Sermaye Piyasası Mevzuatı

 

Resmi Gazete: 10.06.2004 Perşembe Sayı: 25488 (Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt:  Sahife:

 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:   
   

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ HALKA ARZINDA SATIŞ YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
Seri No:VIII/41

Madde 1 - 27/10/1993 tarihli ve 21741 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: VIII, No: 22 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin 4 üncü maddesinin değişik (4.1.1.4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"4.1.1.4. Halka Arzda Kısıtlamalar

İzahname ve sirkülerde belirtilmek kaydıyla; halka arz edilecek sermaye piyasası araçları yatırımcı grubuna, ihraçcının çalışanlarına, ticari organik bağı bulunan yatırımcı kitlesine veya ihraçcının/hissedarın belirleyeceği bir yatırımcı kitlesine satılmak üzere sınırlandırılabilir. Satış sırasında talep edilebilecek sermaye piyasası aracı miktarlarına Kurul’ca uygun görüldüğü takdirde ihraçcının yönetim kurulunca veya hissedar tarafından asgari veya azami limitler konulabilir. Ancak getirilebilecek sınırlamalar ihraçcı, hissedar veya aracı kuruluş ile sermaye, yönetim denetim ve benzeri şekillerde ilişkisi bulunan kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanılamaz. Başvuruların belirli bir yatırım kitlesi ile sınırlı tutulmuş olması halinde yatırımcılar başvuru için aranan nitelikleri taşıdıklarına dair izahname ve sirkülerde öngörülen bir belgeyi talep formuna eklerler.

Bu madde kapsamında halka arzda belirli gruplara tahsisat yapmak isteyen ihraçcılar, halka arz edilecek sermaye piyasası aracının satış tutarının 100 trilyon Türk lirası ve üzerinde olması halinde halka arz edilecek sermaye piyasası aracı miktarının en az %30 unu, 100 trilyon Türk lirasının altında olması durumunda ise en az %50 sini küçük bireysel yatırımcılara tahsis etmek zorundadırlar. Bu gruptan yeterli talep olmaması halinde artan kısım diğer gruplara tahsis edilebilir."

Madde 2 - Aynı Tebliğin Ek 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ek Madde 2 - Bu Tebliğin 3 üncü maddesinin (3.1.3) numaralı ve 4 üncü maddesinin (4.1.1.4) numaralı bentlerinde yer alan tutarlar her yıl Maliye Bakanlığınca ilan edilen yeniden değerleme katsayısı dikkate alınarak Kurulca yeniden belirlenir."

Madde 3 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4 - Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.