Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 15.11.1998 Pazar Sayı: 23524 (Asıl) 
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:   
   
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HALKA ARZINDA SATIŞ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Seri No:VIII/33
   
            Madde 1- 27/10/1993 tarihli ve 21741 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: VIII, No: 22 Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin değişik 3 üncü maddesinin "Halka Açılmak Üzere Hisse Senedi Satışı Yapacak Ortaklıklar" başlıklı (3.1.2.) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Kurul'un Seri: I, No: 26 Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, aracı kurumlar dışında kalan halka açık olmayan ortaklıkların hisse senetlerinin hissedarları tarafından halka arzedilmesi ile Kanun hükümlerine göre halka açık olmayan ortaklıkların sermaye artırarak, artırılan sermayeyi temsil eden paylarını kısmen veya tamamen halka arz etmeleri durumunda, bu Tebliğ'in 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde yeralan "Talep Toplama" veya "Borsa'da Satış" yöntemlerinden birinin uygulanması zorunludur. 

            Kurul'un Seri: I, No: 26 Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca ön talep toplanması halinde bu Tebliğ'in 4.1.1. inci bendinde düzenlenen "Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi" uygulanır." 

            Madde 2- Aynı Tebliğ'in değişik 4 üncü maddesinin "Halka Arzda Kısıtlamalar" başlıklı (4.1.1.4.) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Sirkülerde belirtilmek kaydıyla; halka arz edilecek sermaye piyasası araçları ihraçcının çalışanlarına, ticari organik bağı bulunan yatırımcı kitlesine veya ihraçcının/hissedarın belirleyeceği bir yatırımcı kitlesine satılmak üzere sınırlandırılabilir. Satış sırasında talep edilebilecek sermaye piyasası aracı miktarlarına Kurul'ca uygun görüldüğü takdirde ihraçcının yönetim kurulunca veya hissedar tarafından asgari veya azami limitler konulabilir. Ancak getirilebilecek sınırlamalar ihraçcı/hissedar/aracı kuruluş ile sermaye, yönetim, denetim vb. şekillerde ilişkisi bulunan kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanılamaz. Başvuruların belirli bir yatırımcı kitlesi ile sınırlı tutulmuş olması halinde yatırımcılar başvuru için aranan nitelikleri taşıdıklarına dair sirkülerde öngörülen bir belgeyi talep formuna eklerler." 

            Madde 3- Aynı Tebliğ'in değişik 4 üncü maddesinin, "Bedellerin Yatırılması" başlıklı (4.1.1.5.) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Satışa sunulan sermaye piyasası araçlarından almak isteyen yatırımcılar, almak istedikleri miktara ilişkin bedelleri sirkülerde belirtilen süre içinde, sirkülerde belirtilen banka hesabına yatırırlar ve halka arzı yürüten aracı kuruluşca düzenlenen talep formunu doldurup imzalarlar. Banka, yatırımcıya, bedelin satışa sunulan hangi miktar sermaye piyasası aracı için tahsil edildiğini gösteren bir makbuz verir." 

            Madde 4- Aynı Tebliğ'in değişik 4 üncü maddesinin "Dağıtım İlkeleri" başlıklı (4.1.1.7.) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Talep formlarını toplayan aracı kuruluş, talep toplama süresinin sonunda sermaye piyasası araçlarının yatırımcılar arasında dağıtımını aşağıdaki esaslara göre yapar: 

            Başvuru taleplerinin satışa sunulan sermaye piyasası aracı tutarından az olması halinde bütün talepler karşılanır. Taleplerin satışa sunulan sermaye piyasası aracı tutarından fazla olması durumunda dağıtım şu şekilde gerçekleştirilir. Varsa belirli bir yatırımcı kitlesi için ayrılan kısım hariç olmak üzere, satışa sunulan toplam tutar, talep eden yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tutar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekildeki dağıtım işlemine satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam olunur. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilir, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulur. Dağıtım hesaplamalarında küsürat ortaya çıkması durumunda küsürat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında yönetim kurulunun veya hissedarın uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır. 

            Kendileri için belirli bir miktar hisse senedi ayrılmış yatırımcılar arasında dağıtım, varsa ön talep toplama duyurusu ile izahname ve sirkülerde açıklanan esaslar çerçevesinde yapılır. 

            Talep toplama süresinin bitimini izleyen 2 iş günü içerisinde aracı kuruluş, bedelini bankaya ödeyerek sermaye piyasası aracı almak isteyen yatırımcıların kimliklerini, yatırım fonlarının adlarını, yatırım ortaklıklarının ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanlarını, talep ettikleri sermaye piyasası aracı miktarını, miktar alt sınırlarını, hesaba para yatırdıkları tarih ve zamanı ve sermaye piyasası araçlarının yatırımcılar arasındaki dağıtımını gösterir bir liste düzenleyerek ihraçcı veya hissedara verir." 

            Madde 5- Aynı Tebliğ'in değişik 4 üncü maddesinin "Bedel İadesi ve Teslim" başlıklı (4.1.1.8.) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "İhraçcı veya hissedar, dağıtım listesinin teslimini izleyen 2 iş günü içinde listeyi onaylayarak aracı kuruluşa teslim eder. Ayrıca karşılanamayan taleplere ve bedel iadelerine ilişkin bir listede aynı sürede bankaya iletilir. Banka, bu listeyi ilgili şubelerde ilan ederek, karşılanamayan taleplere ilişkin bedel iadelerini ihraçcının/hissedarın bildirim tarihinden itibaren hemen yapar. 

            Onaylanan dağıtım listesini alan aracı kuruluş ise karşılanan taleplere ilişkin sermaye piyasası araçlarının teslimini yerine getirir. Sermaye piyasası araçlarının satış esnasında alıcıya teslimi şarttır; ancak esas sermaye sistemini kabul etmiş ortaklıkların sermaye artırımı nedeniyle pay satışlarında hamiline yazılı hisse senetleri, sermaye artırımının tescilini takip eden 30 gün içinde teslim edilir. Nama yazılı hisse senetlerinde bu süre 90 gündür." 

            Madde 6- Aynı Tebliğ'in değişik 4 üncü maddesinin "Talep Formu" başlıklı (4.1.2.1.1.1.) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Belirlenen asgari fiyat baz alınarak, yatırımcıların bunun üzerindeki fiyat teklifleri ve miktara ilişkin talepleri, bu Tebliğ'in 2 no'lu ekinde yer alan "Talep Formu" düzenlenmesi suretiyle toplanır." 

            Madde 7- Aynı Tebliğ'in değişik 4 üncü maddesinin "Halka Arzda Kısıtlamalar" başlıklı (4.1.2.1.1.4.) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

            Madde 8- Aynı Tebliğ'in değişik 4 üncü maddesinin "Bedellerin Yatırılması" başlıklı (4.1.2.1.1.5.) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Satışa sunulan hisse senetlerinden almak isteyen yatırımcılar, almak istedikleri miktara ilişkin teklif verdikleri fiyat üzerinden bedelleri, sirkülerle belirtilen süre içinde sirkülerde belirtilen banka hesabına yatırımlar ve halka arzı yürüten aracı kuruluşça düzenlenen talep formunu doldurup imzalarlar. Banka, yatırımcıya, bedelin satışa sunulan hangi miktar hisse senedi için tahsil edildiğini gösterir bir makbuz verir." 

            Madde 9- Aynı Tebliğ'in değişik 4 üncü maddesinin "Dağıtım İlkeleri" başlıklı (4.1.2.1.1.7.) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Talep formlarını toplayan aracı kuruluş, talep toplama süresinin sonunda hisse senetlerinin yatırımcılar arasında dağıtımını aşağıdaki esaslara göre yapar: 

            Toplanan teklifler, en yüksek fiyat teklifinden en düşük fiyat teklifine doğru olmak üzere, her fiyat düzeyinde talep edilen miktarlar ile birikimli miktarları gösteren bir tabloya dönüştürülür. Birikimli olarak en çok hisse senedinin satılabildiği fiyat, satış fiyatı olarak belirlenir. Hisse senetlerinin dağıtımında bu fiyatı karşılayan teklifler dikkate alınır. Belirlenen fiyat düzeyinde talep edilen toplam hisse senedi miktarının satışa sunulandan fazla olması durumunda, en yüksek fiyatlı talepten başlamak suretiyle dağıtım işlemi yapılır. Teşekkül eden fiyat seviyesinde birden fazla yatırımcının karşılanamayan talebi olması durumunda, yatırımcılar arasında dağıtım talep miktarı ile orantılı olarak yapılır. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilir, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altına kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulur. Dağıtım hesaplamalarında küsürat ortaya çıkması durumunda küsürat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında ihraçcı veya hissedarın uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır. 

            Talep toplama süresinin bitimini izleyen 2 iş günü içerisinde aracı kuruluş, bedelini bankaya ödeyerek hisse senedi almak isteyen yatırımcılar kimlikleri ile yatırım fonlarının adlarını, yatırım ortaklıklarının ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanlarını, talep ettikleri hisse senedi miktarını, miktar alt ve üst sınırlarını, hesaba para yatırdıkları tarih ve zamanı ve hisse senetlerinin yatırımcılar arasında dağılımını gösterir bir liste düzenleyerek ihraçcı veya hissedara verir." 

            Madde 10- Aynı Tebliğ'in değişik 4 üncü maddesinin "Bedel İadesi ve Teslim" başlıklı (4.1.2.1.1.8.) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "İhraçcı veya hissedar listenin teslimini izleyen 2 iş günü içinde dağıtım listesini onaylayarak aracı kuruluşa bildirir. Ayrıca karşılanamayan taleplere ve karşılanan taleplerin fiyat farklarına ilişkin bir liste de aynı sürede bankaya iletilir. Banka bu listeyi ilgili şubelerde ilan ederek, karşılanamayan taleplere ve fiyat farklarına ilişkin bedel iadelerini ihraçcının bildirim tarihinden itibaren hemen yapar. 

            Onaylanan dağıtım listesini alan aracı kuruluş ise karşılanan taleplere ilişkin hisse senetlerinin teslimini yerine getirir. Hisse senetlerinin satış esnasında alıcıya teslimi şarttır ancak, esas sermaye sistemini kabul etmiş ortaklıkların sermaye artırımı nedeniyle pay satışlarında hamiline yazılı hisse senetleri, sermaye artırımının tescilini takip eden 30 gün içinde teslim edilir. Nama yazılı hisse senetlerinde bu süre 90 gündür." 

            Madde 11- Aynı Tebliğ'in değişik 5 inci maddesinin "Uygulanacak Hükümler" başlıklı (5.3.) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Bu yöntemin uygulanması halinde; tasarruf sahipleri, sirkülerde belirtilen süre içinde pay bedellerini bir bankada açılan özel hesaba yatırarak sermaye artırımına katılırlar." 

            Madde 12- Aynı Tebliğ'in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "İlk defa halka arz edilecek hisse senetlerinin Borsa'da satılması, satıştan en az 20 iş günü önce Borsa tarafından gerekli görülen belgelerle birlikte Borsa'ya yapılacak başvurunun, Borsa yönetim kurulunca kabulü ve ilan edilmesi ile mümkündür." 

            Madde 13- Aynı Tebliğ'in Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

            "Sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında; sermaye piyasası araçlarını ihraç ve halka arzeden ihraçcılar ile halka arza aracılık eden aracı kuruluşların yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, kanuni denetçileri, murahhas müdürleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile bunların, eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları sözkonusu sermaye piyasası araçlarını doğrudan veya dolaylı olarak satın alamazlar." 

            Madde 14- Aynı Tebliğ'in (Ek-1) ve (Ek-2) numaralı eklerinde yer alan talep formları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(EK-1)
....................
(İhraçcının Ünvanı)
....................
(Talep Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü)
 
TALEP FORMU
            Yatırımcının 
            Adı Soyadı : .................... (Bu Bölüm Yalnızca Satışı Yapanlar Tarafından 
            Doldurulacaktır) 
            Adresi : .................... 
            Telefonu : ....................                         1- Kabul No : .......... 
            Talep Edilen                                          2- Kabul Edilen 
            Sermaye Piyasası                                     Sermaye Piyasası 
            Aracı Miktarı : ....................                        Aracı Miktarı : .......... 
            Kabul Edilebilecek                               3- Tahsil Edilen Tutar: .......... 
            Asgari Miktar 
            (İstendiğinde                                         4- İade Edilecek Tutar: .......... 
            Doldurulacaktır): .................... 
            Kabul Edilen Birim Fiyat (Borç 
            Senetlerinde Faiz Oranı) : .................... 
            Ödenen 
            Toplam Bedel : .................... 
            Hisse Senetlerinin Teslim Şekli: 

            ž Fiziken 
            ž .......... A.Ş.'ndeki .......... no.'lu hesaba virman. 

            Bu formda yer alan talebimi .../.../... tarihinde .......... Gazetesinde ilan edilen sirkülerdeki bilgileri okuyarak ve burada belirtilen şartları kabul ederek yapıyorum. 

..........
(Tarih)
..........
(İmza)"
(EK-2)
....................
(İhraçcının Ünvanı)
....................
(Talep Edilen Sermaye Piyasası Aracının Türü)
 
TALEP FORMU

            Yatırımcının 
            Adı Soyadı : .................... (Bu Bölüm Yalnızca Satışı Yapanlar Tarafından Doldurulacaktır) 
            Adresi : .................... 
            Telefonu : ....................                     1- Kabul No : .......... 
            Talep Edilen Sermaye                     2- Kabul Edilen 
            Piyasası Aracı                                       Sermaye Piyasası 
            Miktarı : ....................                             Aracı Miktarı : .......... 
            Kabul Edilebilecek                           3- Tahsil Edilen Tutar: .......... 
            Asgari Miktar 
            (İstendiğinde Dol-                              4- İade Edilecek Tutar: .......... 
            durulacaktır) : .................... 
            Teklif Verilen 
            Birim Fiyat (Borç 
            Senetlerinde 
            Faiz Oranı) : .................... 
            Ödenen 
            Toplam Bedel : .................... 
            Hisse Senetlerinin Teslim Şekli: 

            žFiziken 
            ž.......... A.Ş.'ndeki .......... no.'lu hesaba virman. 

            Bu formda yer alan talebimi .../.../... tarihinde .......... Gazetesinde ilan edilen sirkülerdeki bilgileri okuyarak ve burada belirtilen şartları kabul ederek yapıyorum. 

..........
(Tarih)
..........
(İmza)"
            Madde 15- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

            Madde 16- Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.