Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.03.1983 Salı Sayı: 17988(Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 35 Sahife:
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:  
  
YENİDEN DEĞERLEME YAPAN ANONİM ORTAKLIKLARIN "SERMAYE PİYASASI KANUNU" AÇISINDAN UYACAKLARI ESASLAR
Seri No:VIII/3
   
             KISALTMALAR 

             Kanun : Sermaye Piyasası Kanunu 

             Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu 

             Ortaklık : Anonim Ortaklık 

             Vergi Usul Kanunu'na 205 sayılı Kanun'la eklenen ve 21/1/1983 gün ve 2791 sayılı Kanun'la değişik 11'inci madde çerçevesinde yapılacak işlemlere ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu açısından açıklığa kavuşturulması gerekli hususlar bu Tebliğ ile düzenlenmiştir. 

             YENİDEN DEĞERLEME VE BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ 
             Madde 1 - Hisse senetlerini halka arzetmiş olan veya ortak sayısı 100'den fazla olduğu için arzetmiş sayılan ortaklıklardan yeniden değerleme yapanların değer artışını sermayelerine ekleyerek ortaklarına bedelsiz hisse senedi vermeleri Kurul iznine tabi değildir. 

             KURUL'A BİLGİ VERME 
             Madde 2 - Yeniden değerleme yapan ortaklıklardan Kanun kapsamına girenler; 

             — Yeniden değerleme yapılması sonucu özel fonun oluşturulduğu, 

             — Fon'da resmi bir inceleme sonucu bir değişiklik yapılmışsa bu değişikliğin yapıldığı, 

             Ve özel fonun sermayeye katılması halinde de bu katılmanın yapıldığı tarihten itibaren 6 iş günü içinde özel fon miktarını ve sermayeye katılan miktarı belirten birer yazı ile durumu Kurul'a bildirirler. 

             TAHVİL İHRACINDA TAVAN 
             Madde 3 - 2791 sayılı Kanun'un Geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi "Bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında tutulan değer artışlarını Türk Ticaret Kanunu'nun 422'nci maddesinin uygulanmasında ödenmiş sermaye" addetmiş olduğundan, yeniden değerleme yapmış ortaklıkların tahvil ihraç tavanı; genel kurulca onaylanmış son bilançolarındaki ödenmiş sermayeden varsa zararlar düşüldükten sonra kalan miktara, yeniden değerleme sonucu oluşan özel fon'un eklenmesinden sonra meydana gelen tutardır. 

             Kanun'un 13'üncü maddesi kapsamına giren hisse senetlerini halka satmış ortaklıkların çıkarabilecekleri tahvil miktarının saptanmasında yukarıdaki şekilde belirlenen tutara bilançoda görülen yedek akçelerin toplamı da eklenir. 

             KAYITLI SERMAYE TAVANI 
             Madde 4 - Kanun'un 12'nci maddesine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ortaklıkların yeniden değerleme yapmaları ve bu nedenle bilançonun pasifinde oluşan özel fon'u sermayelerine eklemeleri sonucu: 

             — Kayıtlı sermaye tavanı aşılmamış olursa sermayeye yeniden eklenen miktarın Ticaret Siciline tescil ve ilanı için Kurul'ca ortaklığa belge verilir. 

             — Yeniden değerleme nedeni ile kayıtlı sermaye tavanı aşılmış olursa ulaşılan miktar yeni kayıtlı sermaye tavanı olarak kabul edilir ve bu miktarın da Ticaret Siciline tescil ve ilanı için Kurul tarafından ortaklığa belge verilir. 

             Daha yüksek bir kayıtlı sermaye tavanı saptanmasının istenmesi halinde ortaklığın bunun için Kurul'dan yeniden izin alması gerekir. 

             YÜRÜRLÜK 
             Madde 5 - Bu Tebliğ 1/1/1983 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.