Sermaye Piyasası Mevzuatı  
Resmi Gazete: 22.07.1983 Cuma Sayı: 18112(Asıl)  Düstur Tertip: 5 Cilt: 35 Sahife:
 Sermaye Piyasası Kurulu'ndan:   
   
ANONİM ORTAKLIKLAR VE YARDIMCI KURULUŞLARIN RESMİ İLANLARININ YAYIMINA İLİŞKİN ESASLAR
Seri No:VIII/5
 
              KISALTMALAR 

             Kanun : 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

             Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu 

             Ortaklık : Anonim Ortaklık Kanun'a tabi ortaklıklar ve yardımcı kuruluşların Kanun ve Kurul tebliğleri gereği yapmak zorunda oldukları ilanların yayımına ilişkin esaslar bu Tebliğ ile düzenlenmiştir. 

             RESMİ İLAN 
             Madde 1 - Kanun'a tabi ortaklıkların veya aracı kurumların; 

             a) 19/2/1983 gün ve 17958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: VIII, No: 2 Tebliğ gereğince  yayımlamak zorunda oldukları bilanço, gelir tablosu (kâr ve zarar cetveli), yıllık yönetim ve denetleme kurulu raporlarına ilişkin ilanlar, 

             b) 24/9/1982 gün ve 17643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: I, No: 1 ve 14/10/1982 gün ve 17838 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri: II, No: 4 Tebliğler gereğince yayımlamak zorunda oldukları sirkülerler, 

             Kanun uyarınca yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerden olduğundan, 2 Ocak 1981 gün ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'un 29'uncu maddesinin (a) bendi gereğince resmi ilan sayılmaktadır. 

             DİĞER YARDIMCI KURULUŞLARIN İLANLARI 
             Madde 2 - Kanun'un 34'üncü maddesi son fıkrası ile, 38'inci maddesi 2'nci fıkrası, 39'uncu maddesi, 40'ıncı maddesi 5'inci fıkrası ve 42'nci maddesi 2'nci fıkrası uyarınca Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıkları ve Menkul Kıymetler Yatırım Fonları tarafından Kurul'ca yapılması gerekli görülen ilanlar da bu Tebliğ hükümlerine tabidir. 

             İLAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ 
             Madde 3 - Kanun kapsamına giren ortaklıklar veya yardımcı kuruluşlar tarafından 1'inci ve 2'nci maddeler kapsamına giren ilanların yayımı amacıyla Kurul tebliğlerinde öngörülen süreler içinde Basın İlan Kurumu'na başvurulması halinde ilan yükümlülüğü süresinde yerine getirilmiş sayılır. 

             İLANIN YAPILACAĞI GAZETENİN BELİRLENMESİ 
             Madde 4 - a) Kanun'a tabi ortaklığın menkul kıymetlerini halka arz ve satışına ilişkin ilanların çıktığı gazetenin yayın hayatından çekilmiş olması, 

             b) Gazetelerin ilanı, resmi ilan tarifesine göre kabulden imtina etmesi, 

             nedenleriyle aynı gazetede ilan yapmanın imkansız olduğu hallerde ilan, Basın İlan Kurumu'nca belirlenecek benzer nitelikli diğer gazetelerde yayımlanabilir. 

             YÜRÜRLÜK 
             Madde 5 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.