurucunun yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının isimleri ile bunların iştirak ettikleri ortaklıkların ve iştirak oranlarının dökümü, 

            j)Kurul’dan temin edilecek asgari standartları haiz izahname ve sirküler, 

            k)Fon organizasyon şeması ve fonda görev alanların görev tanımları, 

            l)Fon müdürü için bu Tebliğ’in 16’ncı maddesinin ( c ) ve (e) bentlerinde belirtilen bilgi ve belgeler, 

            m)Kurul’ca istenecek diğer bilgi ve belgeler. 

            FON TUTARININ ARTIRILMASINDA KAYDA ALINMANIN ÖN ŞARTLARI 
            Madde 24 - Fon tutarının artırılmak istenmesi halinde kurucu fon tutarının ve pay sayısının arttırılması amacıyla içtüzük değişikliği için Kurul'a başvurur. Fon içtüzüklerinin ilgili maddesinde ihraç edilecek yeni katılma belgesi sayısı ile birlikte yeni fon tutarı belirtilir. 

            Yeni katılma belgelerinin ihracı ve kayda alınması için Kurul'a yapılacak başvurudan önce; fon içtüzük değişikliğinin Tebliğin 19'uncu maddesindeki esaslar çerçevesinde ilanı şarttır. 

            Özel fonların fon başlangıç tutarını artırılması halinde yeni katılma belgeleri ancak içtüzükte başlangıçta belirlenmiş kişi ve kuruluşlara satılabilir. Bu fonlar kuruluşundan itibaren 5 yıl geçmeden katılma belgelerini başlangıçta belirlenen kişi ya da kuruluşlar dışında kalanlara satmak üzere içtüzük değişikliği talebiyle Kurul’a başvuramazlar. Fon tutar artırımına ilişkin uygulama esasları Kurul’ca belirlenir. 

            TUTAR ARTIRIMI İÇTÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİNDE İSTENECEK BELGELER 
            Madde 25- Kurucu içtüzük değişikliği talebiyle aşağıdaki belgelerle Kurul’a başvurur. 

            a)Tutar artırımına ilişkin noter onaylı kurucu yetkili organ kararı, 

            b)İçtüzük değişiklik önerisi, 

            c)Fon tutar artırımına ilişkin ayrıntılı gerekçe, 

            d)Kurucunun; 

            i)Son durum itibariyle ortaklık yapısı, 

            ii)Genel kurul onaylı son mali tablolar ve bunlara ilişkin bağımsız denetçi raporları, 

            iii)Faaliyet raporu, 

            iv)İmza sirküleri, 

            e)Fon portföy değeri tablosu, 

            f)Fon toplam değeri tablosu, 

            g)Son üç aylık katılma belgesi tedavül oranları, 

            h)Kurul’ca istenecek diğer bilgi ve belgeler, 

            FON TUTARININ ARTIRILMASINDA KAYDA ALINMADA İSTENECEK BELGELER 
            Madde 26- Kurucu, fon tutarının artırılması halinde tutar artırımına ilişkin içtüzük değişikliğinin tescilini takip eden en geç 3 ay içinde, halka satılacak yeni katılma belgelerinin kayda alınması için aşağıda belirtilen belgelerle Kurul’a başvurur. Bu süre içinde kayda alınma talebiyle Kurul’a başvurulmadığı takdirde artırımına ilişkin içtüzük değişikliği Kurucu tarafından ticaret sicilinden terkin ettirilir. Buna ilişkin belgeler 6 işgünü içinde Kurul’a gönderilir. 

            Kurul kaydına alınma aşamasında içtüzük değişikliğinin tescil ve ilanına ilişkin TTSG ile son durum itibariyle içtüzüğüm tam metni, izahname, sirküler ve Kurul’ca istenecek diğer bilgi ve belgeler ile Kurul’a başvurulur. 

            BAŞVURU NOKSANLIKLARI 
            Madde 27 - Kurul'a yapılan başvurulara eklenecek belgelerin noksansız olarak tevdii gerekir. Kurul tarafından belirlenecek bir sürede noksanlıkların tamamlanmaması halinde, başvuru Kanun gereği düşer. Başvurular en çok 30 gün içinde sonuçlandırılır, eksikliklerin tamamlanması için verilen süreler, 30 günlük sürenin hesabında dikkate alınmaz. 

            KAYDA ALINMA 
            Madde 28 - Kurul, yapılan başvuruları, izahname ve sirkülerin, fon ve katılma belgeleriyle ilgili mevzuatın öngördüğü ve gerekli görülen bilgileri içerip içermediğini dikkate alarak kamunun aydınlatılması esasları çerçevesinde inceler ve katılma belgelerini kayda alır. 

            İncelemeler sonucunda açıklamaların yeterli olmadığı ve gerçeği dürüst biçimde yansıtmayarak yatırımcının yanıltılmasına yol açacağı sonucuna varılırsa, gerekçe gösterilerek, başvuru konusu katılma belgelerinin Kurul kaydına alınmasından imtina edilebilir. 

            Kurul kaydına alınma, katılma belgelerinin ve ilgili fonların, Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez ve reklam amacıyla kullanılamaz. 

            Kanun'un 6'ncı maddesinde belirtilen ilgili  izahname ve sirküler ile yapılan tüm ilan açıklamalarda, Kurul kaydına alınmanın Kurul veya kamunun tekeffülü olarak yorumlanmasına yol açacak açık veya dolaylı bir ifade kullanılamaz. 

            Kurul, Kanun'un 22/b maddesi uyarınca, katılma belgelerinin satışına müdahale ederek satış işlemlerini geçici olarak durdurabilir. 

            İZAHNAME VE SİRKÜLER DÜZENLEME ESASLARI 
            Madde 29 - İzahname ve sirkülerin fon ve ihraca ilişkin olarak mevzuatın öngördüğü ve gerekli görülen bilgileri açıklıkla ortaya koyacak ayrıntıda düzenlenmesi, yetkililerce imzalanması, Kurul tarafından belirlenen standartlara uygun olması, kayda alınma başvurusu sırasında Kurul'ca istenecek ek bilgileri içermesi, bilgi ve açıklamaların gerektiğinde belgeye dayandırılması zorunludur. 

            Özel fonlara ilişkin izahname düzenleme esasları Kurul’ca belirlenir. 

            İZAHNAMENİN TESCİLİ 
            Madde  30 -  Kurul'ca onaylanmış izahname, kayıt belgesi tarihinden itibaren 15 gün içinde kurucunun merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve TTSG'de ilan ettirilir.  Tasarruf sahiplerine yayımlanacak sirkülerde izahnamenin tescil tarihi belirtilir. 

            Özel fonlarda TTSG’nde ilan edilen izahname ayrıca içtüzükte belirlenen kişi ve kuruluşlara iadeli taahütlü olarak posta yoluyla 6 işgünü içinde gönderilir. 

            SİRKÜLERİN İLANI VE KATILMA BELGELERİNİN SATIŞI 
            Madde 31 - İzahnamenin tescilini takibeden 10 işgünü içinde sirküler Türkiye  çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir. Katılma belgeleri, sirkülerin ilanını takiben, bu sirkülerdeki esaslar çerçevesinde ve belirtilen tarihten başlayarak, ilan edilen yer veya yerlerde bu Tebliğ'in 36'ıncı maddesi ikinci fıkrasına göre hesaplanan fiyattan tasarruf sahiplerine sunulur. 

            Özel fonlarda izahnamenin tescil ve TTSG’nde ilanını takip eden 10 işgünü içinde, katılma belgeleri, başlangıçta belirlenen kişi ve kuruluşlara satılır ve satış sonuçları 6 işgünü içinde Kurul’a bildirilir. 

            Fon tutarı artırılmak suretiyle çıkarılacak yeni tertip katılma belgelerinin değeri çıkarma günündeki fon toplam değerinin dolaşımdaki katılma belgelerinin temsil ettikleri tüm payların sayısına bölünerek hesaplanır. 

            Kurucunun fona tahsis ettiği avans tutarını aşan kısmın karşılığında toplanan paralar ile fon tutarının arttırılmasında toplanan paraların en geç üç gün içinde belirlenen varlıklara içtüzük hükümlerine göre yatırılması zorunludur. 

            ARTIRIM GIDERLERI 
            Madde 32- Tutar artırımında yapılan artırım giderlerinin, yeni katılma belgelerinin temsil ettiği pay sayısına bölünmesiyle bulunan tutar, yeni katılma belgelerinin halka arz tarihinden itibaren her satışta birim pay değeri üzerine ilave edilerek tahsil edilir. 

            Artırım nedeniyle yapılan giderler kurucu tarafından ödenir. Bu giderler satış anında tahsil edilerek her işlem günü akşamı kurucunun fondan alacakları hesabına aktarılır. Bu şekilde artırım giderleri en çok 30 gün içinde tahsil edilmek zorundadır. Bu süre içine zamanında tahsil edilemeyen artırım giderlerinden kurucu feragat etmiş sayılır. 

            İZAHNAME VE SİRKÜLERLE HALKA AÇIKLANAN KONULARDAKİ DEĞİŞİKLİKLER 
            Madde 33 - İzahname ve sirkülerle halka açıklanan konularda satışa başlanmadan veya satış tarihinden itibaren ortaya çıkan değişikliklerin ve yeni hususların, kurucusu tarafından bunların meydana geldiği tarihte Kurul'a bildirilmesi zorunludur. 

            Değişiklikler ve yeni hususlar, Kurul'un onayı alınmadan izahname ve sirkülerde değişiklik yapılarak halka açıklanamaz ve uygulamaya konulamaz. Kurul'dan onay alındıktan sonra izahnamedeki değişikliklerin ticaret siciline tescil ettirilmesi ve ilanı, sirkülerdeki  değişikliklerin ise,  bu sirkülerin ilan edildiği gazetelerde yayımlanması zorunludur. Özel fonlarda izahnamede belirtilen hususlarda yapılacak değişiklikler, katılma belgesi sahiplerine 6 iş günü içinde iadeli taahhütlü olarak postaya bildirilir. 

            HALKA ARZA İLİŞİN  İLAN VE REKLAMLAR 
            Madde 34 - Katılma belgelerinin halka arzı dolayısıyla, bu belgeleri ve fonu tanıtmak amacıyla, yapılacak ilan ve reklam metinleri, yayım tarihinden en az 2 işgünü önce Kurul'a sunulur. İlan, reklam ve her türlü açıklamalarda izahname ve sirkülerde yer alan bilgilere aykırı düşecek herhangi bir bilgiye yer verilemez.  

            Kurul, gerek gördüğünde metinlerde değişiklik yapılmasını ilgililerden isteyebilir. Kurul'ca istenen değişiklikler yapılmadan metinler yayınlanamaz. 

            Sözkonusu metinlerde, halka arza ilişkin izahnamenin temin edileceği yerler ile tasarruf sahipleri için yayımlanacak sirkülerin ilan edildiği gazeteler ve tarihleri belirtilir. 

            Sirküler yayımlanmadan önce Kurul’ca onaylanmış izahname bilgileri çerçevesinde , Kurul kaydına alınma tarihinden itibaren mali nitelikli bilgiler içermeyen ilan ve reklamlara başlanabilir. Mali nitelikli bilgileri içeren ilan ve reklamlar en erken sirkülerin ilan tarihinde, sirkülerin yayımlandığı gazetelerde yayınlanmak kaydıyla başlayabilir. Bu uygulamada ilan ve reklamlar sirkülerden daha büyük ebatta yayımlanamaz. Devam eden günlerde sirkülerin yayımlandığı gazeteler ve yayın tarihleri bildirilmek suretiyle istenilen yazılı ve görsel yayın araçlarıyla ilan ve reklama devam edilebilir. Ancak yazılı yayın araçlarıyla yapılan reklamlarda ilk ilan ve reklamın ebadı aşılamaz. 

            Özel fonlar, halka arza ilişkin ilan ve reklam veremezler. 

BÖLÜM V 
KATILMA BELGELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 

            KATILMA BELGESİ 
            Madde 35 - Katılma belgesi, belge sahibinin, kurucuya karşı sahip olduğu hakları taşıyan ve fona kaç pay ile katıldığını gösteren kıymetli evrak niteliğinde bir senet olup, kaydi değer olarak tutulur. İçtüzüğünde kurucu dışındaki aracı kuruluşlarca serbestçe alım satımı öngörülen A tipi yatırım fonların katılma belgeleri menkul kıymet sayılır. 

            KATILMA BELGELERİNİN FİYATLARI VE PAY DEĞERİ 
            Madde 36 - Katılma belgesi, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla satılabilir. 

            Katılma belgelerinin itibari değeri yoktur. Fon pay değeri, fon toplam değerinin tedavüldeki katılma belgelerinin kapsadığı pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. 

            Fon içtüzüğünde belirlenen esaslara göre her işgünü sonu itibariyle hesaplanan pay değeri, müteakip işgünü katılma belgelerinin alım-satım yerlerinde açıkça görülebilecek şekilde asılan ilanlarla duyurulur. 

            KATILMA BELGELERİNİN ALIMI-SATIMI 
            Madde 37 - Katılma belgesi sahipleri, belgelerini fon içtüzüklerinde belirlenen esaslara göre fona iade etmek suretiyle paraya çevirebilirler. Ayrıca içtüzüğünde hüküm bulunmak şartı ile kurucusunun talebi ve borsanın uygun görmesi üzerine menkul kıymet niteliği verilen fonların katılma belgeleri borsada işlem görebilir. 

            Özel fon katılma belgeleri borsada işlem göremezler, bu katılma belgelerinden fona geri dönenler ancak başlangıçta içtüzükte belirlenen kişi ve kuruluşlara satılabilir. 

            İçtüzüklerinde hüküm bulunmak ve kuralları belirlenmik olmak koşuluyla, likit fonlar dışında kalan fonlarda, katılma belgelerinin tasarruf sahipleri tarafından fona geri satımında elde tutma süresine göre komisyon uygulanabilir. Elde edilecek komisyon tutarı fona gelir olarak kaydedilir. 

            KATILMA BELGESİ KARŞILIĞI ÇEK HESABI 
            Madde 38 - Fon içtüzüklerinde hüküm bulunmak kaydıyle, kurucular tarafından, bir banka nezdinde, katılma belgesi sahipleri adına katılma belgeleri karşılığında ödeme yapılmak üzere açtırılacak hesaplar üzerine, çek keşide etme olanağı sağlanabilir. 

            Fon kurucusunun bir banka olması halinde, kurucu banka ile katılma belgesi sahipleri arasında yapılacak bir sözleşmede, hesabın hangi fonun katılma belgeleri karşılığında işleyeceği belirtilir ve bankaya keşide edilen çekler için katılma belgelerinin nakde çevrilerek ilgili hesaba mevduat aktarma yetkisi verilir. 

            Fon kurucusunun banka dışında bir kuruluş olması halinde kurucunun bir sözleşmeyle belirleyeceği banka ile katılma belgesi sahipleri arasında, bu madde hükümleri çerçevesinde bir sözleşme yapılabilir. Yapılacak sözleşme içindeki koşullar uyarınca, katılma belgesi sahiplerine, belirlenmiş banka nezdinde fon katılma belgeleri karşılık gösterilerek çek keşide etme imkanı sağlanabilir. 

            KATILMA BELGESİ ALIM SATIMINA ARACILIK 
            Madde 39 - Borsa'da işlem görmeyen katılma belgelerinin, aracılık amacıyla borsa dışında alım satımı fon içtüzüklerinde hüküm bulunması kaydıyla mümkündür. Bu durumda içtüzükte kurucu dışında alım satıma aracılık edecek aracı kuruluşların belirtilmesi zorunludur.  

            Kurucu tarafından katılma belgelerinin fon adına alım satımı esastır. Kurucu borsada işlem gören katılma belgelerini ve özel fon katılma belgelerini kendi adına alıp  satamaz. Diğer katılma belgelerinin ise günlük olarak geri dönen miktarının azami % 10'u kurucu tarafından fon portföyüne alınabilir. Bu şekilde alınabilecek katılma belgelerinin toplamı, fonun toplam pay sayısının %10’unu aşamaz. 

            Aracılık amacıyla katılma belgelerinin borsa dışında alım satımı için, kurucu ile alım satımı gerçekleştirecek kuruluşlar arasında alım-satıma aracılık sözleşmesi yapılması zorunludur. 

            Alım-satıma aracılık sözleşmesinde asgari şu hususların bulunması gerekir: 

            a) Sözleşmenin tarafları ile katılma belgeleri sözleşmeye konu olan fonun adı, 

            b) Sözleşmenin süresi, 

            c) Katılma belgelerinin alım-satımına aracılık edecek kuruluşlara ödenecek ücret ve ödeme biçimi, 

            d) Katılma belgelerinin alım-satım esasları, 

            e) Günlük alım-satım sonuçlarının fona bildirilme esasları, 

            f) Kurul tarafından gerekli görülecek diğer hususlar. 

BÖLÜM  VI 
YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 

            FONUN MAL VARLIĞINA İLiŞKiN İLKELER 
            Madde 40 - Yatırım fonunun mal varlığı, kurucunun Kanun’dan, Tebliğ’den ve fon içtüzüğünden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sorumluluğunu karşılaması dışında hiçbir amaçla kullanılamaz. Fon mal varlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez. 

            FON PORTFÖY YÖNETiMiNE İLiŞKiN İLKELER 
            Madde 41- Yatırım fonlarının yönetiminde aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur. 

            a) Yönetici, yönettiği her fonun çıkarını ayrı ayrı gözetmek zorundadır. Yönetimindeki yatırım fonları veya diğer müşterileri arasında müşterilerden biri veya yatırım fonlarından biri lehine diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunamaz. 

            Yönetici fon portföyü ile ilgili alım satım kararlarında objektif bilgi ve belgelere dayanmak ve sözleşme ile belirlenen yatırım ilkelerine uymak zorundadır. Bu bilgi ve belgelerin, alım satım kararlarına mesnet teşkil eden araştırma ve raporların en az 5 yıl süreyle yönetici nezdinde saklanması zorunludur. 

            b) Fon portföyüne hiçbir şekilde rayiç değerinin üzerinde varlık satın alınamaz ve portföyden bu değerin altında varlık satılamaz. Rayiç bedel borsada işlem gören varlıklar için bdrsa fiyatı, borsada işlem görmeyen varlıklar için ise işlem gününde fon lehine alımda en düşük satışta en yüksek fiyattır. 

            c)Borsada işlem gören varlıkların alım satımlarının borsa kanalıyla yapılması zorunludur. Fon adına katılma belgelerinin alım satımı nedeniyle, İMKB Tahvil ve Bono piyasasından aynı gün valörü ile aynı gün valörlü işlem saatleri dışında fon portföyüne alım veya fon portföyünden satım zorunluluğu bulunuyorsa, İMKB’ce belirlenen işlem kurallarına uyulması şarttır. 

            Yönetici, fon portföyüne hisse senedi alım satım işlemlerinde, işlemi gerçekleştiren aracı kuruluşun, fonu temsil eden müşteri numarasıyla İMKB’da işlem yapmasını temin etmek zorundadır. 

            d)Yönetici fon adına yaptığı alım satım işlemlerinden dolayı herhangibir ihraçcı veya aracı kuruluştan kendi lehine bir menfaat sağlıyorsa, bu durumu kurucuya açıklamak zorundadır. 

            e)Yönetici, herhangi bir şekilde kendisine ve üçüncü kişileri çıkar sağlamak amacıyla fon portföyünde bulunan varlıkların alım satımını yapamaz. Fon adına vereceği emirlerde gerekli özen ve basireti göstermek zorundadır. Fon adına yapılacak alım satımlarda sözleşme ile belirlenecek genel fon stratejilerine ve kurucunun genel kararlarına uyulur. 

            f)Fon portföyünün önceden saptanmış belirli bir getiri sağlayacağına dair yazılı veya sözlü bir garanti verilemez. 

            g)Kurucu, fon kurulu üyeleri, yönetici ve fonların yönetimi ile ilgili olarak meslekleri nedeniyle veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanlar, bu bilgileri kendileri veya üçüncü bir tarafın menfaati doğrultusunda kullanamazlar. 

            FON PORTFÖYÜNE İLİŞKİN SINIRLAMALAR 
            Madde 42- Yatırım fonlarının yönetiminde aşağıdaki portföy sınırlamalarına uyulması şarttır. 

            a)Yatırım fonlarının portföy değerlerinin %10’undan fazlası bir ortaklığın menkul kıymetlerine yatırılamaz. 

            b)Yatırım fonu tek başına hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının %9’undan fazlasına, bir yöneticinin yönetimindeki bir kurucuya ait yatırım fonları ise toplu olarak, hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının %20’sinden fazlasına sahip olamazlar. 

            c) Fon portföyüne borsaya kote edilmiş varlıkların alınması esastır. Ancak, kurucunun ve yöneticinin borsa dışında halka arzına aracılık ettiği menkul kıymetlerin, borsaya kote edilmesi şartıyla, ihraç miktarının azami %10’u ve fon portföyünün azami %5’i oranında yatırım yapılabilir. 

            T.C. Merkez Bankası tarafından düzenlenen ihalelerden ve T:C: Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan halka arzlardan ihale veya ihraç fiyatlarıyla fon portföyüne menkul kıymet alınabilir. Bu duruma konu menkul kıymetlerin İMKB’ye kote ettirilmeleriyle birlilkte alış fiyatları tescil ettirilir. Bu menkul kıymetler (a) bendinde yer alan sınırlama kapsamında değerlendirilmez. 

            d) Fon portföyüne kurucunun ve yöneticinin hisse senedi, tahvil ve diğer borçlanma senetleri satın alınamaz. 

            e) Kurucunun ve yöneticinin, 

            i) Sermayesinin %10’undan fazlasına sahip olan kamu kuruluşları dışında kalan hissedarlarının, 

            ii) Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, 

            iii) Genel müdür ve genel müdür yardımcılarının, 

            ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin %20’sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıkların menkul kıymetlerinin toplamı, fon portföyünün %20’sini aşamaz. Ancak iştirak fonları hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

            f) Kurucunun ve yöneticinin doğrudan ve dolaylı iştiraklerince çıkarılmış menkul kıymetlerinin toplamı, fon portföyünün %20’sini geçemez. Ancak iştirak fonları hakkında bu hüküm uygulanmaz.  

            g) Kurucunun, yöneticinin ve bunların doğrudan ve dolaylı iştiraklerinin fonlarının katılma belgeleri ile ortağı oldukları yatırım ortaklıklarının hisse senetleri hariç olmak ve içtüzüklerinde belirtilmek koşuluyla, farklı türlerdeki diğer fonların katılma belgeleri ve yatırım ortaklıklarının hisse senetleri fon portföyünün %10’una kadar portföye alınabilir. Portföye alınan katılma belgelerinin toplam tutarı, bu belgeleri çıkaran fonun toplam pay sayısının %20’sini aşamaz. 

            h)  Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri ve rüçhan haklarının kullanılması nedeniyle, fon içtüzüklerinde ve bu Tebliğ’de belirtilen asgari sınırların altına inmesi veya azami sınırların üzerine çıkması halinde oranın en geç 30 gün içinde içtüzükte ve Tebliğ’de belirtilen sınırlara getirilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde elden çıkartmanın imkansız olması veya büyük zarar doğuracağının belirlenmesi halinde süre Kurul tarafından uzatılabilir. Bu süre sonunda Kurul’a başvurmayan veya süre verilmesi Kurul’ca uygun görülmeyen fonların türleri Kurul’ca resen değiştirilir ve ilan ettirilmesi sağlanır. 

            ı) Fon, açığa satış ve kredilili menkul kıymet işlemi yapamaz. 

            j) Yatırım fonu portföyündeki menkul kıymetler hiç bir şekilde ödünç verme işlemine konu edilemez. 

            k) Özel fonlar için bu maddenin (d) , (e), ve (f) bentleri uygulanmaz. 

            FONLARIN YAPABiLECEKLERi DiĞER İŞLEMLER 
            Madde 43- Fonlar aşağıdaki işlemleri yapabilirler. 

            a) Fon portföyünün riskten korunması amacıyla portföye, opsiyonlar dahil edilebilir.Bu işlemler için prim olarak ödenen ücret toplamı fon protföy değerinin %5'inden fazla olamaz. 

            b) Yabancı menkul kıymetler fonları, protföylerini kur risklerine karşı korumak amacıyla, protföydeki yabancı döviz Fon portföyünün riskten korunması amacıyla portföye, döviz, altın ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş future, opsiyon ve forward kontratları dahil edilebilir. Bu işlemler için prim olarak ödenen ücret toplamı fon portföy değerinin %5’inden fazla olamaz. 

            c) Sadece A tipi fonlar, katılma belgeleri geri dünüşlerinde oluşan nakit ihtiyacının karşılamak amacıyla, portföylerinde yer alan repo işlemine konu olabilecek menkul kıymetlerin rayiç bedilinin %10’una kadar İMKB repo ve ters repo piyasasından repo yapabilirler. 

            d) Fon varlığının %10’unu geçmemek üzere fon hesabına kredi alınmasına Kurul’ca izin verilebilir. Bu takdirde kredinin alınması ve geri ödenmesi aşamalarında Kurul’a bilgi verilir. 

            İHTiYAT AYRILMASI 
            Madde 44- İçtüzüklerinde hüküm bulunmak kaydıyla hisse senedi fonlarında birim katılma belgesi fiyatının değer artış oranı bir gün önceki değerine göre %2 veya daha fazla olursa, %2’yi aşan kısmı: birim katılma belgesi fiyatının değer azalış oranı bir gün önceye göre %2 veya daha fazla olduğunda, %2’yi aşan değer azalışını karşılamak üzere ihtiyat olarak ayrılabilir. Sözkonusu ihtiyat tutarı fon portföy değerinin %10’unu geçemez ve günlük olarak ilan edilir. 

            PORTFÖY DEĞERLEME ESASLARI 
            Madde 45- Portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir. 

            a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. 

            b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan; 

            i) Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyat ve oranlarla değerlenir. İki seans uygulanan borsalarda değerleme fiyatı, ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyatı veya oranıdır. 

            ii) İMKB Küçük İşlemler Pazarı’nda oluşan fiyatlar değerlemede dikkate alınmaz. 

            iii)Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma senetleri, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen iskonto oranı) ile değerlenir. 

            iv) Yukardaki şekilde değerleri belirlenemeyen borçlanma senetleri ve repolar ise, son iş günündeki portföy değerlerine, sermaye piyasası aracının iç verim oranı üzerinden günlük bileşik faiz esasına göre hesaplanan faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. 

            v) Portföye alınan yabancı para birimi üzerinden çıkarılan varlıklar, satın alındıkları borsada değerleme günü itibariyle oluşan fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. 

            vi) Gelir ortaklığı senetleri, her gelir ortaklığı senedinin bir önceki dönemde gerçekleşen getirisine göre beklenen gelirlerinin işleyen gün sayısına göre anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. 

            vii) Dövize endeksli gelir ortaklığı senetleri, anaparanın değerleme günündeki T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru ile çarpılması ve beklenen gelirlerinin işleyen gün sayısına göre hesaplanacak tutarının, Türk Lirası cinsinden anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. 

            viii) Dövize endeksli tahvillerin değerlemesi, satınalma günü itibariyle yabancı para cinsi esas alınarak bulunacak iç verim oranı üzerinden, günlük bileşik faiz esasına göre belirlenen değerinin T.C. Merkez Bankası döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle yapılır. 

            ix) Diğerleri, alış değerleri veya en son borsa fiyatları ile değerlenir. 

BÖLÜM VII 
KAMUYU AYDINLATMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

            PERiYODİK RAPORLARA İLİŞKİN ESASLAR 
            Madde 46- Fonlar, periyodik raporlar kapsamında günlük, aylık ve yıllık olarak rapor düzenlerler. 

            Günlük rapor, fon portföy ve fon toplam değeri tablolarından oluşan ve katılma belgesi fiyatlarının günlük olarak hesaplanmasını gösteren rapor olup, bu Tebliğ’in 1 numaralı ekine uygun olarak hazırlanır. Günlük rapor, değerleme gününü takip eden işgünü Kurul’un belirleyeceği esaslara göre Kurul’a gönderilir. 

            Aylık raporlar, ay içerisindeki menkul kıymet ve katılma belgesi hareketleri ile fon performansına ilişkin bilgileri içerecek şekilde bu Tebliğ’in, 2 numaralı ekine uygun olarak hazırlanır ve ilgili ayı takip eden 15 gün içinde Kurul’a ulaştırılır. Sözkonusu raporlar aynı zamanda kurucu merkezinde ve katılma belgesi satışı yapılan yerlerde yatırımcıların incelenmesi için hazır bulundurulur. İlgili aya ilişkin alım satım detaylarına yatırımcıya sunulacak aylık rapor nüshalarında yerverilmez.  

            Yıllık rapor, bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy değeri ve fon toplam değeri tablolarını içerir. Yıllık rapora ayrıca dönem içindeki gelişmeleri açıklayan bilgiler eklenir. Yıllık rapor her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde Kurul’a gönderilir. Özel fonlara ilişkin bağımsız denetim raporları gazetelerde ilan edilmez, katılma belgesi sahiplerine 15 iş günü içinde iadeli taahhütlü olarak postayla gönderilir. 

            Fonlaran portföy bileşiminin varlık türleri itibariyle belirli dönemlerde İMKB bülteninde yayamlanmasına ilişkin esaslar Kurul’ca belirlenir. 

            BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
            Madde 47- Kurucu ve yönetici bu Tebliğ’in 42’inci maddesinin (e) bendinde sayılan kişilerin iştiraklerinin ünvanları, adresleri, iştirak oranları ile kendi iştiraklerine ilişkin bu bilgileri her yılan Ocak ayında ve bunlardaki değişikliklerin meydana geldiği tarihten itibaren 6 işgünü Kurul’a yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 

            DİĞER REKLAM VE İLAMLARA İLİŞKİN ESASLAR 
            Madde 48- Halka arza ilişkin ve kamuyu aydınlatma kapsamında periyodik olarak yapılanlar dışındaki her tür yazılı, sesli ve görüntülü basın yayın ilanları, bilişlem ortamında verilen ilanlar, belirsiz sayıdaki kişiye yapılan her tür mektup, çağrı, broşür, afiş ve bunlara benzer nitelikteki reklam ve ilanlarda aşağıda belirlenen ilkelere uyulur. 

            Yukarıda yanıltıcı açıklanan reklam ve ilanlarda kullanılan ifade ve sayısal verilerde; 

            i) Halkı yanıltıcı ve aldatıcı bilgi ve tecrübe noksanlıklarını istismar eder tarzda ifadelere yer verilmez, 

            ii) Mevzuatın izin vermediği vaad ve taahütle de bulunulamaz, 

            iii) Objektiflikten uzak bilgi verilemez, 

            iv) Asgari gerekliliği olan bilgiler gizlenemez, 

            v) Katılma belgesi fiyatını etkileyebilecek abartılı şekilde yazı, görüntü ve resimlere yer verilemez. 

            Yukarda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde; 

            a) Reklam ve ilan metinlerinde, yatırım fonu, kurucu ve yönetici hakkında “en büyük”, “en iyi”, “en güvenilir”, “en çok kazandıran” , “en sağlam” ve buna benzer sübjektif ve abartılı bir imaj yaratmaya yönelik ifadelere yer verilemez. 

            b) Reklam ve ilanlarda, fonun mali durumuna, portföyüne, getirisine, sektördeki yerine, diğer yatırım araçları ile karşılaştırılmasına veya getirisinin benzer nitelikteki fonlarla karşılaştırılmasına ilişikin sayısal veriler, yatırım fonuna, kurucuya, yöneticiye ilişkin “en yüksek işlem hacmi olan”, “en çok müşterisi olan” , “portföyü en büyük”, “en karlı” veya buna benzer resmi verilerle kanıtlanması mümkün olan ifadeler, ancak bu yargılara ulaşmayı sağlayabilecek kaynaklar referans gösterilmek suretiyle kullanılabilir. 

            Bu tür bilgiler için sadece kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yayınları ile ekonomi alanında meslek örgütü niteliğindeki kuruluşların kaynakları referans olarak gösterilebilir. 

            c) Fonların belirli bir dönemdeki getirilerinin mali bilgilerinin kamuya açıklanması esas itibariyle mümkündür, ancak belirli periyodlar dışında geçmişte elde edilen getirilerin yıllığa çevrilmesi suretiyle yıllık bir getiri sağlanmış gibi gösterilmesi ve ”yıllık getiri” , “yıllık bileşik getiri” vb. Ifadelerle sunulması mümkün değildir. Tebliğ’de belirlenmiş dönemler haricinde de getiri ve benzeri mali bilgiler, ait oldukları dönemin tarihi belirtilmek suretiyle kullanıla bilir, ancak bu dönemlerde diğer fonlarla veya diğer yatırım alternatifleriyle karşılaştırma yapan ilanlar verilemez. 

            d) İlan ve reklamlarda kullanılacak mali bilgiler ve getiriler 6 aylık dönemler halinde en fazla 1 yıllık olarak diğer yatırım araçları ile karşılaştirilabilir. Bu tür ilanlarda, “Fon portföyünün geçmiş döneme ilişkin getirisinin gelecek dönemlerin göstergesi olamayacağı” ifadesine yerverilir. 

            e) İlan ve reklamın konusu yatırım fonunun getirisine ilişkin ise, ilgili döneme ait fon portföyü; menkul kıymet grupları yüzdesi, katılma belgesi dolaşım oranı ve portföy değeri ortalama olarak ilanda belirtilir. 

             f) Tebliğ’de izin verilen dönemlerde de olsa son 3 aylık dönem ortalaması olarak dolaşımdaki pay sayısı toplam pay sayısının 1/3’üne inmiş fonlar karşılıştırmaya dayalı reklam veremezler. 

            g) İlan ve reklamlarda, ölçeklerde farklılık yaratmak suretiyle görsel olarak yatırımcıyı yanıltıcı grafik ve şekiller kullanılamaz. 

            h) İlan ve reklamlarda herhangi bir kuruluşun fonun garantisi olduğunu ima eden ibarelere yer verilemez. 

            ı) Fon getirilerinin açıklanmasına yönelik ve alternatif getirilirle karşılaştırma yapan ilanlarda, katılma belgesi fiyatlarını doğrudan etkileyen yönetim ücreti, ihtiyatlar ve çıkış komisyonlarının açıklanması zorunludur. 

            j) Yatırımcılara fon getirileri sunulurken ilan metninde yatırım fonu ve yönetim ilkeleri konusunda detaylı bilginin yeraldığı fon içtüzüğünün temin edilebileceği adresler belirtilir. 

            Özel fonlara ilişkin olarak her ne suretle olursa olsun reklam ve ilan verilemez. 

BÖLÜM VIII 
DİĞER HÜKÜMLER 

            KURUL DENETİMİ 
            Madde 49- Fonun kurucusu, yöneticisi ve saklayıcısının fona ilişkin bütün hesap ve işlemleri Kurul denetimine tabidir. 

            FON KURULU ÜYELERİ, DENETÇİ VE FON MÜDÜRÜNÜN DEĞİŞMESİ 
            Madde 50- Fon kurulu üyeleri, denetçisi ve fon müdürünün herhangi bir sebepten dolayı görevden ayrılmaları halinde durum en geç bir hafta içinde Kurul’a bir yazı ile bildirilir. 

            KURUL FONUNA YATIRILACAK ÜCRET 
            Madde 51- Kurul kaydına alınma sonucunda katılma belgelerinin satışı başlangıçta tescil edilmiş fon tutarı üzerinden Kanun’un 28’inci maddesi uyarıncı ücrete tabidir. 

            Bu ücret, kayda alınma belgesinin kurucuya verilmesinden önce Kurul’un belirleyeceği banka hesabına kurucu tarafından peşin olarak yatırılır. 

            Fon tutarının artırılması halinde, yeni ihraç edilecek pay sayısı ile kayda alınma tarihindeki pay değerinin çarpılmasıyla elde edilen tutar üzerinden hesaplanan ücret, bu maddenin 2’inci fıkrasındaki hesapa, kayda alınma belgesinin verilmesinden önce kurucu tarafından ödenir. 

            Bu Tebliğ’in 54’üncü maddesi çerçevesindeki artırımlarda ücret alınmaz. 

            KURUCUNUN VE SAKLAYICI KURUMUN İFLASI VE TASFİYESİ 
            Madde 52- Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir kuruluşa tasfiye amacıyla devreder. Saklayıcı kurumun iflası halinde, kurucu fon varlığını Kurul’ca uygun görülecek başka bir kuruluşa devreder. 

            FONUN SONA ERMESİ 
            Madde 53- Fon, bu Tebliğ’in 52’nci maddesinde belirtilen durumdan başka aşağıdaki nedenlerle sona erer. 

            a) Fon içtüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bu sürenin sona ermesi, 

            b) Fon süresiz ise kurucunun Kurul’un uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay öncesinden feshi ihbar etmesi, 

            c) Kurucunun fon kurma koşullarını kaybetmesi. 

            Fonun son 3 aylık dönem itibariyle dolaşımdıki pay sayısının ortalama olarak, toplam pay sayısının %10’unun altına düşmesi halinde, Kurul fonun tasfiyesini isteyebilir. Fon denetçisi ve durumun oluşmasını takiben 6 işgünü içinde Kurul’a bildirmek zorundadır. 

            Fon mal varlığı, fon içtüzüğündeki ilkelere göre tasfiye edilir ve tasfiye bakiyesi katılma belgesi sahiplerine payları oranında dağıtılır. Fesih anından itibaren hiçbir katılma belgesi ihraç edilemez ve geri alınamaz. 

            FONLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ 
            Madde 54- Aynı kurucunun kurduğu fonlar kurucunun veya Kurul’ca gerekli görülen durumlarda Kurul’un talebi üzerine birleştirilebilir, 

            Bu amaçla; 

            a) Kurucunun yönetimindeki ve birleşime konu olacak fonlardan, bünyesinde birleşilecek fon dışında kalan fonlara ilişkin içtüzük maddesi değişikliği için Kurul’a başvurulur. 

            b) Kurul’dan alınan uygun görüş ile içtüzük değişikliği, kurucunun merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve TTSG’nde ilan ettirilir. 

            Ayrıca, yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla, sözkonusu değişiklikler ve değişikliklerin gerekçelerinin açıklandığı duyurulur. Türkiye çapında yayın yapan en az iki adet günlük gazetenin Türkiye baskısında ilan edilir. 

            c) Kurucu, bünyesinde birleşilecek fonun fon tutarına ve pay sayısına ilişkin içtüzük maddesi değişikliği ve birleşme sonucu çıkarılacak katılma belgelerinin yatırımcılara dağıtımı için Kurul’a bir dilekçe ile başvurur. Sözkonusu dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir; 

            i) İçtüzük değişikliklerinin tescil ve ilanına ilişkin TTSG, 

            ii) Günlük gazete ilanları, 

            iii) Son durum itibariyle birleştirilecek fonların, “fon portföy değeri” ve “fon toplam değeri” tabloları, 

            iv) Tedavüldeki katılma belgelerinin sayısına ilişkin belgeler, 

            v) Kurul’ca istenecek diğer belgeler, 

            d) Bünyesinde birleşilecek fon dışındaki fonların içtüzük değişikliklerinin ticaret siciline tescili tarihinden itibaren, sözkonusu fonların katılma belgelerinin satımı durdurulur. 

            e) Kurul gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, birleşme sonucu çıkarılacak katılma belgeleri Kurul kaydına alınır. Birleşme ile ilgili ilanlarda birleşme tarihi ve değiştirme oranının hesaplanma yöntemi ve süresi belirtilir. 

            f) Kurucu, birleşme tarihinde, bünyesinde birleşilecek fonun birim pay değerini, sona erecek fonun birim yap değerine bölerek değiştirme oranını tespit eder. 

            İlan edilen birleşme tarihinde ve sonrasında, elindeki katılma belgelerini değiştirmeye veya geri satmaya getiren tasarruf sahibine getirdiği katılma belgesinin içerdiği pay sayısının değiştirme oranına bölünmesi ile elde edilen sayı kadar bünyesinde birleşilen fon payını içeren katılma belgesi verilir. Geri satım halinde ise, buna tekabül eden tutar ödenir. Küsurat, tasarruf sahibinin isteğine göre, ya nakit olarak geri ödenir ya da bir paya tamamlanır. Küsuratın tutarı değiştirmenin yapıldığı günkü birim pay bedeli üzerinden hesaplanır. 

            Sona eren fonun bütün mal varlığı, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilir. 

            g) Birleşme tarihinde geri dönmeyen katılma belgeleri, birleşme tarihindeki değiştirme oranı ile istendiği anda yeni katılma belgeleriyle değiştirilmeye hazır tutulur. Değiştirmeye hazır tutulan katılma belgelerinin kapsadığı pay sayısı, bünyesinde birleşilen fonun pay değerinin hesabında tedavüldeki pay sayısına dahil edilir. 

            KALDIRILAN HÜKÜMLER 
            Madde 55- Bu Tebliğ’in yayımından önce yayımlanmış Seri: VII, No: 3,4,5,6,7,8 ve 9 sayılı Tebliğler ile değişik Seri: VII, No:2 Tebliği ve Seri: XI, No: 6 sayılı Tebliğ’in 10’uncu, 11’inci ve 12’inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Geçici Madde 1- Bu Tebliğ’in yayım tarihinden önce kurulan yatırım fonları, Tebliğ’in yayımlanmasından itibaren 6 ay içinde içtüzüklerini ve fon organizasyonlarını bu Tebliğ’e uygun hale getirmek zorundadır. 

            YÜRÜRLÜK 
            Madde 56- Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME 
            Madde 57- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür. 

EK-1/A
 
 
………………………………………………..A.Ş.

……………………..YATIRIM FONU……………TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON PROTFÖY DEĞERİ TABLOSU
 

Menkul Kıymet İhraçcı kurum Vade tarihi Menkul tanımı Nominal faiz oranı Faiz ödeme sayısı Nominal değer Birim alış fiyatı Satın alış fiyatı İç İskonto oranı Borsa sözleşme No Repo teminat tutarı Günlük birim değer  Toplam değer Grup (%) Toplam (%)
A. Hisse Senedi                              
---                              
---                              
---                              
Grup Toplamı                              
B. Borçlanma Senetleri                              
Devlet tahvili                              
---                              
Hazine bonosu                              
---                              
---                              
Grup -Toplamı                              
C. Diğer Varlıklar                              
---                              
Grup Toplamı                              
Fon Portföy Değeri                              
 
EK-1/B

…………………………………………………………………………A.Ş.

…………………………YATIRIM FONU………………TARİHLİ GÜNLÜK RAPORODUR.

FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
 
  TUTARI (TL.) GRUP % TOPLAM %
A. FON PORTFÖY DEĞERİ      
B. HAZIR DEĞERLER      
a)Kasa      
b)Bankalar      
C:ALACAKLAR      
a)Takastan Alacaklar      
b)Diğer Alacaklar      
D.DİĞER VARLIKLAR      
E. BORÇLAR      
a)Takasa Borçlar      
b)Yönetim Ücreti      
c)Ödenecek Vergi      
d)İhtiyatlar      
e)Krediler      
f)Diğer Borçlar      
FON TOPLAM DEĞERİ      
Toplam Pay Sayısı      
Dolaşımdaki Pay Sayısı      
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı      
YATIRIM FONLARI AYLIK RAPOR ÖRNEĞİ

I-FONU TANITICI BİLGİLER……………………………………:

A. FONUN ADI…………………………………………...:

B. KURUCUNUN UNVANI………………………………:

C. YÖNETİCİNİN UNVANI………………………………:

D. FON TUTARI……………………………………………:

E. FON TOPLAM DEĞERİ…………………………………:

F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI…………………………..:

G. FONUN KURULUŞ TARİHİ…………………...………..:

H. FONUN SÜRESİ…………………………………………..:

II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER…………………:

A. AY SONU PAY FİYATI…………………………………..:

B. ÖNCEKİ AY PAY FİYATI…………………………………:

C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI………………………:

D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI………………..:

E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI………………………..:

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER

YÜZDESİ……………………………………………………………………:

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI……………………..:

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI………………..:

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ……………………………:

III- FON POTFÖY DEĞERİ TABLOSU
 
  Nominal Değeri

(1.000 TL.)

Rayiç Değeri

(1.000 TL.)

(%)
A)HİSSE SENETLERİ ………….    
1.Banka İştirak ve Hissedarları      
a)…………….A.Ş. ………….    
b)…………….A.?. …………    
2.Diğer Ortaklıklar      
a)…………….A.Ş.      
b)…………….A.Ş.      
B)DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI      
C)GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (TL.)      
D)GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (DÖVİZE ENDEKSLİ)      
E)DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER      
F)FİNANSMAN BONOLARI      
1. Banka İştirak ve Hissedarları      
a)…………………….A.Ş.      
b)…………………….A.Ş.      
2. Diğer Ortaklıklar      
a)……………………A.Ş.      
b)……………………A.Ş.      
G)ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ       
1. Banka İştirak ve Hissedarlar      
a)………………….A.Ş.      
b)………………….A.Ş.      
2. Diğer Ortaklıklar      
a)………………….A.Ş.      
b)………………….A.Ş.      
H)YABANCI MENKUL KIYMETLER      
I)ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER      
J)DİĞER      
FON PORTFÖY DEĞERİ      
IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
 
  TUTARI (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ    
B. HAZIR DEĞERLER (+)    
C. ALACAKLAR (+)    
D. DİĞER VARLIKLAR (+)    
E. BORÇLAR (-)    
FON TOPLAM DEĞERİ    
V. AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA………………………………………….TUTARI

…………………………………………………..TOPLAM

VI. A- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ

HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN

AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA

MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ

AÇIKLAMALAR

VII. PORTFÖYDEN SATIŞLAR
 
MEN. KIY. TÜRÜ İHRAÇCI KURUM ALIŞ FİYATI NOMİNAL DEĞERİ SATIŞ DEĞERİ
         
VIII. İTFALAR
 
MEN. KIY. TÜRÜ İTFA TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ
     
IX. PORTFÖYE ALIŞLAR
 
MEN. KIY. TÜRÜ İHRAÇCI KURUM ALIŞ TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ ALIŞ DEĞERİ