Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 22.04.2006 Cuma Sayı: 26146 (Asıl) Düstur: Tertip: 5 Cilt: Sahife:

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:

BORSA YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ: VII, NO: 28)

 Madde 1 – 13/4/2004 tarihli ve 25432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: VII, No: 23 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğine aşağıdaki ek madde eklenmiştir:

“Tebliğ hükümlerinin uygulanacağı diğer fon türleri

EKMadde 1 – Bu Tebliğde yer alan hükümler, kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı varlıklardan ve Kurulca uygun görülen sermaye piyasası araçlarından oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulacak borsa yatırım fonları için de uygulanır.”

Madde 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.