Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 27.10.1993 Çarşamba Sayı: 21741(Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt:  Sahife:
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:   
   
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HALKA ARZINDA SATIŞ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
Seri No:VIII/22
  
            AMAÇ VE KAPSAM  
            Madde 1 - 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 7 ve 22/a maddelerine dayanarak, sermaye piyasası araçlarının Sermaye Piyasası Kurulu'na kaydettirilerek halka arz yoluyla satışında uygulanacak yöntemlere ilişkin esaslar bu Tebliğ ile düzenlenmiştir. 

            Hisse senetleri için bu Tebliğ, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların satışını kapsar. 

            Bu Tebliğ'de hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun sermaye piyasası araçlarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin tebliğlerinde yer alan, sermaye piyasası araçlarının satışıyla ilgili hükümler uygulanır. 

            KISALTMA VE TANIMLAR  
            Madde 2 - Bu Tebliğ'de geçen; 

            Kanun : 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu, 

            Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu'nu, 

            İhraçcı : Anonim ortaklıklar, mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınanlar dahil kamu iktisadi teşebbüsleri, mahalli idareler ile bu idarelerle ilgili özel mevzuat uyarınca faaliyet gösteren kuruluş, idare ve işletmeleri, 

            Halka Açık Anonim Ortaklıklar : Kanun'a göre hisse senetleri halka arzedilmiş olan veya arz edilmiş sayılan anonim ortaklığı, 

            Aracı Kuruluş : Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışının aracılığına yetkili kılınmış banka ve aracı kurumları, 

            ifade eder. 

            SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞINA İLİŞKİN KURALLAR  
            Madde 3 - Sermaye piyasası araçları ihraçcılarca halka arzedilerek ya da halka arzedilmeksizin satılabilir. 

            Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında bu Tebliğ’in 4., 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen satış yöntemlerinden biri ihraçcılarca seçilerek kullanılır. Ancak aşağıda belirtilen ihraçcıların bu Tebliğ ile belirlenmiş yöntemleri kullanmaları zorunludur. 

            3.1. Belirli Satiş Yöntemlerine Uyma Zorunluluğu Bulunan İhraçcilar  

            3.1.1. Hisse Senetleri Borsa'da İşlem Gören Ortaklıklar  
            Kurul'un Seri: I, No: 13 Tebliği uyarınca, hisse senetleri Borsa'da nominal değerinin üzerinde işlem gören Ortaklıkların yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylarının satışında bu Tebliğin 6. maddesinde düzenlenen "Borsa'da satış" yönteminin kullanılması zorunludur. 

            3.1.2. Halka Açılmak Üzere Hisse Senedi Satışı Yapacak Ortaklıklar   
            Kurul'un Seri: I, No: 14 Tebliği uyarınca halka açık olmayan ortaklıkların hisse senetlerinin hissedarları tarafından halka arzedilmesi ile Kurul'un Seri: I; No: 13 Tebliği gereğince, kanun hükümlerine göre halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırarak, artırılan sermayeyi temsil eden paylarını kısmen veya tamamen halka arz etmeleri durumunda, bu Tebliğin 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yeralan "Talep Toplama" veya "Borsa'da Satış" yöntemlerinden birinin uygulanması zorunludur. 

            3.1.3. Nitelikleri Belirlenmiş Halka Açık Ortaklıklar  
            Halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla hisse senedi satışlarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanmış son yıla ait bilançolarına göre, hisselerinin defter değeri nominal değerinin en az iki katı olan ortaklıkların; aynı bilanço üzerinden net dönem kârı elde etmiş olmaları ve bilanço aktif toplamı 20 milyar TL'nı aşmış olmaları halinde, "Talep Toplama" veya "Borsa'da Satış" yöntemlerinden birinin uygulanması zorunludur.  

            3.2. Kurul'un Yetkisi   
            Kurul gerekli görmesi halinde 3.1.2 veya 3.1.3 numaralı bentler kapsamına giren ihraçcıların , talep toplama yöntemi ya da Borsa’da satış yönteminin kullanılmasını zorunlu tutabilir. 

            3.3. Kapsam Dışındaki Hususlar  
            Hisse senetlerinin halka arzedilmeyerek belirli kişilere tahsisinde ve sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetlerinin halka arzedilmeksizin satışında Kurul'un ilgili tebliğlerinde yeralan hükümlere uyulur. 

            TALEP TOPLAMA YÖNTEMİ 
            Madde 4 - 4.1. Genel Olarak  

            Talep toplama yönteminde, yatırımcıların satışa sunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin talepleri toplanır ve bu taleplerin değerlendirilmesi ile satışa sunulan sermaye piyasası araçları yatırımcılar arasında dağıtıma tabi tutulur. 

            Talep toplama yöntemiyle satış; "sabit fiyatla" veya "fiyat teklifi alma" yoluyla aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür; 

            4.1.1. Sabit Fiyatla Talep Toplanması  

            4.1.1.1. Talep Formu  
            Bu yolla yapılacak halka arzlarda; satışa sunulan aracın hisse senedi olması durumunda ihraçcı tarafından sabit bir fiyat, sermaye piyasası aracı niteliğindeki diğer borçlanma senetleri olması durumunda ise sabit bir faiz oranı belirlenir. Sabit fiyat/faiz oranı'nı baz alan yatırımcıların miktara ilişkin taleplerini toplamak üzere bu Tebliğ'in 1 no'lu ekinde yer alan "Talep Formu" düzenlenir. 

            4.1.1.2. Sirküler İçeriği  
            Kurul kaydına alınma esnasında onaylanarak verilen sirkülerde, talep toplama süresi, şekli, başvuruların değerlendirilmesi, sermaye piyasası araçlarının teslimi ve karşılanamayan taleplere ait bedellerin iadesi gibi hususlara ayrıca yer verilir. 

            4.1.1.3. Talep Toplama Süresi  
            Talep toplama süresi, sirküler ilanından itibaren en az 3, en çok 5 işgünü geçtikten sonra başlar. Talep toplama süresi en az 2 işgünü olarak belirlenir. 

            4.1.1.4. Halka Arzda Kısıtlamalar  
            Sirkülerde belirtilmek kaydıyla sermaye piyasası aracı başvuruları ihraçcının çalışanlarına, veya ihraçcının ticari organik bağı bulunan yatırımcı kitlesine yönelik olarak sınırlandırılabilir veya talep edilebilecek sermaye piyasası aracı miktarlarına Kurul'ca uygun görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu’nca asgari veya azami limitler konulabilir. Ancak getirilebilecek ihraçcı ile sermaye, yönetim, denetim vb. şekillerde ilişkisi bulunan kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanılamaz. Başvuruların belirli bir yatırımcı kitlesi ile sınırlı tutlmuş olması halinde yatırımcılar başvuru için aranan nitelikleri taşıdıklarına dair sirkülerde öngörülen bir belgeyi talep formuna eklerler. 

            4.1.1.5. Bedellerin Yatırılması  
            Satışa sunulan sermaye piyasası araçlarından almak isteyen yatırımcılar almak istedikleri miktara ilişkin bedelleri sirkülerde belirtilen süre içinde sirkülerde belirtilen banka hesabına yatırırlar ve halka arzı yürüten aracı kuruluşca düzenlenen talep formunu doldurup imzalarlar. Bedelin yatırıldığı banka ile aracı kuruluşun aynı olması halinde Formu, bedeli yatırdıkları banka şubesine iletirler. Banka, yatırımcıya, bedelin satışa sunulan hangi miktar sermaye piyasası aracı için tahsil edildiğini gösteren bir makbuz verir. 

            4.1.1.6. Alt Sınırlı Talepler  
            Yatırımcılar istedikleri taktirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler. 

            4.1.1.7. Dağıtım İlkeleri   
            Talep formlarını toplayan aracı kuruluş, talep toplama süresinin sonunda sermaye piyasası araçlarının yatırımcılar arasında dağıtımını aşağıdaki esaslara göre yapar: 

            Başvuru taleplerinin satışa sunulan sermaye piyasası aracı tutarından az olması halinde bütün talepler karşılanır. Taleplerin satışa sunulan sermaye piyasası aracı tutarından fazla olması durumunda dağıtım şu şekilde gerçekleştirilir: Satışa sunulan toplam tutar, talep eden yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan, tutar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekildeki dağıtım işlemine satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam olunur. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilir, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulur. Dağıtım hesaplamalarında küsürat ortaya çıkması durumunda küsürat tam’a iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında yönetim kurulunun uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır. 

            Talep toplama süresinin bitimini izleyen 2 işgünü içerisinde aracı kuruluş, bedelini bankaya ödeyerek sermaye piyasası aracı almak isteyen yatırımcıların kimliklerini, talep ettikleri sermaye piyasası aracı miktarını, miktar alt sınırlarını, hesaba para yatırdıkları tarih ve zamanı ve sermaye piyasası araçlarının yatırımcılar arasındaki dağıtımını gösterir bir liste düzenleyerek ihraçcı ya verir. 

            4.1.1.8. Bedel İadesi ve Teslim   
            İhraçcı listenin teslimini izleyen 2 işgünü içinde dağıtım listesini onaylayarak aracı kuruluşa bildirir. Ayrıca bedellerin yatırıldığı banka ile aracı kuruluşun ayrı olması durumunda; karşılanamayan taleplere ilişkin bir liste de aynı sürede bankaya iletilir.Banka bu listeyi ilgili şubelerde ilan ederek, karşılanamayan taleplere ilişkin bedel iadelerini ihraçcının bildirim tarihinden hemen yapar. 

            İhraçcının onaylanan dağıtım listesini alan aracı kurluş ise karşılanan taleplere ilişkin sermaye piyasası araçlarına teslimini yerine getirir. Sermaye piyasası araçlarının satış esnasında alıcıya teslimi şarttır; ancak esas sermaye sistemini kabul etmiş ortaklıkların sermaye artırımı nedeniyle pay satışlarında hisse senedi teslimlerine ilişkin Kanun’un 7. maddesininin 4. fıkra hükümleri saklıdır. 

            4.1.2. Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Talep Toplanması  

            4.1.2.1. Sabit Fiyat Yönteminden Farklılık   
            Bu tür halka arzlarda sabit fiyatla talep toplanmasından farklı olarak ihraçcı tarafından; 

            (i) Hisse senedi satışlarında asgari bir satış fiyatı belirlenir ve üzerindeki fiyat teklifleri, 

             (ii) Sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senedi satışlarında ise azami faiz oranı belirlenir ve bunun altındaki faiz oranı teklifleri, 

            toplanır. 

            4.1.2.1.1. Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Yapılacak Hisse Senedi Satışları  

            4.1.2.1.1.1. Talep Formu   
            İhraçcı tarafından belirlenen asgari fiyat baz alınarak, yatırımcıların bunun üzerindeki fiyat teklifleri ve miktara ilişkin talepleri, bu Tebliğ'in 2 no'lu ekinde yer alan "Talep Formu" düzenlenmesi suretiyle toplanır. 

            4.1.2.1.1.2. Sirküler İçeriği  
            Kurul kaydına alınma esnasında onaylanarak verilen sirkülerde talep toplama süresi, şekli, asgari fiyat, başvuruların değerlendirilmesi, hisse senetlerinin teslimi ve karşılanamayan taleplere ait bedellerin iadesi gibi hususlara ayrıca yer verilir. 

            4.1.2.1.1.3. Talep Toplama Süresi  
            Talep toplama süresi sirküler ilanından itibaren en az 3, en çok 5 işgünü geçtikten sonra başlar. Bu süre en az 2 işgünü olarak belirlenebilir. 

            4.1.2.1.1.4. Halka Arzda Kısıtlamalar  
            Sirkülerde belirtilmek kaydıyla hisse senedi başvuruları ihraçcının çalışanlarına, belli bir bölgedeki veya meslekteki yatırımcılara veya ihraçcının belirleyeceği bir yatırımcı kitlesine yönelik olarak sınırlandırılabilir veya talep edilebilecek hisse senedi miktarlarına Kurul'ca uygun görüldüğü taktirde Yönetim Kurulu'nca asgari ve azami limitler konulabilir. Ancak getirilebilecek sınırlamalar ihraçcı ile sermaye, yönetim, denetim vb. şekillerde ilişkisi bulunan kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanılamaz.Başvuruların belirli bir yatırımcı kitlesi için sınırlı tutulması halinde yatırımcılar, başvuru için aranan nitelikleri taşıdıklarına dair sirkülerde öngörülebilecek bir belgeyi talep formuna eklerler. 

            4.1.2.1.1.5. Bedellerin Yatırılması  
            Satışa sunulan hisse senetlerinden almak isteyen yatırımcılar almak istedikleri miktara ilişkin teklif verdikleri fiyat üzerinden bedelleri, sirkülerle belirtilen süre içinde sirkülerde belirtilen banka hesabına yatırırlar ve halka arzı yürüten aracı kuruluşça düzenlenen talep formunu doldurup imzalarlar.Bedelin yatırıldığı banka ile aracı kuruluşun aynı olması halinde formu bedeli yatırdıkları banka şubesine verirler. Banka, yatırımcıya, bedelin satışa sunulan hangi miktar hisse senedi için tahsil edildiğini gösterir bir makbuz verir. 

            4.1.2.1.1.6. Alt Sınırlı Talepler  
            Yatırımcılar istedikleri taktirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler. 

            4.1.2.1.1.7. Dağıtım İlkeleri  
            Talep formlarını toplayan aracı kuruluş, talep toplama süresinin sonunda hisse senetlerinin yatırımcılar arasında dağıtımını aşağıdaki esaslara göre yapar: 

            Toplanan teklifler, en yüksek fiyat teklifinden en düşük fiyat teklifine doğru olmak üzere her fiyat düzeyinde talep edilen miktarlar ile birikimli miktarları gösteren bir tabloya dönüştürülür. Birikimli olarak en çok hisse senedinin satılabildiği fiyat, satış fiyatı olarak belirlenir. Hisse senetlerinin dağıtımında bu fiyatı karşılayan teklifler dikkate alınır. Belirlenen fiyat düzeyinde talep edilen toplam hisse senedi miktarının satışa sunulandan fazla olması durumunda, en yüksek fiyatlı talepten başlamak suretiyle dağıtım işlemi yapılır.Teşekkül eden fiyat seviyesinde birden fazla yatırımcının karşılanamayan talebi olması durumunda, yatırımcılar arasında dağıtım talep miktarı ile orantılı olarak yapılır. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilir, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altına kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulur. Dağıtım hesaplamalarında küsürat ortaya çıkması durumunda küsürat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında yönetim kurulunun uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır. 

            Talep toplama süresinin bitimini izleyen 2 üşgünü içerisinde aracı kuruluş, bedelini bankaya ödeyerek hisse senedi almak isteyen yatırımcıların kimliklerini, talep ettikleri hisse senedi miktarını, miktar alt sınırlarını,hesaba para yatırdıkları tarih ve zamanı ve hisse senetlerinin yatırımcılar arasında dağıtımını gösterir bir liste düzenleyerek ihraçcı verir. 

            4.1.2.1.1.8. Bedel İadesi ve Teslim   
            İhraçcı listenin teslimini izleyen 2 işgünü içinde dağıtım listesini onaylayarak aracı kuruluşa bildirir. Ayrıca bedellerin yatırıldığı banka ile aracı kuruluşun ayrı olması durumunda; karşılanamayan taleplere ve karşılanan taleplerin fiyat farklarına ilişkin bir liste de aynı sürede bankaya iletilir. Banka bu listeyi ilgili şubelerde ilan ederek, karşılanamayan taleplere ve fiyat farklarına ilişkin bedel iadelerini ihraçcının bildirim tarihinden itibaren hemen yapar. 

            İhraçcıdan onaylanan dağıtım listesini alan aracı kuruluş ise karşılanan taleplere ilişkin hisse senetlerinin teslimini yerine getirir. Hisse senetlerinin satış esnasında alıcıya teslimi şarttır ancak, esas sermaye sistemini kabul etmiş ortaklıkların sermaye artırımı nedeniyle pay satışlarında hisse senedi teslimine ilişkin Kanun’un 7. maddesinin 4. fıkra hükümleri saklıdır. 

            4.1.2.1.2. Fiyat Teklifi Alma Yoluyla Yapılacak Sermaye Piyasası Aracı Niteliğindeki Borçlanma Senedi Satışları  

            4.1.2.1.2.1. Azami Faiz Oranı Tesbiti ve Talep Toplama  
            Sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetleri satışlarında da yukarıda belirtilen işlemler aynı şekilde yürütülür. Şu kadar ki, ihraçcı azami bir faiz oranı tespit eder, yatırımcıların kabul edecekleri faiz oranı ve miktarlarına ilişkin teklifler toplanır, teklifler en düşük faiz oranından en yüksek faiz oranına doğru olmak üzere her faiz oranı düzeyinde talep edilen miktarlar ile birikimli miktarları gösteren bir tabloya dönüştürülür ve birikimli olarak toplam satış tutarını (nominal değer olarak) karşılayabilen en düşük faiz oranı uygulanacak faiz oranı olarak belirlenir ve dağıtımda bu oranı karşılayan teklifler dikkate alınır. 

            4.1.2.1.2.2. Borçlanma Senetlerinin Alıcıya Teslimi 
            Sermaye piyasası aracı niteliğindeki borçlanma senetlerinin, satış esnasında alıcıya teslimi zorunludur. 

            TALEP TOPLANMAKSIZIN SATIŞ YÖNTEMİ  
            Madde 5 - 5.1. Tanım   

            Bu yöntem sermaye piyasası araçlarının bizzat ihraçcı tarafından ya da aracı kuruluş vasıtasıyla belirli bir fiyat tespit edilerek, yatırımcılardan talep toplamaksızın, halka arz yoluyla satışıdır. 

            Talep toplama yöntemini uygulayan ihraçcılara, sirküler ilanına rağmen yeterli talepte bulunulmaması halinde, talep dışı kalan sermaye piyasası araçları içinde bu madde hükümleri uygulanır. 

            5.2. Uygulayabilecek İhraçcılar  
            Bu yöntemi 3'üncü madde uyarınca, bu Tebliğdeki diğer yöntemleri kullanma zorunluluğu olmayan ihraçcılar kullanabilir. 

            5.3. Uygulanacak Hükümler  
            Bu yöntemin uygulanması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun sermaye piyasası araçlarının kayda alınmasına ilişkin ilgili tebliğleri hükümlerine uyulur. 

            BORSA'DA SATIŞ YÖNTEMİ 
            Madde 6 - Sermaye piyasası araçlarının halka arzı, ilgili tebliğler uyarınca Kurul'un onayı üzerine İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliği çerçevesinde Borsa'da yapılabilir. 
Satışın Borsa'da yapılabilmesi, satıştan en az 20 işgünü önce Borsa tarafından gerekli görülen belgelerle birlikte Borsa'ya yapılacak başvurunun, Borsa yönetim kurulunca kabulü ve ilan edilmesi ile mümkündür. 

            SERMAYE ARTIRIMINDA TAAHHÜTNAMELER  
            Madde 7 - Sermaye artırımı dolayısıyla halka arzedilen paylarla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak doldurulacak taahhütnamelerin, bu Tebliğ'de belirlenmiş "talep formları"na eklenmesi şarttır. 

            ARACI KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  
            Madde 8 - Sermaye piyasası araçlarının satışı dolayısı ile düzenlenen izahname ve sirkülerlerin aracı kuruluş tarafından da imzalanması gerekir. Aracı kuruluşlar, sermaye piyasası araçlarının satışlarını izahname ve sirkülerde belirtilen satış koşullarına ve ilgili mevzuattaki diğer kurallara uygun olarak gerçekleştirmekle yükümlüdürler. 

            YÜRÜRLÜK  
            Madde 9 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            YÜRÜTME  
            Madde 10 - Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür. 
 

EK: 1 
.................................. 
(İhraçcının Ünvanı) 
.................................. 
(Talep Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü) 
TALEP FORMU 

Yatırımcının 

Adı Soyadı :..........................                    (Bu Bölüm Yalnızca Satışı Yapanlar Tarafından Doldurulacaktır) 

Adresi :.................................  

Telefonu :.............................                     1-Kabul No : ........................... 

Talep Edilen                                             2- Kabul Edilen 
Sermaye Piyasası                                   Sermaye Piyasası  
Aracı Miktarı :.....................                      Aracı Miktarı :.............................. 

Kabul Edilebilecek                                  3-Tahsil Edilen Tutar : ........................... 
Asgari Miktar 
(İstendiğinde                                            4-İade Edilecek Tutar : ........................... 
Doldurulacaktır) :........................... 

Kabul Edilen 
Birim Fiyat (Borç 
Senetlerinde 
Faiz Oranı) :...................……. 

Ödenen 
Toplam Bedel :......................... 
 
            Bu formda yer alan talebimi .../.../... tarihinde .............. Gazetesinde ilan edilen sirkülerdeki bilgileri okuyarak ve burada belirtilen şartları kabul ederek yapıyorum. 
 

.................. 
(Tarih) 
................. 
(İmza) 
EK: 2 
.................................. 
(İhraçcının Ünvanı) 
.................................. 
(Talep Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü) 
TALEP FORMU 

Yatırımcının  

Adı Soyadı :..........................                                                     (Bu Bölüm Yalnızca Satışı Yapanlar  
                                                                                                    Tarafından Doldurulacaktır) 

Adresi :..........................  

Telefonu :..........................                                                         1-Kabul No :............................ 

Talep Edilen Sermaye                                                             2-Kabul Edilen 
Piyasası Aracı                                                                          Sermaye Piyasası  
Miktarı :..........................                                                           Aracı Miktarı :............................ 

Kabul Edilebilecek                                                                   3-Tahsil Edilen Tutar :............................ 
Asgari Miktar 
(İstendiğinde Dol-                                                                     4-İade Edilecek Tutar :............................ 
durulacaktır) :.....................  

Teklif Verilen 
Birim Fiyat (Borç 
Senetlerinde 
Faiz Oranı) :.......................... 

Ödenen 
Toplam Bedel :.......................... 
 

            Bu formda yer alan talebimi .../.../... tarihinde .............. Gazetesinde ilan edilen sirkülerdeki bilgileri okuyarak ve burada belirtilen şartları kabul ederek yapıyorum. 
 

.............. 
(Tarih) 
.............. 
(İmza)