Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 14.07.2003 Pazartesi Sayı: 25168 (Asıl) 

 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:   
   

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK ŞİRKETLERE VE BU ŞİRKETLERİN KURULCA LİSTEYE ALINMALARINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Seri No: VIII/38

   

           Madde 1 - 12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:VIII, No:35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Geçici Madde 1 - Bu Tebliğin yayımından önce Kurulca listeye alınmış bulunan şirketler; faaliyetlerine ve organizasyon yapılarına ilişkin şartları Tebliğin yayımını takip eden 2 yıl içinde, Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının değişik (f) bendi hükmünde yer alan şartı ise Tebliğin yayımını takip eden 3 yıl içinde sağlamak zorundadırlar."

Madde 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.